مدیریت شهری

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط طیست شهر به شهرداری ها کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی شهر تهران)

چکیده:

شهر تهران با مشکلات زیست محیطی فراوانی روبرو است که یکی  از مهمترین آنها آلودگی­های زیست محیطی است. سازمان­هایی که مسئولیت مدیریت محیط زیست شهر را بر عهده دارند متعددند و ناهماهنگی بین آنها از عوامل بروز مشکلات زیست محیطی شهر تهران به حساب می آید.

در پژوهش حاضر سعی شده با بررسی امکان واگذاری مدیریت محیط زیست شهر تهران به شهرداری، راهکارهایی جهت انسجام و یکپارچگی مدیریت محیط زیست شهر ارائه­ گردد. بر این اساس با استفاده از روش پژوهشی نظریه مبنایی ، از طریق مطالعه­ اسناد و مصاحبه با مسئولان و صاحب نظران این امر، مسئله­ مدیریت محیط زیست شهر تهران در قالب ۵ وظیفه­ مدیریتی شامل: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و تأمین منابع ، مورد کنکاش قرار گرفته و در قالب یک مدل پارادایمی، شرایط، راهبردها و پیامدهای حاصل از پدیده­ ظهور یافته ارائه می گردد.

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط طیست شهر به شهرداری ها کیمیا فکر بزرگ ۱

نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که امکان واگذاری جامع و کامل مدیریت محیط زیست به شهرداری  وجود ندارد. اما از سوی دیگر می­توان به شکلی نسبی وظایف مدیریتی ذکر شده را به شهرداری واگذار نمود و با همکاری سایر سازمان­های ذیربط به صورت یکپارچه به مدیریت زیست محیطی شهر پرداخت. همچنین برای توانمند سازی شهرداری در انجام وظایف محول­شده لازم است تا ظرفیت سازی هایی در سه حیطه­ ساختاری، قانونی و فرهنگی در سازمان شهرداری انجام شود.

کلیدواژگان : مدیریت شهری یکپارچه؛ مدیریت محیط زیست شهری؛ شهرداری؛ روش نظریه مبنایی

غلامرضا کاظمیان، مرضیه شاه محمدی

مطالعات شهری،  مقاله ۳، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۲۴-۳۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی شهر تهران) (379 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه مطالعات شهری, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شهری – کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

مدیریت یکپارچه شهری به معنای اتخاذ یک رویکرد کل‌نگرانه و طراحی سازوکارهایی جهت پیگیری رویکرد مذکور در مدیریت شهر است. به منظور تحقق یکپارچگی، شناسایی عوامل موثر بر یکپارچگی و تفرق در مدیریت شهری ضروری است.

در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر یکپارچگی مدیریت شهری در سطح سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در نمونه موردی شهر تهران با روش کمی شناسایی شده‌اند. یافته‌های مقاله که محصول جمع‌آوری نظرات ۵۰ نفر از مدیران و کارشناسان نهاد مدیریت شهری تهران ( شامل شهرداری و شورای شهر تهران) و برخی نهادهای دولتی/ حکومتی (شامل وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی) است، نشان می‌دهد که ۳ عامل:

۱- تعدد عناصر و کنشگران ذیربط و در نتیجه روابط متفرق میان سازمانی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری؛

۲- ساختار توزیع قدرت در میان عناصر ذیربط تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و

۳- عوامل مرتبط با منابع و ابزار قدرت و حاکمیت در موضوع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری شامل قوانین و مقررات موجود شهری، زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و توانمندی مالی مدیریت شهری از جمله عوامل موثر بر عدم یکپارچگی سیاستگذاری در مدیریت شهری هستند که از این میان از نظر بیشتر پاسخ گویان در صورت اصلاح نظام و روابط قدرت میان بازیگران عرصه شهری، امکان یکپارچگی فرایند سیاستگذاری در مدیریت شهر تهران فراهم می‌شود.

مقاله شهرسازی آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_09
مقاله شهرسازی آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلید واژه : تصمیم‌گیری شهری؛ تهران؛ سیاستگذاری شهری؛ مدیریت یکپارچه شهری

غلامرضا کاظمیان استادیار گروه مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

زهره میرعابدینی کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

نشریه هنرهای زیبا ، معماری و شهرسازی دوره ۳، شماره ۴۶، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۲۷-۳۸

مقاله شهرسازی آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شهری (78 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, مدیریت شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ناحیه بهبود کسب و کارBID سامانه خودکفا جهت ارتقاء نواحی تجاری درون َهرها - کیمیا فکر بزرگ_مقاله کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی ناحیه بهبود کسب و کارBID سامانه خودکفا جهت ارتقاء نواحی تجاری درون شهرها

چکیده :

مکان های خرید مراکز شهری در گذشته های بسیار دور از مهم ترین عوامل در پویایی این مراکز بوده اند. این مراکز در شرایط کنونی با مشکلاتی پیچیده شامل؛ رکود اقتصادی، کاهش تقاضای خرید و کمبود سرمایه گذاری های زیربنایی روبرو هستند. باززنده سازی این مراکز، به عنوان قلب تپنده شهرهای جهان در بهبود کیفیت زندگی ساکنان نقش حیاتی را ایفا می کند. رشد حومه گرایی در دهه های اخیر، باعث انتقال فعالیت های تجاری از مراکز شهری به حومه ها، و تضعیف مراکز درون شهری و از بین رفتن حیات اجتماعی این مراکز شده است. شهرسازان و مدیران شهری در دهه های اخیر یکی از روش های موثر در احیای BID . مکانیسم های مختلفی را جهت بازگرداندن حیات به مراکز شهر پیشنهاد داده اند مراکز شهری با رویکردی اقتصادی است. به طوری که، این روش سعی دارد با رشد اقتصادی در یک منطقه و محاسبه مالیات برآن، امکان خدمات رسانی به نواحی مسکونی و تجاری اطراف را فراهم آورد. این روش، با اصلاح ساختار اقتصادی، یک سامانه خودکفا، جهت بهبود وضعیت ،)BID( سبب احیای مراکز شهری خواهد شد. ناحیه بهبود کسب و کار اقتصادی مراکز شهری می باشد. این سامانه ابتدا در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی در شهرهای امریکا و کانادا مورد آزمایش سازمانی با مدیریت خصوصی و بودجه همگانی می باشد که سعی در تأمین خدمات مکمل برای BID . قرار گرفته است ناحیه خود دارد. به طوری که از طریق این مشارکت خصوصی- عمومی، باعث ارتقاء کیفیت زندگی و باز گرداندن حیات اجتماعی به این نواحی می شود. در پاسخگویی به پراکنده رویی در شهرها و از آنجایی که پویایی مراکز تجاری در شهر برای کیفیت زندگی اجتماعی لازم به نظر می رسد، احیا مرکز شهر در رأس سیاست های مدیران شهری، برای بازگرداندن حیات به مرکز شهر و تقویت زندگی اجتماعی در این مراکز است. BID این نوشتار بر آنست تا با مرور توصیفی بر ادبیات موضوع و تحلیل قیاسی نمونه های موردی موفق، به معرفی روش به عنوان یکی از راهکارهای موثر در بازگرداندن حیات اقتصادی و اجتماعی به مراکز شهری بپردازد.

مجتبی رفیعیان و علیرضا ارباب زادگان هاشمی

آرمانشهر ، شماره ۴ ، ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی ناحیه بهبود کسب و کارBID سامانه خودکفا جهت ارتقاء نواحی تجاری درون َهرها - کیمیا فکر بزرگ (34 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, آرمانشهر, اقتصاد شهری, توسعه شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی فناوری اطلاعات ابزاری در جهت تحقق مدیریت واحد شهری کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی مدیریت شهری

مقاله شهرسازی فناوری اطلاعات ابزاری در جهت تحقق مدیریت واحد شهری کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

ضرورت جلوگیری از اتلاف منابع در شهرها و انجام امور شهروندان در کوتاهترین زمان ممکن، جلوگیری از تداخل و ناهماهنگی ها و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و بسیاری از مسائل دیگر که مجل بر شمردن آنها نمی باشد اشاره به آن دارد که لازم است همه دست اندرکاران، سیاستمداران، دولتمردان و ب#’B1نامه ریزان و قانونگذاران به تشکیل مدیریت واحد شهری توجه ویژه ای داشته باشند. با بررسی و نگاه اجمالی جایگاه مدیریت واحد شهری در کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه بخوبی در می یابیم که محوریت مدیریت و کلیه امور شهری بعهده مدیریت واحد و منسجمی به نام واحد شهرداری است که بعضا حکومت محلی نیز قلمداد میگردد. لذا برای اینکه الگوی مناسبی از شهر آباد از جمیع جهات بهداشت، معماری، فضای سبز و شهرسازی و … داشته باشیم فناوری اطلاعات و ارتباطات را به مفهوم واقعی بعنوان یک ابزار دقیق و مناسب در مدیریت شهری کاربردی نماییم.

مقاله شهرسازی فناوری اطلاعات ابزاری در جهت تحقق مدیریت واحد شهری کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی مدیریت شهری 11
<strong>مقاله شهرسازی فناوری اطلاعات ابزاری در جهت تحقق مدیریت واحد شهری <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

این مهم زمانی اتفاق خواهد افتا که عزمی همگانی در مسئولان، سیاستمداران و صاحبنظران به منظور تبیین و تخکیم جایگاه فناوری اطلاعات در نظام برنامه ریزی و اداره شهر در راستای دستیابی به اهداف و برنامه ها و در راس آنها اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه توسعه شهری بصورت یک فرهنگ عمومی در کشور تلقی و استمرار پیدا کند تا انشاء ا… شاهد تحولی عظیم در مدیریت شهری باشیم.

محسن لطفی

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, مدیریت شهری, همایش و کنفرانس 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نظام اطلاعات مدیریت شهری؛ بررسی موردی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر کیمیا فکر بزرگ_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی نظام اطلاعات مدیریت شهری؛ بررسی موردی: سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر

چکیده مقاله:

توسعه روز افزون شهرنشینی و رشد جمعیت در کشور از عواملی هستند که دامنه شهرها را بیش از پیش گسترش داده و پدیداری شهرهای بزرگ با جمعیت زیاد را در پی داشته است. اجرای سیستمی که همه شهروندان بتوانند درخواست های خود را از طریق شبکه های کامپ#kD9تری مطرح سازند و روند درخواست را تا رسیدن به پاسخ، پیگیری کنند به نوعی تحقق شعار شهرداری در همه خانه ها است. با استقرار شبکه الکترونیکی در شهرداری، همه اطلاعات مربوط به شهر و مدیریت شهری در سریع ترین زمان به صورت الکترونیکی ذخیره می شوند و پس از ارزیابی بلافاصله برای سایر سازمان ها و شهروندان قابل دسترسی خواهد بود. بدین ترتیب شهرداری شیشه ای به نوعی تحقق می یابد. همچنین در اختیار قرار گرفتن اطلاعات مورد نیاز برای انجام تصمیم گیری های اجرایی با روش های دقیق بهنگام شده، دیوارهای سازمانی را که در زمان حاضر مانع گردش سریع اطلاعات بین بخش های مختلف هستند از میان بر می دارد و به ایجاد شهرداری بدون دیوار کمک می کند.

مقاله شهرسازی نظام اطلاعات مدیریت شهری؛ بررسی موردی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر کیمیا فکر بزرگ_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی 11
<strong>مقاله شهرسازی نظام اطلاعات مدیریت شهری؛ بررسی موردی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر کیمیا فکر بزرگ_مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

در عصر حاضر چاره ای جز استفاده از توانمندی فناوری های پیشرفته IT و استفاده از محیط های اطلاعاتی GIS در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری، جهت فراهم نمودن بستر اطلاعات جامع شهری نداریم. با این نگاه به موضوع، پژوهش حاضر سعی در معرفی بخش از سامانه اطلاعات جغرافیایی شهر بابلسر (Geography Information system of Babolsar city) دارد. سامانه مذکور با هدف یکسان سازی بستر اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی بین عناصر تاثیرگذار مستقیم و غیر مستقیم در سازمان فضایی شهر بابلسر و تحق شهرداری الکترونیک در فاصله سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۶ در ۲۵% از سطح کل شهر به اجرا در آمده و نقطه عطفی در استان مازندران در هدایت مدیریت شهری به نظام اطلاعات جامع، جهت دستیابی به اهداف عالیه برنامه ریزی شهری و مشارکت مردمی گشت.

کلیدواژه‌ها:

جامعه شبکه ای ، شهرداری بدون دیوار ، سامانه اطلاعات جغرافیایی شهر بابلسر

مسلم حسین زاده  – کارشناس ارشد مدیریت دولتی – رئیس شورای اسلامی شهر بابلسر
سیدرضا آقامیری – کارشناس ارشد شهرسازی – مجری پروژه GIS شهری بابلسر
حجت حسین زاده  – کاردان ICT ارتباطات داده ها – همکار پروژه GIS شهری بابلسر

اولین همایش GIS شهری

مقاله شهرسازی نظام اطلاعات مدیریت شهری؛ بررسی موردی: سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهر بابلسر کیمیا فکر بزرگ (42 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, مدیریت شهری, همایش و کنفرانس 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی استخراج شاخص های شناسایی بافتهای فرسوده شهری با GIS_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی استخراج شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده شهری با GIS (نمونه مطالعاتی محله حسینیه زنجان)

چکیده:

محدودیت امکانات و منابع سازمانهای مرتبط با امر نوسازی و بهسازی شهری، ایجاب می کند که پیش از هر گونه اقدام در رابطه با بافتهای فرسوده یک شهر، با استفاده از شاخص ها و معیارهایی میزان فرسودگی مناطق مختلف شناسایی و سپس برای هر گونه اقدام وسرمایه گذاری اولویت بندی شوند.
بافتهای فرسوده یکی از انواع چهارگانه بافتهای آسیب پذیر شهری هستند که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره ،تاسیسات خدماتی و زیر ساختهای شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند. این بافتها به دلیل فقر ساکنین و مالکین آنها امکان نوسازی خودبخودی را نداشته و سرمایه گذاران نیز انگیزه ای جهت سرمایه گذاری در آن را ندارند. قابلیتهای بالای یک سیستم GIS این امکان را فراهم می کند تا بتوان در رابطه با شناسایی بافتهای فرسوده شهری از آنها بهره گرفته و از این طیق کیفیت مدیریت شهری را ارتقا بخشید.

مقاله شهرسازی استخراج شاخص های شناسایی بافتهای فرسوده شهری با GIS مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
<strong>مقاله شهرسازی استخراج شاخص های شناسایی بافتهای فرسوده شهری با GIS مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

محله حسینیه اعظم زنجان با وسعتی برابر ده هکتار در جنوبی ترین قسمت شهر زنان واقع شده است. این محله که با محوریت مسجد و حسینیه اعظم زنجان شکل گرفته یکی از قدیمی ترین محلات شهر زنجان است که متاسفانه امروز به یک محله حاشیه نشین تبدیل شده که دو موضوع قدمت و حاشیه نشینی، باعث فرسودگی ساختار کالبدی آن گردیده است.
مقاله حاضر گزارشی از طرح بررسی میزان فرسودگی بافت این محله با GIS است که در قالب یک پروژه مطالعاتی انجام شده است.

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, محله, مدیریت شهری, همایش و کنفرانس 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری

چکیده:

تصویر مطلوب شهر در ذهن ساکنان و سایر افراد میتواند باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران، گردشگران و مهاجران شود. همچنین مدیران شهری برای برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب برای شهرها نیازمند شناختی مناسب از تصویر فعلی شهر و عوامل تأثیر گذار در شکلگیری آن داشته باشند. از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل کلیدی موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری در بین شهروندان ش%}۷ر تهران میباشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. روش نمونه گیری در این تحقیق خوشه ای بوده و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تکنیکهای تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته های این پژوهش نشان میدهد که اولویت اجزای تشکیل دهنده مدل «شکل گیری تصویر درونی شهر تهران»، به ترتیب؛ بعد اقتصاد و تجارت، دامنه خدمات، جایگاه بین المللی شهر، زیر ساخت حمل و نقل و ارتباطات و ترافیک، مسائل اجتماعی، صیانت از آثار تاریخی، محیط زیست، جاذبه معماری و شهری، خویشتن شناسی شهروندان، فرهنگ و بعد دانشگاه و آموزش می باشد.

مقاله شهرسازی بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری <strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

واژه های کلیدی:
تصویر مکان، تصویر درونی شهر، تصویر بیرونی شهر، شهر تهران، برندسازی.

دکتر آرین قلی پور ،  دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتر محمد ابویی اردکان ، استادیار گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

الهه پیدایش کارشناس ارشد مدیریت امور شهری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۵ بهار ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری (37 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, مدیریت شهری, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
فرآیند شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی فرایند شکل گیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی نمونه موردی – محله سهرابیه کرج

چکیده:
طی دهه های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سکونتگاههای غیررسمی، به طور عمده در حاشیه شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است. این پدیده در مطالعات شهری به عنوان یکی از آسیب های شهری مطرح میباشد. در فرایند آسیب شناسی شهری یکی از مراحل بسیار مهم، شناخت دقیق و همه جانبه از آسیب می باشد. به عبارتی تنها با شناخت دقیق از عوامل ایجاد آسیب است که می توان راهکارهای حل آن را نیز ارائه نمود. از این جهت شناخت عوامل تأثیرگذار در پیدایش و توسعه مناطق حاشیه نشین بیش از پیش لازم و ضروری به نظر می رسد. این شناخت دقیق و واقع بینانه از دو جهت سودمند واقع خواهد شد :

اولاً در صورت دست یافتن به شناخت درست، موضع گیری مناسب و روشنگرایانه ای در مقابل مشکلات کالبدی و غیرکالبدی خواهیم داشت،

ثانیا میتوان به راهکاری مناسب و توانمند برای جلوگیری از شکل گیری، گسترش و اصلاح وضعیت کنونی این مناطق رسید. تا کنون از سوی پژوهشگران مطالعات شهری دلایل متعددی برای شکل گیری حاشیه نشینی ارائه گردیده است. با توجه به متنوع بودن پدیده حاشیه نشینی نمی توان دلایل وجود آنرا برای یک شهر، به شهر دیگر تعمیم داد. کرج به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور به علت برخوردار بودن از جاذبه های متنوع به عنوان مقصد تعداد کثیری از مهاجرین می باشد.

در این پژوهش به بررسی علل شکل گیری اسکان غیررسمی و فرایند گسترش آن در محله سهرابیه کرج پرداخته شده است . این محله با مساحتی در حدود ۳۳ هکتار و با جمعیتی معادل ۵۲۴۷ نفر، در غرب شهر کرج و در کنار جاده قزلحصار قرار دارد .

فرآیند شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
<strong>فرآیند شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی <a href="http://www.fekrebozorg.ir/?s=%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB+%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C" target="_blank">مقاله شهرسازی</a> <a href="http://www.fekrebozorg.ir/?s=%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB+%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و از روش پیمایشی و کتابخانه ای نیز استفاده شده است. شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی و از هر ۱۰ خانوار یک خانوار بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ریشه شکل گیری سکونت در محله سهرابیه کرج به سال ۱۳۴۳ می رسد. اولین ساکنان این محله به دنبال انجام اصلاحات ارضی و به علت وجود بسترهای مناسب طبیعی به آنجا آمده اند. بعد از انقلاب و به دنبال تشدید روند مهاجرپذیری شهر کرج و همچنین وجود مزیت های متعدد محله سهرابیه برای مهاجرین کم درآمد از قبیل ارزان بودن زمین، نزدیکی به شهر کرج و وجود جاده قزلحصار به عنوان محور اتصالی محله سهرابیه به پیکره اصلی شهر کرج و عدم نظارت دقیق شهرداری بر ساخت و سازهای غیرمجاز، این محله مقصد مهاجرت تعداد زیادی از مهاجرین گردید. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که نزدیک به ۸۵ درصد مهاجرین به این محله از استانهای شمال غرب و غرب کشور و با انگیزه دستیابی به شغل بوده است. بر این اساس لزوم توزیع عادلانه امکانات در سطح این مناطق و ایجاد فرصت های شغلی در آنها به عنوان رویکرد اصلی در جلوگیری از گسترش اسکان غیررسمی در محله سهرابیه و شهر کرج مطرح می باشد.
واژگان کلیدی:

سکونتگاه های غیررسمی، علل شکل گیری، سهرابیه، کرج، مهاجرت.

اسماعیل شیعه دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.

کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان.

حامد کمالی نسب کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.

مسکن و محیط روستا ، شماره ۱۳۳ ، بهار ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی فرایند شکل گیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی کیمیا فکر بزرگ (51 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, توسعه شهری, فصلنامه مسکن و محیط روستا, محله, مدیریت شهری 0نظرات توسط
ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیر رسمی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی شهر اهواز (کوی منبع آب)

چکیده:

اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کلان شهرهای کشور را با مسائل عدیده ای مواجه ساخته است . نوشتار حاضر ضمن بررسی اسکان غیررسمی و شکل گیری آن در شهر اهواز (کوی منبع آب)، به ارائه راهبردهایی به من%BT׈ر ساماندهی و توانمندسازی آن پرداخته است.

در این مقاله پس از بررسی متغیرهای لازم مندرج در ۲۵۰ پرسش نامه (حجم نمونه ) که از ۱۱۷۰ نفر (جامعه آماری ) از سرپرستان خانوار ساکن در سکونتگاه های غیررسمی کوی منبع آب به دست آمده، استدلال شده است که علت شکل گیری این پدیده در کوی منبع آب، نتیجه صنعتی شدن شتابان شهر اهواز و مهاجرت های بی رویه از یک سو و مسائل و مشکلات اقتصادی و فقدان مدیریت واحد و هماهنگ در زمینه مسائل و مشکلا ت اقتصادی در حیطه مسائل مهاجرتی و اسکان اولیه مناسب آنها بوده است.

در  تحلیل داده ها که از روش تحلیل عاملی با بهره گیری از نرم افزار spss در انجام شده است، شاخص های اجتماعی در اولویت اول، شاخص های مدیریتی در اولویت دوم، شاخص های خدماتی و بهداشتی در اولویت سوم و چهارم، عامل قانونی و شاخصهای کالبدی در اولویت پنجم و ششم، شاخص های اقتصادی در اولویت هفتم و شاخص های زیست محیطی در اولویت هشتم  ساماندهی و توانمندسازی کوی منبع آب بارگذاری گردیده است . در پایان نوشتار، متناسب با یافته های پژوهش راهبردهای مناسب ارائه گردیده است.

ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیر رسمی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری11
ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیر رسمی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

کلیدواژه ها: اسکان غیررسمی، ساماندهی، توانمندسازی، کوی منبع آب، شهر اهواز.

کرامت ا… زیاری  استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
آذردخت نوذری کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ۶۸ ، تابستان ۱۳۸۸

مقاله شهرسازی ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی شهر اهواز کیمیا فکر بزرگ (53 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, اسکان غیر رسمی, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, دکتر کرامت الله زیاری, فصلنامه جغرافیای انسانی, محله, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی حاشیه نشینی و مدیریت کلانشهری مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی بحران حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در مدیریت کلان شهرها و رهیافت های جهانی

چکیده
حاشیه نشینی و مشکلات آن خصوصا پس از پایان جنگ جهانی دوم بیش از پیش برای مدیران شهری معضل ساز شد. نکته مهم درباره حاشیه نشینی این است که این پدیده در عین حال که نتیجه و حاصل معضلات اجتماعی و خصوصا اقتصادی است ، موجب بروز مسائل و مشکلات دیگری همچون بزهکاری می گردد. با گسترش شهرها و تبدیل آنها به کلان شهرها لزوم کنترل وضعیت حاشیه نشینی و جلوگیری از گسترش آن بیش از پیش احساس می شود .

در این مقاله سعی شده است پس از بررسی مفهوم حاشیه نشینی ، روند شکل گیری و تاریخچه به اثرات سوء آن اشاره شده و به برررسی راهکارهایی جهت کنترل معضلات بحران حاشیه نشینی در کلان شهرها پرداخته شود.

مقاله شهرسازی حاشیه نشینی و مدیریت کلانشهری مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی حاشیه نشینی و مدیریت کلانشهری <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a>

واژگان کلیدی : حاشیه نشینی ، کلان شهر ، بزهکاری، راهکار

دکتر حیدر لطفی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مینو میرزایی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فرداد عدالتخواه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شب بو وزیر پور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی – سال دوم، شماره دوم، بهار ۱۳۸

مقاله شهرسازی بحران حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در مدیریت کلان شهرها و رهیافت های جهانی (35 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, اسکان غیر رسمی, فصلنامه جغرافیای انسانی, مدیریت شهری 0نظرات توسط