توسعه روستایی

ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_Page_01

مقاله شهرسازی ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی

چکیده:

رویکرد ‘‘عملکردهای شهری در توسعه روستایی‘‘ با هدف افزودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامه‌ریزی منطقه ای توسط راندینلی (rondinelli) مطرح و تاکنون در کشورهای مورد استفاده و بازنگری قرارگرفته است. یکی از اصول ششگانه این رویکردبه کارگیری روش ها و تکنیک هایی است که به آسانی توسط برنامه ریزان منطقه ای قابل استفاده بوده و همچنین به آسانی برای سیاست گذاران قابل درک باشد.

در این مقاله سعی می شود با مروری بر روش های پیشنهادی این رویکرد برای تعیین سلسله مراتب و نیز سطح بندی سکونتگاه ها، نقاط قوت و ضعف این روش ها و نیز قابلیت کاربرد آنها در شرایط ایران، با انجام مطالعه موردی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان‌های استان گلستان مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_Page_04

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که از دو روش پیشنهادی رویکرد UFRD به عنوان روش های مکمل برای تعیین سلسله مراتب سکونتگاه ها، می توان از روش اسکالوگرام دستی با توجه به محدودیت‌های جدی آن و نیز وجود اطلاعات تفصیلی در مورد عملکردهای موجود در سکونتگاه های روستایی ایران صرف نظر کرده و فقط روش شاخص مرکزیت را بکار گرفت.

سطح بندی سکونتگاه ها که در رویکرد UFRD عمدتا براساس قواعد مارشال صورت گرفته است، با مشکل جدی مواجه است، به ترتیبی که این روش فقط در سکونتگاه های روستایی یک شهرستان از شش شهرستان استان گلستان قابل استفاده بود و در سکونتگاه های روستایی پنج شهرستان دیگر صادق نبود.

روش پیشنهادی پرستون برای سطح بندی سکونتگاه ها نیز، علیرغم نتایج مطلوبی که به دست می دهد، دارای محدودیت‌ها و کاست هایی است. در این مقاله، بنابراین برای سطح بندی سکونتگاه ها ترسیم نمودار ستونی شاخص مرکزیت سکونتگاه های روستایی پیشنهاد شده است که روشی است ساده تر و از طریق آن می توان سطح بندی سکونتگاه ها را به آسانی انجام داد.

کلید واژه: روش های تعیین سلسله مراتب سطح بندی سکونتگاه ها، عملکرد شهری در توسعه روستایی، نظام سکونتگاهی، شاخص مرکزیت، ضریب مکانی

دکتر اسفندیار زبردست ، استاد شهرسازی، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا  بهار ۱۳۸۲ , دوره , شماره  ۱۳  از صفحه ۵۲ تا صفحه ۶۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی (71 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی منطقه ای, توسعه روستایی, دکتر اسفندیار زبردست, روشهای کمی برنامه ریزی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز

چکیده:

کاربری زمین شهری جزو مفاهیم پایه و اصلی دانش شهرسازی و درواقع شالوده‌ی شکل گیری آن است و به اندازه‌ای اهمیت دارد که برخی از برنامه ریزان شهری در کشورهای پیشرفته آن را مساوی با برنامه‌ریزی شهری می‌دانند. از اینرو هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهری در روستاهای الحاقی به مادر شهرها طی دوره ی زمانی ۱۳۸۱ – ۱۳۹۱ می‌باشد.

مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

روش اصلی پژوهش توصیفی – تحلیلی و مطالعه‌ی تطبیقی سرانه‌های شهری و مساحت کاربری اصلی محدوده‌ی مورد مطالعه طی این دو دوره با استفاده از روش Crosstab و GIS است. بررسی تغییرات حاصل از سرانه‌ها در محدوده مورد مطالعه نشان دهنده‌ی این است که این محدوده هرچند یک پیکره‌ی جدیدی بر شهر تبریز می‌باشد و نیازمند افزودن به برخی از سرانه‌هاست، اما این تغییرات در سرانه‌ها بسیار کم است. این در حالیست که اراضی بایر و خالی که مهمترین اراضی برای گسترش‌های جدید است، در این محدوده زیاد بوده و با اندکی برنامه ریزی مناسب، این اراضی با فضاهای جدید شهری قابل گسترش و بهره برداری می‌باشند. نتایج تحقیق نیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان تغییرات در این دوره از اراضی بایر به کاربری مسکونی، اراضی بایر به کاربری فرهنگی و اراضی بایر به کارگاه می‌باشد که به ترتیب در ۴۴۲۷۴ متر مربع، ۳۲۵۶۶ متر مربع و ۲۵۶۶۹ متر مربع صورت گرفته است. همچنین کمترین میزان تغییرات، به تغییر کاربری مزارع به کاربری فرهنگی می‌باشد.

