طراحی شهری

بازآفرینی شهرستان رشیدی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی باز آفرینی شهرستان رشیدی

چکیده:

شهرستان رشیدی مجموعه سکونتی و دانشگاهی بزرگی بوده است، که در قرن هشتم هجری در حومه دارالسلطنه تبریز، به دست رشیدالدین فضل اله همدانی وزیر فرزانه پادشاهان مغول (ایلخانیان) ساخته شد، رشیدالدین این مجموعه سکونتی و دانشگاهی را رشیدآباد خوانده است.

طبق مستندات وقفنامه ربع رشیدی، شهر رشیدآباد شامل دو بخش بود: یکی ربع رشیدی و دیگری شهرستان رشیدی، ربع رشیدی مانند قلعه ای در قلب شهرستان قرار گرفته و دارای عملکردهای آموزشی، مذهبی، درمانی بود. شهرستان رشیدی از محلات مختلف تشکیل می گردید و عناصر مهم شهری مانند بازار، قیصریه، کاروانسراها، حمام ها، مساجد، کارخانه های کاغذسازی و رنگ سازی، گازرگاه در آن قرار داشت. تمام این مجموعه و باغ های آن در بارویی محصور بود که با چهار دروازه به اطراف راه می یافت.

در مرحله اول این تحقیق، نظام کالبدی ربع رشیدی مورد پژوهش قرار گرفت و در این مرحله سازمان فضایی شهرستان رشیدی بررسی می شود.

بازآفرینی شهرستان رشیدی تبریز کیمیا فکر بزرگ

در این تحقیق؛ بر اساس داده های وقفنامه یک طرح شماتیک فرضی از شهرستان رشیدی به دست داده شده است. این طرح کاملا منطبق با مستندات وقفنامه ربع رشیدی نوشته رشیدالدین فضل اله است، البته سایر منابع نیز دیده شده اما طرح، مبتنی است بر داده های وقفنامه.

روش تحقیق تحلیل محتوا است و گزینه تصوری، از طریق آزمون و خطای فرضیه های متعدد به دست آمده است. تحلیل سیستم آبرسانی شهر که در نوع خود بی نظیر است؛ به شکل گیری زمینه های طرح فرضی شهرستان کمک اساسی نموده است.

در مرحله سوم این طرح، که بعدا انجام خواهد شد. سعی می شود که این طرح فرضی با موقعیت زمین قلعه رشیدی در شهر تبریز انطباق داده شود.

کلید واژه: سازمان فضایی، ساختار کالبدی، نظام مجله بندی، نظام آبرسانی ایمن، ایسر، ممر، کریاس، مقسم، دروازه، بازار، قیصریه، گازرگاه

مهندی احمد سعیدنیا

نشریه هنرهای زیبا، تابستان ۱۳۸۱ ,  شماره  ۱۱ ; از صفحه ۲۹ تا صفحه ۴۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی باز آفرینی شهرستان رشیدی (149 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, طراحی شهری, فضای شهری, معماری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
ضرورت طراحی در ارتباط با فضای فضای شهری ورودیهای مترو در تهران کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی ضرورت طراحی در ارتباط با فضای شهری پیرامون ورودی های مترو  تهران

چکیده:

امروزه وسایل حمل و نقل شهری بر بافت شهرها اثر گذاشته و سیمای شهری، کالبد فیزیکی و ساختار اجتماعی آنها را متاثر کرده است. اخیرا، ایجاد شبکه حمل و نقل زیرزمینی، اثرات بسیار محسوسی بر کالبد تهران گذارده است. تازه ترین این آثار، در محل هایی است که شبکه حمل و نقل زیرزمینی، از طریق ایستگاه یا ورودی با سطح شهر مرتبط می گردد.

ورودی های مترو مهم ترین نقاطی هستند که نظام حمل و نقل جدید را به ساختار موجود پیوند می دهند. این ورودی ها، با کالبد موجود شهر و همچنین با خطوط حمل و نقل زیرزمینی رابطه ای بسیار نزدیک دارند و نیازمند طراحی منظمی هستند که به دلایل متعدد مانند لزوم جلب مردم، ایمنی، تعریف حریم ها، کنترل ازدحام و ایجاد وضوح و خوانایی، باید مورد توجه متخصصان قرار گیرند.

بر این مبنا، توجه به طراحی منظر شهری در محل ورودی های مترو به عنوان مقدمه ای برای تدوین ضوابط و معیارهای دقیق تر ضروری است.

کلید واژه: ایستگاه های مترو، ورودی های مترو، وضوح و خوانایی، هماهنگی با محیط، بافت شهری مجاور، ایمنی

محمدمهدی محمودی، استاد گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، پاییز ۱۳۸۳ , دوره  , شماره  ۱۹ ; از صفحه ۴۹ تا صفحه ۵۵

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی ضرورت طراحی در ارتباط با فضای شهری پیرامون ورودی های مترو در تهران (969 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
ضوابط ساماندهی و معیارهای طراحی ورودی شهرها کیمیا فکر بزرگ ۱

مقاله شهرسازی ضوابط ساماندهی و معیارهای طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها

چکیده:

در گذشته های نه چندان دور که حد و مرز شهرها، توسط دروازه ها مشخص می شد. مبادی ورودی به شهر از کیفیت فضایی بالایی برخوردار بود و جزو عناصر شاخص و از ویژگی های بارز هر شهر به حساب می آمد. امروز با گسترش و توسعه شهرها، مبادی ورودی آن به مسیرهای سریع السیر، برای تردد وسایل نقلیه موتوری تبدیل شده است و زمین های مجاور آنها نیز به کاربری های مزاحم و ناسازگاری با محیط اختصاص یافته است که بی نظمی و اغتشاش بصری این فضاها را تشدید می کنند.
به منظور ساماندهی و تعیین معیارهایی برای طراحی مبادی ورودی شهر، وضعیت موجود مبادی دو شهر با توپوگرافی متفاوت،”مبادی ورودی محور کاشان – قم و جاجرود – تهران”، که اولی در ناحیه ای کوهستانی و جنگل کاری شده و دیگری در دشتی هموار و خشک قرار دارد. بررسی گردید. سپس با توجه به محدودیت و امکانات بالقوه موجود، ضوابط و معیارهایی با استفاده از عناصر مصنوع و طبیعی برای هویت بخشی به این فضاها تدوین شد و کاربری های خدماتی ویژه مبادی ورودی شهر، برای آنها پیشنهاد گردید.
 design criteria for city enterence kimiafekrebozorg معیارهای طراحی شهری
دکتر فریدون قریب ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
نشریه هنرهای زیبا، پاییز ۱۳۸۲ , شماره  ۱۵ ; از صفحه ۲ تا صفحه ۴۱

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر فریدون قریب, طراحی شهری, نشریه هنرهای زیبا 2نظرات توسط
promotiing pedestrian environment kimia fekre bozorg

مقاله شهرسازی افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی به سوی شهری انسانی تر

چکیده:

شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانون های زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن آسان برای کلیه اقشار جامعه به شمار می رفت که به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها موضوع عابر پیاده به فراموشی سپرده شد. به دنبال آلودگی هوا،‌ سیاست کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش سوخت فسیلی، رویکرد برنامه ریزی شهری در چند دهه اخیر در جهت احیای مقوله امکان افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها شکل گرفت.

شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانون های زیستی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن آسان برای کلیه اقشار جامعه به شمار می رفت که به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها موضوع عابر پیاده به فراموشی سپرده شد. به دنبال آلودگی هوا،‌ سیاست کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش سوخت فسیلی، رویکرد برنامه ریزی شهری در چند دهه اخیر در جهت احیای مقوله امکان افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها شکل گرفت.
مقاله حاضر که حاصل مروری بر ادبیات مرتبط رساله تحقیق دکترای نگارنده می باشد با هدف بررسی و شناخت بیشتر موضوع افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها با استفاده از تجارب جهانی بوده که ضمن معرفی متدلوژی تحقیق، جایگاه عملکردی خیابان به عنوان عنصر بارز فضای شهری، به طرح دیدگاه های مختلف در ارتباط با چگونگی استفاده از خیابان در جهان می پردازد و در این رهگذر به طور خلاصه معیارهای موثر در جهت افزایش قابلیت پیاده مداری که در اسناد طرح جامع پیاده، در چهارده شهر دنیا در اروپا و آمریکا آمده است، اشاره دارد و ضمن دسته بندی این معیارها، شاخص های بی شماری را برای ارزیابی قابلیت پیاده مداری در شهر پیشنهاد می نماید تا امکان حضور هر چه بیشتر مردم در فضای شهری را فراهم آورد.

کلید واژه: فضای شهری، خیابان، قابلیت پیاده مداری، طرح جامع عابر پیاده، عابر پیاده

سید محمد مهدی معینی ، دکتری شهرسازی دانشگاه نیوکسل انگلستان

نشریه  هنرهای زیبا  پاییز ۱۳۸۵  شماره  ۲۷ از صفحه ۵ تا صفحه ۱۶ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی به سوی شهری انسانی تر (247 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, حمل و نقل و شبکه معابر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
industrial design principle kimia fekre bozorg

مقاله شهرسازی اصول و راهکارهای طراحی منظر فراصنعت

چکیده:

وجود صنایع آلاینده محیط در مجاورت بافت های مسکونی نه تنها عامل ایجاد مزاحمت ها و مخاطرات محیطی در زمان فعالیت آنهاست که فراتر از آن پس از انتقال صنایع به خارج از شهر نیز معضلات محیطیشان نظیر حضور زائدات و ضایعات و آلودگی های خاک و آب تا مدتها در منطقه باقی می مانند.

هدف از مقاله حاضر ارائه راهکارهایی به منظور بستر سازی و طراحی مجدد محوطه های صنعتی متروک است. بررسی های انجام شده در طراحی منظر فرا صنعت به حفظ هویت صنعتی احیا زمین توسط روش های اصلاح گیاهی و تقویت شبکه اکولوژیکی با استفاده از شبکه شهری اشاره دارد. به منظور انطباق این اصول با ویژگی های محلی حوزه صنعتی منطقه ۲۰ تهران که غالب صنایع آن مشمول قانون انتقال به شهرک های صنعتی اطراف شده اند. انتخاب شده است. از ویژگی های این منطقه تمرکز فعالیت های پیشین صنایع آلاینده محیط نظیر چرمسازی ها – دباغی ها و سنگبری ها – و حضور زمین های وسیع آزاد شده ایست که تبعات منفی محیطی آنها کماکان باقی است. دستاورد این پژوش راهکارهایی جهت احیا و طراحی این منطقه است که در جهت عملیاتی نمودن اصول کلی طراحی منظر فراصنعت ارائه شده و قابل تعمیم به موارد مشابه می باشد.

واژگان کلیدی: اصلاح گیاهی؛ آلاینده های محیطی؛ شبکه اکولوژیک؛ منطقه جنوب تهران؛ طراحی منظر فرا صنعت؛ هویت صنعتی

دکتر بهناز امین زاده ، مهندس پوپه آریامن

نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی اصول و راهکارهای طراحی منظر فراصنعت (100 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر بهناز امین زاده, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی اصل ارتباط در طراحی شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی اصل ارتباط در طراحی شهری

چکیده:

این مقاله به اصل ارتباط به مثابه اساسی ترین مفهومی که در تمام اصول و قواعد طراحی شهری جریان دارد. می پردازد. در مقدمه به هدف طراحی شهری و مراتب اصول از ساده و سنجش پذیر گرفته تا دشوار و پیچیده اشاره شده است.

سپس به مفهوم ارتباط که با برخی مفاهیم دیگر مانند جزء و کل پیوند دارد توجه شده است در اشاره تاریخی ضمن مرور بر مفهوم ارتباط در برخی آثار برجسته جهان بر نظرات دو چهره برجسته تاریخ معماری و هنر و شهرسازی یعنی ویتروویوس و کالن تاکید شده است و یکی از مهم ترین ویژگی های اندیشه کالن در طرح های پیاپی که از نظر تحلیل گران غربی پنهان مانده نشان داده شده است.

urban design communication rule kimiafekre bozorg

سرانجام مقدمتاً دو رهنمود مطرح شده و با آوردن شواهد تصویری مفهوم ارتباط در شهرهای تاریخی ایران و ترکیب بدنه خیابان توضیح داده شده است.

کلیدواژه ها : ارتباط جزء و کل؛ دیدهای پیاپی؛ دیده های پیاپی؛ ساختار شهر؛ طراحی شهری؛ فضای شهری

مهندس محمد توسلی ، استاد گروه شهرسازی دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، دوره ۱۴، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۲

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی اصل ارتباط در طراحی شهری (136 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی والتربنیامین دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جدید و کلانشهر مدرن کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی والتربنیامین دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جدید و کلانشهر مدرن

چکیده:

مباحث تجربه و خاطره، همواره موضوعاتی جذاب و قابل تامل در حوزه طراحی شهری بوده اند و ضرورت پرداختن به آنها در نظریه پردازی ها و طراحی ها امری اجتناب ناپذیر است. اما عموما در رویارویی با چنین مقوله هایی از یاد می بریم، این وجوه خود در عصر جدید دستخوش دگرگونی گشته اند. والتربنیامین متفکر بر جسته قرن اخیر، اندیشمندی است که با موشکافی و تیزبینی بی نظیر خود این دگرگونی ها را در دوران مدرن و کلانشهرها مورد بررسی قرار می دهد.

walter benjamin modern megapolise
مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

با تاکید بر این نکته که مباحث فوق واجد ارکانی پیچیده اند که در مروری محدود مجال پرداختن به آنها میسر نیست، در مقاله حاضر به آرای بنیامین رجوع می کنیم تا عمده ترین پیامدها و ویژگی های این تغییر شکل را دریابیم: وجوهی چون، تفوق تجربه زنده و خاطره غیر ارادی، پیوندهای دوسویه کلانشهر و مقوله های تجربه و خاطره و تجربه مدرنیته و زندگی کلانشهری به مثابه امری گذرا، ناپایدار و تصادفی.

کلید واژه: کلانشهر، خاطره غیر ارادی، تجربه زنده، لحظه حال، ایماژ اندیشه، ایماژ دیالکتیکی

گلناز تاج بخش ، دکتری شهرسازی دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، زمستان ۱۳۸۳ , دوره  , شماره  ۲۰ ; از صفحه ۵ تا صفحه ۱۶

مقاله شهرسازی والتربنیامین دگرگونی تجربه و خاطره در عصر جدید و کلانشهر مدرن کیمیا فکر بزرگ (104 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, طراحی شهری, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش دانایی در احساس زیبایی کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مقاله شهرسازی نقش دانایی در احساس زیبایی

چکیده:

تجربه زیبا شناختی تجربه ای غنی و لذت بخش است. این بخش که چه عواملی در این تجربه دخیل می باشند، اساس مباحثات میان دو نحله فکری در زیبایی شناسی معاصر را تشکیل می دهد. تلفیق گرایان بر آنند که دانش و پیش زمینه های اطلاعاتی در کنار درک کیفیات حسی تجربه زیبا شناختی را می سازند و مخالفین آنها تنها برخوردی حسی و غریزی را برای درک لذت زیبایی کافی می دانند.

مقاله شهرسازی نقش دانایی در احساس زیبایی کیمیا فکر بزرگ_Page_5
مقاله شهرسازی نقش دانایی در احساس زیبایی مقاله کیمیا فکر بزرگ

ریشه این مباحث را می توان در تمایز میان فرم و محتوا در نظریه فرمالیسم دید. در این نوشته سعی شده با کمک مثال هایی، تجربه زیبا شناختی و تفاوت آن با تجربه شناختی مطرح شود و در نهایت وجود یا نبود مرزی قاطع و آشکار میان فرو و محتوا به چالش گذارده شود.

کلید واژه: تجربه زیبا شناختی، تجربه شناختی، فرم، محتوا، مارک تواین، عباس کیارستمی

دکتر مهرناز مولوی

نشریه هنرهای زیبا  تابستان ۱۳۸۳ , شماره  ۱۸ ; از صفحه ۵ تا صفحه ۱۲

مقاله شهرسازی نقش دانایی در احساس زیبایی کیمیا فکر بزرگ (43 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, طراحی شهری, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری

چکیده :

به لحاظ اخیر، هدف از این مقاله، تاکید بر ملاحظات محیطی در جهت دستیابی به پایداری” و “سرزندگی و حیات شهری”، از طریق ارایه اصولی در طراحی خیابان های شهری است.
بهسازی و سازماندهی معابر شهری، نیاز به رویکردی جامع در ارتباط با برنامه ریزی، مدیریت و طراحی فضا دارد. نقش طراحی از این جهت مهم و هدایتگرست که می تواند زمینه گر زندگی متعادل تر و خودکفاتری را از نظر منابع و بستر سرزنده تری را از نظر روح مکان ایجاد نماید. در همین راستا سه اصل کلی: نظم دهی به محیط در یک چارچوب اکولوژیک، توجه به محدودیت های مربوط به مصرف انرژی، و الویت دادن به احیا، مرمت و بازیافت به جای تعریض و احداث، می توانند در پایداری شهری، ارتقای کیفیت فیزیکی خیابان و نیز سرزندگی و حیات شهرها نقش مهمی داشته باشند، پس از بررسی اجمالی معضلات و مشکلات خیابان های شهر تهران، به نکاتی در جهت ساماندهی مورد تحقیق با توجه به اصول فوق اشاره شده است.

مقاله شهرسازی ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_05

کلید واژه: خیابان های شهری، ملاحظات محیطی، طراحی پایدار، سرزندگی و حیات، شهر تهران

دکتر بهناز امین زاده

فرامرز داعی نژاد

نشریه هنرهای زیبا  تابستان ۱۳۸۱ , دوره  , شماره  ۱۱ ; از صفحه ۵۰ تا صفحه ۶۱ .

مقاله شهرسازی ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری کیمیا فکر بزرگ (111 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر بهناز امین زاده, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

هر چند طرح یک ساختمان بلند حاصل نهایی فرآیند پیچیده ای است که عناصر آن برهم تأثیر متقابل دارند و عوامل متعددی از جمله ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن مؤثرند، اما با رعایت اصول و معیارهای حاصل از پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه طراحی معماری ، سازه و شهرسازی ( در صورتی که با تدوین و اجرای سیاست گذاری های لازم در سایر زمینه ها همراه گردد) می توان امکان استفاده مناسب و مطلوب از بناهای بلند را ایجاد نمود. به طور کلی با توجه به شرایط خاص قرن حاضر استفاده مناسب و البته مشروط از ساختمان های بلند را می توان راه حلی واقع گرایانه و مطلوب جهت اسکان مردم و تأمین سایر نیازهای مرتبط با فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در شهرهای بزرگ دانست.
این تحقیق نشان می دهد ساختمان های بلند می توانند در شرایط مناسب به صورت مطلوبی جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند. ساختمان های بلند مرتبه علاوه بر استفاده برای هریک از کاربری های مسکونی ، تجاری و اداری می توانند به صورت مناسبی برای عملکردهای تلفیقی نیز مورد استفاده قرار گیرند و از آنها برای مرکزیت بخشیدن به ذفعالیت های مرتبط با یکدیگر استفاده نمود.
بر اساس این تحقیق بکارگیری فرم های ساده و منظم علاوه بر کمک به پایداری و ایستایی ساختمان، سبس افزایش ایمنی در بناهای بلند می گردد. وجود نظم و ترکیب مناسب با ساختمان های اطراف، تقارن ، تعادل و وحدت از عوامل مؤثر در ایجاد فرم و نمای بصری مطلوب بناهای بلند می باشند. برای ایجاد مقیاس انسانی و مطلوب نمودن فرم بنا می توان در فضای اطراف ساختامن با ایجاد عمق دید نسبت به ساختمان ارتباط مطلوبی بین فرم و بیننده بوجود آورد.

این تحقیق با استفاده از مطالعات نظری، بررسی و تحلیل تحقیقات انجام شده قبلی در این زمینه ، بررسی و نقد دیدگاه های مختلف ارائه شده در ارتباط با ساختمان های بلند ، مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن بر اساس شاخص های مورد مطالعه اعم از معماری ، سازه، شهرسازی، اقتصاد، ایمنی و میط زیست صورت گرفته است.

کلیدواژه ها : ارتفاع؛ تناسبات؛ توسعه شهری؛ ساختمان بلند؛ ضوابط معماری؛ فرم؛ کاربری؛ مقیاس انسانی

دکتر محمود گلابچی استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، دوره ۹، شماره ۰، تابستان ۱۳۸۰

مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ (78 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تراکم, توسعه شهری, طراحی شهری, معماری, نشریه هنرهای زیبا, کاربری زمین 0نظرات توسط