محله

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیر رسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم

چکیده :

اسکان غیررسمی در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، پدیده ای روبه رشد می باشد که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. شهر قم نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور می باشد که پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. از جمله سکونتگاه های غیررسمی در شهر قم، محله شیخ آباد است که در این مقاله به بررسی آسیب شناسی کالبدی آن پرداخته می شود.

یکی از مشکلات و درحقیقت نماد اسکان غیررسمی، است. در اغلب موارد نوع مسکن یکی از نشانگرهای کلیدی برای آسیب های فضایی شهر محسوب می شود. هدف از بررسی حاضر شناخت شرایط و ویژگی های مسکن غیررسمی بوده تا بتوان از طریق بررسی دقیق آن پتانسیل های اسکان غیررسمی در تامین مسکن که از اساسی ترین نیازهای جوامع انسانی است شناسایی و زمینه های کاهش آسیب های کالبدی- اجتماعی مشخص گردد.

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیر رسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم کیمیا فکر بزرگ

بنابراین در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محله شیخ آباد و شهر قم و سکونتگاه های غیررسمی در برخی دیگر کشورهای جهان سوم پرداخته شده است.

نتایج نشان می دهد که شاخص های مسکن غیر رسمی در محله شیخ آباد شرایط نامساعد و ناهنجاری نسبت به شهر قم دارد لیکن اسکان غیررسمی در ایران در مقایسه با اسکان غیررسمی در دیگر کشورهای درحال رشد به ویژه در زمینه برخورداری از خدمات اساسی دارای شرایط مساعدتری است.

کلید واژه: آسیب شناسی، اسکان غیررسمی، شاخص های کمی و کیفی مسکن

حسین حاتمی نژاد استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

فرانک سیف الدینی دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

محمد میره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

پژوهشهای جغرافیایی  زمستان ۱۳۸۵ , دوره  ۳۸ , شماره  ۵۸ ; از صفحه ۱۲۹ تا صفحه ۱۴۵ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم (78 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, دکتر حسین حاتمی نژاد, محله, مسکن, پژوهش های جغرافیایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محلی بر کیفیت زندگی شهری - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محله ای در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت قدیم، جدید و روستایی شهر مراغه – کیمیا فکر بزرگ

چکیده
کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاستهای عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری، با توسعه بی رویه و شتابان شهرنشینی به طور عام در جهان سوم و به طور خاص در کشور ایران، باعث چند بافتی شدن شهرها گردیده است، که این بافتها از لحاظ کیفیت زندگی و کیفیت دسترسی به تسهیلات محل های و فضای عمومی تفاوت اساسی دارند.

بررسی کیفیت زندگی و دسترسی به فضاهای عمومی در شهرهای ایران کمتر صورت گرفته است، که عموما این تحقیقات به صورت تک بعدی بوده و ابعاد عینی و ذهنی را با هم در نظر نگرفته اند. هدف از این تحقیق تحلیل ابعاد عینی و ذهنی کیفیت دسترسی به تسهیلات محل های و فضاهای عمومی در سه بافت مختلف شهر مراغه بوده است.

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که از نرم افزار GIS 9.3 و منطق فازی در تحلیل ابعاد عینی و از مدل TOPSIS در تحلیل ابعاد عینی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در محلات بافت جدید اختلاف زیادی بین ابعاد عینی و ذهنی وجود دارد، ولی در محلات بافت قدیم و روستایی این اختلاف کاهش می یابد.

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محلی بر کیفیت زندگی شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محلی بر کیفیت زندگی شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ

واژه های کلیدی:
کیفیت دسترسی، بعد عینی، بعد ذهنی، فضای عمومی، برنامه ریزی شهری.

دکتر صدیقه لطفی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

ایوب منوچهری میاندواب دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران،  ایران

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۵ بهار ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محل های در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت قدیم، جدید و روستایی شهر مراغه (92 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, دکتر صدیقه لطفی, فضای شهری, محله, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی و کالبدی بر کیفیت زندگی در بافت های شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_01

دانلود مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی کالبدی بر کیفیت زندگی بافت های شهری – کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

مفهوم کیفیت زندگی دارای کاربردهای فراوانی است،اما ارائه تعریف روشن وجامع از آن دشوار است،به همین دلیل این واژه همچنان در ادبیات علمی مختلف دچار ابهام است. این پژوهش می کوشد چارچوب مفهومی برای کیفیت زندگی با تاکید بر معیارهای کالبدی آن در مقیاس خرد شهری (محله) ایجاد نماید.

روش تحقیق در پژوهش حاضر روش فرضی- استنتاجی بوده که به شیوه کتابخانه ای و میدانی جمع آوری اطلاعات صورت گرفته وبا بکار بردن مدل فرایند تحلیل سلسه مراتبی(AHP) واستفاده از نرم افزار SPSS و Expert choice به تجزیه وتحلیل داده هاپرداخته شد.

مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی و کالبدی بر کیفیت زندگی در بافت های شهری - مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی و کالبدی بر کیفیت زندگی در بافت های شهری – مقاله کیمیا فکر بزرگ

نتایج حاصل از مطالعه سه بافت مختلف شهری (بافت اسکان غیر رسمی ،بافت فرسوده و بافت برنامه ریزی شده) شهر زنجان  نشان می دهد که محلات برنامه ریزی شده از نظر شاخص های کالبدی فرمال اجتماعی در مقایسه با دو بافت دیگر از وضعیت مناسبی برخوردار می باشند.

کیفیت زندگی؛ کالبد؛ بافت شهری؛ فرایند تحلیل سلسه مراتبی (AHP)؛ شهر زنجان

دکتر اسماعیل دویران ، استاد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد زنجان

سعید غلامی ، کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد زنجان

مهرداد دانش دوست، کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد زنجان

جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۳۰-۴۴

دانلود مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

دانلود مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی کالبدی بر کیفیت زندگی بافت های شهری - کیمیا فکر بزرگ (89 downloads)

 

 

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تحلیل سلسله مراتبی AHP, طراحی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, محله, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی کاربری فضای سبز شهری - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی مکان یابی بهینه فضای سبز شهری:موردمطالعه شهر بناب

چکیده:

رشد صنعت و افزایش جمعیّت در شهرها، به ساخت و سازهای سوداگرانه‌ای منجر شده است. این ساخت و سازها به مسائل بهداشتی و تأمین حداقل نور و هوا در مناطق متراکم شهری توجهی نداشته‌اند. از سوی دیگر، ضرورت ایجاد کاربری‌های جدید شهری، برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهرنشینان به تدریج باعث کاهش سهم فضای سبز و باغ­های شهری گردیده است که ماحصل آن آلودگی­های زیست محیطی موجود می‌باشد. پارکها و فضاهای سبز شهری از اهمیت استراتژیکی زیادی برای بهبود شرایط زیستی جوامع شهری امروزی برخوردارند. شهر بناب از جمله شهرهایی است که از توزیع مناسب فضای سبز برخوردار نیست و یرخی از محلات آن فاقد فضای سبز یا پارک می‌باشند.در صورتیکه برخی دیگر از محلات از فضای سبز بیشتری برخوردارند.

هدف این پژوهش توزیع بهینه­ فضای سبز در هر یک از محلات می‌باشد. برای مکانیابی بهینه فضای سبز،ارزش زمین‌های منطقه برای ایجاد فضای سبز، مورد ارزشیابی قرار گرفته است. بدین منظور، از معیارهای نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به مراکز مسکونی، سازگاری با کاربری اراضی، دسترسی به شبکه ارتباطی، نزدیکی به مراکز آموزشی، نزدیکی به تاسیسات و تجهیزات، نزدیکی به مراکز فرهنگی و دوری از فضاهای سبز موجود، تراکم بالای جمعیتی و سرانه پایین فضای سبز در سطح محلات استفاده شده است. به منظور تعیین مکان بهینه برای ایجاد فضای سبز ابتدا داده‌های مکانی گردآوری شده‌اند. سپس پایگاه اطلاعاتی GIS تشکیل شده و نقشه‌های تهیه شده برای هر یک از معیارها، به یک لایه اطلاعاتی در محیط GIS تبدیل شد. با روی هم گذاری این لایه‌ها طبقه‌بندی مکان‌های موجود، به صورت خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف و کاملا نامناسب انجام گرفته است. در این طبقه‌بندی، زمین‌هایی که درجه‌ی تناسب آنها خیلی خوب و خوب بوده‌اند را برای ایجاد فضای سبز انتخاب شده‌اند. این مکان‌ها در محلات پرتراکم که سرانه‌ی فضای سبز کمی دارند همچنین در حواشی رودخانه، نزدیک به مراکز مسکونی، آموزشی، شبکه‌ی ارتباطی، تاسیسات شهری و فرهنگی هستند و از پارامترهای دیگر مانند فضای سبز موجود فاصله‌ی مناسبی دارند و برخی ازآنها در زمین‌های بایر که مالکیت آنها دولتی دارند قرارگرفته‌اند.

مقاله شهرسازی مکان یابی کاربری فضای سبز شهری - کیمیا فکر بزرگ_Page_09
مقاله شهرسازی مکان یابی کاربری فضای سبز شهری – مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلمات کلیدی: مکان یابی؛ شهربناب؛ فضای سبزشهری

دکتر میر نجف موسوی، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ارومیه

اصغر رشیدی ابراهیم حصاری ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

سمیه روشن رودی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه محقق اردبیلی

جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۱-۱۴

مقاله شهرسازی مکان یابی بهینه فضای سبز شهری:موردمطالعه شهر بناب (80 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, محله, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری، «نمونه موردی محله امامزاده یحیی، ناحیه ۲، منطقه ۱۲ شهرداری تهران»

چکیده:

ظهور نظریات «توسعه درون زا» از اوایل قرن بیستم تاکنون نیاز به مرمت بافت های فرسوده درونی شهرها را الزامی می کند. بافت های واجد ارزش، با وجود ارزش های محتوایی (تاریخی، فرهنگی و اجتماعی) از نظر ریخت شناسی بافت و الگوی نوسازی دچار آشفتگی های بصری و عملکردی هستند. برای حل مساله این بافت ها تاکنون رویکردهای متفاوتی تحت عنوان موزه ای، توانمند سازی و ارگانسیتی اتخاذ گردیده است، رویکرد ارگانیستی که با جامع نگری سعی در تکیه بر میراث موجود در بافت های فرسوده واجد ارزش و تلفیق اقتصاد و فرهنگ و احیای پایدار بافت های تاریخی از طریق تعیین نقش آن ها در سازمان فضایی شهر دارد، با تئوری های جدید ساماندهی شهری از جمله «توسعه خلاق» همخوان است که یکی از روش های پیاده سازی توسعه خلاق برنامه ریزی گردشگری بافت های فرسوده می باشد.

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ

این مقاله با بررسی نظریات نوین توسعه بویژه توسعه خلاق با رویکرد گردشگری و تدوین مدل (SZCD)، که مدلی برای شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. عوامل، معیارها و شاخص های مدل در محدوده امامزاده یحیی را استخراج کرده و نتیجه را در قالب پهنه زمینه ساز توسعه پیشنهاد کرده است.

کلید واژه: توسعه خلاق، پهنه های زمینه ساز، گردشگری، مدل شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق (SZCDM)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تهران

محسن رفیعیان ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا بمانیان ، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مجتبی رفیعیان ، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت شهری بهار و تابستان ۱۳۸۹ دوره  ۸ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۲۳۵ تا صفحه ۲۵۷

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافتهای فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری محله امامزاده یحیی (94 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, محله, مدیریت شهری, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی سنجش مولفه های آسایش بصری در منظر شهری کیمیا فکر بزرگ طراحی شهری کارشناسی ارشد

مقاله شهرسازی سنجش مولفه‌های آسایش بصری در منظر شهری (با تاکید بر محله حسینیه اعظم زنجان)

 چکیده :

امروزه آسایش بصری از مولفه‌های مهم و اساسی محیط‌های انسان ساخت بویژه در فضاهای شهری به شمار می‌رود و همانطور که محیط داخلی زندگی انسان (خانه) بایستی از زیبایی برخوردار باشد محیط بیرونی(شهر) نیز باید زیبا و دارای کیفیت بصری مناسب باشد بنابراین اهمیت بررسی موضوع آسایش بصری و نقش کیفیت‌های محیطی در ارتقاء و بهبود منظر شهری آشکار می‌گردد.

این پژوهش به ابعاد مختلف مولفه‌های آسایش بصری و تاثیر آن بر منظر شهری و با تاکید بر عناصری چون روشنایی،رنگ،کیفیت محیطی، بدنه، کیفیت بنا، دسترسی و… پرداخته است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- تبیینی می‌باشد. گردآوری اطلاعات پژوهش بصورت کتابخانه‌ای و میدانی بوده است. در شیوه میدانی با استفاده از روش برداشت و تکمیل پرسش نامه اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد. حجم نمونه جامعه مورد مطالعه (محله حسینیه زنجان)، با استفاده از فرمول کوچران ۱۲۰ نمونه بدست آمده است که نتایج آن در نرم افزار spss پیاده شد.

مقاله شهرسازی سنجش مولفه های آسایش بصری در منظر شهری کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی سنجش مولفه های آسایش بصری در منظر شهری کیمیا فکر بزرگ

در نهایت با استفاده از آماره خی دو تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها صورت گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که ارتقاء سطح مولفه‌های آسایش بصری تاثیر متقابل و دوسویه‌ای را بر منظر شهری گذاشته و کاهش این مولفه‌ها منحر به آشفتگی، ناهمگونی و اغتشاشات بصری محیط می‌شود.

کلمات کلیدی: فضای شهری؛ منظر شهری؛ کیفیت؛ آسایش بصری؛ شهر زنجان(محله حسینیه)

دکتر اسماعیل دویران ، استاد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد زنجان

داود خدایی، کارشناس شهرسازی دانشگاه آزاد واحد زنجان

سعید غلامی ، مهرداد دانش دوست ، کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد زنجان

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۴۵-۶۰

مقاله شهرسازی سنجش مولفه‌های آسایش بصری در منظر شهری (با تاکید بر محله حسینیه اعظم زنجان) (68 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, طراحی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, فضای شهری, محله 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی کالبدی اسکان غیر رسمی بناب - کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی- کالبدی اسکان غیر رسمی در شهر بناب (نمونه موردی: دیزج شمالی)

چکیده مقاله شهرسازی:

یکی از مسائل مهم در شهرهای امروزی مسئله اسکان غیر رسمی است. این پدیده تحت تاثیر روابط نابرابر سیاسی- اقتصادی در سطح جهانی، ضعف برنامه‌های ملی در سطح میانی و برنامه ریزی شهری در سطح خرد شکل گرفته است.

مقاله حاضر درپی بررسی، شناخت و تحلیل ساختار اقتصادی و کالبدی-فضایی اسکان غیررسمی در شهر بناب می‌باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی  (Survey) بوده ولی در عین حال از روش کتابخانه‌ای (اسنادی) نیز بهره گرفته شده است؛ نوع تحقیق بر اساس هدف پژوهش کاربردی و براساس ماهیت پژوهش توصیفی-تحلیلی است.

شیوه نمونه‌گیری احتمالی ساده بوده که برای انتخاب افراد نمونه از روش سیستماتیک استفاده شده است. تعداد پرسشنامه۳۵۰ مورد می‌باشد. بررسی ساختار اقتصادی محله دیزج شمالی بر اساس ۵ شاخص و بررسی ساختار کالبدی-فضایی این محله بر اساس ۵ شاخص دیگر صورت گرفت.

مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی کالبدی اسکان غیر رسمی بناب - مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی کالبدی اسکان غیر رسمی بناب – مقاله کیمیا فکر بزرگ

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که گسستی آشکار در ساختاراقتصادی و کالبدی-فضایی بین محله دیزج شمالی و سایرمحلات شهر بناب وجود دارد. همچنین بررسی و تحلیل کلیه شاخص‌های تحقیق نشان می‌دهد که رابطه‌ای مستقیم بین شرایط نامطلوب اقتصادی و کالبدی-فضایی در محله اسکان غیر رسمی دیزج شمالی قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی: ساختاراقتصادی؛ ساختارکالبدی؛ اسکان غیررسمی؛ شهربناب؛ محله دیزج شمالی

دکتر بختیار عزت پناه، استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد واحد مرند

دکتر میر نجف موسوی، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد واحد ارومیه

اصغر رشیدی ابراهیم حصاری ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت معلم تهران

محمد امین عطار ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، صفحه ۸۱۹۷

مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی-کالبدی اسکان غیر رسمی در شهر بناب - کیمیا فکر بزرگ (44 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, اقتصاد شهری, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, محله 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی - کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی آباد کتول (استان گلستان)

چکیده
محله جنگلده یکی از سه هسته روستایی شهر علی آباد کتول است که در زمان حاضر بر اساس معیارها و شاخصهای موجود، به عنوان سکونتگاهی نامتعارف شناخته میشود. این محله اکنون در بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی با مشکلات عدیده ای مواجه است و به ساماندهی و توانمندسازی نیاز دارد.

تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی عوامل و شاخص های ساماندهی و توانمندسازی جنگلده انجام صورت گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با تکنیک “تحلیل عاملی اکتشافی” مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی - کیمیا فکر بزرگ_Page_07
مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی – مقاله کیمیا فکر بزرگ

بر اساس نتایج تحقیق، عامل تفریحی درمانی در اولویت نخست، عامل مشارکتی بهداشتی در اولویت دوم، عامل اجتماعی در اولویت سوم، عامل رضایتمندی در اولویت چهارم، عامل کالبدی در اولویت پنجم، عامل مذهبی  آموزشی در اولویت ششم، و عامل اقتصادی در اولویت هفتم است که باید در تدوین برنامه ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها: سکونتگاههای نامتعارف، ساماندهی، توانمندسازی، محله جنگلده

علیرضا زارع شاه آبادی  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
محمد سلیمانی مهرنجانی  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران
ابوالفضل زنگانه  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد
مهندس احمد زنگانه  مربی گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره ۷۶ ، تابستان ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی آباد کتول (استان گلستان) (41 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیای انسانی, محله 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی آسایش و امنیت در محله های شهر یزد کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بررسی آسایش و امنیت در محله های شهر یزد

چکیده:

در این پژوهش شهرسازی به سنجش درجه آسایش و امنیت در نواحی شهر یزد و تحلیل اکولوژیکی آن پرداخته شده است. محدوده جغرافیایی پژوهش شهر یزد است و جامعه آماری آن مجرمان و دربندانی که به علت بروز ناهنجاری ها، آسیب های اجتماعی و جرم و جنایت در سال ۱۳۸۶ در زندان یزد بوده اند. جمعیت نمونه این پژوهش متشکل از ۱۲۷ نفر از این مجرمان است. شاخص های مورد بررسی، انواع جرایم ارتکابی اند. گردآوری اطلاعات پرسشنامه و بررسی آن از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است.

نتایج بررسی نشان می دهد که ۶۶٫۴ درصد از مجرمان اهل یزد هستند و ۳۳٫۶ درصد آنها را ساکنان غیریزدی این شهر تشکیل می دهند. بیشتر جرایم در سنین ۳۴-۲۵ سالگی و سپس ۴۴-۳۵ سالگی صورت گرفته است که عمدتا سنین کار و فعالیت اقتصادی به شمار می آیند. اغلب جرایم را شاغلان آزاد و سپس بیکاران مرتکب شده اند، و کمترین میزان جرایم را قشر کشاورزان، اغلب مجرمان از گروه های پایین درآمدی و اقشار فقیر بوده اند. مهم ترین عامل موثر در بزهکاری و ارتکاب جرم، بیکاری (۳۹٫۹ درصد) و سپس معاشرت با افراد ناباب (۳۴٫۶ درصد) بوده است. در میان انواع جرایم، قاچاق (۳۸ درصد)، سرقت (۲۰ درصد) و رابطه نامشروع (۱۵ درصد) از مهم ترین و رایج ترین جرم ها بوده اند. با توجه به بررسی ها، محله مهدی آباد با ۱۳٫۴ درصد ناامن ترین و جرم خیزترین محله، و بیشترین جرم آنها قاچاق بوده است که در بین زندانیان زن مشاهده می شود. البته اکثر این افراد غیریزدی هستند. محله های اکرم آباد، چهارمنار، کوچه بیوک، خرمشاد یعقوبی و ملاباشی با کمتر از ۰٫۸ درصد جرم در زمره امن ترین محله ها، یا محله هایی با درجه پایین جرم و ناهجاری اجتماعی قرار می گیرند.

نتایج بررسی فرضیه ها نشان از آن دارد که شهر یزد را می توان در سه سطح امنیتی و آسایشی -یعنی مناسب، نیمه مناسب و دارای درجه پایین امنیت- تقسیم بندی کرد

کلید واژه: آسایش، امنیت، جرم، مجرم، ناهنجاری اجتماعی، شهر یزد

دکتر کرامت الله زیاری ، استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)   تابستان ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۶ ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۱ .

مقاله شهرسازی بررسی آسایش و امنیت در محله های شهر یزد کیمیا فکر بزرگ (44 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, دکتر کرامت الله زیاری, فصلنامه جغرافیای انسانی, محله 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی میزان کیفیت مجتمع های سکونتی با تأکید بر رویکرد رضایت مندی در محله نواب کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی ارزیابی میزان کیفیت مجتمع های سکونتی با تأکید بر رویکرد رضایت مندی در محله نواب

چکیده:
این مقاله با هدف ضرورت بازنگری و ارزیابی پروژه های توسعه شهری به ویژه طرحهای تأمین نیازهای سکونتی اقشار کم درامد در خصوص میزان دست یافتن به اهداف مورد مطالعه صورت گرفت. به این ترتیب محدوده مطالعه شده، یعنی سه فاز اجراء شده پروژه نواب انتخاب شد ه و میزان کیفیت مجتمعهای سکونتی نواب با استفاده از رویکرد رضایتمندی ارزیابی گردید. همچنین وجود یا عدم تأثیر برخی از متغیرهای شخصی و خانوار بر درک میزان رضایتمندی از سوی ساکنان مختلف سنجش شد. حجم نمونه شامل ۲۷۰ عدد و جمع آوری داده ها از طریق پرکردن پرسشنامه و یا مصاحبه رودررو و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss Ver 15 انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان رضایت مندی ساکنان نواب از واحدهای سکونتی تقریباً در حد متوسط  ارزیابی شد. در بین ۶ عامل سازنده رضایت مندی از مجتمعهای سکونتی، ساکنان تنها از امنیت مجتمع اظهار رضایت مندی کردند. روابط همسایگی را در حد متوسط و از سایر عاملها (تسهیلات مجتمع، بهداشت مجتمع ، دید و منظر، ویژگیهای کالبدی) اظهار نارضایتی کردند. تسهیلات مجتمع بالاترین و امنیت مجتمع و دید و منظر کمترین اهمیت را از دید ساکنان داشتند.
در بررسی میزان تأثیر متغیرهای شخصی و خانوار بر رضایتمندی درک شده از سوی ساکنان نتایج نشان داد که هیچ کدام از این متغیرها تأثیرگذار نبودند.

مقاله شهرسازی ارزیابی میزان کیفیت مجتمع های سکونتی با تأکید بر رویکرد رضایت مندی در محله نواب کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی ارزیابی میزان کیفیت مجتمع های سکونتی با تأکید بر رویکرد رضایت مندی در محله نواب <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

کلید واژه ها:

رضایت مندی، رضایت مندی از مجتمع های سکونتی، روش تحلیل عاملی تأییدی، نواب.

مجتبی رفیعیان دانشیارگروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
زهرا عسگری زاده دانش آموخته رشته شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد عسگری زاده کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان، ایران

فصلنامه مدرس علوم انسانی  دوره ۱۴ ، شماره ۱، بهار ۱۳۸

مقاله شهرسازی ارزیابی میزان کیفیت مجتمع های سکونتی با تأکید بر رویکرد رضایت مندی در محله نواب کیمیا فکر بزرگ (74 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, توسعه شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, محله, مدرس علوم انسانی, مسکن 0نظرات توسط