شهر جدید

مقاله شهرسازی معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده روی، سلامت و آمادگی جسمانی نمونه موردی شهر جدید هشتگرد کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده روی، سلامت و آمادگی جسمانی نمونه موردی شهر جدید هشتگرد

چکیده :

چاقی مفرط و مشکلات ناشی از آن، تحت تاثیر زندگی بی تحرک مکانیکی، روز به روز در حال افزایش است. تحقیقات گسترده در کشورهای غربی نشان دهنده تاثیر فرم شهر بر میزان فعالیت فیزیکی و در نتیجه سلامت و آمادگی جسمانی است. علی رغم اینکه وضعیت چاقی و کم تحرکی در ایران چندان وضعیت بهتری نسبت به کشورهای غربی ندارد، هیچ تحقیقی در رابطه با تاثیر فرم محیط ساخته شده بر میزان سلامت در ایران صورت نگرفته و معیارهای کالبدی-غضایی موثر استخراج نشده است.

شهرجدید هشتگرد باتوجه به همگن بودن بافت اجتماعی-اقتصادی و همچنین تفاوت شایان در فرم کالبدی محلات مختلف شهر، محمل مناسبی برای هدف تحقیق شناسایی شد. لذا در این تحقیق ابتدا ۹ خوشه مسکونی در قسمت های مختلف هشتگرد انتخاب شد تا بقیه اطلاعات اجتماعی-اقتصادی، سلامت، آمادگی جسمانی و نهایتا میزان فعالیت فیزیکی هفتگی خانواده ها در چارچوب آن جمع آوری شود.

مقاله شهرسازی معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده روی، سلامت و آمادگی جسمانی نمونه موردی شهر جدید هشتگرد کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ11
مقاله شهرسازی معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده روی، سلامت و آمادگی جسمانی نمونه موردی شهر جدید هشتگرد <strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

مطالعه بصورت پیمایشی و نمونه گیری بصورت خوشه ای تصادفی صورت گرفت. پس از بررسی همپیوندی بین معیارهای محیطی و میزان آمادگی جسمانی و فعالیت فیزیکی خانواده ها(بتفکیک جنسیت) در خوشه های ۹ گانه، این نتیجه منتج شد که فاصله خانه تا محل کار و مراکز خرید بیشترین تاثیر را بر روی میزان پیاده روی خانواده ها دارد. دیگر معیارهای موثر شامل امنیت، تنوع استفاده کنندگان فضا و تنوع فعالیت ها در فضا است.

کلیدواژگان: سلامت، فعالیت فیزیکی، پیاده روی، معیارهای فضایی کالبدی، طراحی شهری، شهر جدید هشتگرد

دکتر سیدحسین بحرینی، حسین خسروی

نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۴۳ ، پاییز ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده روی، سلامت و آمادگی جسمانی نمونه موردی شهر جدید هشتگرد (88 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, دکتر سید حسین بحرینی, شهر جدید, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, طراحی شهری, نشریه هنرهای زیبا 2نظرات توسط
مقاله شهرسازی شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد)

چکیده :

مقاله حاضر به شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید می پردازد. فرآیند شکل گیری هویت شهر و به تبع آن شهر جدید، در قالب تعامل مداوم محیط و اجتماع در گذر زمان پی ریزی شده و قابل شناسایی است. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که این فرآیند، علاوه بر اینکه با ابعادی نظیر خوانایی و تشخص، احساس تعلق و وابستگی، خاطره انگیزی و تعاملات اجتماعی مرتبط بوده و از آنها متاثر است، با مدت زمان سکونت و رضایت مندی از سکونت نیز، به ویژه در ارتباط با شهرهای جدید، دارای ارتباط معنادار است.

نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که با افزایش مدت زمان سکونت در شهر جدید هشتگرد، هویت شهر نیز ارتقاء می یابد. این در حالی است که با افزایش میزان رضایت مندی از سکونت نیز، هویت از نظر ساکنان وضعیت مناسب تری را به خود اختصاص می دهد.

مقاله شهرسازی شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید_<strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

مطالعات پژوهش بیانگر آن است که هویت شهر جدید هشتگرد، که از آغاز ساخت و ساز و اسکان در آن بیش از ۱۵ سال می گذرد، در وضعیت میان ضعیف (بد) و متوسط قرار دارد. در این میان، فاز اول شهر از این نظر، با وضعیت نزدیک به متوسط، دارای شرایط بهتری نسبت به فاز دوم و فاز سوم می باشد.

کلیدواژه ها: اجتماع ، رضایتمندی ، زمان ، شهر جدید هشتگرد ، فرآیند شکل گیری هویت ، محیط

دکتر محمد مهدی عزیزی ، پارسا ارباب

نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۴۲ ، تابستان ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد) (120 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, دکتر محمد مهدی عزیزی, شهر جدید, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط