پارادایم شهرسازی

بررسی تطبیقی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی

چکیده:

این مقاله به مقایسه تطبیقی دگرگونی های جمعیت شهرنشینی خانوار و سکونت در ایران فرانسه و رومانی پرداخته و تحت سرفصل های یکسان تحولات فوق را مود مداقه و تحلیل قرار می دهد. بررسی حاضر نشان می دهد که گذار به جامعه مدرن که با غلبه شهرنشینی تغییر در ابعاد خانوار و ترکیب آن تغییر شرایط سکونت و مسکن تغییر ویژگی های سکونتگاه ها تغییر الگوهای استفاده از مسکن تغییر در نیازهای خانوار و به ویژه با رویکرد عقلایی به امر تامین مسکن همراه است به درجات مختلف در همه کشورهایی که تجربه مدرنیته را طی کرده و می کنند قابل مشاهده است گرچه قرارگیری در سطوح مختلف تجربه گذار شرایط مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سنت ها و شیوه های سکونت و استفاده از مسکن همگی در تعیین خصوصیات مسکن و نحوه برخورد به آن تاثیر می گذارند.

خلاصه ای از بررسی های مقایسه ای فوق محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این گفتار تلاش شده تا دگرگونی های ناشی از مدرنیزاسیون در خانوار مسکن و شهر در سه کشور فوق که در سطوح مختلفی از تجربه مدرنیته قرار دارند نشان داده شود.

کلیدواژگان: جمعیت؛ خانوار؛ سکونت؛ شهرنشینی؛ مدرنیته؛ مسکن

دکتر سید محسن حبیبی، استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر زهرا اهری، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

نشریه هنرهای زیبا، دوره ۱۹، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی (228 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, دکتر سید محسن حبیبی, مسکن, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی بررسی آثار مدرنیته غرب بر شهرسازی ایران کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

در این مقاله، به بررسی آثار مدرنیته غرب بر شهرسازی ایران می پردازیم. مدرنیته از نظر مکانی، خاستگاهی غربی دارد، اما مفهوم خاصی ندارد و رویکردی به جنبه های متفاوت فرهنگ است که در عضو نوزایی مطرح شد. هدف آن هم تبیین توانایی انسان و تسلط صرفا عقلانی بر خود و جامعه است. در چنین فضای فکری، قرن هجدهم شاهد ظهور انقلاب صنعتی بود و بنا بر ماهیت خود، تغییر و تحولات اجتماعی اقتصادی، کالبدی و فیزیکی عظیم و گسترده ای را موجب شد. در حقیقت، تحولات عصر جدید به رشد انقلاب صنعتی و خود انقلاب صنعتی به شکل گیری شهرسازی جدید انجامید.

Modernism urban planning kimia fekre bozorg shahrsazi modern

با انطباق این بحث با واقعیت موجود در ایران، می توان گفت که رشد مدرنیته و نیز شهرسازی مدرن کشور ما، عاری از زمینه ها و بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی بوده است. توسعه مدرنیته و شهرسازی، بیش از آن که به عوامل ریشه ای و محتوایی معطوف باشد، بیشتر در جنبه های کالبدی و فیزیکی تحلی یافته است.

بدیهی است که با چنین وضعیتی، شهرسازی نه دارای هویت ملی و محلی است و نه به رغم استفاده از روش ها و تکنیک های غربی، حاوی مدرنیسم در معنای غربی است. بنابراین، بررسی و شناخت عمیق ماهیت و فرایند مدرنیته و شهرسازی مدرن غرب و نیز واقعیات و عوامل محتوایی شهرسازی کشور و نیز ارتباطی دهی و تلفیق بهینه این دو در زمینه نیل به نقطه ای متعادل و پایدار ضروری می نماید.

کلید واژه: مدرنیته غرب، شهرسازی مدرن غرب، مدرنیته در ایران، شهرسازی مدرن در ایران، بافت قدیم

دکتر رحمت محمدزاده

نشریه صفه  بهار و تابستان ۱۳۸۸ , دوره  ۱۸ , شماره  ۴۸ ; از صفحه ۷۹ تا صفحه ۹۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران (45 downloads)

*** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, صفه, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی والتربنیامین دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جدید و کلانشهر مدرن کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی والتربنیامین دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جدید و کلانشهر مدرن

چکیده:

مباحث تجربه و خاطره، همواره موضوعاتی جذاب و قابل تامل در حوزه طراحی شهری بوده اند و ضرورت پرداختن به آنها در نظریه پردازی ها و طراحی ها امری اجتناب ناپذیر است. اما عموما در رویارویی با چنین مقوله هایی از یاد می بریم، این وجوه خود در عصر جدید دستخوش دگرگونی گشته اند. والتربنیامین متفکر بر جسته قرن اخیر، اندیشمندی است که با موشکافی و تیزبینی بی نظیر خود این دگرگونی ها را در دوران مدرن و کلانشهرها مورد بررسی قرار می دهد.

walter benjamin modern megapolise
مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

با تاکید بر این نکته که مباحث فوق واجد ارکانی پیچیده اند که در مروری محدود مجال پرداختن به آنها میسر نیست، در مقاله حاضر به آرای بنیامین رجوع می کنیم تا عمده ترین پیامدها و ویژگی های این تغییر شکل را دریابیم: وجوهی چون، تفوق تجربه زنده و خاطره غیر ارادی، پیوندهای دوسویه کلانشهر و مقوله های تجربه و خاطره و تجربه مدرنیته و زندگی کلانشهری به مثابه امری گذرا، ناپایدار و تصادفی.

کلید واژه: کلانشهر، خاطره غیر ارادی، تجربه زنده، لحظه حال، ایماژ اندیشه، ایماژ دیالکتیکی

گلناز تاج بخش ، دکتری شهرسازی دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، زمستان ۱۳۸۳ , دوره  , شماره  ۲۰ ; از صفحه ۵ تا صفحه ۱۶

مقاله شهرسازی والتربنیامین دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جدید و کلانشهر مدرن کیمیا فکر بزرگ (104 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, طراحی شهری, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز

چکیده:

مقاله ‌حاضر به بررسی نقش شهرسازی مدرن در بروز تخلفات ترافیکی عابرین پیاده بافت قدیم شهر تبریز می ‌پردازد. روش این مطالعه، علاوه بر مطالعات کتابخانه ‌ای دربرگیرنده مشاهدات محلی، تطبیق نقشه‌ های موجود بافت و تحلیل‌ های عقلانی می ‌باشد. بررسی‌ ها حاکی از آن است که در این بافت، تخلفات عابرین پیاده به گسستگی بافت فیزیکی، تراکم فعالیت ‌های شهری ناشی از موقعیت مرکزی، تحدید قلمرو و فضایی و مکانی واحدهای زیستی، پیوستگی ضعیف شبکه‌ های پیاده و نظایر آن بستگی دارد.

از آن جا که بروز تخلفات، پیش از آن که ناشی از فرهنگ تخلف باشد عمدتا به طراحی غیر اصولی و عدم انطباق شبکه‌ های جدید با شبکه‌ های قدیم شهر بر می ‌گردد؛ بنابراین، وجود آنها نه تنها امری طبیعی بلکه غیر قابل اجتناب‌ نیز می ‌باشد. بر اساس نتایج این بررسی، لازمه اصلاح یا کاهش فرهنگ تخلف در وهله اول، انجام اصلاحات طراحی و در مراتب بعدی آموزش و فرهنگ‌ سازی می ‌باشد.

کلید واژه: شهرسازی مدرن، تخلفات ترافیکی، عابرین پیاده، بافت قدیم تبریز

دکتر رحمت محمدزاده

دکتر فیروز جمالی ؛ استاد دانشکده علوم انسانی اجتماعی دانشگاه تبریز

دکتر محمدرضا پورمحمدی ؛ استاد دانشکده علوم انسانی اجتماعی دانشگاه تبریز

نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۱ ، ۱۳۸۴

مقاله شهرسازی نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز کیمیا فکر بزرگ (54 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر محمدرضا پور محمدی, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری، «نمونه موردی محله امامزاده یحیی، ناحیه ۲، منطقه ۱۲ شهرداری تهران»

چکیده:

ظهور نظریات «توسعه درون زا» از اوایل قرن بیستم تاکنون نیاز به مرمت بافت های فرسوده درونی شهرها را الزامی می کند. بافت های واجد ارزش، با وجود ارزش های محتوایی (تاریخی، فرهنگی و اجتماعی) از نظر ریخت شناسی بافت و الگوی نوسازی دچار آشفتگی های بصری و عملکردی هستند. برای حل مساله این بافت ها تاکنون رویکردهای متفاوتی تحت عنوان موزه ای، توانمند سازی و ارگانسیتی اتخاذ گردیده است، رویکرد ارگانیستی که با جامع نگری سعی در تکیه بر میراث موجود در بافت های فرسوده واجد ارزش و تلفیق اقتصاد و فرهنگ و احیای پایدار بافت های تاریخی از طریق تعیین نقش آن ها در سازمان فضایی شهر دارد، با تئوری های جدید ساماندهی شهری از جمله «توسعه خلاق» همخوان است که یکی از روش های پیاده سازی توسعه خلاق برنامه ریزی گردشگری بافت های فرسوده می باشد.

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ

این مقاله با بررسی نظریات نوین توسعه بویژه توسعه خلاق با رویکرد گردشگری و تدوین مدل (SZCD)، که مدلی برای شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. عوامل، معیارها و شاخص های مدل در محدوده امامزاده یحیی را استخراج کرده و نتیجه را در قالب پهنه زمینه ساز توسعه پیشنهاد کرده است.

کلید واژه: توسعه خلاق، پهنه های زمینه ساز، گردشگری، مدل شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق (SZCDM)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تهران

محسن رفیعیان ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا بمانیان ، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مجتبی رفیعیان ، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت شهری بهار و تابستان ۱۳۸۹ دوره  ۸ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۲۳۵ تا صفحه ۲۵۷

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافتهای فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری محله امامزاده یحیی (94 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, محله, مدیریت شهری, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه مسکن کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز

چکیده:

در دهه های اخیر با ظهور انگاره های جدید، رشد و توسعه شهری به صورت هوشمند مطرح شده است و توسعه درون زا جزیی از آن به شمار می آید. این در حالی است که سیاست های جاری در کشور، فارغ از توجه به این انگاره ها تنها در پی پاسخگویی آنی به نیازهای جامعه است و بدین ترتیب عواقب آتی چنین تصمیماتی در رشد و توسعه شهر نادیده انگاشته می شود. اما بایستی توجه داشت که الگوبرداری از این مفاهیم و گرته برداری محض از آنها پیامدهای به مراتب بدتری خواهد داشت. از این رو با کنکاش دقیق در مفاهیم، چالش ها و راهبردهای آنها می بایست بسترسازی مناسبی برای بومی سازی این الگو فراهم آید.

هدف کلی این مقاله بازشناسی سیاست های مسکن مهر و نقد علمی بر آن، با توجه به ضرورت ها و محدودیت های توسعه شهری و ارایه الگوی توسعه درون زا به عنوان راهکار انطباقی این سیاست ها با رشد هوشمند شهری است. از این رو ابتدا به بررسی ضرورت توسعه افقی شهر، که مسکن مهر بر آن پافشاری دارد، پرداخته می شود؛ سپس به تبیین فرآیند و چارچوب توسعه درون زا اشاره می گردد و در نهایت به امکان سنجی توسعه درون زا به عنوان راهکار جایگزین مسکن مهر پرداخته می شود.

نتایج کلی این تحقیق مبین این نکته است که در شهرهایی که امکان بارگذاری توسعه درون افزا وجود دارد، استقرار و مکان گزینی مسکن مهر ورای ساختار و سازمان فضایی شکل یافته شهر، هزینه های مضاعفی را در تامین زیرساخت ها و خدمات شهری به مدیریت شهری تحمیل می کند؛ حال آنکه با هدایت جریان های سرمایه گذاری دولتی به سمت توسعه درون زا، ضمن استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، هزینه های توسعه شهری در عرصه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی به مراتب کاهش خواهد یافت.

کلید واژه: مسکن مهر، رشد بی قواره، رشد هوشمند، توسعه درون زا، اراضی بایر و مخروبه

نوید سعیدی رضوانی استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

داود کاظمی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)   بهار ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۵ ; از صفحه ۱۱۳ تا صفحه ۱۳۲ .

مقاله شهرسازی بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز کیمیا فکر بزرگ (44 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, توسعه شهری, فصلنامه جغرافیای انسانی, مسکن, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکتب اصفهان در شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری طراحی شهری

مقاله مکتب اصفهان در شهرسازی

چکیده:

تشکیل دولت صفوی در قرن دهم هجری (۱۷ میلادی) سبب می گردد تا حیات عقلی شیعی به اوج خود رسد، تشیع اثنی عشری به هویت سیاسی و فرهنگی مستقلی دست یابد و این هویت و شخصیت را به عنوان خمیرمایه فرهنگی همه شئون زندگی پس از خود قرار دهد و زمینه را برای شکفتن آراء حکمی اشراقی ، فلسفی و عملی مهیا سازد.
این حکمت در سراسر عصر صفوی در عراق، سوریه و هندوستان، که پیوندهای بسیار نزدیک با ایران داشتند، رواج یافت اجمالاً مکتب اصفهان نامیده می شود. مرکز این حکمت نه تنها اصفهان پایتخت صفویان بلکه شهرهایی چون شیراز، کاشان، قزوین و تیریز بوده است.

مقاله شهرسازی مکتب اصفهان در شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری طراحی شهری 11
<strong>مقاله شهرسازی مکتب اصفهان در شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

استقرار دولت صفوی در اصفهان فرصتی است که این دولت آرمانشهر خود را بر مبنای آراءحکمی و فلسفی بنیان گذارد و به شهر چون نماد و تجسم و تجسد کالبدی فضایی این مفاهیم بنگرد. برنامه ریزی ، طراحی و اجرای شار جدید اصفهان به مدت ۲۵ سال، بیانی روشن از این نمادگرایی و سازماندهی فضایی است. این بیان فضایی و نمادگرایی آن چنان محکم ، روشن و ظریف است که بی هیچ تردیدی در زمینه هنر شهرسازی مکتبی را پایه می گذارد که بنا به خاستگاه حکمی و فلسفی اش می توان مکتب اصفهان در شهرسازی نامیدش.
و آن کس که شاید در شهرسازی چنین مکتبی را پایه نهاد کسی دیگر نبود جز شیخ بهاءالدین عاملی(شیخ بهائی) که بر آن شد تا سایه ناکجاآبادهای اساطیری ، مذهبی و فلسفی را بر زمین نقش زند و چون از پایه گذاران مکتب اصفهان در حکمت و فلسفه بود، در شهر نیز بر آن شد تا بحث آن را با منطق آغاز کند و با مفاهیمی عارفانه در پرتو تجدید و اشراق عقل بر پایش سازد.

این وطن مصر و عراق و شام نیست
این وطن شهری است کان را نام نیست
ای خوش آن کو یابد از توفیق بهر
کاورد رو سوی ایت بی نام شهر

دکتر سید محسن حبیبی ، نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۳ ، ۱۳۷۷

مقاله مکتب اصفهان در شهرسازی - کیمیا فکر بزرگ (46 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, دکتر سید محسن حبیبی, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مطالعه ای معناشناختی در باب مفهوم درونگرایی درشهر اسلامی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی مطالعه ای معناشناختی در باب مفهوم درونگرایی درشهر اسلامی

چکیده:

نگاه مفهومی به موضوع «درونگرایی»، به عنوان یکی از شاخصترین ویژگیهای مطرح شده در معماریهای منتسب به اسلام، مسأله اصلی این مقاله است که پس از ارایه تحلیلهای موجود از موضوع درونگرایی و نقد مختصر آنها، با تمرکز بر توپولوژی رابطه شهر و فضای معماری، به تب یین این مفهوم پرداخته شود. در این راستا، ابتدا مدلی از انسانشناسی اسلام و سپس با تیکه بر این مدل، عناصر محیطی انسانساخت که در منابع اصلی اسلامی (آیات قرآن و روایات)، مورد اشاره است، شناؼ^D8یی و معرفی میشود.

مقاله شهرسازی مطالعه ای معناشناختی در باب مفهوم درونگرایی درشهر اسلامی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی 11
<strong>مقاله شهرسازی مطالعه ای معناشناختی در باب مفهوم درونگرایی درشهر اسلامی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

آنگاه موضوع اصلی، مقاله  مفهوم «درون » و «بیرون »  مطرح می شود، به این ترتیب که: پنج موضوع مؤثر در ایجاد معنای «درون » از یک فضا یعنی: محصوریت، ضوابط دخول، حوزه خلوت، دوام حضور در قلمرو و تفکیک جنسیتی، در چهار عنصر کالبدی مورد تأکید در منابع اسلامی (بیت، مسجد، سوق و سبیل)، بررسی میگردد؛ این بررسی ها به صورت تطبیقی با ادبیات معناشناسی روابط انسان  محیط، پی گرفته و در پایان، ضمن تعریف دوباره درونگرایی، مدلی از توپولوژی نسبی این فضاها و شهر اسلامی، ارایه میشود.
واژه های کلیدی:
اسلام، انسان شناسی، محیط انسان  ساخت، درونگرایی، توپولوژی، حوزه وجودی.

مسعود ناری قمی دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۳ پاییز ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی مطالعه ای معناشناختی در باب مفهوم درونگرایی درشهر اسلامی - کیمیا فکر بزرگ (26 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, فضای شهری, معماری, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی جلوه های سنت و تجدد درفضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی جلوه های سنت و تجدد در فضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار

چکیده:
دوره قاجار، دوره تضاد در ارزش ها و اندیشه های معمارانه، و تنوع در گرایش ها و شیوه های معماری شهری است. این تنوع و تضاد که متأثر از عوامل گوناگون و رویکردهای مختلف سنت و تجدد است، بیش از همه، در حوزه معماری مسکونی نمود پیدا می کند و ساختار یکنواخت خانه های شهر را به عرصه تفاوت می کشاند. تفاوتی که در تمامی اجزاء تشکیل دهنده یک خانه، از فضای ورودی تا فضاهای داخلی رخ می نماید؛ اما بدین خاطر که فضاهای ورودی، نمودی بیشتر در معماری دارد، تحولات رخ داده در این بخش، ملموس تر و بررسی ویژگی های ساختاری و تزیینی آنها از اهمیتی دو چندان برخوردار است. در این میان، موضوع قابل توجه این است که تحول مذکور، بر فضاهای ورودی خانه های گروهی از جامعه تأثیرگذار بوده و حتی نوع این تأثیرگذاری، از محله ای به محله دیگر متفاوت بوده است؛ گرچه از این طریق، شاید بتوان شاخصه های بارزی را برای انواع فضاهای ورودی تعیین نمود و سبک غالب ورودی ها را ارزیابی کرد. بدین ترتیب می توان گفت خانه های تهران دوره قاجار، سبک های گوناگونی در فضاسازی ورودی داشته که هر یک، جلوه هایی از سنت، تجدد یا تلفیقی از آنها را به نمایش گذاشته است.

مقاله شهرسازی جلوه های سنت و تجدد درفضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
<strong>مقاله شهرسازی جلوه های سنت و تجدد درفضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

واژ ه های کلیدی:
قاجار، تهران، خانه، ورودی، سنت، تجدد

مینا رمضان جماعت کارشناس ارشد باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

دکتر جوادن یستانی استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۴ زمستان ۱۳

مقاله شهرسازی جلوه های سنت و تجدد درفضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار کیمیا فکر بزرگ (27 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, طراحی شهری, معماری, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی (مطالعه موردی: شهرک گلسار – رشت)

چکیده:
تحلیل و سنجش کیفیت محیطی محله های شهری، به طیف گسترده ای از معیارها و شاخصها نیاز دارد. این پژوهش، میزان دخالت عوامل کیفیت محیطی در تعیین تراکم ساختمانی، سطح کیفیت محیطی و آسایش محسوس ساکنین سکونتگاه ها را در مطالعه موردی شهرک گلسار رشت، مورد سنجش قرار میدهد. با بکارگیری روش تحلیل عاملی، عوامل نهایی که متغیرهای تراکمی و کیفیات مکانی را در درون خود دارند، مشخص میشوند. بررسی مکانی عوامل مذکور و تحلیل مکانی حاصل از برهم نهی آنها، تایید کننده این است که آن قسمت از محله که نیمه شرقی آن را شامل میشود و عمده توسعه های جدید در این قسمت اتفاق افتاده و تراکم ساختمانی و تعداد طبقه کمتری نسبت به نیمه غربی دارد، از پایین ترین امتیاز در منطقه برخوردار است. اما در همین منطقه، مجتمع گلها که به صورت مجموع های متشکل از چندین بلوک است، با وجود تراکم ساختمانی بالا، اما به دلیل سطح اشغال پایین، دارای رتبه بهتری از نظر این شاخصها است. نتایج این تحلیل حد  بهینه مورد نظر را برای تراکم ساختمانی محله های شهری نظیر شهر رشت و در جهت رفع کمبودهای پیگیری شده در ادبیات تحقیق به دست میدهد.

مقاله شهرسازی تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
<strong>مقاله شهرسازی تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

واژه های کلیدی:
کیفیت محیطی، تراکم ساختمانی، توسعه شهری پایدار، شهر فشرده، شهرک گلسار، رشت.

دکتر محمد مهدی عزیزی استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهندس سیده مرجانه معینی کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۵ بهار ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی کیمیا فکر بزرگ (47 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تراکم, توسعه شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, محله, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط