توسعه شهری

بررسی روند و الگوی توسعه شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج

چکیده:

مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است. در ابتدا همراه با گردآوری داده های فضایی، نقشه ها، اطلاعات پایه، سرانه و تراکم های استاندارد و کاربرد های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی، پس از تهیه بانک های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب، گسل، زمین شناسی، تناسب اراضی و خاک شناسی، روند توسعه فیزیکی شهر، زمین های کشاورزی، توپوگرافی، منابع آب و کاربری اراضی شهری، عملیات تلفیق اطلاعات و شاخص ها با استفاده از روش های متعدد ترکیب نقشه ای (آنالیز چند متغیره) چونBoolean Logic وlndex overlay همراه با عملیات بارزسازی (image enhancement) و آشکار سازی تصاویر ماهواره ای TM(1998 و۱۹۹۰)، عملیات تصحیح هندسی (Geometric correction) جهت بهنگام سازی نقشه ها (up to date map) انجام گرفته، پس از وزن دهی به مقادیر و داده های مکانی از طریق مقایسات زوجی متغیرها در مرحله دوم تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy process) الگوی مناسب توسعه شهری از طریق مکان یابی یک پهنه ۱۲ کیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارایه شده است.

کلید واژه: GIS ،RS، کاربری اراضی، توسعه فیزیکی، مکان یابی، منطق بولین، وزن دهی

دکتر احمد پوراحمد دانشیار جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

دکتر علی یدقار ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتر کیومرث حبیبی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، زمستان ۱۳۸۲ , شماره  ۱۶ ; از صفحه ۱۵ تا صفحه ۳۲

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج (1180 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, دکتر احمد پوراحمد, دکتر کیومرث حبیبی, مکان یابی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری tourism sustainable development planning 1

ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدر سنندج

چکیده:

برنامه ریزی گردشگری طبیعی نخستین اقدام در مدیریت مناطق طبیعی با رویکرد گردشگری است که در آن عرصه‌های مستعد طرح ریزی تفرجی، پهنه بندی می‌شود. در این مطالعه با هدف شناسایی و پهنه بندی گونه‌های مختلف گردشگری طبیعی در پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندج، از روش تجزیه و تحلیل سیستمیک استفاده شد.

با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سیستمی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه توان تفرجی حاصل از این مدل تهیه شد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که منطقه‌ی مورد مطالعه فاقد تفرج متمرکز طبقه‌ یک است. و بیشترین مساحت منطقه را مناطقی با توان گسترده طبقه‌دو تشکیل می‌دهند.

به منظور بررسی تأثیر فاکتور اثرگذار  گردشگران ،۴۵۰ پرسش نامه در بین گردشگران منطقه توزیع شد. نتایج این بررسی نشان داد که اکثر گردشگران نیز دلایل انتخاب منطقه‌ تفرجی مورد مطالعه را دسترسی به منابع آبی معرفی می کنند. جهت ارتقای مدل تجزیه و تحلیل سیستمی و بررسی تأثیر فاکتور منابع آبی بر طبقات مختلف تفرج حاصل از مدل سیستمی، نقشه‌ی بافر منابع آبی تهیه شد و با نقشه‌ی توان تفرجی حاصل از مدل سیستمی تلفیق و نقشه‌ی توان تفرجی نهایی به دست آمد.

نتایج این ارزیابی نشان داد که ۶ درصد از مساحت منطقه، توان تفرج متمرکز طبقه‌ یک، ۲۸ درصد از مساحت منطقه توان تفرج متمرکز طبقه دو، ۳۵ درصد مساحت منطقه توان تفرج گسترده‌ طبقه‌ یک و توان تفرج گسترده‌ طبقه‌ دو ۳۱ درصد مساحت منطقه را در بر می‌گیرد. مقایسه بین دو نقشه توان تفرجی نشان داد که در مدل تجزیه و تحلیل سیستمی، منطقه فاقد تفرج متمرکز طبقه‌یک است.

با دخالت دادن فاکتور منابع آبی ۶ درصد (۳۲۰/۱۶۰هکتار) از مساحت منطقه دارای توان تفرج متمرکز طبقه‌ یک شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که فاکتور منابع آبی، پوشش گیاهی، راههای دسترسی، فاکتورهای فیزیکی (شیب و جهت) به ترتیب بیشترین تأثیررا بر فرایند ارزیابی توان تفرجی در منطقه‌ی مورد مطالعه دارند. در صورتی که در مدل تجزیه و تحلیل سیستمی، پارامترهای مؤثر در ارزیابی توان تفرجی به ترتیب شیب، خاک، جهت، آب، گیاه و اقلیم ذکر شده است.

sanandaj ecotourism sustainable development planning 2

با توجه به نتایج مشخص شد که فعالیت‌های تفرجی مورد انتظار در زون های گسترده، شامل مواردی همچون پیاده روی، کوه پیمایی، بازدید از چشم اندازها و اسکیت روی برف و غیره است که نیاز به هیچ گونه استقرار و خدمات تفرجی به جز طراحی مسیرهای پیاده روی آن هم در شرایط خاص ندارد. اما در مناطق با زون تفرج متمرکز فعالیت‌های اردو زدن، پیکنیک های خانوادگی وغیره نیازمند استقرار امکانات و تسهیلات مناسب گردشگری است.

کلیدواژه ها : گردشگری؛ نیازهای تفرجی؛ بازدیدکنندگان؛ پارک آبیدر؛ محیط زیست

کیومرث حبیبی

جاهده تکیه خواه 

محمد آزاد احمدی

نشریه مطالعات شهری ، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۳-۲۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج (66 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, دکتر کیومرث حبیبی, فصلنامه مطالعات شهری 0نظرات توسط
بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

چکیده:

ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با وجود تنوع و دارا بودن استعداها وپتانسیل های طبیعی و محیطی در پهنه سرزمین ، نابرابری های زیادی در بین استانهای آن وجود دارد واگر چه در سالهای قبل از طریق برنامه های مختلف توسعه سعی در رفع این نابرابری ها شده است ولی به دلایل مختلف همچون انتخاب الگو های نامناسب توسعه و…، همچنان نابرابری بین استانهای ایران مشهود وملموس است.که این امردر درازمدت می تواند پیامد هایی از قبیل ایجاد واگرایی در پیرامون و  تمرکزگرایی شدید در مرکز و نیز به خطر انداختن اتحاد ملی و… را به همراه داشته باشد.بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران

در این مقاله به بررسی نابرابری های توسعه و محاسبه شدت این نابرابری ها در بین استانهای ایران در دو مقطع زمانی ۱۳۷۵ و۱۳۸۵، با استفاده از ۲۵ شاخص نابرابری توسعه از طریق تکنیک تحلیل عاملی، پرداخته شده است. داده های جمع‌آوری شده با استفاده از، روش تحلیل عاملی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. به منظور بیان فضایی نابرابری و عدم تعادل‌های منطقه‌ای از نرم افزارGIS9.3استفاده شده است.
بر اساس نتایج حاصله از تحقیق استان های تهران، خراسان، سمنان و یزد در هر دو دوره (۱۳۷۵ و ۱۳۸۵) با جابه جایی رتبه در بین خود حائز رتبه ها ی اول تا چهارم بوده اند.استان های محروم وتوسعه نیافته در دوره آماری ۱۳۷۵ شامل استان های سیستان وبلوچستان، اردبیل، کهگیلویه وبویراحمد و ایلام و در دوره آماری ۱۳۸۵ شامل استان های کرمان، کردستان، ایلام و کهگیلویه وبویراحمد بوده اند. این نتایج حکایت از وجود نابرابریهای توسعه و شکاف شدید، بین استانهای کشورطی سالهای مورد مطالعه دارد. بطوری که در مرکز کشور استان های توسعه یافته و در نواحی پیرامونی ومرزی استان های توسعه نیافته قرار دارند.

کلیدواژگان: نابرابری منطقه ای؛ تحلیل عاملی؛ توسعه منطقه ای؛ سازمان فضایی؛ استانهای ایران

اکبر ویسی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد مرند

کریم حسین زاده دلیر استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد مرند

بختیار عزت پناه استاد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه آزاد مرند

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۶۷-۸۲

بررسی و تحلیل نابرابریهای توسعه در سازمان فضایی استانهای ایران (204 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی منطقه ای, توسعه شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

هر چند طرح یک ساختمان بلند حاصل نهایی فرآیند پیچیده ای است که عناصر آن برهم تأثیر متقابل دارند و عوامل متعددی از جمله ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن مؤثرند، اما با رعایت اصول و معیارهای حاصل از پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه طراحی معماری ، سازه و شهرسازی ( در صورتی که با تدوین و اجرای سیاست گذاری های لازم در سایر زمینه ها همراه گردد) می توان امکان استفاده مناسب و مطلوب از بناهای بلند را ایجاد نمود. به طور کلی با توجه به شرایط خاص قرن حاضر استفاده مناسب و البته مشروط از ساختمان های بلند را می توان راه حلی واقع گرایانه و مطلوب جهت اسکان مردم و تأمین سایر نیازهای مرتبط با فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در شهرهای بزرگ دانست.
این تحقیق نشان می دهد ساختمان های بلند می توانند در شرایط مناسب به صورت مطلوبی جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند. ساختمان های بلند مرتبه علاوه بر استفاده برای هریک از کاربری های مسکونی ، تجاری و اداری می توانند به صورت مناسبی برای عملکردهای تلفیقی نیز مورد استفاده قرار گیرند و از آنها برای مرکزیت بخشیدن به ذفعالیت های مرتبط با یکدیگر استفاده نمود.
بر اساس این تحقیق بکارگیری فرم های ساده و منظم علاوه بر کمک به پایداری و ایستایی ساختمان، سبس افزایش ایمنی در بناهای بلند می گردد. وجود نظم و ترکیب مناسب با ساختمان های اطراف، تقارن ، تعادل و وحدت از عوامل مؤثر در ایجاد فرم و نمای بصری مطلوب بناهای بلند می باشند. برای ایجاد مقیاس انسانی و مطلوب نمودن فرم بنا می توان در فضای اطراف ساختامن با ایجاد عمق دید نسبت به ساختمان ارتباط مطلوبی بین فرم و بیننده بوجود آورد.

این تحقیق با استفاده از مطالعات نظری، بررسی و تحلیل تحقیقات انجام شده قبلی در این زمینه ، بررسی و نقد دیدگاه های مختلف ارائه شده در ارتباط با ساختمان های بلند ، مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن بر اساس شاخص های مورد مطالعه اعم از معماری ، سازه، شهرسازی، اقتصاد، ایمنی و میط زیست صورت گرفته است.

کلیدواژه ها : ارتفاع؛ تناسبات؛ توسعه شهری؛ ساختمان بلند؛ ضوابط معماری؛ فرم؛ کاربری؛ مقیاس انسانی

دکتر محمود گلابچی استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، دوره ۹، شماره ۰، تابستان ۱۳۸۰

مقاله شهرسازی معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند کیمیا فکر بزرگ (78 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تراکم, توسعه شهری, طراحی شهری, معماری, نشریه هنرهای زیبا, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری، «نمونه موردی محله امامزاده یحیی، ناحیه ۲، منطقه ۱۲ شهرداری تهران»

چکیده:

ظهور نظریات «توسعه درون زا» از اوایل قرن بیستم تاکنون نیاز به مرمت بافت های فرسوده درونی شهرها را الزامی می کند. بافت های واجد ارزش، با وجود ارزش های محتوایی (تاریخی، فرهنگی و اجتماعی) از نظر ریخت شناسی بافت و الگوی نوسازی دچار آشفتگی های بصری و عملکردی هستند. برای حل مساله این بافت ها تاکنون رویکردهای متفاوتی تحت عنوان موزه ای، توانمند سازی و ارگانسیتی اتخاذ گردیده است، رویکرد ارگانیستی که با جامع نگری سعی در تکیه بر میراث موجود در بافت های فرسوده واجد ارزش و تلفیق اقتصاد و فرهنگ و احیای پایدار بافت های تاریخی از طریق تعیین نقش آن ها در سازمان فضایی شهر دارد، با تئوری های جدید ساماندهی شهری از جمله «توسعه خلاق» همخوان است که یکی از روش های پیاده سازی توسعه خلاق برنامه ریزی گردشگری بافت های فرسوده می باشد.

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ

این مقاله با بررسی نظریات نوین توسعه بویژه توسعه خلاق با رویکرد گردشگری و تدوین مدل (SZCD)، که مدلی برای شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. عوامل، معیارها و شاخص های مدل در محدوده امامزاده یحیی را استخراج کرده و نتیجه را در قالب پهنه زمینه ساز توسعه پیشنهاد کرده است.

کلید واژه: توسعه خلاق، پهنه های زمینه ساز، گردشگری، مدل شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق (SZCDM)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تهران

محسن رفیعیان ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا بمانیان ، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مجتبی رفیعیان ، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت شهری بهار و تابستان ۱۳۸۹ دوره  ۸ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۲۳۵ تا صفحه ۲۵۷

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافتهای فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری محله امامزاده یحیی (94 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, محله, مدیریت شهری, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی تحلیل پیوستگی چشم انداز، رویٍکردی نوین در برنامه ریزی محیطی کیمیا فکر بزرگ مقاله شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی ارزیابی و تحلیل پیوستگی چشم‌انداز، رویکردی نوین در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی: ناحیه کاشان- آران

چکیده:
رشد جمعیت و گسترش کالبدی شهرها و نواحی صنعتی بر منابع طبیعی تاثیرگذار بوده ودر برخی مواقع همراه با تخریب و از بین بردن تجانس و پیوستگی چشم انداز و منابع ارزشمند طبیعی است. پیوستگی چشم‌انداز معرف درجه‌ی سهولت ارتباطات و برهم کنش در چشم‌انداز یا موانع حرکت در میان لکه‌های زیستگاهی مختلف است. نواحی ساخته شده مثل شهرها، روستاها، راهها، نواحی صنعتی و نواحی نظامی از جنبه‌های مختلفی بر روی نواحی پیرامونی خودتاثیر می‌گذارند.

امروزه کاملا مشخص شده که چندپارگی بوم‌ها عامل اصلی تخریب و نابودی بوم‌ها و تنوع زیستی است. چندپارگی بوم‌ها در اثر توسعه‌ی شهری، صنعتی، تغییرات کاربری زمین، …. رخ داده و باعث فروسایی و نابودی بوم‌ها می‌گردد. ناحیه‌ی کاشان – آران یکی از نواحی زیست محیطی ویژه‌ی کشور است. این ناحیه در معرض تغییرات کالبدی جدیدی چون گسترش شهری و تغییرات کاربری زمین، افت آبهای زیرزمینی و بیابان زایی قرار دارد.

در سالهای اخیر نقاط شهری این ناحیه گسترش کالبدی و جمعیتی قابل توجهی داشته‌اند. هدف این بررسی ارزیابی پیوستگی چشم انداز در ناحیه کاشان – آران است به گونه‌ای که بتواند در برنامه ریزی‌های منطقه‌ای و ارزیابی‌های زیست محیطی کاربرد داشته باشد. لذا با استفاده از هشت معیار و نقشه شامل فاصله از شهرها، فاصله از روستاها، فاصله از آزادراه قم-کاشان-نطنز، فاصله از خط راه آهن، فاصله از راههای اصلی، فاصله از راههای درجه ۲، فاصله از راههای خاکی و فاصله از نواحی صنعتی و همچنین کاربری زمین، ارزش پیوستگی چشم‌انداز در سامانه اطلاعات جغرافیایی و روش AHP ارزیابی شد.

مقاله شهرسازی ارزیابی تحلیل پیوستگی چشم انداز، رویٍکردی نوین در برنامه ریزی محیطی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی ارزیابی تحلیل پیوستگی چشم انداز، رویٍکردی نوین در برنامه ریزی محیطی کیمیا فکر بزرگ

نتایج نشان داد که در بخش‌های قابل توجهی از ناحیه کاشان-آران عدم پیوستگی چشم انداز (نواحی با ارزش پیوستگی چشم انداز کم و بسیار کم) دیده می‌شود. این نواحی حدود ۱۳% مساحت محدوده مطالعاتی را شامل می‌‌شود.گسترش شهری، تغییر کاربری زمین و تغییر در چشم‌انداز طبیعی عمدتا به صورت توسعه‌ی فیزیکی نقاط شهری و حاشیه شهری، توسعه راهها و جاده‌ها، احداث آزادراه قم-کاشان-نطنز، توسعه نواحی صنعتی و کارخانجات از جمله دلایل اصلی تغییرات در چشم انداز است.

کلمات کلیدی: پیوستگی چشم‌انداز؛ لکه‌های زیستگاهی؛ چند پارگی چشم انداز؛ سامانه اطلاعات جغرافیایی؛ برنامه ریزی محیطی؛ ناحیه کاشان- آران

دکتر امیر کرم ، شیلا حجه فروش نیا ، حمید رضا حکیمی

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۲۹-۴۴

مقاله شهرسازی ارزیابی و تحلیل پیوستگی چشم‌انداز، رویکردی نوین در برنامه ریزی محیطی مطالعه موردی: ناحیه کاشان- آران کیمیا فکر بزرگ (73 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه مسکن کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز

چکیده:

در دهه های اخیر با ظهور انگاره های جدید، رشد و توسعه شهری به صورت هوشمند مطرح شده است و توسعه درون زا جزیی از آن به شمار می آید. این در حالی است که سیاست های جاری در کشور، فارغ از توجه به این انگاره ها تنها در پی پاسخگویی آنی به نیازهای جامعه است و بدین ترتیب عواقب آتی چنین تصمیماتی در رشد و توسعه شهر نادیده انگاشته می شود. اما بایستی توجه داشت که الگوبرداری از این مفاهیم و گرته برداری محض از آنها پیامدهای به مراتب بدتری خواهد داشت. از این رو با کنکاش دقیق در مفاهیم، چالش ها و راهبردهای آنها می بایست بسترسازی مناسبی برای بومی سازی این الگو فراهم آید.

هدف کلی این مقاله بازشناسی سیاست های مسکن مهر و نقد علمی بر آن، با توجه به ضرورت ها و محدودیت های توسعه شهری و ارایه الگوی توسعه درون زا به عنوان راهکار انطباقی این سیاست ها با رشد هوشمند شهری است. از این رو ابتدا به بررسی ضرورت توسعه افقی شهر، که مسکن مهر بر آن پافشاری دارد، پرداخته می شود؛ سپس به تبیین فرآیند و چارچوب توسعه درون زا اشاره می گردد و در نهایت به امکان سنجی توسعه درون زا به عنوان راهکار جایگزین مسکن مهر پرداخته می شود.

نتایج کلی این تحقیق مبین این نکته است که در شهرهایی که امکان بارگذاری توسعه درون افزا وجود دارد، استقرار و مکان گزینی مسکن مهر ورای ساختار و سازمان فضایی شکل یافته شهر، هزینه های مضاعفی را در تامین زیرساخت ها و خدمات شهری به مدیریت شهری تحمیل می کند؛ حال آنکه با هدایت جریان های سرمایه گذاری دولتی به سمت توسعه درون زا، ضمن استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، هزینه های توسعه شهری در عرصه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی به مراتب کاهش خواهد یافت.

کلید واژه: مسکن مهر، رشد بی قواره، رشد هوشمند، توسعه درون زا، اراضی بایر و مخروبه

نوید سعیدی رضوانی استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

داود کاظمی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)   بهار ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۵ ; از صفحه ۱۱۳ تا صفحه ۱۳۲ .

مقاله شهرسازی بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز کیمیا فکر بزرگ (44 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, توسعه شهری, فصلنامه جغرافیای انسانی, مسکن, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر(نمونه موردی شهر اسلامشهر)

چکیده:

یکی از اثرات فرآیند شهرگرایی شتابان، رشد فزاینده تعداد شهرها و همچنین تبدیل مراکز روستایی به نقاط منفصل شهری است؛ که با بر هم زدن تعادل توزیع فضایی جمعیت و برنامه ریزی، آسیب های اجتماعی وسیعی از آن مترتب است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی وسیع ازجمله تکمیل ۲۲۰ پرسشنامه خانوار در روستای شاطره و شهر اسلامشهر انجام پذیرفته، تاثیر عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق مورد بررسی قرار داده و مشخص می سازد عوامل اقتصادی و کالبدی روستای شاطره و شهر اسلامشهر دارای تفاوت معناداری است و به عنوان عوامل موثر در ایجاد تعارضات ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدوده شهر محسوب می گردد.

مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر_مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلیدواژه ها: محدوده شهر؛ عوامل کالبدی؛ عوامل اقتصادی؛ اسلامشهر؛ شاطره

نغمه محمدپورلیما؛ علی نوری کرمانی؛ فرشید عالیزاد میناآباد

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۶۰-۷۸

مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر(نمونه موردی شهر اسلامشهر) کیمیا فکر بزرگ (15 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, توسعه روستایی, توسعه شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ناحیه بهبود کسب و کارBID سامانه خودکفا جهت ارتقاء نواحی تجاری درون َهرها - کیمیا فکر بزرگ_مقاله کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی ناحیه بهبود کسب و کارBID سامانه خودکفا جهت ارتقاء نواحی تجاری درون شهرها

چکیده :

مکان های خرید مراکز شهری در گذشته های بسیار دور از مهم ترین عوامل در پویایی این مراکز بوده اند. این مراکز در شرایط کنونی با مشکلاتی پیچیده شامل؛ رکود اقتصادی، کاهش تقاضای خرید و کمبود سرمایه گذاری های زیربنایی روبرو هستند. باززنده سازی این مراکز، به عنوان قلب تپنده شهرهای جهان در بهبود کیفیت زندگی ساکنان نقش حیاتی را ایفا می کند. رشد حومه گرایی در دهه های اخیر، باعث انتقال فعالیت های تجاری از مراکز شهری به حومه ها، و تضعیف مراکز درون شهری و از بین رفتن حیات اجتماعی این مراکز شده است. شهرسازان و مدیران شهری در دهه های اخیر یکی از روش های موثر در احیای BID . مکانیسم های مختلفی را جهت بازگرداندن حیات به مراکز شهر پیشنهاد داده اند مراکز شهری با رویکردی اقتصادی است. به طوری که، این روش سعی دارد با رشد اقتصادی در یک منطقه و محاسبه مالیات برآن، امکان خدمات رسانی به نواحی مسکونی و تجاری اطراف را فراهم آورد. این روش، با اصلاح ساختار اقتصادی، یک سامانه خودکفا، جهت بهبود وضعیت ،)BID( سبب احیای مراکز شهری خواهد شد. ناحیه بهبود کسب و کار اقتصادی مراکز شهری می باشد. این سامانه ابتدا در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی در شهرهای امریکا و کانادا مورد آزمایش سازمانی با مدیریت خصوصی و بودجه همگانی می باشد که سعی در تأمین خدمات مکمل برای BID . قرار گرفته است ناحیه خود دارد. به طوری که از طریق این مشارکت خصوصی- عمومی، باعث ارتقاء کیفیت زندگی و باز گرداندن حیات اجتماعی به این نواحی می شود. در پاسخگویی به پراکنده رویی در شهرها و از آنجایی که پویایی مراکز تجاری در شهر برای کیفیت زندگی اجتماعی لازم به نظر می رسد، احیا مرکز شهر در رأس سیاست های مدیران شهری، برای بازگرداندن حیات به مرکز شهر و تقویت زندگی اجتماعی در این مراکز است. BID این نوشتار بر آنست تا با مرور توصیفی بر ادبیات موضوع و تحلیل قیاسی نمونه های موردی موفق، به معرفی روش به عنوان یکی از راهکارهای موثر در بازگرداندن حیات اقتصادی و اجتماعی به مراکز شهری بپردازد.

مجتبی رفیعیان و علیرضا ارباب زادگان هاشمی

آرمانشهر ، شماره ۴ ، ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی ناحیه بهبود کسب و کارBID سامانه خودکفا جهت ارتقاء نواحی تجاری درون َهرها - کیمیا فکر بزرگ (34 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, آرمانشهر, اقتصاد شهری, توسعه شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران - کیمیا فکر بزرگ_کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

دانلود مقاله شهرسازی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران

چکیده:

بررسی و مطالعه فرایند رشد و توسعه کلان شهرهای جهانی، نمایانگر شکل گیری شرایط کیفی نا به سامان و در پاره ای موارد بحرانی در محیط های سکونتی به عنوان یکی از مهم ترین آثار و پیامدهای سیاست های توسعه شهری است. این واقعیت در کشورهای در حال توسعه در شکل های حادتری بروز و ظهور پیدا کرده و زمینه ساز پدیدار شدن مسائل عدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده است. با وجود این معضل نبود یا سطح نازل کیفیت در محدوده های مسکونی شهری منحصر به کشورهای جهان سوم نبوده و در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز به مثابه یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی نظام سیاست گذاری و مدیریت شهری این کشورها محسوب شده و در نتیجه میتوان آن را مسأله ای با وسعت و دامنه جهانی دانست. از سوی دیگر نگاهی به مباحث مطرح در ادبیات شهرسازی سال های اخیر نشانگر توجه متفکران و نظریه پردازان شهری به مفهوم «کیفیت محیط سکونت» و نگارش مقالات و کتاب های متنوع و متعددی در این زمینه است.
در این میان بحث کیفیت در محیط های سکونتی خاص (مانند مجتمع های مسکونی بلند مرتبه) به واسطه برخورداری این سکونتگاه ها از ویژگیهایی مانند سطح بالای تراکم جمعیتی، ساختمانی و تمرکز در محیطی محصور و گاهی اوقات فاقد ارتباطی ارگانیک با ساختار شهر، دارای حساسیت و پیچیدگی مضاعفی نسبت به سایر بافت های مسکونی است.

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران - کیمیا فکر بزرگ

در این پژوهش، هدف اصلی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرکهای خاورمیانه و نیز یکی از مهم ترین مجتمع های بلند مرتبه شهر تهران است. روش انجام این تحقیق بر مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و ج زء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار میگیرند. در این میان جزء معیارهای سطح آخر مدل، مبنای تنظیم پرسشنامه تحقیق قرار گرفت و بر اساس میزان رضایت مندی یا نارضایتی ساکنان محیط مورد نظر امتیازدهی شدند. پس از انجام تحلیل های آماری مناسب، سطح کیفی سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطی (۵>98/2>1) ارزیابی و وجود رابطه معنا دار (۰۵/۰> P) بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته کیفیت محیط سکونت تأیید شد.

واژه های کلیدی: کیفیت محیط سکونت، مجتمع مسکونی، رضایت مندی سکونتی، تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی، شهرک اکباتان

مجتبی رفیعیان  دانشیار گروه شهر سازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
فرزین امین صالحی  کارشناس ارشد شهر سازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی اکبر تقوایی  دانشیار گروه شهر سازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا دوره چهاردهم، شماره ۴، زمستان ۱۳

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران - کیمیا فکر بزرگ (72 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, توسعه شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, مدرس علوم انسانی, مسکن, کیفیت زندگی 0نظرات توسط