کیفیت زندگی

مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری

چکیده:

با افزایش جمعیت، توسعه و گسترش شهرنشینی، انسانها به تدریج از طبیعت دور شده و تراکم بیش ازحد جمعیت و ایجاد محیطهای انسان ساخت، نیازهای زیست محیطی، جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده است. برای رفع این نیازها، انسان شهرنشین اقدام به ایجاد پارکها در داخل شهرها کرده است.

هدف تحقیق حاضر اولویت بندی شاخص‌های رضایت‌مندی شهروندان از پارکها و فضاهای سبز شهری با استفاده از مدل topsis در پارکهای (محمدیه، ساحلی و ملت) شهر بوکان می‌باشد. روش انجام پژوهش به صورت توصیف. تحلیلی و پیمایشی است. قسمت اعظم اطلاعات به صورت تکمیل پرسشنامه بین مراجعان به پارک اخذ شده و در نهایت تجزیه و تحلیل نهایی برروی آن صورت گرفته است.

مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که اکثر معیارها از حد ایده‌آل مثبت به یک اندازه فاصله دارند و فاصله آنها از ۵/۰ تا ۶/۰ می‌باشد. در رتبه‌بندی نهایی عنصر فضای سبز در رتبه اول رضایت‌مندی از عناصر پارکهای شهری قرار گرفته است. همچنین شاخص امنیت رتبه ۱۴ را کسب کرده که کم اهمیت‌ترین عنصر می‌باشد. همچنین بین وضعیت شغلی و زمان استفاده از پارک رابطه معناداری وجود دارد. اما بین کارکرد پارکهای شهر و نوع جنیست رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین ایجاد حس مشترک برای نگهداری و توجه ویژه به پارک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که در نهایت انسان‌های اجتماع هستند که از این فضاهای شهری استفاده می‌کنند.

کلید واژگان : پارک‌های شهری؛ رضایت‌مندی؛ روش شباهت به گزینه ایده‌آل؛ شهر بوکان

شورش آهنگری دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

چیمن موسی زاده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

رباب محمدی کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور کرج

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۷-۲۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری (77 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کاربری زمین, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده شهر آمل)

چکیده:

کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود که دارای مؤلفه های چندگانه ی اجتماعی، محیطی و اقتصادی می باشد. توجه به این شاخص در شهرها بدلیل نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری و بطور کلی تعیین میزان قابل زیست بودن شهرها فزونی یافته است.

در شهرهای کشور، بافت های فرسوده از جمله مناطق شهری می باشند که آهنگ تحولات کالبدی و رونق اقتصادی – اجتماعی آنها با سایر نقاط شهری مطابقت نداشته و سطح کیفی زندگی در آنها به سبب فرسودگی تنزل چشمگیر می یابد. بافت فرسوده شهر آمل نیز که هسته اولیه و خواستگاه شهر را شامل می گردد، از جنبه های گوناگون کیفیت زندگی از جمله کیفیت محیطی، اقتصادی و سلامت اجتماعی چهره ای متفاوت نسبت به سطح شهر را به نمایش گذارده است.

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری کیمیا فکر بزرگ

از اینرو هدف از این تحقیق پاسخ به پرسش اصلی تحقیق مبنی بر وضعیت شاخص کیفیت زندگی و تعیین نقاط قوت و ضعف هر یک از ابعاد سه گانه آن در بافت فرسوده شهر آمل بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و در آن گردآوری داده ها بر پایه پرسشنامه هایی می باشد که در میان محلات ۱۴ گانه این بافت و بر اساس جمعیت ساکن در هر محله توزیع گردیده است.

جامعه آماری آن شامل۳۵۰ خانوار در بافت فرسوده بوده که به شیوه تصادفی ساده  برای مطالعه انتخاب شده اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که در نهایت به منظور تحلیل آمار گردآوری شده از نرم افزار SPSS  و از روش های آماری از قبیل همبستگی اسپیرمن و آزمون کای اسکوئر استفاده گردید. نتایج آزمون ها  نشان می دهد که بافت فرسوده شهر  به لحاظ شاخص کیفیت زندگی در زیر سطح متوسط قرار گرفته است و در این میان شهروندان از وضعیت اقتصادی نسبت به سایر مؤلفه ها ابراز نارضایتی بیشتری نموده اند. در میان محلات نیز محله پایین بازار در زمینه سلامت اجتماعی، محله نیاکی در زمینه کالبدی و محله چاکسر در زمینه اقتصادی وضعیت نامساعد تری نسبت به سایر محلات این بافت نشان داده اند.

کلیدواژگان: کیفیت زندگی؛ بافت فرسوده؛ شهر آمل

امیر حسین خادمی ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکترعیسی جوکار سرهنگی ، استادیار جغرافیا دانشگاه مازندران

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۰۰-۱۱۷

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری (76 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محلی بر کیفیت زندگی شهری - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محله ای در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت قدیم، جدید و روستایی شهر مراغه – کیمیا فکر بزرگ

چکیده
کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاستهای عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری، با توسعه بی رویه و شتابان شهرنشینی به طور عام در جهان سوم و به طور خاص در کشور ایران، باعث چند بافتی شدن شهرها گردیده است، که این بافتها از لحاظ کیفیت زندگی و کیفیت دسترسی به تسهیلات محل های و فضای عمومی تفاوت اساسی دارند.

بررسی کیفیت زندگی و دسترسی به فضاهای عمومی در شهرهای ایران کمتر صورت گرفته است، که عموما این تحقیقات به صورت تک بعدی بوده و ابعاد عینی و ذهنی را با هم در نظر نگرفته اند. هدف از این تحقیق تحلیل ابعاد عینی و ذهنی کیفیت دسترسی به تسهیلات محل های و فضاهای عمومی در سه بافت مختلف شهر مراغه بوده است.

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که از نرم افزار GIS 9.3 و منطق فازی در تحلیل ابعاد عینی و از مدل TOPSIS در تحلیل ابعاد عینی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در محلات بافت جدید اختلاف زیادی بین ابعاد عینی و ذهنی وجود دارد، ولی در محلات بافت قدیم و روستایی این اختلاف کاهش می یابد.

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محلی بر کیفیت زندگی شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محلی بر کیفیت زندگی شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ

واژه های کلیدی:
کیفیت دسترسی، بعد عینی، بعد ذهنی، فضای عمومی، برنامه ریزی شهری.

دکتر صدیقه لطفی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

ایوب منوچهری میاندواب دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران،  ایران

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۵ بهار ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محل های در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت قدیم، جدید و روستایی شهر مراغه (92 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, دکتر صدیقه لطفی, فضای شهری, محله, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی و کالبدی بر کیفیت زندگی در بافت های شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_01

دانلود مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی کالبدی بر کیفیت زندگی بافت های شهری – کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

مفهوم کیفیت زندگی دارای کاربردهای فراوانی است،اما ارائه تعریف روشن وجامع از آن دشوار است،به همین دلیل این واژه همچنان در ادبیات علمی مختلف دچار ابهام است. این پژوهش می کوشد چارچوب مفهومی برای کیفیت زندگی با تاکید بر معیارهای کالبدی آن در مقیاس خرد شهری (محله) ایجاد نماید.

روش تحقیق در پژوهش حاضر روش فرضی- استنتاجی بوده که به شیوه کتابخانه ای و میدانی جمع آوری اطلاعات صورت گرفته وبا بکار بردن مدل فرایند تحلیل سلسه مراتبی(AHP) واستفاده از نرم افزار SPSS و Expert choice به تجزیه وتحلیل داده هاپرداخته شد.

مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی و کالبدی بر کیفیت زندگی در بافت های شهری - مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی و کالبدی بر کیفیت زندگی در بافت های شهری – مقاله کیمیا فکر بزرگ

نتایج حاصل از مطالعه سه بافت مختلف شهری (بافت اسکان غیر رسمی ،بافت فرسوده و بافت برنامه ریزی شده) شهر زنجان  نشان می دهد که محلات برنامه ریزی شده از نظر شاخص های کالبدی فرمال اجتماعی در مقایسه با دو بافت دیگر از وضعیت مناسبی برخوردار می باشند.

کیفیت زندگی؛ کالبد؛ بافت شهری؛ فرایند تحلیل سلسه مراتبی (AHP)؛ شهر زنجان

دکتر اسماعیل دویران ، استاد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد زنجان

سعید غلامی ، کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد زنجان

مهرداد دانش دوست، کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد زنجان

جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۳۰-۴۴

دانلود مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

دانلود مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی کالبدی بر کیفیت زندگی بافت های شهری - کیمیا فکر بزرگ (89 downloads)

 

 

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تحلیل سلسله مراتبی AHP, طراحی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, محله, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان خاوه شمالی، استان لرستان)

چکیده:

قرن ها است که مردم به دنبال زندگی خوب بوده اند و انسان ها پیوسته برای بهبود شرایط زیست خود، کوشیده اند تا از استعدادها و توانمندی های محیط زندگی خود، به بیشترین میزان و بهترین نحو بهره برداری کنند. در این میان همواره مساله اصلی این بوده است که: زندگی مطلوب چیست؟ تعاریف و شاخص های گوناگونی -اعم از عینی و ذهنی- در مورد کیفیت زندگی مطرح شده اند، که همین خود ارایه تعریف واحد و مورد پذیرش وفاق جهانی را در شناسایی شاخص های مناسب و اندازه گیری آنها با مشکل روبه رو ساخته است.
در این مقاله سعی شده است که به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که ویژگی های کیفیت زندگی از دیدگاه جامعه نمونه کدام اند، تا از این طریق ابعاد و شاخص های کیفیت زندگی تعریف شود و در نهایت مدل مفهومی مناسبی برای تعیین شاخص ها و سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی ارایه گردد.

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی کیمیا فکر بزرگ_Page_05
مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی کیمیا فکر بزرگ

روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی – پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های تحقیق از ۱۰ روستای دهستان خاوه شمالی (تمامی روستاهای دارای بالاتر از ۲۰ خانوار انتخاب شده اند) به دست آمده، و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد ۱۵۰ نفر از سرپرستان خانوارها -که از طریق فرمول کوکران محاسبه شدند- به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که بر اساس دیدگاه های جامعه نمونه، کیفیت آموزش، کیفیت محیط مسکونی، کیفیت محیط فیزیکی، و نیز کیفیت درآمد و اشتغال پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده اند. کیفیت سلامت و امنیت و کیفیت کالبدی جامعه نمونه در حد متوسط ارزیابی شده است؛ و در مجموع از نظر ابعاد کیفیت زندگی دهستان خاوه شمالی، روستاها در دو طبقه قرار می گیرند، که در طبقه یک روستاهای کفراج، سراب غضنفر و ایرانشاهی با بالاترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی جای دارند؛ و در طبقه دو روستاهای کرم اللهی، شترخفت، عزیزآباد، سرخانجوب علیا، زلیوار، گاوبازه، و نورمحمد زمانه با پایین ترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی قرار می گیرند.

کلید واژه: کیفیت زندگی، شاخص های عینی و ذهنی، توسعه روستایی، دهستان خاوه شمالی

مهدی پورطاهری استادیارگروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرضا رکن الدین افتخاری  دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس
احدا.. فتاحی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ۷۶ ، تابستان ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان خاوه شمالی، استان لرستان) کیمیا فکر بزرگ (29 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, توسعه روستایی, فصلنامه جغرافیای انسانی, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی عوامل موثر بر کاهش کیفیت محیط شهری_کیمیا فکر بزرگ دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت محیط شهری

چکیده:

این مقاله با هدف سنجش میزان عدم رضایت ساکنین محدوده نواب از ۴ عامل اجتماعی- محیطی (شامل مولفه های فقدان بهداشت محیط، عدم احساس امنیت، آلودگی صوتی و آلودگی هوا) انجام گردیده است. حجم نمونه مطالعاتی شامل ۲۷۰ عدد پرسشنامه و داده ها با استفاده از نرم افزار Spss تحلیل شد.

مقاله شهرسازی بررسی عوامل موثر بر کاهش کیفیت محیط شهری_کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی بررسی عوامل موثر بر کاهش کیفیت محیط شهری_کیمیا فکر بزرگ

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تمامی عوامل مورد نظر در مدل تجربی در محدوده مطالعاتی با میزان نارضایتی ساکنین از محیط سکونتی شان رابطه معنی داری دارند .(P<.05) در مجموع میزان نارضایتی ساکنین نواب از مجموع عوامل مورد بررسی بالاتر از متوسط آن (۵<3.41>5 با میانه نظری ۳) ارزیابی شد. میزان آزردگی ساکنین از تمامی عوامل مورد بررسی بالا و بیشتر از متوسط آن به دست آمد. بیشترین میزان نارضایتی ساکنین مربوط به احساس آزردگی از آلودگی هوا (۵>2.89>5 با میانه نظری ۲) و کمترین میزان مربوط به آزردگی از فقدان بهداشت محیط (۳>2.02>1 با میانه نظری ۲) بوده که در حد متوسط ارزیابی شد. همچنین در بررسی میزان تاثیر گذاری سه متغیر مستقل جنس، سن و طول مدت اقامت در محله بر روی میزان نارضایتی، نتایج نشان داد که هیچ کدام از این متغیرها بر ادراک احساس آزردگی ساکنین از عوامل مورد بررسی تاثیر گذار نبوده اند .(p<.05)

کلید واژه: نارضایتی، احساس آزردگی، ارزشهای محیطی، نواب

دکتر مجتبی رفیعیان ، هیئت علمی شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

زهرا عسگری زاده، کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مطالعات مدیریت شهری  زمستان ۱۳۸۸ , دوره  ۱ , شماره  ۳ ; از صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۲۶

مقاله شهرسازی بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت محیط شهری (76 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت شهری, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
۵ ونکوور کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

قابل زیست ترین شهرهای جهان، نام غیر رسمی لیست سالانه ای است که شهرهای جهان را بر مبنای شرایط زندگیشان رتبه بندی می کند. در این لیست همواره شهرهایی از کشورهای استرالیا، سوئد ، آلمان ، سوئیس، دانمارک، اتریش و کانادا در رتبه های ۱ تا ۱۰ قرار می گیرند.

چهار نمونه از رده بندی هایی که هر ساله در این زمینه انجام می شوند عبارتند از :

۱- رتبه بندی مونوسل ، بر مبنای شاخص زیست پذیری شهرها

مجله مونوسل از سال ۲۰۰۶ شروع به چاپ کرد و از سال ۲۰۰۸، به صورت سالانه فهرستی اززیست پذیر ترین  ۲۵ شهر برتر جهان بر مبنای شاخص کیفیت زندگی منتشر می کند.

مهمترین معیارهای این رده بندی ها عبارتند از :

میزان امنیت و جرو و جنایت، ارتباطات بین المللی، وضعیت و کیفیت آب و هوایی، کیفیت معماری، کارایی حمل و نقل عمومی، طراحی شهریریال ملاحظات زیست محیطی ، قابلیت دسترسی به طبیعت، شرایط بازار کار و ملاحظات بهداشتی.

بر اساس این معیارها ، مجله مونوسل شهر توکیو ژاپن را قابل زندگی ترین شهر جهان معرفی کرده است.

۲- رتبه بندی زیست پذیری اکونومیست

بر مبنای این تقسیم بندی در سال ۲۰۱۵ شهرهای کشورهای استرالیا، کانادا، اتریش، فنلاند و نیوزیلند به دلایلی همچون دسترسی گسترده به کالاها و خدمات، زیرساختهای شهری مؤثر، ریسک کم برای شهروندان عنوان قابل زندگی ترین شهرهای جهان را به خود اختصاص داده اند.

رتبه بندی شهرهای جهان اکونومیست کیمیا فکر بزرگ شهرسازی
<strong>رتبه بندی شهرهای جهان بر اساس شاخص قابل زندگی بودن با ساختار فضایی – اکونومیست</strong>

مأخذ: فایل pdf گزارش اکونومیست

در این رده بندی و متناسب با شاخص زیست پذیری فضایی، هنگ کنگ در مکان نخست بوده و شهرهای آمستردام، اوساکا، پاریس و سیدنی در رده های بعدی قرار دارند

در این رده بندی تهران جز در رده ۶۱ و جز ده شهر به همراه شهرهایی همچون نایروبی، کراچی، داکار، لاگوس و …  آخر قرار دارد

۳- پیمایش کیفیت زندگی مرکر (Mercer)

مؤسسه مشاوره ی منابع انسانی و مالی مرکر، سالانه لیست قابل زندگی ترین شهرهای جهان را منتشر می کند. در این لیست ۲۳۰ شهر جهان بر مبنای ۳۹ معیار با یکدیگر مقایسه می شوند، به طوریکه شهر نیویورک با امتیاز تخصیص داده شده ۱۰۰ مبنای مقایسه بوده و مابقی شهرها بر اساس این عدد مقایسه و رتبه بندی می شوند.

مهمترین معیارهای مورد استفاده در این رده بندی عبارتند از : امنیت، آموزش، بهداشت، بیمه، موارد فرهنگی، ملاحظات زیست محیطی، فضاهای تفریحی، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمل و نقل عمومی شهری.

در لیست ۲۰۱۵ مرکر ، شهر وین برای ششمین سال پیاپی عنوان بهترین شهر جهان بر مبانی معیارهای کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده است.

 

RankCityCountry
۱ViennaAustria
۲ZurichSwitzerland
۳AucklandNew Zealand
۴MunichGermany
۵VancouverCanada
۶DusseldorfGermany
۷FrankfurtGermany
۸GenevaSwitzerland
۹CopenhagenDenmark
۱۰SydneyAustralia
۱۱AmsterdamNetherlands
۱۲WellingtonNew Zealand
۱۳BernSwitzerland
۱۴BerlinGermany
۱۵TorontoCanada
۱۶HamburgGermany
۱۶MelbourneAustralia
۱۶OttawaCanada
۱۹LuxembourgLuxembourg
۱۹StockholmSweden
۲۱StuttgartGermany
۲۲BrusselsBelgium
۲۲PerthAustralia
۲۴MontrealCanada
۲۵NurnbergGermany
۲۶SingaporeSingapore
۲۷AdelaideAustralia
۲۷ParisFrance
۲۷San FranciscoUnited States
۳۰CanberraAustralia
۳۱HelsinkiFinland
۳۱OsloNorway
۳۳CalgaryCanada
۳۴BostonUnited States
۳۴DublinIreland
۳۶HonoluluUnited States
۳۷BrisbaneAustralia
۳۸BarcelonaSpain
۳۹LyonFrance
۴۰LondonUnited Kingdom
۴۱LisbonPortugal
۴۱MilanItaly
۴۳ChicagoUnited States
۴۴New York CityUnited States
۴۴SeattleUnited States
۴۴TokyoJapan
۴۷KobeJapan
۴۸Los AngelesUnited States
۴۸YokohamaJapan
۵۰WashingtonUnited States
۵۱MadridSpain
۵۲BirminghamUnited Kingdom
۵۲RomeItaly
۵۴PittsburghUnited States
۵۵GlasgowUnited Kingdom
۵۵PhiladelphiaUnited States
۵۷AberdeenUnited Kingdom
۵۸OsakaJapan
۵۹LeipzigGermany
۶۰MinneapolisUnited States
۶۱NagoyaJapan
۶۲DallasUnited States
۶۳BelfastUnited Kingdom
۶۴HoustonUnited States
۶۵MiamiUnited States
۶۶AtlantaUnited States
۶۷St. LouisUnited States
۶۸PragueCzech Republic
۶۹Pointe-a-PitreGuadeloupe
۷۰DetroitUnited States
۷۰Hong KongHong Kong
۷۲San JuanPuerto Rico
۷۲SeoulSouth Korea
۷۴DubaiUnited Arab Emirates
۷۵BudapestHungary
۷۵LjubljanaSlovenia
۷۷Abu DhabiUnited Arab Emirates
۷۸MontevideoUruguay
۷۹VilniusLithuania
۷۹WarsawPoland
۸۱BratislavaSlovakia
۸۲Port LouisMauritius
۸۳TaipeiTaiwan
۸۴Kuala LumpurMalaysia
۸۵AthensGreece
۸۵DurbanSouth Africa
۸۷LimassolCyprus
۸۸TallinnEstonia
۸۹RigaLatvia
۹۰BusanSouth Korea
۹۱Buenos AiresArgentina
۹۱Cape TownSouth Africa
۹۳SantiagoChile
۹۴JohannesburgSouth Africa
۹۵Panama CityPanama
۹۶VictoriaSeychelles
۹۷ZagrebCroatia
۹۸CheonanSouth Korea
۹۹TaichungTaiwan
۱۰۰WroclawPoland
۱۰۱ShanghaiChina
۱۰۲Bandar Seri BegawanBrunei
۱۰۳Johor BahruMalaysia
۱۰۴MuscatOman
۱۰۵Tel AvivIsrael
۱۰۶San JoseCosta Rica
۱۰۷BrasiliaBrazil
۱۰۸DohaQatar
۱۰۹MonterreyMexico
۱۱۰BucharestRomania
۱۱۱NoumeaNew Caledonia
۱۱۲NassauBahamas
۱۱۳TunisTunisia
۱۱۴AsuncionParaguay
۱۱۵SofiaBulgaria
۱۱۶RabatMorocco
۱۱۷BangkokThailand
۱۱۸BeijingChina
۱۱۹Rio de JaneiroBrazil
۱۲۰Sao PauloBrazil
۱۲۱GuangzhouChina
۱۲۲AmmanJordan
۱۲۲IstanbulTurkey
۱۲۴LimaPeru
۱۲۵Kuwait CityKuwait
۱۲۶Mexico CityMexico
۱۲۷ManausBrazil
۱۲۸CasablancaMorocco
۱۲۹QuitoEcuador
۱۳۰ManamaBahrain
۱۳۱BogotaColombia
۱۳۲ColomboSri Lanka
۱۳۳ChengduChina
۱۳۳WindhoekNamibia
۱۳۵Santo DomingoDominican Republic
۱۳۶ManilaPhilippines
۱۳۷NanjingChina
۱۳۸HyderabadIndia
۱۳۹ShenzhenChina
۱۴۰JakartaIndonesia
۱۴۱BelgradeSerbia
۱۴۲Xi’anChina
۱۴۲ChongqingChina
۱۴۴GaboroneBotswana
۱۴۵PuneIndia
۱۴۶BangaloreIndia
۱۴۷Port of SpainTrinidad and Tobago
۱۴۷QingdaoChina
۱۴۹LusakaZambia
۱۵۰Guatemala CityGuatemala
۱۵۱ChennaiIndia
۱۵۲MumbaiIndia
۱۵۳Ho Chi Minh CityVietnam
۱۵۴HanoiVietnam
۱۵۴New DelhiIndia
۱۵۶KingstonJamaica
۱۵۶La PazBolivia
۱۵۶ShenyangChina
۱۵۹SkopjeMacedonia
۱۶۰KolkataIndia
۱۶۱SarajevoBosnia-Herzegovina
۱۶۲DakarSenegal
۱۶۳RiyadhSaudi Arabia
۱۶۴LibrevilleGabon
۱۶۵AccraGhana
۱۶۶JeddahSaudi Arabia
۱۶۷MoscowRussia
۱۶۸JilinChina
۱۶۹KampalaUganda
۱۷۰CairoEgypt
۱۷۱VientianeLaos
۱۷۲San SalvadorEl Salvador
۱۷۳ManaguaNicaragua
۱۷۴Saint PetersburgRussia
۱۷۵AlmatyKazakhstan
۱۷۶KievUkraine
۱۷۷BlantyreMalawi
۱۷۸MaputoMozambique
۱۷۹CaracasVenezuela
۱۸۰TiranaAlbania
۱۸۱BeirutLebanon
۱۸۲CotonouBenin
۱۸۳YerevanArmenia
۱۸۴BanjulGambia
۱۸۴TegucigalpaHonduras
۱۸۶NairobiKenya
۱۸۷AlgiersAlgeria
۱۸۸DjiboutiDjibouti
۱۸۹KigaliRwanda
۱۸۹MinskBelarus
۱۹۱IslamabadPakistan
۱۹۲YaoundeCameroon
۱۹۳HavanaCuba
۱۹۴TbilisiGeorgia
۱۹۵Phnom PenhCambodia
۱۹۶DoualaCameroon
۱۹۷BakuAzerbaijan
۱۹۸Dar es SalaamTanzania
۱۹۹LahorePakistan
۲۰۰LuandaAngola
۲۰۱YangonMyanmar
۲۰۲KarachiPakistan
۲۰۳TehranIran
۲۰۴LomeTogo
۲۰۵Addis AbabaEthiopia
۲۰۶HarareZimbabwe
۲۰۶TashkentUzbekistan
۲۰۸BishkekKyrgyzstan
۲۰۹AbidjanCôte d’Ivoire
۲۱۰AshkhabadTurkmenistan
۲۱۱DhakaBangladesh
۲۱۱LagosNigeria
۲۱۳AbujaNigeria
۲۱۴DushanbeTajikistan
۲۱۵OuagadougouBurkina Faso
۲۱۶TripoliLibya
۲۱۷AntananarivoMadagascar
۲۱۷NiameyNiger
۲۱۹BamakoMali
۲۲۰DamascusSyria
۲۲۱NouakchottMauritania
۲۲۲ConakryGuinea
۲۲۳KinshasaCongo, Democratic Republic of
۲۲۴BrazzavilleCongo, Republic of
۲۲۵Sana’aYemen
۲۲۶N’DjamenaChad
۲۲۷KhartoumSudan
۲۲۸Port au PrinceHaiti
۲۲۹BanguiCentral African Republic
۲۳۰BaghdadIraq

مأخذ: سایت مرکز

در این لیست ۷ شهر از ۱۰ شهر اول از قاره اروپا، ۲ شهر از اقیانوسیه و یک شهر از آمریکای شمالی هستند.

اولین شهر آسیایی این لیست سنگاپور است که در رده ۲۶ قرار دارد.

بغداد جایگاه آخر را دارد و تهران در جایگاه ۲۰۳ از ۲۳۰ شهر مورد بررسی قرار گرفته است.

۴- رتبه بندی شهرها بر مبنای شاخص کیفیت زندگی توسط نامبیو

در میان مراجع مختلف، نامبیو بزرگترین پایگاه داده و داده های آماری از شهرهای گوناگون جهان را دارد. بنابراین شاید بتوان گفت دقیق ترین رتبه بندی را می تواند ارائه دهد.

لیست شهرهای جهان در سایت نامبیو به صورت مرتبط در حال به روز شدن است.

جدول زیر رتبه بندی فعلی (میانه ۲۰۱۵) شهرهای جهان به همراه اعداد شاخصهای گوناگون کیفیت زندگی را ارائه می دهد. با کلیک بر روی نام هر شهر میتوانید زیر معیارهای و نمره مربوط به هر کدام و شاخص کیفیت زندگی مربوط به آن شهر را مشاهده نمائید.

 

در این رده بندی کانبرا استرالیا با شخص کیفیت رندگی ۲۴۷٫۱۹در جایگاه نخست قرار دارد.

سه شهر از ده شهر اول از استرالیا هستند.

شهر وین که در رده بندی مرکر در مکان نخست شهرهای جهان بود، در این رده بندی در جایگاه ۹ قرار دارد.

تهران که در رده بندی مرکر در جایگاه ۲۰۳ از ۲۳۰ بود، در این رده بندی با شاخص کیفیت زندگی ۸۲٫۰۷ در رده ۱۰۷ از مجموع ۱۱۷ شهر جای دارد.

 

با کلیک بر روی تصویر زیر، جایگاه شهرهای جهان بر مبنای شاخص کیفیت زندگی روی نقشه زمین را مشاهده فرمائید.

نقشه کیفیت زندگی جهان - کیمیا فکر بزرگ
<strong>نقشه جهان و  کیفیت زندگی</strong>

 

اکنون نگاهی به تصاویر شهرهای برتر جهان برای زندگی داشته باشیم :

۱ وین - کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<strong>وین اتریش</strong>

 

۲- زوریخ کیمیافکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<strong>زوریخ سوئیس</strong>

 

۳ اوکلند کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<strong>اوکلند نیوزیلند</strong>

 

۴- مونیخ کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<strong>مونیخ آلمان</strong>

 

۵ ونکوور کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<strong>ونکوور کانادا</strong>

 

۶ دوسلدورف کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<strong>دوسلدورف آلمان</strong>

 

۷ فرانکفورت کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<strong>فرانکفورت آلمان</strong>

 

۸ ژنو کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<strong>ژنو سوئیس</strong>

 

۹ کوپنهاگ کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<strong>کوپنهاگ دانمارک</strong>

 

۱۰ سیدنی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<strong>سیدنی استرالیا</strong>

 

کانبرا استرالیا کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<strong>کانبرا استرالیا</strong>

 

ملبورن استرالیا کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<strong>ملبورن استرالیا</strong>

 

آدلاید ، استرالیا کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتی شهرسازی
<strong>آدلاید استرالیا</strong>

 

تدوین: کیمیا فکر بزرگ

انتشار با ذکر منبع بلامانع است.

—–

منابع:

مقاله قابل زندگی ترین شهرهای جهان

مقاله بهترین شهرهای جهان برای زندگی Global Finance

رتبه بندی شهرها بر اساس کیفیت زندگی مرکر

لیست اجمالی مرکر در ویکیپدیا

سایت اکونومیست

Economist Intelligence Unit

مقاله ویکیپدیا، معرفی مونوسل

رتبه بندی کیفیت زندگی شهرهای جهان نامبیو

* بر اساس موضوع, عمومی, کیفیت زندگی 1نظرات توسط
مقاله شهرسازی باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد bid کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد BID (نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه)

چکیده:

مراکز شهری در طول تاریخ کانون توجهات و محل وقایع خاص شهری بوده و به عنوان مهمترین بخش شهر مورد توجه گرفته است که در حال حاضر با افول کارکردی مواجه اند. برای گذار از این وضعیت، نوسازی و بهسازی این مراکز امری ضروری تلقی می شود. در این میان، روش بهبود نواحی کسب و کار  (BID)یکی از استراتژیهای موثر و جدید در ادبیات نوین نوسازی است. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی و تبیین میزان انطباق پذیری این روش در مرکز شهر ارومیه و بررسی مولفه های موثر بر افزایش کیفیت زندگی است. روش تحقیق این مقاله، توصیفی – تحلیلی است.

روش گردآوری اطلاعات شامل روشهای کتابخانه ای، پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. روش نمونه بصورت تصادفی ساده بوده و جامعه هدف ساکنین، اصناف و مراجعین به محدوده انتخاب شده است. حجم نمونه ۲۳۸ نفر بوده و پایایی پرسشنامه باستفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق آزمون بارتلت و شاخص KMO در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمونT ، تحلیل همبستگی، رگرسیون ساده و چند متغیره و تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از این روش، با باززنده سازی مرکز شهر ارومیه همخوانی و سازگاری دارد. تک بعدی نبودن روش BID و ارتقاء شرایط کسب و کار و افزایش کیفیت زندگی در محدوده از دلایل اصلی سازگاری این روش است. نتایج بررسی های آماری در تحقیق نشان داد که عوامل کالبدی بیشترین نقش را در بهبود کیفیت زندگی در مرکز شهر داشته است.

کلید واژه: مراکز شهری، باززنده سازی، کیفیت زندگی، بهبود نواحی کسب و کار، شهر ارومیه

حسین پور هاله, کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشکده هنر و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس.

داداش پور هاشم,استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، گروه هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.

رفیعیان مجتبی، دانشیار گروه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری

نشریه مدیریت شهری، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ , دوره  ۹ , شماره  ۲۸ ; از صفحه ۲۷۳ تا صفحه ۲۸۴ .

مقاله شهرسازی باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد BID (نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه) کیمیا فکر بزرگ (91 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, مدیریت شهری, نظری محتوایی, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چىد معیاره کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی : نواحی شهر یاسوج)

چکیده:

امروزه کیفیت زندگی شهری به عنوان کلیدی ترین مفهوم  در برنامه ریزی شهری است. بر این اساس در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برنامه ریزان در تلاش برای نمایش سطوح کیفیت زندگی در سطوح مختلف جغرافیایی هستند تا از این طریق بتوانند راهکارهای بهینه ای را برای بهبود کیفیت زندگی نواحی عقب مانده از نظر شاخص های مورد بررسی بیابند.در مطالعه حاضر، کیفیت زندگی به عنوان بر هم کنش میان منابع، امکانات و فرصت های فراهم شده برای تامین نیازهای انسانی و همچنین دریافت، ارزیابی و رضایت افراد و گروهها از براورد شدن نیازهایشان در یک مکان خاص در نظر گرفته شده است.

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چىد معیاره_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چىد معیاره_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

هدف از این مقاله، بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی شهروندان و نابرابری این سطح کیفیت در سطح ناحیه ای در شهر یاسوج است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی –تحلیلی است که از طریق اسناد و مدارک موجود با استفاده از روش کتابخانه ای  و پرسشنامه ای اطلاعات حاصله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای شناخت سطح کیفیت ناحیه ای ۲۱ شاخص مورد بررسی از طریق مدل آنتروپی شانون وزن دهی شده و در این راستا، تاپسیس به عنوان روش تصمیم گیری چند شاخصه ای استفاده شده است.

بر مبنای یافته های تحقیق نواحی شهر در سه سطح برخوردار، نیمه برخوردار ویا متوسط، و محروم و یا فرو برخوردار طبقه بندی شده اند. نتایج نشان می دهند که در میان ناحیه های شهر یاسوج ناحیه۴ با ضریب اولویت ۰۴/۰ در پایین ترین سطح برخوردار قرار گرفته، و ناحیه های ۱و۳ هر کدام در ضریب۰۴۸/ ۰ و  ۰۴۳/۰در سطحی نزدیک به یکدیگر در سطح دوم و یا نیمه برخوردار و ناحیه ۲با برخورداری کامل در سطح و با ضریب ۰۸۹/۰در ناحیه ها قرار دارند.یافته های تحقیق می تواند به پیشبرد مطالعات زندگی شهری کمک نماید.

دکتر صدیقه لطفی، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

سجاد صابری ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۴۵-۵۹

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی : نواحی شهر یاسوج) کیمیا فکر بزرگ (52 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, دکتر صدیقه لطفی, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کیفیت زندگی 2نظرات توسط
مقاله شهرسازی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران - کیمیا فکر بزرگ_کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

دانلود مقاله شهرسازی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران

چکیده:

بررسی و مطالعه فرایند رشد و توسعه کلان شهرهای جهانی، نمایانگر شکل گیری شرایط کیفی نا به سامان و در پاره ای موارد بحرانی در محیط های سکونتی به عنوان یکی از مهم ترین آثار و پیامدهای سیاست های توسعه شهری است. این واقعیت در کشورهای در حال توسعه در شکل های حادتری بروز و ظهور پیدا کرده و زمینه ساز پدیدار شدن مسائل عدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده است. با وجود این معضل نبود یا سطح نازل کیفیت در محدوده های مسکونی شهری منحصر به کشورهای جهان سوم نبوده و در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز به مثابه یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی نظام سیاست گذاری و مدیریت شهری این کشورها محسوب شده و در نتیجه میتوان آن را مسأله ای با وسعت و دامنه جهانی دانست. از سوی دیگر نگاهی به مباحث مطرح در ادبیات شهرسازی سال های اخیر نشانگر توجه متفکران و نظریه پردازان شهری به مفهوم «کیفیت محیط سکونت» و نگارش مقالات و کتاب های متنوع و متعددی در این زمینه است.
در این میان بحث کیفیت در محیط های سکونتی خاص (مانند مجتمع های مسکونی بلند مرتبه) به واسطه برخورداری این سکونتگاه ها از ویژگیهایی مانند سطح بالای تراکم جمعیتی، ساختمانی و تمرکز در محیطی محصور و گاهی اوقات فاقد ارتباطی ارگانیک با ساختار شهر، دارای حساسیت و پیچیدگی مضاعفی نسبت به سایر بافت های مسکونی است.

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران - کیمیا فکر بزرگ

در این پژوهش، هدف اصلی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرکهای خاورمیانه و نیز یکی از مهم ترین مجتمع های بلند مرتبه شهر تهران است. روش انجام این تحقیق بر مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و ج زء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار میگیرند. در این میان جزء معیارهای سطح آخر مدل، مبنای تنظیم پرسشنامه تحقیق قرار گرفت و بر اساس میزان رضایت مندی یا نارضایتی ساکنان محیط مورد نظر امتیازدهی شدند. پس از انجام تحلیل های آماری مناسب، سطح کیفی سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطی (۵>98/2>1) ارزیابی و وجود رابطه معنا دار (۰۵/۰> P) بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته کیفیت محیط سکونت تأیید شد.

واژه های کلیدی: کیفیت محیط سکونت، مجتمع مسکونی، رضایت مندی سکونتی، تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی، شهرک اکباتان

مجتبی رفیعیان  دانشیار گروه شهر سازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
فرزین امین صالحی  کارشناس ارشد شهر سازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی اکبر تقوایی  دانشیار گروه شهر سازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا دوره چهاردهم، شماره ۴، زمستان ۱۳

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران - کیمیا فکر بزرگ (72 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, توسعه شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, مدرس علوم انسانی, مسکن, کیفیت زندگی 0نظرات توسط