نظری محتوایی

آفرینش اثر معماری بنیان ها و سویه ها کیمیا فکر بزرگ

مقاله آفرینش اثر معماری بنیان‌ها و سویه‌ ها

چکیده :

پرسش از چگونگی آفرینش اثر معماری ما را به ورطه ی گسترده ای از معانی مفاهیم و راهبردهایی می کشاند که دستیابی به پاسخی مناسب را نیازمند نگاهی ژرف به بنیانهای هر یک از آنها بر می شمارد این نوع نگاه ها می تواند ترسیم گر سویه های مختلفی باشند که با بهره گیری از آنها آدمی به موضع و جایگاه خویش واقف می گردد.

در راستای دستیبای به چنین هدفی مقاله ابتدا به بررسی مفهوم زمان و تاثیر آن بر چگونگی تعریف چرخه آفرینش نزد فرهنگ های گوناگون پرداخته و آن را زمینه ساز یافتن مواضع آدمی در هستی قرار می دهد و در ادامه آفرینش اثر معماری را در گردونه ی تعامل میان کشف و خلق تعریف مینماید.

آفرینش اثر معماری کیمیا فکر بزرگ

تمام تلاش این مقاله در نهایت ما را بدانجا راهبر میگردد که بتوانیم مسیری دقیق و روشن را برای بررسی ها و مطالعات آتی در باره ی بحث آفرینش آثار معماری بیابیم تدوین این مسیر و سیرگام های مورد نیاز در طول انجام چنین مطالعه ای از یافته های اصلی این تحقیق به شمار می آید.

کلیدواژگان: ابداع؛ آفرینش اثر معماری؛ خلاقیت؛ راز گشایی؛ طراحی معماری

حمیدرضا انصاری

منوچهر معظمی

نشریه هنرها زیبا، مقاله ۵، دوره ۲۱، شماره ۲۱، بهار ۱۳۸۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله آفرینش اثر معماری بنیان‌ها و سویه‌ ها (121 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, معماری, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 4نظرات توسط
شناخت محتوای فضای شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی شناخت محتوای فضای شهری

چکیده:

موضوع فضای شهری از جمله مباحث پر جاذبه ای است که بسیاری از اندیشمندان مسایل شهری به آن توجه داشته و اهمیت آن را اساسا به جهت رابطه ای می دانند که آن با راهبردهای اجتماعی پالایش ساخت اجتماعی. تولید کیفیت انسانی – عاطفلی در جامعه بیان زندگی فعال مردم فعالیت سیاسی – زندگی سالم شهری و مانند آن دارد. اما از آنجا که عمدتا شناخت تحلیل و تولید این گونه فضاها در شهر غالبا با تاکید بر جوانب زیبایی شناختی و با تکیه بر فرم فضا صورت پذیرفته و کمتر به محتوای فضا توجه شده است لذا لازم است ضمن توجه به فرم به محتوای آن توجه شود.

موضوع این مقاله بیان چارچوب نظری محتوای فضای شهری با تاکید و توجه به عوامل موثر و نیروهای اجتماعی – فرهنگی تعیین کنده ی محتوای فضا است. این چارچوب ما را در درک و تحلیل محتوایی فضای شهری یاری رسانیده و در تولید این گونه فضاها اثری راهبردی دارد. از سوی دیگر با ارائه این چارچوب تعریف مفهوم فضای شهری توسعه یافته و آن را به مثابه عرصه ای عمومی – اجتماعی فرهنگی و کالبدی معرفی می کند که نه فقط می بایست واجد ویژگی های زیبایی شناختی باشد بلکه باید به عنوان فضای شهری بستر حیات مدنی شهر باشد این ویژگی حاصل عمل نیروهای اجتماعی – فرهنگی است. نیروهایی که طالب فضای عمل اند و به پشتوانه پویش های مدنی جامعه که فضایی مدنی را تدارک دیده اند. به تولید فضای شهری نائل می آیند. به این ترتیب فضای شهری نه فقط با فرم بلکه با محتوایش تعریف می گردد.

کلیدواژه ها :پویش های شهرگرایی؛ پویش های مدنی؛ فرهنگ؛ فضای شهری؛ نیروهای فرهنگی – اجتماعی؛ نظام فعالیت ها؛ نهادها

دکتر حمید رضا پارسی، استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا مقاله ۵، دوره ۱۱، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۸۱  

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی شناخت محتوای فضای شهری (290 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه

مقاله شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه

چکیده:

قریب به یک و نیم قرن از شهرسازی مدرن در گستره گیتی می‌ گذرد و سیر تحولات صورت گرفته و اندیشه‌ ها و نظریات متعدد در این حوزه و سرعت تغییرات، امکان دستیابی به ویژگی‌ ها و اصول ثابت در این دوران را سلب نموده است. بروز نحله‌ های مختلف در این عرصه و شکل ‌گیری پی در پی طرح ‌های اجرایی ناشی از این تفکرات، فرصت داشتن یک جمع ‌بندی مناسب را فراهم نیاورده است.

با مراجعه به آرا و نظریات نوآوران آغازین، این امکان فراهم می ‌گردد تا اصول ثابت و معنایی روشن از مفاهیم نو حاصل گردد.

در این مقاله با کاوشی جدی در اثر سترگ اندیشمند شهیر آلمانی یوهان ولفگانگ فون گوته یعنی نمایشنامه فاوست، سعی شده تا الگویی در این رابطه معرفی گردد و سپس شواهد موجود بر اساس این الگو دسته ‌بندی شود. الگویی که در این نوشتار از آن تحت عنوان “الگوی فاوستی توسعه” سخن به میان آمده است.

کلید واژه: مضمون( سوژه)، موضوع (ابژه)، آرمان معنوی نووارگی (مدرنیته)، نو پردارزی (مدرنیزاسیون)، تحمل دورنی و برونی شهر جدید، رویا بینی و شیفتگی

حبیبی سیدمحسن استاد شهرسازی دانشگاه تهران

جابری ‌مقدم مرتضی هادی ، دکترای شهرسازی دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا  بهار ۱۳۸۴ ,شماره  ۲۱ ; از صفحه ۳۵ تا صفحه ۴۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه (131 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر سید محسن حبیبی, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی بررسی آثار مدرنیته غرب بر شهرسازی ایران کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

در این مقاله، به بررسی آثار مدرنیته غرب بر شهرسازی ایران می پردازیم. مدرنیته از نظر مکانی، خاستگاهی غربی دارد، اما مفهوم خاصی ندارد و رویکردی به جنبه های متفاوت فرهنگ است که در عضو نوزایی مطرح شد. هدف آن هم تبیین توانایی انسان و تسلط صرفا عقلانی بر خود و جامعه است. در چنین فضای فکری، قرن هجدهم شاهد ظهور انقلاب صنعتی بود و بنا بر ماهیت خود، تغییر و تحولات اجتماعی اقتصادی، کالبدی و فیزیکی عظیم و گسترده ای را موجب شد. در حقیقت، تحولات عصر جدید به رشد انقلاب صنعتی و خود انقلاب صنعتی به شکل گیری شهرسازی جدید انجامید.

Modernism urban planning kimia fekre bozorg shahrsazi modern

با انطباق این بحث با واقعیت موجود در ایران، می توان گفت که رشد مدرنیته و نیز شهرسازی مدرن کشور ما، عاری از زمینه ها و بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی بوده است. توسعه مدرنیته و شهرسازی، بیش از آن که به عوامل ریشه ای و محتوایی معطوف باشد، بیشتر در جنبه های کالبدی و فیزیکی تحلی یافته است.

بدیهی است که با چنین وضعیتی، شهرسازی نه دارای هویت ملی و محلی است و نه به رغم استفاده از روش ها و تکنیک های غربی، حاوی مدرنیسم در معنای غربی است. بنابراین، بررسی و شناخت عمیق ماهیت و فرایند مدرنیته و شهرسازی مدرن غرب و نیز واقعیات و عوامل محتوایی شهرسازی کشور و نیز ارتباطی دهی و تلفیق بهینه این دو در زمینه نیل به نقطه ای متعادل و پایدار ضروری می نماید.

کلید واژه: مدرنیته غرب، شهرسازی مدرن غرب، مدرنیته در ایران، شهرسازی مدرن در ایران، بافت قدیم

دکتر رحمت محمدزاده

نشریه صفه  بهار و تابستان ۱۳۸۸ , دوره  ۱۸ , شماره  ۴۸ ; از صفحه ۷۹ تا صفحه ۹۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی آثار مدرنیتۀ غرب بر شهرسازی ایران (45 downloads)

*** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, صفه, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی والتربنیامین دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جدید و کلانشهر مدرن کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی والتربنیامین دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جدید و کلانشهر مدرن

چکیده:

مباحث تجربه و خاطره، همواره موضوعاتی جذاب و قابل تامل در حوزه طراحی شهری بوده اند و ضرورت پرداختن به آنها در نظریه پردازی ها و طراحی ها امری اجتناب ناپذیر است. اما عموما در رویارویی با چنین مقوله هایی از یاد می بریم، این وجوه خود در عصر جدید دستخوش دگرگونی گشته اند. والتربنیامین متفکر بر جسته قرن اخیر، اندیشمندی است که با موشکافی و تیزبینی بی نظیر خود این دگرگونی ها را در دوران مدرن و کلانشهرها مورد بررسی قرار می دهد.

walter benjamin modern megapolise
مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

با تاکید بر این نکته که مباحث فوق واجد ارکانی پیچیده اند که در مروری محدود مجال پرداختن به آنها میسر نیست، در مقاله حاضر به آرای بنیامین رجوع می کنیم تا عمده ترین پیامدها و ویژگی های این تغییر شکل را دریابیم: وجوهی چون، تفوق تجربه زنده و خاطره غیر ارادی، پیوندهای دوسویه کلانشهر و مقوله های تجربه و خاطره و تجربه مدرنیته و زندگی کلانشهری به مثابه امری گذرا، ناپایدار و تصادفی.

کلید واژه: کلانشهر، خاطره غیر ارادی، تجربه زنده، لحظه حال، ایماژ اندیشه، ایماژ دیالکتیکی

گلناز تاج بخش ، دکتری شهرسازی دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، زمستان ۱۳۸۳ , دوره  , شماره  ۲۰ ; از صفحه ۵ تا صفحه ۱۶

مقاله شهرسازی والتربنیامین دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جدید و کلانشهر مدرن کیمیا فکر بزرگ (104 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, طراحی شهری, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی

چکیده:

مقاله حاضر حاصل کنکاشی ذهنی در مورد تفاوت‌ها یا مشابهت های احتمالی موجود بین پدیده‌های محیطی در جوامع و فرهنگ های مختلف است. مقاله در پاسخ به این سئوال بزرگ می‌گردد که شهر در فرهنگ و تاریخ سرزمین ما در چارچوب زبان فارسی چه مفهومی داشته است؟ تا بتواند مقدمه ای باشد بر سئوال دیگری که آیا شهر در فرهنگ، تاریخ و جامعه ما با آنچه که در میان جوامع دیگر وجود دارد یکی است؟

urban concept in persian language and culture
مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

برای راهیابی به پاسخ سئوال اول در این مقاله مفهوم کلمه شهر، عمدتا با اتکاء بر لغت نامه وزین و ارزشمند مرحوم دهخدا، ریشه ها و مترادف‌های آن در زبان فارسی مورد بحث قرار گرفته اند. همچنین سعی شده است ارتباط بین این مفاهیم نیز تا آنجا که در وسع نگارنده است مورد توجه قرار گیرد.

این مقاله فتح بابی است برای آنکه کشف کنیم( یا دوباره کشف کنیم) که شهر در جامعه ما چه بوده، چه هست و چه باید( ‌می تواند) باشد.

کلید واژه: فرهنگ، زبان، زبان شناسی،‌تاریخ، شهرسازی ،‌واژه، معناشناسی، فارسی، مفهوم

دکتر ناصر براتی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه بین المللی قزوین

نشریه هنرهای زیبا ،  بهار ۱۳۸۲ , شماره  ۱۳ ; از صفحه ۴ تا صفحه ۱۵

مقاله شهرسازی نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی کیمیا فکر بزرگ (82 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر ناصر براتی, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش دانایی در احساس زیبایی کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مقاله شهرسازی نقش دانایی در احساس زیبایی

چکیده:

تجربه زیبا شناختی تجربه ای غنی و لذت بخش است. این بخش که چه عواملی در این تجربه دخیل می باشند، اساس مباحثات میان دو نحله فکری در زیبایی شناسی معاصر را تشکیل می دهد. تلفیق گرایان بر آنند که دانش و پیش زمینه های اطلاعاتی در کنار درک کیفیات حسی تجربه زیبا شناختی را می سازند و مخالفین آنها تنها برخوردی حسی و غریزی را برای درک لذت زیبایی کافی می دانند.

مقاله شهرسازی نقش دانایی در احساس زیبایی کیمیا فکر بزرگ_Page_5
مقاله شهرسازی نقش دانایی در احساس زیبایی مقاله کیمیا فکر بزرگ

ریشه این مباحث را می توان در تمایز میان فرم و محتوا در نظریه فرمالیسم دید. در این نوشته سعی شده با کمک مثال هایی، تجربه زیبا شناختی و تفاوت آن با تجربه شناختی مطرح شود و در نهایت وجود یا نبود مرزی قاطع و آشکار میان فرو و محتوا به چالش گذارده شود.

کلید واژه: تجربه زیبا شناختی، تجربه شناختی، فرم، محتوا، مارک تواین، عباس کیارستمی

دکتر مهرناز مولوی

نشریه هنرهای زیبا  تابستان ۱۳۸۳ , شماره  ۱۸ ; از صفحه ۵ تا صفحه ۱۲

مقاله شهرسازی نقش دانایی در احساس زیبایی کیمیا فکر بزرگ (43 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, طراحی شهری, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان و بی مکانی رویکردی پدیدارشناسانه کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی مکان و بی مکانی رویکردی پدیدارشناسانه

چکیده:

نوشته حاضر از سنخ مقالات مروری تحلیلی می باشد و لذا سعی شده با تکیه بر منابع معتبر و مرتبط با موضوع و با تکنیک “مطالعات کتابخانه ای” مقوله های مکان و بی مکانی با رویکردی پدیدار شناختی، مورد بررسی و چالش قرار گیرند. بحران بی مکانی و بی هویتی فضاهای شهری معاصر، از مباحث پایه ای معماری و شهرسازی بوده و صرف نظر از قلمرو جغرافیایی کشورها، از نیمه دوم سده بیستم تا کنون مورد توجه بسیار بوده است.

مقاله شهرسازی مکان و بی مکانی رویکردی پدیدارشناسانه کیمیا فکر بزرگ_Page_06در این مقاله، ابتدا به طور اجمالی نقش تفکر پدیدار شناسی در حل و یا تعدیل بحران مکان بررسی شده، سپس مفاهیم پدیده مکان، ساختار مکان و بی مکانی در پرتو نظرات مارتین هیدگر تجزیه و تحلیل شده و در نهایت، تغییر نگرش انسان نسبت به خود و نظام هستی و ارتباط از هم گسیخته و فرادستی او با محیط به عنوان یکی از علل عمده بحران مکان در عصر حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژه: مکان، فضا، کاراکتر، بی مکانی، پدیدار شناسی

دکتر پروین پرتویی

نشریه هنرهای زیبا   تابستان ۱۳۸۲ , دوره  , شماره  ۱۴ ; از صفحه ۴۰ تا صفحه ۵۰

مقاله شهرسازی مکان و بی مکانی رویکردی پدیدارشناسانه (56 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مفهوم فرم در هنر کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مفهوم فرم بویژه در هنر | مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

فرم یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی هنر است که به دلیل گستره معنایی کاربرد وسیع و کلی بودن و باز بودن آن نیاز مبرمی به تبیین از منظر خاص هنری دارد. از آنجائیکه در کتب مختلف هنری کمتر ابعاد مختلف و وجوه معنایی فرم تشریح شده است پرداختن به وجوه مختلف مفهوم این اصطلاح پایه ای ضرری به نظر می رسد. برای این منظور در این مقاله سعی گردیده است تا ابتدا با بررسی معنای لغوی واژه فرم بر اساس فرهنگ های معتبر فارسی فرهنگ های معتبر انگلیسی به انگلیسی ونیز دائره المعارف های معتبر انگلیسی و همچنین بیان چیستی (فلسفه) فرم بر اساس بیان اجمالی نظرات فلاسفه یونان باستان برخی فلاسفه غرب و فلسفه اسلامی ویژگی هایی معنائی و مفهوم کلی واژه فرم جمع بندی شود. سپس تعاریف تخصصی ارائه شده از سوی هنرمندان در کتب مختلف هنری ذکر و بررسی می گردد و نهایتا بر اساس کل مطالب ذکر شده مفهوم فرم وجوه مختلف آن در هنر به عنوان نتیجه گیری بیان می گردد.

مقاله شهرسازی مفهوم فرم در هنر کیمیا فکر بزرگ_Page_8

کلیدواژه ها : ایدوس (eidos)؛ ترکیب (کمپوزسیون)؛ شکل؛ صورت؛ فرم؛ ماده؛ محتوا؛ موضوع

سید جواد ظفرمند

نشریه هنرهای زیبا ، دوره ۱۱، شماره ۱۱، تابستان ۱۳۸۱

مفهوم فرم بویژه در هنر | مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ (17 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در فرهنگی - تاریخی - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافتهای فرهنگی – تاریخی – کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

این مقاله ضمن شناخت و بررسی سیاست ها و برنامه های «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» در دو دهه اخیر، به معرفی این رویکرد در آئینه اسناد و مدارک منتشره از سوی مجامع و مراجع بین المللی، می پردازد؛ به عبارتی می توان بازتاب بسیاری از مفاهیم، سیاست ها و برنامه های تدوین شده در حوزه حفاظت و بازآفرینی را در محتوا و نحوه تنظیم اسناد رسمی و بین المللی جستجو نمود، به گونه ای که نتیجه آن به دنبال واکاوی و تدوین چارچوب مفهومی «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» به عنوان رویکرد غالب در مواجهه با بافت های فرهنگی – تاریخی در دو دهه اخیر بوده است.

بر مبنای چارچوب مفهومی «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» معیار «برجستگی» مکان تحت تاثیر زیرمعیارهای «اصالت»، «یکپارچگی» و «ارزش نسبی»، در وجه حفاظتی آن و از طرفی دیگر، معیار «سرزندگی اقتصادی» تحت تاثیر زیرمعیارهای بازآفرینی فیزیکی، کارکردی و فرهنگی – اجتماعی، در وجه توسعه ای چارچوب «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» مورد توجه قرار می گیرند.

مقاله شهرسازی تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در فرهنگی - تاریخی - مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در فرهنگی – تاریخی – مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

به علاوه، سیاست «بازآفرینی حفاظت مبنا» به عنوان سیاست غالب در ایجاد همگرایی و تعادل میان اهداف و برنامه های «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» در بافت های فرهنگی- تاریخی در دو دهه اخیر به رسمیت شناخته شده است.

کلیدواژه ها : بازآفرینی؛ برجستگی؛ حفاظت؛ سرزندگی اقتصادی؛ محیط های فرهنگی – تاریخی

پیروز حناچی دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

سمیه فدایی نژاد دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، معماری و شهرسازی ، دوره ۳، شماره ۴۶، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۵-۲۶

مقاله شهرسازی تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در فرهنگی - تاریخی - کیمیا فکر بزرگ (71 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط