مدیریت بحران

مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیرعامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی

چکیده:

در جهان امروز، مبحث پدافند غیرعامل به قدری دارای اهمیت است که کشورهای توسعه‌یافته بخش مهمی از برنامه ­ریزی­های جامع و ملی خود را به آن اختصاص می­دهند. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران که زیرساخت­های شهری هنوز در حال احداث است، ضرورت توجه به پدافند غیرعامل شهری برای کاهش حجم خسارات بیشتر مورد توجه است؛ لذا آمادگی در برابر سوانح، بسیار مهم می­ باشد.

بنابراین هدف از این پژوهش، برنامه ­ریزی پدافند غیرعامل و مکان­یابی پناهگاه است. تاکنون زمین­لرزه ­های بسیاری باعث خرابی ساختمان­ها در شهر کرمان گردیده است؛ لذا در این پژوهش به این مهم، پرداخته شده و منطقه یک شهر کرمان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است.

روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی­ های میدانی است. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از شبیه­ ساز کارمانیا خطر (Karmaniya Hazard Model) که در نرم ­افزار GIS  کار می­کند و نیز منطق فازی انجام شده است. تهیه نقشه خطر لرزه­ای به وسیله­ شبیه­ ساز کارمانیا خطر (KHM) برای اولین بار در این تحقیق انجام گرفته است و در  آن، از هر سه متغیر مورد نیاز ریزپهنه­ بندی، شامل خطر جنبش زمین، گسیختگی دامنه ­ها و خطر روانگرایی استفاده شده است.

مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نتایج نشان می­دهد که به علت ساختار کالبدی ناموزون و رشد ناهماهنگ شهری، در وضع موجود شاهد عدم وجود پناهگاه در سطح منطقه و در برنامه ­ریزی وضع مطلوب نیز، شاهد کمبود ۳۷ مترمربع فضای پناهگاهی برای هر نفر، با توجه به سرانه استاندارد ۴۰ مترمربعی، هستیم.

کلیدواژگان: پدافند غیرعامل؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مکان‌یابی؛ منطق فازی؛ منطقه یک شهر کرمان

غلامعلی خمر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه زابل

حسام الدین صالح گوهری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۲۱-۳۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی (89 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مدیریت بحران, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM) کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM)

چکیده:

امروزه دیدگاه ها و نظریه های مدیریت سوانح و توسعه پایدار به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی هستند. ازاین رو به نظر بسیاری از محققان، تاب آوری یکی از مهم ترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است. در این ارتباط امروزه تاب آوری به عنوان راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آنان مطرح می شود و تعاریف، رویکردها، شاخص ها و مدل های سنجشی متفاوتی در مورد آن شکل گرفته است.برای پاسخ به این سؤال که کدام تعریف، رویکرد نظری و نظام شاخص سازی برای تحلیل و ارتقای جوامع تاب آور نسبت به مخاطرات طبیعی مناسب است؟ از روش توصیفی- تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای استفاده شد.
نتایج نشان می دهد که تعریف کارپنتر و همکاران(۲۰۰۱) به عنوان تعریف قابل تأکید در جامعه علمی بوده و بر این اساس، شاخص های مطلوب برای جهت سنجش تاب آوری در قالب ابعاد چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی- محیطی پیشنهاد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که مناسب ترین مدل بر اساس رویکرد مفهومی و ساختار شاخص سازی ارائه شده، مدل ترکیبی DROP کاتر و CBDM می باشد ؛ زیرا این مدل ترکیبی به طور هم زمان دارای ویژگی هایی نظیر مکان محور بودن (جغرافیایی)، یکپارچه نگری در انتخاب ابعاد و شاخص ها و مشارکت پذیری مردم به عنوان ذی نفعان کلیدی برنامه ریزی و مدیریت سوانح طبیعی در جوامع محلی است.

مقاله شهرسازی تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM) کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11

کلمه های کلیدی:

تاب آوری ، سوانح طبیعی، جوامع تاب آور ، چارچوب های مفهومی

محمدرضا رضایی
علی عسگری
اکبر پرهیزکار
سیاوش شایان
* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر مجتبی رفیعیان, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, مدرس علوم انسانی, مدیریت بحران 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی کاربرد سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران و پهنه بندی خطر شهرهای ساحلی دریای خزر مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی کاربرد سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران و پهنه بندی خطر شهرهای ساحلی دریای خزر

چکیده مقاله:

کشور ایران به لحاظ موقعیت خاص زمین شناسی، جغرافیایی و اقلیمی خود همواره در معرض وقوع انواع سوانح طبیعی مانند زلزله و سیل قرار دارد و هر از چندگاهی شاهد وقوع یکی از این بحرانها در برخی ماطق کشور و تلفات و خسارات سنگین ناشی از آن هستیم. با نگاهی گذرا به پیشینه آمار تلفات جانی به واسطه زمین لرزهای مخرب و ویرانگر اخیر دردنیا این واقعیت وجود داردکه ۸۰% تلفات جانی این زلزله ها در ۶ کشور چین، ایران، پرو، شوروی سابق، گواتمالا و ترکیه بوده است و در ۱۰۰ سال اخیر بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر از هموطنان ما به خاطر عدم مطالعه ، مدیریت، سیاست گذاری و برنامه های علمی جان خود را از دست داده اند.
از لحاظ پهنه بندی ساختاری کشور ایران مشتکل از چند خرده صفحه (Microplate) با رژیم زمین ساتی فشاری است که بین دو بلوک قاره ای صفحه عریستان در جنوس و ارواسیا در شمال قرار دارد. این فشردگی مداوم صفحات باعث چین خوردگی و چرخش میکروپلیتهای ایران و قرار دادن کشور ما در معرض تنشی دائمی گردیده است که عامل اصلی اکثر زمین لزره های ایران است.
حال اگر بپذیریم که زمین ما زنده و دائم در حال تغییر است متوجه خواهیم شد آنچه از این پدیده فاجعه می سازد عدم برنامه ریزی ، ضعف فناوری و مدیریت، بی توجهی ، عدم آموزشی و اطلاع رسانی همگانی و همچنین عدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن است، که مقایسه میزان تلفات جانی و مالی ایران با کشور زلزله خیزی چون ژاپن نشانگر کاستی های چشمگیر در مدیریت بحران می باشد.

مقاله شهرسازی کاربرد سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران و پهنه بندی خطر شهرهای ساحلی دریای خزر مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی کاربرد سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران و پهنه بندی خطر شهرهای ساحلی دریای خزر <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله کیمیا فکر بزرگ</a>

در حال حاضر جلوگیری از وقوع چنین حوادثی بعید به نظر رسیده و تنها با اتخاذ سیاستهای مناسب وبرنامه ریزیهای علمی است که می توان به مبارزه باعوارض ناشی از آن پرداخت و شرایط حاصل از وقوع آن را مدیریت نمود .
مدیریت چنین بحرانهایی مستلزم ابزار و اطلاعات مختلفی است که ازمهمترین آنها اطلاعات مکانی و توصیفی صحیح، دقیق و بهنگام از سراسر کشور است.
این اطلاعات توسط بسته های نرم افزاری سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ساماندهی، مدیریت ومورد تجزیه و تحلیل موردی قرار می گیرند و به سبب انکه ماهیت رقومی وپایه ای دارند. ابراز مناسبی برای تهیه اطلاعات مکانی مختلف و مورد نیاز به منظور شناخت عوامل بحران زا و مناطق بحران خیز در کشور بود و استفاده از آنها می تواند در مدیریت مطلوب بحراهای بوجود امده نقش مهمی را در قبل و بعد از وقوع حادثه ایفا کند.

[ مصطفی ناظری ] – دانشجوی کارشناسی زمین شناسی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد نوشهر
[ محمدرضا انصاری ] – عضو هیات علمی دانشگاه نوشهر و چالوس
[ ساره مولاآقاجان زاده ] – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز
[ ابراهیم کهنسال ] – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اولین همایش GIS شهری

مقاله شهرسازی کاربرد سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران و پهنه بندی خطر شهرهای ساحلی دریای خزر کیمیا فکر بزرگ (42 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, مدیریت بحران, همایش و کنفرانس 0نظرات توسط
دانلود مقاله شهرسازی ایمنی در شهر پایدار : مدیریت بحران در تهران

مقاله شهرسازی ایمنی در شهر پایدار : مدیریت بحران در تهران

چکیده:

مقاله شهرسازی ایمنی در شهر پایدار مدیریت بحران در تهران مقالات شهرسازی کیمیای فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی 3
مقاله شهرسازی ایمنی در شهر پایدار مدیریت بحران در تهران مقالات شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

همه ساله حوادث متعددی از جمله زلزله و سیل در گوشه و کنار کشورمان به وقوع می پیوندد که با خسارات مالی و جانی زیادی همراه است. همچنین هزاران انسان در جهان در جریان وقوع بلایای طبیعی جان خود را از دست می دهند و صدها هزار نفر مجروح می شوند و شمار بسیاری نیز خانه و کاشانه خود را از دست می دهند. علاوه بر این حوادث ناشی از پیشرفت های فن آوری جدید نیز جان انسانها را تهدید می کند. چنانکه گفته می شود با وجود کاهش چشمگیر شاخص مرگ و میر ناشی از انواع بیماریها و پیشرفتهای به دست آمده در زمینه بهداشت فردی و عمومی، اینک انسانها بیشتر جان خود را در جریان بلایای طبیعی و حوادثی مانند تصادفات رانندگی، سقوط هواپیما و آلودگی زیست محیطی از دست می دهند. واقعیت آن است که ایران در این میان جزو کشورهای پرخطر و حادث هخیز دنیا قرار دارد که می توان به طور شاخص به خطر وقوع زلزله و حوادث رانندگی بیشمار اشاره کرد.
در سالهای اخیر ایمن سازی شهرهای کشور در برابر حوادث و سوانح غیرمترقبه مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت شهری در سرتاسر کشور ناگزیر است برای کاهش اثرات بلایای طبیعی در  شهرها، از کارایی بسیار بالایی برخوردار باشد و آن را با گذشت زمان افزایش دهد؛ همچنین، همواره روشهای مدیریت و فناوریهای موجود را به ویژه در مورد ایمن سازی خدمات تأسیسات و ساختمانهای شهر بهبود بخشد و به هنگام نماید.

دکتر محسن ابراهیمی  دکتر وحید حسینی جناب

مرکز مدیریت بحران شهر تهران (دبیرخانه طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران)

اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

مقاله شهرسازی ایمنی در شهر پایدار : مدیریت بحران در تهران (80 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, سمینار ساخت و ساز در پایتخت, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, مدیریت بحران 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان ‌یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی مکان ‌یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP

چکیده مقاله :

مقاله شهرسازی مکان ‌یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی مکان ‌یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP

 مقاله حاضر با هدف مکان ‌یابی مراکز امداد رسانی (جهت انجام عملیات نجات در شرایط وقوع زلزله) به مطالعه موردی یکی از مناطق پر تراکم و مرکزی شهر تهران ( منطقه ۱۱) و میزان آسیب ‌پذیری آن در مقابل زلزله احتمالی می ‌پردازد. به همین منظور با تدوین معیارهایی که متاثر از شرایط طبیعی و کالبدی محدوده مورد نظر می ‌باشند و با به کارگیری سیستم‌ های اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه‌ های امکانات و عوامل محدود کننده منطقه با یکدیگر ترکیب شده و بدین ترتیب سایت ‌های مورد نظر جهت استقرار مراکز امداد تعیین می‌ شوند. پس از آن جهت مشخص کردن بهترین سایت از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که خود نیازمند به کارگیری معیارهای دیگری می ‌باشد، به منظور تصمیم ‌گیری نهایی استفاده می ‌شود.مقاله پیش ‌روی در صدد ارایه سیستمی منعطف، ساده، منطقی و قوی جهت مکان‌ یابی مراکز امداد برای شهرهایی با ویژگی‌های متفاوت می ‌باشد.

کلمات کلیدی :  مکان ‌یابی، مراکز امداد، ارزیابی چند معیاری، زلزله، بحران

 دکتر زبردست اسفندیار, محمدی عسل.

نشریه هنرهای زیبا بهار ۱۳۸۴

مقاله شهرسازی مکان ‌یابی مراکز امداد رسانی (در شرایط وقوع زلزله) با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP (102 downloads)
* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, تحلیل سلسله مراتبی AHP, دکتر اسفندیار زبردست, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت بحران, مکان یابی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی برنامه ریزی کاربری زمین و مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی برنامه ریزی کاربری زمین

مقاله شهرسازی برنامه ریزی کاربری زمین و مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی برنامه ریزی کاربری زمین و مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و ضرورت توسعه مناطق شهری، چگونگی مقابله با بلایای طبیعی، یکی از نگرانی های مهم جوامع شهری می باشد. رشد شهری  در حال تغییر مستمر از شرایط زیست انسان بر زمین است. ابعاد و اندازۀ شهرهای امروز چه از نظر جمعیت ساکن و چه از حیث وسعت بی سابقه است. تغییرات عمده ای در ابعاد شهرها، نحوه استفاده از زمین و منابع آن و به دنبال آن اثرات نامطلوب محیطی ناشی از این تغییرات آشکار شده است. بررسی میزان آسیب ها و صدمات ناشی از زلزله در شهرها در بسیاری از موارد نشان داده است درصد بالایی از صدمات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به وضعیت نامطلوب برنامه ریزی و شناسایی و کاهش خطرات شهری مربوط می شده است. در واقع می توان گفت علل عمده آسیب ها و تلفات ناشی از زلزله را علاوه بر بی توجهی و سهل انگاری در رعایت استاندارهای ایمنی سازه ها، در فقدان اصول، برنامه ها و طرح های شهرسازی مناسب نیز می بایست جستجو کر د. با شناخت نحوه عمل و رفتار زلزله در مناطق شهری و به کارگیری راهبردهای مناسب در زمینه برنامه های منطقه ای، برنامه ریزی و طراحی شهری، می توان خطر زلزله را در مناطق شهری به کمترین میزان کاهش داد. یکی از جنبه ه ای مؤث ر در جهت کاهش آسیب پذیری ۴ مناطق شهری در برابر خطر زلزله، برنامه ریزی کاربری زمین شهری به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری است، که با وارد کردن موضوع ایمنی در برابر خطر زلزله در آن، می توان انعطاف پذیری مناطق شهری را در برابر خطر زلزله، افزایش داد. مقاله پیش روی درصدد بیان رابطه کاربری زمین شهری با آسیب پذیری شهر از زلزله است و موضوع اصلی آن تاکید بر لزوم این جنبه از برنامه ریزی شهری است. هدف از این نوشتار ضمن مشخص نمودن راهبردهای برنامه ریزی کاربری زمین، ارایه سیاست ها و معیارهای منعطف، ساده، منطقی و قوی جهت بهسازی بافت شهر در مقابل زلزله است.
واژه های کلیدی: برنامه ریزی کاربری زمین شهری، بافت شهر، آسیب پذیری در مقیاس شهر

الهام امینی ، فرح حبیب ، غلامحسین مجتهدزاده

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره یازدهم، شماره سه، پاییز ۸۹

مقاله شهرسازی برنامه ریزی کاربری زمین و (90 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر غلامحسین مجتهدزاده, علوم و تکنولوژی محیط زیست, مدیریت بحران, کاربری زمین 0نظرات توسط
آسیب شناسیِ لرزه ای معابر شهری. مطالعه موردی محله کارمندان،کرج_کیمیافکر بزرگ پیشرو در ارائه خدمات آموزشی شهرسازی در کشور. مقالات تخصصی شهرسازی
0نظرات توسط

مقاله شهرسازی آسیب شناسیِ لرزه ای معابر شهری. مطالعه موردی: محله کارمندان،کرج

چکیده
برنامه ریزی شهری با هدف کاهش آسیب پذیری، ناگزیر از شناخت نحوه و علل آسیب پذیری هر یک از عناصر کالبدی شهر است. در این راستا، آسیب شناسی لرزه ای شبکه ارتباطی و به ویژه معابر شهری، به عنوان یکی از عناصر کالبدی شهر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این پژوهش تلاش دارد، با به کارگیری روشهای نوین آماری مرتبط و AHP و نیز استفاده از  GIS مدلی بسط پذیر را برای تعیین آسیب پذیری لرز های معابرِ شهری ارائه کند. برای تدقیق پیشنهادات یاد شده، محله کارمندان واقع در شهر کرج به عنوان مطالعه موردی مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی، از میان ۱۰ معیار آسیب پذیری منتخبِ پژوهش، معیارهای جمعیت مرتبط با معبر، موقعیت و ویژگیهای زیرساختهای شهری و شیب معبر، بیشترین، و معیارهای دسترسی و کیفیت کف معبر، از کمترین اهمیت در تعیین سطح آسیب پذیری معبر برخوردار هستند. بررسی روابط همبستگی، نشان از همبستگی درونی میان معیارها، همپوشانی داده ها و عدم امکان تعیین حد آستانه به صورت منفرد برای معیارها دارد. بنابراین، آسیب پذیری لرزه ای معابر شهری، معلول یک معیار نبوده و برآیند مجموعه ای از عوامل می باشد. برای تعیین آسیب پذیری لرزه ای، ضروری است از روشهای تحلیلیِ مبتنی بر تحلیل توامان معیارها سود جست که این امر نشان دهنده مطلوبیت و کارآیی مدل ارزیابی پیشنهادی پژوهش حاضر می باشد.
واژه های کلیدی
برنامه ریزی کاهش آسیب پذیری، زمین لرزه، شبکه ارتباطی، معابر شهری، کرج

محمد مهدی عزیزی، استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

میلاد همافر، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۱۷ شماره ۳ پاییز ۱۳۹۱

مقاله آسیب شناسیِ لرزه ای معابر شهری. مطالعه موردی: محله کارمندان،کرج (129 downloads)