روشهای کمی برنامه ریزی

مقاله شهرسازی ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های دلفی و  ahp

مقاله شهرسازی ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های دلفی و  AHP

چکیده:

گستره های فقر، بخش جدا ناپذیری از جوامع شهری روزگار معاصر ما را شکل داده اند که به واسطه تبعات سوء خود، مورد توجه جوامع محلی و جهانی قرار گرفته اند. تصور عام در خصوص بسط چنین گستره هایی، فقر اقتصادی است و سخن در خصوص این گستره ها یادآور ساکنانی است که در دستیابی به نیازهای اولیه زندگی ناتوان بوده و یا با مشکل مواجه هستند. اما به راستی میزان اثرگذاری اقتصاد و درآمد به عنوان مهمترین خصیصه آن در شکل گیری و بسط چنین سکونتگاه هایی تا چه میزان بوده و آیا مولفه-هایی دیگری در بسط این گستره ها، اثرگذارند؟ کنکاش در خصوص شکل گیری و بسط گستره های فقر، حکایت از اثرگذاری مولفه های چندبعدی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی دارند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان اثرگذاری مولفه های موثر در بسط گستره های فقر و روشنگری در خصوص میزان همبستگی خصیصه های اقتصادی به عنوان مهمترین مولفه در باورهای عام کارشناسان در بسط و توسعه چنین گستره های است. به منظور دستیابی به هدف مذکور روش تحقیق به کار گرفته شده، روش توصیفی- تحلیلی است. جهت شناسایی ارتباطات ذکر شده، از تکنیک Delphi و روش ارزیابی فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از روی هم گذاری لایه ها در سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به عنوان مدل شناسایی گستره های فقر استفاده شده است.

Economical measures Delphi and ahp kimiafekre bozorg

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که از میان ۴ مولفه مورد بررسی (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی)، دو مولفه محیطی و کالبدی بیشترین همبستگی را با شکل گیری و بسط گستره های فقر داشته و مولفه اقتصاد با همبستگی ۵۷ درصد در رتبه سوم همبستگی با چنین گستره هایی قرار دارد. همچنین خصیصه درآمد خانوارها که به طور معمول به عنوان مهمترین عامل موثر در بسط چنین سکونتگاه هایی از آن یاد می شود، با ۲۲ درصد از همبستگی بالایی برخوردار نبوده و خصیصه های اقتصادی دیگری چون نرخ بیکاری و میزان بار تکفل از همبستگی بیشتری در شکل گیری و بسط گستره های فقری برخوردارند.

کلید واژه: اقتصاد شهری، گستره فقر، درآمد خانوار، نرخ بیکاری، AHp ،Delphi، شهر کاشمر

بمانیان محمدرضا دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

رضایی راد هادی کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

منصوررضایی مجید کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد تهران مرکز

مدیریت شهری  بهار و تابستان ۱۳۹۰ , دوره  ۹ , شماره  ویژه نامه ; از صفحه ۱۵۳ تا صفحه ۱۶۶

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های دلفی و ahp (54 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, اقتصاد شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت شهری 0نظرات توسط
ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_Page_01

مقاله شهرسازی ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی

چکیده:

رویکرد ‘‘عملکردهای شهری در توسعه روستایی‘‘ با هدف افزودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامه‌ریزی منطقه ای توسط راندینلی (rondinelli) مطرح و تاکنون در کشورهای مورد استفاده و بازنگری قرارگرفته است. یکی از اصول ششگانه این رویکردبه کارگیری روش ها و تکنیک هایی است که به آسانی توسط برنامه ریزان منطقه ای قابل استفاده بوده و همچنین به آسانی برای سیاست گذاران قابل درک باشد.

در این مقاله سعی می شود با مروری بر روش های پیشنهادی این رویکرد برای تعیین سلسله مراتب و نیز سطح بندی سکونتگاه ها، نقاط قوت و ضعف این روش ها و نیز قابلیت کاربرد آنها در شرایط ایران، با انجام مطالعه موردی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان‌های استان گلستان مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_Page_04

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که از دو روش پیشنهادی رویکرد UFRD به عنوان روش های مکمل برای تعیین سلسله مراتب سکونتگاه ها، می توان از روش اسکالوگرام دستی با توجه به محدودیت‌های جدی آن و نیز وجود اطلاعات تفصیلی در مورد عملکردهای موجود در سکونتگاه های روستایی ایران صرف نظر کرده و فقط روش شاخص مرکزیت را بکار گرفت.

سطح بندی سکونتگاه ها که در رویکرد UFRD عمدتا براساس قواعد مارشال صورت گرفته است، با مشکل جدی مواجه است، به ترتیبی که این روش فقط در سکونتگاه های روستایی یک شهرستان از شش شهرستان استان گلستان قابل استفاده بود و در سکونتگاه های روستایی پنج شهرستان دیگر صادق نبود.

روش پیشنهادی پرستون برای سطح بندی سکونتگاه ها نیز، علیرغم نتایج مطلوبی که به دست می دهد، دارای محدودیت‌ها و کاست هایی است. در این مقاله، بنابراین برای سطح بندی سکونتگاه ها ترسیم نمودار ستونی شاخص مرکزیت سکونتگاه های روستایی پیشنهاد شده است که روشی است ساده تر و از طریق آن می توان سطح بندی سکونتگاه ها را به آسانی انجام داد.

کلید واژه: روش های تعیین سلسله مراتب سطح بندی سکونتگاه ها، عملکرد شهری در توسعه روستایی، نظام سکونتگاهی، شاخص مرکزیت، ضریب مکانی

دکتر اسفندیار زبردست ، استاد شهرسازی، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا  بهار ۱۳۸۲ , دوره , شماره  ۱۳  از صفحه ۵۲ تا صفحه ۶۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی (71 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی منطقه ای, توسعه روستایی, دکتر اسفندیار زبردست, روشهای کمی برنامه ریزی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیرعامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی

چکیده:

در جهان امروز، مبحث پدافند غیرعامل به قدری دارای اهمیت است که کشورهای توسعه‌یافته بخش مهمی از برنامه ­ریزی­های جامع و ملی خود را به آن اختصاص می­دهند. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران که زیرساخت­های شهری هنوز در حال احداث است، ضرورت توجه به پدافند غیرعامل شهری برای کاهش حجم خسارات بیشتر مورد توجه است؛ لذا آمادگی در برابر سوانح، بسیار مهم می­ باشد.

بنابراین هدف از این پژوهش، برنامه ­ریزی پدافند غیرعامل و مکان­یابی پناهگاه است. تاکنون زمین­لرزه ­های بسیاری باعث خرابی ساختمان­ها در شهر کرمان گردیده است؛ لذا در این پژوهش به این مهم، پرداخته شده و منطقه یک شهر کرمان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است.

روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی­ های میدانی است. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از شبیه­ ساز کارمانیا خطر (Karmaniya Hazard Model) که در نرم ­افزار GIS  کار می­کند و نیز منطق فازی انجام شده است. تهیه نقشه خطر لرزه­ای به وسیله­ شبیه­ ساز کارمانیا خطر (KHM) برای اولین بار در این تحقیق انجام گرفته است و در  آن، از هر سه متغیر مورد نیاز ریزپهنه­ بندی، شامل خطر جنبش زمین، گسیختگی دامنه ­ها و خطر روانگرایی استفاده شده است.

مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نتایج نشان می­دهد که به علت ساختار کالبدی ناموزون و رشد ناهماهنگ شهری، در وضع موجود شاهد عدم وجود پناهگاه در سطح منطقه و در برنامه ­ریزی وضع مطلوب نیز، شاهد کمبود ۳۷ مترمربع فضای پناهگاهی برای هر نفر، با توجه به سرانه استاندارد ۴۰ مترمربعی، هستیم.

کلیدواژگان: پدافند غیرعامل؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مکان‌یابی؛ منطق فازی؛ منطقه یک شهر کرمان

غلامعلی خمر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه زابل

حسام الدین صالح گوهری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۲۱-۳۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی (89 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مدیریت بحران, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis و Geoda

چکیده:

اصولا استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از نرم افزار GIS و مدل موران در قالب نرم­ افزار Geoda نحوه توزیع فضایی جمعیت و سکونتگاه­های شهری استان آذربایجان­ غربی را نسبت به متغییرهای طبیعی بررسی کند.

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نوع تحقق کاربردی بوده روش بررسی آن توصیفی­ـ ­تحلیلی و همبستگی می­باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که آب و هوا، دسترسی به منابع آب بیشترین تاثیر را در پراکندگی جمعیت شهری استان داشته­ اند بطوریکه میزان ضریب موران برای عوامل ذکر شده به ­ترتیب بیش از ۵/۰ و ۳/۰ می­باشد در این میان میزان این ضریب برای سایر عوامل طبیعی مورد مطالعه، نشان دهنده رابطه مثبت و نه­ چندان قوی است به­ عبارت دیگر می­توان گفت که بیشتر جمعیت شهری استان، در طبقات ارتفاعی ۱۴۰۰ – ۱۰۰۰ متر پراکنده هستند که بیانگر استقرار جمعیت در مخروطه افکنه ­های دشت­های آبرفتی در ارتباط با منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه می­باشد. این شرایط با وجود شیب کمتر از ۵ درصد و شرایط اقلیمی نیمه­ مرطوب محیط مناسبی را برای فعالیت­های کشاورزی فراهم می­کند.

بطور کلی نتایج بدست آمده نشان می­ دهد که توزیع جمعیت، بیش از توزیع سکونتگاه­ها از عوامل طبیعی تبعیت می­کنند.

کلیدواژگان: عوامل طبیعی؛ سکونتگاه‌های شهری؛ جمعیت شهری؛ شاخص موران؛ GIS

میرنجف موسوی استادیار گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

حسین نظم فر استادیار گروه جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی

احمد آفتاب دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری محقق اردبیلی و مدرس دانشگاه پیام نور ارومیه

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۵، بهار ۱۳۹۲، صفحه ۸۰-۹۸

کیمیا فکر بزرگ | مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis (37 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, جغرافیا, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
سطح بندی شهرستانهای استان فارس بر اساس شاخصهای گردشگری

سطح بندی شهرستانهای استان فارس بر اساس شاخصهای گردشگری

چکیده:

در برنامه ­ریزی گردشگری، لازم است که برخوردی متفاوت و متناسب با قابلیت­های مقصد­های گردشگری صورت گیرد و برای تعیین این امر لازم است مقصد­های گردشگری یک منطقه سطح­ بندی شوند. هدف این پژوهش رتبه­ بندی شهرستان­های استان فارس بر اساس شاخص­های گردشگری می­باشد که با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال۱۳۹۱، ۶۷ شاخص در بخش­های جاذبه­­ های مذهبی، جاذبه ­های انسان ساخت، تاریخی، طبیعی و مناطق نمونه گردشگری (در چهار سطح محلی، استانی، ملی و بین المللی) در میان ۲۹ شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته و با استفاده از امتیازات عاملی رتبه بندی شده­اند و در آخر با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی نقشه مورد نیاز تهیه شده است.

سطح بندی شهرستانهای استان فارس بر اساس شاخصهای گردشگری کیمیا فکر بزرگ

روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و موردی می­باشد. برخی از نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده­ی عدم توزیع هم آهنگ امکانات و زیر ساخت­های گردشگری در میان شهرستان­های استان فارس می­باشد به شکلی که از مجموع ۲۹ شهرستان­ مورد بررسی در استان فارس، شهرستان­های شیراز، کازرون، و سپیدان به ترتیب در سطح یک تا سه از نظر دارا بودن جاذبه­ های گردشگری قرار دارند و شهرستان مهر در آخرین سطح جاذبه­ های گردشگری قرار گرفته است.

کلیدواژگان: استان فارس؛ شاخص؛ سطح بندی؛ تحلیل عاملی؛ گردشگری

حسین خضری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

احمد خادم الحسینی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

صفر قائدرحمتی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۴۲-۵۴ 

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله سطح بندی شهرستانهای استان فارس بر اساس شاخصهای گردشگری (15 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, جغرافیا, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

چکیده:

ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با وجود تنوع و دارا بودن استعداها وپتانسیل های طبیعی و محیطی در پهنه سرزمین ، نابرابری های زیادی در بین استانهای آن وجود دارد واگر چه در سالهای قبل از طریق برنامه های مختلف توسعه سعی در رفع این نابرابری ها شده است ولی به دلایل مختلف همچون انتخاب الگو های نامناسب توسعه و…، همچنان نابرابری بین استانهای ایران مشهود وملموس است.که این امردر درازمدت می تواند پیامد هایی از قبیل ایجاد واگرایی در پیرامون و  تمرکزگرایی شدید در مرکز و نیز به خطر انداختن اتحاد ملی و… را به همراه داشته باشد.بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

در این مقاله به بررسی نابرابری های توسعه و محاسبه شدت این نابرابری ها در بین استانهای ایران در دو مقطع زمانی ۱۳۷۵ و۱۳۸۵، با استفاده از ۲۵ شاخص نابرابری توسعه از طریق تکنیک تحلیل عاملی، پرداخته شده است. داده های جمع‌آوری شده با استفاده از، روش تحلیل عاملی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. به منظور بیان فضایی نابرابری و عدم تعادل‌های منطقه‌ای از نرم افزارGIS9.3استفاده شده است.
بر اساس نتایج حاصله از تحقیق استان های تهران، خراسان، سمنان و یزد در هر دو دوره (۱۳۷۵ و ۱۳۸۵) با جابه جایی رتبه در بین خود حائز رتبه ها ی اول تا چهارم بوده اند.استان های محروم وتوسعه نیافته در دوره آماری ۱۳۷۵ شامل استان های سیستان وبلوچستان، اردبیل، کهگیلویه وبویراحمد و ایلام و در دوره آماری ۱۳۸۵ شامل استان های کرمان، کردستان، ایلام و کهگیلویه وبویراحمد بوده اند. این نتایج حکایت از وجود نابرابریهای توسعه و شکاف شدید، بین استانهای کشورطی سالهای مورد مطالعه دارد. بطوری که در مرکز کشور استان های توسعه یافته و در نواحی پیرامونی ومرزی استان های توسعه نیافته قرار دارند.

کلیدواژگان: نابرابری منطقه ای؛ تحلیل عاملی؛ توسعه منطقه ای؛ سازمان فضایی؛ استانهای ایران

اکبر ویسی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد مرند

کریم حسین زاده دلیر استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد مرند

بختیار عزت پناه استاد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه آزاد مرند

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۶۷-۸۲

بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران (204 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی منطقه ای, توسعه شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونت گاه های غیررسمی (ISGM) با تاکید بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

چکیده:

شهر و برنامه ریزی در آن به دلیل در برداشتن مسایل متعدد و تعامل پدیده ها در این بستر، نیازمند به کارگیری سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) بوده و این پیچیدگی باعث گردیده تا طراحی و بهره گیری از انواع مدل ها همواره، اصلی مهم در فرایند تصمیم گیری محسوب گردد و متناسب با نوع مساله، انواع الگوها و شبیه سازی ها در شهرسازی و برنامه ریزی شهری به وجود آیند.
این امر نه تنها در حوزه مفاهیم و رویکردهای نظری بلکه در حوزه استفاده از ابزارهای شناخت و تحلیل مسایل که امکان انتخاب الگوهای مداخله را نیز فراهم می سازد امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود. سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری از جمله ابزارهایست که با توجه به ادبیات غنی مفهومی و تکنیکی خود، در سال های اخیر جایگاه مناسبی را در مطالعات شهرسازی کسب نموده است.

در این چارچوب به کارگیری مدل های پویا (Dynamic Models) جایگاه ویژه ای را دارا بوده و در بسیاری از مقولات با اهمیت شهرسازی نظیر کاربری اراضی، برنامه ریزی حمل و نقل شهری، مسکن، اوقات فراغت، خدمات، زیرساخت های شهری و … استفاده از این مدل ها بسیار متداول شده است.

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری مقاله کیمیا فکر بزرگ

اسکان های غیررسمی نیز از جمله مواردی می باشد که به دلیل اهمیت یافتن آن در ابعاد مختلف و از جمله طراحی مدل های پویا مدنظر قرار گرفته و در کنار مدل ها و الگوهایی نظیر UGM، SIMLAND،What if? ، LTM، UPLAN، CUF، LUCAS و … مدل رشد سکونتگاه های غیررسمی (ISGM) نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در این مقاله سعی شده با توجه به اهمیت سکونتگاه های غیررسمی، متدهای نوین و الگوهای پیشرفته مدلسازی مسایل شهری را به ویژه در رابطه با رشد سکونتگاه های غیررسمی کنکاش کرده و همچنین نمونه ای از این مدل ها که در سال های اخیر با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی به مدلسازی در این خصوص پرداخته را در تجربیات جهانی مانند (Nordin, 2004)، (Sietchiping, 2004)، (Webert, 2002)، (Klosterman, 2002)، (Shabazian, 2000) بررسی نماییم.

کلید واژه: مدلسازی، مدل رشد سکونتگاه های غیررسمی (ISGM)، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دکتر مجتبی رفیعیان، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

رضا سرداری، کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شهرسازی

فصلنامه مدیریت شهری-شماره ۲۲ – زمستان ۱۳۸۷

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونت گاه های غیررسمی (ISGM) با تاکید بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (232 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, دکتر مجتبی رفیعیان, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی سلسله مراتب شهری با مدلهای کمی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی سلسله مراتب شهری با مدلهای کمی (نمونه موردی استان آذربایجان غربی)

چکیده :

شبکه شهرهای ایران دردهه ۳۰ به دنبال دگرگونی شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران که ناشی از حاکمیت الگوی برون‌زا بوده است، دچار تغییرات اساسی گردیده است و موجب پیدایش کلان شهرها، گسیختگی یا انفصال در شبکه‌های شهری شده و به مرور زمان و رشد جمعیت و پیامدهای آن ایجاد نخست شهری و افزایش تعداد شهرها بوده است. این گروه از شهرها، جایگاه یا مرتبه متناسب و کهکشانی خود در نظام سلسله مراتبی به زنجیره‌ای تغییر داده‌اند.
این مقاله به استفاده از مدلهای کمی به بررسی سلسله مراتب شهری استان آذربایجان غربی می‌پردازد.

مقاله شهرسازی بررسی سلسله مراتب شهری با مدلهای کمی کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی بررسی سلسله مراتب شهری با مدلهای کمی کیمیا فکر بزرگ

روش پژوهش دراین مقاله کمی – تحلیلی می‌باشد و با استفاده از نرم‌افزار Excel و نمودارها برای بررسی و تحلیل اندازه و رشد شبکه شهری استان آذربایجان غربی ترسیم شده است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد ۱- نقاط شهری استان دارای روابط منظم و سیستماتیکی در مقایسه با الگوهای مورد انتظار نیستند.۲- توزیع فضایی شهرها در سطح نظام شبکه شهری استان آذربایجان شرقی متعادل نیست.

کلمات کلیدی: شبکه شهری؛ شاخص نخست شهری؛ مدل لورنز؛ ضریب جینی؛ آذربایجان غربی

دکتر احمد خادم الحسینی

محمدرضا عباسی

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، صفحه ۷-۱۸

مقاله شهرسازی بررسی سلسله مراتب شهری با مدلهای کمی کیمیا فکر بزرگ (50 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, تحلیل سلسله مراتبی AHP, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی برآورد تابع تقاضای گردشگری داخلی در شهرستان مشهد - کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری اقتصاد شهری دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی برآورد تابع تقاضای گردشگری داخلی در شهرستان مشهد

چکیده:

هدف از این تحقیق، برآورد تابع تقاضای گردشگری داخلی در شهرستان مشهد است. اطلاعات به‌کار رفته از نوع مقطعی می‌باشد که شامل ۵۰۰ خانوار گردشگر داخلی است که حداقل یک شب در شهرستان مشهد در بهار ۱۳۹۰ اقامت داشته‌اند. نمونه‌ی مورد مطالعه به‌صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات از طریق مصاحبه‌ی شفاهی با سرپرست خانوار و تکمیل پرسشنامه جمع­آوری گردیده است.

برای برآورد تابع تقاضای گردشگری از مدل آیدز (سیستم تقاضای تقریباً ایده آل) به شکل مدل رگرسیون، استفاده شده است. در این تحقیق علاوه بر بررسی میزان تاثیر متغیرهای مخارجی (درآمدی) و قیمتی بر مخارج گردشگر برای پنج کالای غذا، محل اقامت، ایاب و ذهاب، سوغات و بازدید از مکان‌های دیدنی، تاثیر سه متغیر انتظارات گردشگر نسبت به آینده‌ی اقتصادی، تعداد ساعات کار روزانه‌ی سرپرست خانوار و میزان بدهی سرپرست خانوار بر روی مخارج گردشگر مورد تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق کشش‌های قیمتی و مخارجی تقاضا برای پنج کالای ذکر شده در حالت وجود سه متغیر جدید و عدم وجود آنها در تابع تقاضای گردشگری باهم مقایسه شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیر انتظارات گردشگر نسبت به آینده‌ی اقتصادی تاثیر معناداری بر مخارج گردشگر بر روی پنج کالای ذکر شده دارد. همچنین متغیر تعداد ساعات کار روزانه‌ی سرپرست خانوار، تاثیر معنا‌داری بر مخارج گردشگر بر روی کالاهای غذا، ایاب و ذهاب، سوغات و بازدید از مکان‌های دیدنی دارد. این متغیر تاثیر معناداری بر مخارج گردشگر روی کالای محل اقامت ندارد. متغیر میزان بدهی گردشگر تاثیر معناداری بر مخارج گردشگر بر روی کالاهای غذا و بازدید از مکان‌های دیدنی دارد؛ این متغیر تاثیر معناداری بر مخارج روی کالاهای غذا، ایاب و ذهاب و سوغات ندارد. مقایسه‌ی بین کشش‌های قیمتی و مخارجی (درآمدی) محاسبه شده برای دو گروه رگرسیون برآورد شده نشان داد که اضافه کردن سه متغیر جدید در معادله‌ی تقاضای گردشگری، کشش قیمتی کالاهای محل اقامت، ایاب و ذهاب، سوغات و بازدید از مکان‌های دیدنی را نسبت به حالت نبود این سه متغیر افزایش می‌دهد. همچنین کشش مخارجی برای کالاهای غذا و محل اقامت کمتر و برای کالاهای ایاب و ذهاب، سوغات و بازدید از مکان‌های دیدنی بیشتر از قبل می‌شون.

کلمات کلیدی: گردشگری داخلی؛ سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل(آیدز)؛ کشش قیمتی¬تقاضا؛ کشش مخارجی (درآمدی) تقاضا

دکتر جواد میر محمدی صادقی

رامین محبوبی

مریم شریف دوست

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۶۳-۷۵

مقاله شهرسازی برآورد تابع تقاضای گردشگری داخلی در شهرستان مشهد - کیمیا فکر بزرگ (23 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, برنامه ریزی شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی عوامل موثر بر کاهش کیفیت محیط شهری_کیمیا فکر بزرگ دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت محیط شهری

چکیده:

این مقاله با هدف سنجش میزان عدم رضایت ساکنین محدوده نواب از ۴ عامل اجتماعی- محیطی (شامل مولفه های فقدان بهداشت محیط، عدم احساس امنیت، آلودگی صوتی و آلودگی هوا) انجام گردیده است. حجم نمونه مطالعاتی شامل ۲۷۰ عدد پرسشنامه و داده ها با استفاده از نرم افزار Spss تحلیل شد.

مقاله شهرسازی بررسی عوامل موثر بر کاهش کیفیت محیط شهری_کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی بررسی عوامل موثر بر کاهش کیفیت محیط شهری_کیمیا فکر بزرگ

نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تمامی عوامل مورد نظر در مدل تجربی در محدوده مطالعاتی با میزان نارضایتی ساکنین از محیط سکونتی شان رابطه معنی داری دارند .(P<.05) در مجموع میزان نارضایتی ساکنین نواب از مجموع عوامل مورد بررسی بالاتر از متوسط آن (۵<3.41>5 با میانه نظری ۳) ارزیابی شد. میزان آزردگی ساکنین از تمامی عوامل مورد بررسی بالا و بیشتر از متوسط آن به دست آمد. بیشترین میزان نارضایتی ساکنین مربوط به احساس آزردگی از آلودگی هوا (۵>2.89>5 با میانه نظری ۲) و کمترین میزان مربوط به آزردگی از فقدان بهداشت محیط (۳>2.02>1 با میانه نظری ۲) بوده که در حد متوسط ارزیابی شد. همچنین در بررسی میزان تاثیر گذاری سه متغیر مستقل جنس، سن و طول مدت اقامت در محله بر روی میزان نارضایتی، نتایج نشان داد که هیچ کدام از این متغیرها بر ادراک احساس آزردگی ساکنین از عوامل مورد بررسی تاثیر گذار نبوده اند .(p<.05)

کلید واژه: نارضایتی، احساس آزردگی، ارزشهای محیطی، نواب

دکتر مجتبی رفیعیان ، هیئت علمی شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

زهرا عسگری زاده، کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مطالعات مدیریت شهری  زمستان ۱۳۸۸ , دوره  ۱ , شماره  ۳ ; از صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۲۶

مقاله شهرسازی بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت محیط شهری (76 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت شهری, کیفیت زندگی 0نظرات توسط