کاربری زمین

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد

چکیده:

پدافند غیر عامل یکی از موضوعاتی است که از گذشته تا کنون در برنامه ریزی برای شهرها از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده است و مکان یابی مطلوب را می‌توان مهم‌ترین اقدام در این جهت محسوب نمود؛ لذا این پژوهش با توجه به اهمیت مبحث پدافند غیر عامل در مکان‌یابی کاربری‌ها، در پی بررسی و تأثیر نقش پدافند غیر عامل در احداث یکی از کاربری‌های پر جاذبه شهری یعنی کاربری مراکز تجاری و خرید بر اساس روش سلسله مراتبی (AHP) می‌باشد.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی با هدف کاربردی می‌باشد که از طریق مطالعات اسنادی و میدانی و هم چنین استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP) حاصل شده است. خط یک قطار شهری مشهد به عنوان محدوده مطالعاتی این پژوهش انتخاب شده است. در این راستا ابتدا عوامل موثر بر احداث مراکز تجاری و خرید با استفاده از نظر متخصصان و انجام قضاوت گروهی به روش دلفی شناسایی شده و سپس با استفاده از روش سلسله مراتبی، وزن دهی این معیارها انجام شده است. در انتها معیارهای (لایه‌ها) به دست آمده با توجه به وزن هر معیار به وسیله توابع overlay در نرم افزار GIS تلفیق شده و امتیاز هر یک از ایستگاه­ها با توجه به عوامل مؤثر و وزن آن‌ها به دست آمده است.

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها کیمیا فکر بزرگ ارشد شهرسازی

در ادامه با توجه به معیارهای به دست آمده به اولویت بندی ایستگاه های موجود در خط یک قطار شهری پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که در این خط ایستگاه های شریعتی و پاستور در الویت اول و دوم جهت احداث مراکز خرید و تجاری قرار گرفته‌اند.

کلیدواژگان: پدافند غیر عامل؛ تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ خط یک قطار شهری مشهد؛ مکان یابی

براتعلی خاکپور دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی وفائی کارشناس ارشد جغرافیا

رضا صمدی کارشناس ارشد جغرافیا

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۱۷-۳۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد (61 downloads)

* بر اساس موضوع, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری

چکیده:

با افزایش جمعیت، توسعه و گسترش شهرنشینی، انسانها به تدریج از طبیعت دور شده و تراکم بیش ازحد جمعیت و ایجاد محیطهای انسان ساخت، نیازهای زیست محیطی، جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده است. برای رفع این نیازها، انسان شهرنشین اقدام به ایجاد پارکها در داخل شهرها کرده است.

هدف تحقیق حاضر اولویت بندی شاخص‌های رضایت‌مندی شهروندان از پارکها و فضاهای سبز شهری با استفاده از مدل topsis در پارکهای (محمدیه، ساحلی و ملت) شهر بوکان می‌باشد. روش انجام پژوهش به صورت توصیف. تحلیلی و پیمایشی است. قسمت اعظم اطلاعات به صورت تکمیل پرسشنامه بین مراجعان به پارک اخذ شده و در نهایت تجزیه و تحلیل نهایی برروی آن صورت گرفته است.

مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که اکثر معیارها از حد ایده‌آل مثبت به یک اندازه فاصله دارند و فاصله آنها از ۵/۰ تا ۶/۰ می‌باشد. در رتبه‌بندی نهایی عنصر فضای سبز در رتبه اول رضایت‌مندی از عناصر پارکهای شهری قرار گرفته است. همچنین شاخص امنیت رتبه ۱۴ را کسب کرده که کم اهمیت‌ترین عنصر می‌باشد. همچنین بین وضعیت شغلی و زمان استفاده از پارک رابطه معناداری وجود دارد. اما بین کارکرد پارکهای شهر و نوع جنیست رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین ایجاد حس مشترک برای نگهداری و توجه ویژه به پارک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که در نهایت انسان‌های اجتماع هستند که از این فضاهای شهری استفاده می‌کنند.

کلید واژگان : پارک‌های شهری؛ رضایت‌مندی؛ روش شباهت به گزینه ایده‌آل؛ شهر بوکان

شورش آهنگری دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

چیمن موسی زاده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

رباب محمدی کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور کرج

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۷-۲۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری (77 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کاربری زمین, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز

چکیده:

کاربری زمین شهری جزو مفاهیم پایه و اصلی دانش شهرسازی و درواقع شالوده‌ی شکل گیری آن است و به اندازه‌ای اهمیت دارد که برخی از برنامه ریزان شهری در کشورهای پیشرفته آن را مساوی با برنامه‌ریزی شهری می‌دانند. از اینرو هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهری در روستاهای الحاقی به مادر شهرها طی دوره ی زمانی ۱۳۸۱ – ۱۳۹۱ می‌باشد.

مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

روش اصلی پژوهش توصیفی – تحلیلی و مطالعه‌ی تطبیقی سرانه‌های شهری و مساحت کاربری اصلی محدوده‌ی مورد مطالعه طی این دو دوره با استفاده از روش Crosstab و GIS است. بررسی تغییرات حاصل از سرانه‌ها در محدوده مورد مطالعه نشان دهنده‌ی این است که این محدوده هرچند یک پیکره‌ی جدیدی بر شهر تبریز می‌باشد و نیازمند افزودن به برخی از سرانه‌هاست، اما این تغییرات در سرانه‌ها بسیار کم است. این در حالیست که اراضی بایر و خالی که مهمترین اراضی برای گسترش‌های جدید است، در این محدوده زیاد بوده و با اندکی برنامه ریزی مناسب، این اراضی با فضاهای جدید شهری قابل گسترش و بهره برداری می‌باشند. نتایج تحقیق نیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان تغییرات در این دوره از اراضی بایر به کاربری مسکونی، اراضی بایر به کاربری فرهنگی و اراضی بایر به کارگاه می‌باشد که به ترتیب در ۴۴۲۷۴ متر مربع، ۳۲۵۶۶ متر مربع و ۲۵۶۶۹ متر مربع صورت گرفته است. همچنین کمترین میزان تغییرات، به تغییر کاربری مزارع به کاربری فرهنگی می‌باشد.

کلیدواژگان: کاربری زمین شهری؛ برنامه ریزی شهری؛ تعییرات کاربری؛ آخماقیه

اکبر اصغری زمانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

شاهرخ زادولی خواجه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه چمران اهواز

فاطمه زادولی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

پیام علی بخش زاده کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۳۵-۴۸ 

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز (46 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, توسعه روستایی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

هر چند طرح یک ساختمان بلند حاصل نهایی فرآیند پیچیده ای است که عناصر آن برهم تأثیر متقابل دارند و عوامل متعددی از جمله ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن مؤثرند، اما با رعایت اصول و معیارهای حاصل از پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه طراحی معماری ، سازه و شهرسازی ( در صورتی که با تدوین و اجرای سیاست گذاری های لازم در سایر زمینه ها همراه گردد) می توان امکان استفاده مناسب و مطلوب از بناهای بلند را ایجاد نمود. به طور کلی با توجه به شرایط خاص قرن حاضر استفاده مناسب و البته مشروط از ساختمان های بلند را می توان راه حلی واقع گرایانه و مطلوب جهت اسکان مردم و تأمین سایر نیازهای مرتبط با فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در شهرهای بزرگ دانست.
این تحقیق نشان می دهد ساختمان های بلند می توانند در شرایط مناسب به صورت مطلوبی جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند. ساختمان های بلند مرتبه علاوه بر استفاده برای هریک از کاربری های مسکونی ، تجاری و اداری می توانند به صورت مناسبی برای عملکردهای تلفیقی نیز مورد استفاده قرار گیرند و از آنها برای مرکزیت بخشیدن به ذفعالیت های مرتبط با یکدیگر استفاده نمود.
بر اساس این تحقیق بکارگیری فرم های ساده و منظم علاوه بر کمک به پایداری و ایستایی ساختمان، سبس افزایش ایمنی در بناهای بلند می گردد. وجود نظم و ترکیب مناسب با ساختمان های اطراف، تقارن ، تعادل و وحدت از عوامل مؤثر در ایجاد فرم و نمای بصری مطلوب بناهای بلند می باشند. برای ایجاد مقیاس انسانی و مطلوب نمودن فرم بنا می توان در فضای اطراف ساختامن با ایجاد عمق دید نسبت به ساختمان ارتباط مطلوبی بین فرم و بیننده بوجود آورد.

این تحقیق با استفاده از مطالعات نظری، بررسی و تحلیل تحقیقات انجام شده قبلی در این زمینه ، بررسی و نقد دیدگاه های مختلف ارائه شده در ارتباط با ساختمان های بلند ، مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن بر اساس شاخص های مورد مطالعه اعم از معماری ، سازه، شهرسازی، اقتصاد، ایمنی و میط زیست صورت گرفته است.

کلیدواژه ها : ارتفاع؛ تناسبات؛ توسعه شهری؛ ساختمان بلند؛ ضوابط معماری؛ فرم؛ کاربری؛ مقیاس انسانی

دکتر محمود گلابچی استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، دوره ۹، شماره ۰، تابستان ۱۳۸۰

مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ (78 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تراکم, توسعه شهری, طراحی شهری, معماری, نشریه هنرهای زیبا, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی کاربری فضای سبز شهری - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی مکان یابی بهینه فضای سبز شهری:موردمطالعه شهر بناب

چکیده:

رشد صنعت و افزایش جمعیّت در شهرها، به ساخت و سازهای سوداگرانه‌ای منجر شده است. این ساخت و سازها به مسائل بهداشتی و تأمین حداقل نور و هوا در مناطق متراکم شهری توجهی نداشته‌اند. از سوی دیگر، ضرورت ایجاد کاربری‌های جدید شهری، برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهرنشینان به تدریج باعث کاهش سهم فضای سبز و باغ­های شهری گردیده است که ماحصل آن آلودگی­های زیست محیطی موجود می‌باشد. پارکها و فضاهای سبز شهری از اهمیت استراتژیکی زیادی برای بهبود شرایط زیستی جوامع شهری امروزی برخوردارند. شهر بناب از جمله شهرهایی است که از توزیع مناسب فضای سبز برخوردار نیست و یرخی از محلات آن فاقد فضای سبز یا پارک می‌باشند.در صورتیکه برخی دیگر از محلات از فضای سبز بیشتری برخوردارند.

هدف این پژوهش توزیع بهینه­ فضای سبز در هر یک از محلات می‌باشد. برای مکانیابی بهینه فضای سبز،ارزش زمین‌های منطقه برای ایجاد فضای سبز، مورد ارزشیابی قرار گرفته است. بدین منظور، از معیارهای نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به مراکز مسکونی، سازگاری با کاربری اراضی، دسترسی به شبکه ارتباطی، نزدیکی به مراکز آموزشی، نزدیکی به تاسیسات و تجهیزات، نزدیکی به مراکز فرهنگی و دوری از فضاهای سبز موجود، تراکم بالای جمعیتی و سرانه پایین فضای سبز در سطح محلات استفاده شده است. به منظور تعیین مکان بهینه برای ایجاد فضای سبز ابتدا داده‌های مکانی گردآوری شده‌اند. سپس پایگاه اطلاعاتی GIS تشکیل شده و نقشه‌های تهیه شده برای هر یک از معیارها، به یک لایه اطلاعاتی در محیط GIS تبدیل شد. با روی هم گذاری این لایه‌ها طبقه‌بندی مکان‌های موجود، به صورت خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف و کاملا نامناسب انجام گرفته است. در این طبقه‌بندی، زمین‌هایی که درجه‌ی تناسب آنها خیلی خوب و خوب بوده‌اند را برای ایجاد فضای سبز انتخاب شده‌اند. این مکان‌ها در محلات پرتراکم که سرانه‌ی فضای سبز کمی دارند همچنین در حواشی رودخانه، نزدیک به مراکز مسکونی، آموزشی، شبکه‌ی ارتباطی، تاسیسات شهری و فرهنگی هستند و از پارامترهای دیگر مانند فضای سبز موجود فاصله‌ی مناسبی دارند و برخی ازآنها در زمین‌های بایر که مالکیت آنها دولتی دارند قرارگرفته‌اند.

مقاله شهرسازی مکان یابی کاربری فضای سبز شهری - کیمیا فکر بزرگ_Page_09
مقاله شهرسازی مکان یابی کاربری فضای سبز شهری – مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلمات کلیدی: مکان یابی؛ شهربناب؛ فضای سبزشهری

دکتر میر نجف موسوی، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ارومیه

اصغر رشیدی ابراهیم حصاری ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

سمیه روشن رودی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه محقق اردبیلی

جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۱-۱۴

مقاله شهرسازی مکان یابی بهینه فضای سبز شهری:موردمطالعه شهر بناب (80 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, محله, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP - کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا)

چکیده :

افزایش روزافزون جمعیت شهری و توسعه مناطق شهری، افزایش مصرف مواد دارای پسماند تجزیه ناپذیر و بسیاری دیگر از مناسبات زندگی ماشینی و مدرن باعث رویکرد جدی مدیران شهری شده است و دفن و معدوم سازی پسماند به صورت یکی از دغدغه‌های اساسی در مدیریت محیط زیست شهری درآمده است. طبق گزارشات بخش خدمات شهری شهرداری جلفا روزانه به طور متوسط ۵۱ تن زباله در شهرستان جلفا تولید می‌شود. از میان روش‌های مختلف دفع زباله به صورت تلنبار از مهم‌ترین روش‌هایی بوده است که مدیریت شهری جلفا در طی سال‌های استفاده از این مکان بر آن تکیه نموده است. این امر مشکلاتی مانند خروج شیرابه، آلودگی خاک، بوی بد، آتش سوزی، پراکندگی زباله و غیره را در محل دفن به وجود آورده است. به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی باید تلاش کرد ضمن انتخاب مناسب‌ترین مکان برای دفن آن‌ها، این مواد به صورت بهداشتی و در فضایی خارج مناطق مسکونی دفن و معدوم شوند. برای انتخاب مکان صحیح دفن مواد زائد جامد باید معیارهایی مانند شیب، جهت شیب، فاصله از گسل، فاصله از مناطق مسکونی و خطوط ارتباطی و انتقال نیرو و … مورد توجه قرار گیرد.

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ

پژوهش حاضر از نوع نظری – عملی و روش کار توصیفی – تحلیلی پس از آشنایی کامل با مدیریت علمی پسماندهای شهری و شناخت دفع و دفن غیراصولی و غیر بهداشتی مواد زائد جامد شهری اقدام به انتخاب معیارهایی که جهت مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری نقشی اساسی دارند نموده و سپس اقدام به وزن گذاری لایه‌ها با استفاده از روش AHP و نرم افزار GIS نموده در نهایت انتخاب بهترین مکان جهت دفن پسماند می‌پردازد. پهنه پنجم با ۱۳٫۱۷ درصد واقع در شمال غرب شهرستان به دلیل حریم مناسب با گسل و رود ارس و معیارهای قابل قبول از نظر زمین شناسی و پوشش گیاهی و شیب زمین، مناسب‌ترین مکان‌ها جهت دفن مواد زائد جامد می‌باشند و در آخر نیز زمین‌هایی با مساحت ۳۲ هکتار به بالا را از میان زمین‌های کلاس پنجم جهت بهترین مکان‌ها برای دفن پسماند برای بازه ۲۰ ساله انتخاب شد.

کلمات کلیدی : مکان‌یابی بهینه؛ دفن مواد زائد جامد؛ شهرستان جلفا؛ Arc GIS؛ AHP

دکتر کرامت الله زیاری ، استاد جغرافیا دانشگاه تهران

کامران موسی خوانی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رشت

شهرام اباذرلو ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

سجاد اباذرلو ، کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشگاه آزاد تهران مرکز

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۱۴-۲۸

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا) (61 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی کاربردی gis و سنجش از دور در برنامه ریزی فضای سبز شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی کاربرد GIS و سنجش از دور در برنامه ریزی فضای سبز شهری(مطالعه موردی: منطقه ۶ شهراصفهان)

چکیده:

امروزه شهرها به عنوان کانون‌های بزرگ فعالیت و زندگی انسانها اغلب از طبیعت دور مانده‌اند و در این میان احداث و توسعه و نگهداری فضای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره شهرها نقش اساسی دارد. فضای سبز شهری همچون یک موجود زنده دائماً در حال تغییر و تحول است و کاربریهای عمومی در بسیاری از شهرها به دلایلی چون تراکم بالای جمعیت، افزایش آلودگی، همجواری‌های ناصحیح، کمبود فضای سبز و….. قادر به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نمی‌باشند.

مشکل دیگردر اغلب شهرهای ایران، عدم توزیع عادلانه فضای سبز در شهر و مشکلات دسترسی شهروندان به آن است. مدیران شهری برای پاسخگویی به این عدم تعادل‌‌ها ومشکلات، نیازمند به کارگیری ابزارهای تحلیل جدید و کارآمدی مانند GIS و RS جهت غنی­سازی و به روز کردن نقشه‌ها و برنامه ­ریزی می­باشند.

مقاله شهرسازی کاربردی gis و سنجش از دور در برنامه ریزی فضای سبز شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی کاربردی gis و سنجش از دور در برنامه ریزی فضای سبز شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ

در این پژوهش، نقشه فضای سبز شهری بخشی از شهر اصفهان با انجام پردازش بر روی تصاویر ماهواره­ایQuick Bird و همچنین با استفاده از نقشه برداری زمینی در محیط GIS تهیه شده است. همچنین با استفاده از نرم‌افزار GIS، تصویر ماهواره‌ای Quick Bird و GPS به بررسی و شناسایی گونه­ های فضای سبز، تاسیسات و مبلمان شهری و به هنگام سازی آنها در منطقه شش اصفهان پرداخته شده است. نتایج نشان داد که استفاده از فناوری و ابزارهای مذکور نقش قابل توجهی در تولید نقشه‌های جدید، به هنگام سازی و ساماندهی بانک اطلاعاتی فضای سبز شهری دارد و می‌تواند به نحو کارآمدی مدیران شهری را در برنامه­ ریزی فضای سبز شهری یاری رساند.

کلیدواژه ها : فضای سبز شهری؛ سنجش از دور؛ نقشه برداری؛ ماهواره Quick Bird؛ GIS؛ GPS؛ اصفهان

امیر کرم ، دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت معلم

شیلا حجه فروش نیا ، دکتری جغرافیا دانشگاه تربیت معلم

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۶۷-۷۸

مقاله شهرسازی کاربرد GIS و سنجش از دور در برنامه ریزی فضای سبز شهری کیمیا فکر بزرگ (39 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی تحلیل پیوستگی چشم انداز، رویٍکردی نوین در برنامه ریزی محیطی کیمیا فکر بزرگ مقاله شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی ارزیابی و تحلیل پیوستگی چشم‌انداز، رویکردی نوین در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی: ناحیه کاشان- آران

چکیده:
رشد جمعیت و گسترش کالبدی شهرها و نواحی صنعتی بر منابع طبیعی تاثیرگذار بوده ودر برخی مواقع همراه با تخریب و از بین بردن تجانس و پیوستگی چشم انداز و منابع ارزشمند طبیعی است. پیوستگی چشم‌انداز معرف درجه‌ی سهولت ارتباطات و برهم کنش در چشم‌انداز یا موانع حرکت در میان لکه‌های زیستگاهی مختلف است. نواحی ساخته شده مثل شهرها، روستاها، راهها، نواحی صنعتی و نواحی نظامی از جنبه‌های مختلفی بر روی نواحی پیرامونی خودتاثیر می‌گذارند.

امروزه کاملا مشخص شده که چندپارگی بوم‌ها عامل اصلی تخریب و نابودی بوم‌ها و تنوع زیستی است. چندپارگی بوم‌ها در اثر توسعه‌ی شهری، صنعتی، تغییرات کاربری زمین، …. رخ داده و باعث فروسایی و نابودی بوم‌ها می‌گردد. ناحیه‌ی کاشان – آران یکی از نواحی زیست محیطی ویژه‌ی کشور است. این ناحیه در معرض تغییرات کالبدی جدیدی چون گسترش شهری و تغییرات کاربری زمین، افت آبهای زیرزمینی و بیابان زایی قرار دارد.

در سالهای اخیر نقاط شهری این ناحیه گسترش کالبدی و جمعیتی قابل توجهی داشته‌اند. هدف این بررسی ارزیابی پیوستگی چشم انداز در ناحیه کاشان – آران است به گونه‌ای که بتواند در برنامه ریزی‌های منطقه‌ای و ارزیابی‌های زیست محیطی کاربرد داشته باشد. لذا با استفاده از هشت معیار و نقشه شامل فاصله از شهرها، فاصله از روستاها، فاصله از آزادراه قم-کاشان-نطنز، فاصله از خط راه آهن، فاصله از راههای اصلی، فاصله از راههای درجه ۲، فاصله از راههای خاکی و فاصله از نواحی صنعتی و همچنین کاربری زمین، ارزش پیوستگی چشم‌انداز در سامانه اطلاعات جغرافیایی و روش AHP ارزیابی شد.

مقاله شهرسازی ارزیابی تحلیل پیوستگی چشم انداز، رویٍکردی نوین در برنامه ریزی محیطی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی ارزیابی تحلیل پیوستگی چشم انداز، رویٍکردی نوین در برنامه ریزی محیطی کیمیا فکر بزرگ

نتایج نشان داد که در بخش‌های قابل توجهی از ناحیه کاشان-آران عدم پیوستگی چشم انداز (نواحی با ارزش پیوستگی چشم انداز کم و بسیار کم) دیده می‌شود. این نواحی حدود ۱۳% مساحت محدوده مطالعاتی را شامل می‌‌شود.گسترش شهری، تغییر کاربری زمین و تغییر در چشم‌انداز طبیعی عمدتا به صورت توسعه‌ی فیزیکی نقاط شهری و حاشیه شهری، توسعه راهها و جاده‌ها، احداث آزادراه قم-کاشان-نطنز، توسعه نواحی صنعتی و کارخانجات از جمله دلایل اصلی تغییرات در چشم انداز است.

کلمات کلیدی: پیوستگی چشم‌انداز؛ لکه‌های زیستگاهی؛ چند پارگی چشم انداز؛ سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ برنامه ریزی محیطی؛ ناحیه کاشان- آران

دکتر امیر کرم ، شیلا حجه فروش نیا ، حمید رضا حکیمی

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۲۹-۴۴

مقاله شهرسازی ارزیابی و تحلیل پیوستگی چشم‌انداز، رویکردی نوین در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی: ناحیه کاشان- آران کیمیا فکر بزرگ (73 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم) مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم)

خلاصه مقاله:

در حال حاضر یکی از معضلات مهم زیست محیطی در شهرها و مراکز صنعتی شیوه انتخاب مکان مناسب جهت دفن پسماند ها می باشد. با توجه به تعدد پارامترهای موثر در انتخاب محل دفن پی جویی مکان مناسب به شیوه های سنتی و صحرایی دشوار و بعضا غیر ممکن است . برای حل این مشکل امروزه از سیستم های سامانه اطلاعاتی (GIS) استفاده می شود. در مطالعه حاضر نیز از GIS جهت تعیین مکان مناسب دفن پسماند های ویژه در استان قم استفاده شده است. برای این منظور لایه های اطلاعاتی مختلف مانند مناطق حفاظت شده، زمین شناسی، توپوگرافی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، کاربری اراضی ، مراکز جمعیتی ، راهها، پوشش گیاهی تهیه شده سپس مطابق استانداردهای موجود برای هر یک از لایه ها بافرهای درنظر گرفته شده است. نهایتا به روش وزن دهی پهنه های مستعد دفع پسماند تعیین گردیده است.
مقاله شهرسازی پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم) مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم) مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلمات کلیدی:

طهورا شیخی نارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, همایش و کنفرانس, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها کیمیا فکر بزرگ

چکیده:
گسترش سریع شهرها، اکثر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی بلکه مسایل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته اند. هر چند افزایش جمعیت علت اولیه گسترش سریع شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی وفرهنگی جوامع می گذارد. تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد «رشد هوشمند» به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با «پراکندگی» توسعه شهری است که در واقع رشد هوشمند جایگزینی برای پراکندگی محسوب می شود.
مقاله ی حاضر به دنبال ارائه ی چارچوبی از راهبرد رشد هوشمند، مشتمل براصول و راهکارهای برنامه ریزی به منظور ایجاد راهکارهای کارآمد برای بهبود حمل و نقل و کاربری اراضی شهری می باشد.در این راستا اصول، راهبردها و مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رشد هوشمند بررسی شده و در عین حال برخی از انتقادات وارده بر آن از جمله افزایش تراکم، آلودگی هوا، افزایش هزینه خدمات عمومی پایین آمدن قدرت خرید مردم و… مورد تعمق قرار گرفته است.

مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری کیمیا فکر بزرگ 11
مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها

کلیدواژگان:
رشد هوشمند، کاربری زمین، حمل و نقل عمومی، پراکنش شهری.

دکتر رسول قربانی، سمیه نوشاد

مجله جغرافیا و توسعه ، سال ششم، شماره ۱۲

مقاله شهرسازی راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری راهبردها و راهکارها کیمیا فکر بزرگ (60 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تراکم, توسعه شهری, جغرافیا و توسعه, حمل و نقل و شبکه معابر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, پارادایم شهرسازی, کاربری زمین 0نظرات توسط