کلیدواژگان: کاربری زمین شهری؛ برنامه ریزی شهری؛ تعییرات کاربری؛ آخماقیه

اکبر اصغری زمانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

شاهرخ زادولی خواجه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه چمران اهواز

فاطمه زادولی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

پیام علی بخش زاده کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۳۵-۴۸ 

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز (46 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, توسعه روستایی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست کیمیا فکر بزرگ

دانلود مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست (مطالعه موردی: مرتع ممیزی شده شوررود، بخش شیب آب شهرستان زابل)

چکیده :

فقر روستایی به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهره برداری غیراصولی و ناپایدار از این منابع، موجب تشدید تخریب محیط زیست می شود و بحران های زیست محیطی نیز به واسطه تحلیل و از بین بردن منابع مورد استفاده روستاییان، بر شدت فقر آنان می افزاید. هدف از این تحقیق، بررسی نقش فقر اقتصادی و اجتماعی روستایی بر تخریب محیط زیست در مرتع ممیزی شده شوررود در بخش شیب آب شهرستان زابل است.

روش تحقیق بر اساس هدف آن، کاربردی است، و داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده اند. در روش میدانی ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و واحد آماری، سرپرست خانوار (بهره بردار روستایی) است. بدین منظور، تاثیر عملکرد مستقیم و غیرمستقیم انسان بر تخریب محیط زیست (مرتع) ناشی از فقر اقتصادی و اجتماعی بهره برداران روستایی، بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پایین بودن متوسط درآمد سرانه خانوارهای روستایی، بازدهی پایین مرتع و عدم دسترسی به فرصت های شغلی، عامل فقر اقتصادی و سطح پایین تحصیلات خانوار روستایی و بالا بودن بعد خانوار، عامل فقر اجتماعی روستاییان استفاده کننده از مرتع بوده است. این عوامل سبب شده اند تا روستاییان از یک طرف با عملکرد غیرمستقیم برای تامین ضروریات زندگی، به نگهداری بیش از حد دام در فضای محدود مرتع بپردازند؛ و از طرف دیگر با تاثیر مستقیم خود از طریق بوته کنی که می تواند در به تاخیر انداختن فرسایش خاک و افزایش طول عمر مرتع مفید باشد، باعث شدت تخریب پذیری مرتع گردند. به طور کلی، فقر اقتصادی و اجتماعی روستاییان (مرتع) از طریق عملکرد مستقیم (بوته کنی به منظور تامین سوخت، فروش و ایجاد آغل) و غیرمستقیم انسان (نگهداری دام مازاد بر ظرفیت مرتع) سبب تخریب محیط زیست شده است.

مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلید واژه: فقر، اقتصادی، اجتماعی، تخریب، محیط زیست، مرتع

زهرا شریفی نیا، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)   تابستان ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۶ ; از صفحه ۶۷ تا صفحه ۸۴ .

مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست (مرتع ممیزی شده شوررود شیب آب زابل) (24 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, توسعه روستایی, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه جغرافیای انسانی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان خاوه شمالی، استان لرستان)

چکیده:

قرن ها است که مردم به دنبال زندگی خوب بوده اند و انسان ها پیوسته برای بهبود شرایط زیست خود، کوشیده اند تا از استعدادها و توانمندی های محیط زندگی خود، به بیشترین میزان و بهترین نحو بهره برداری کنند. در این میان همواره مساله اصلی این بوده است که: زندگی مطلوب چیست؟ تعاریف و شاخص های گوناگونی -اعم از عینی و ذهنی- در مورد کیفیت زندگی مطرح شده اند، که همین خود ارایه تعریف واحد و مورد پذیرش وفاق جهانی را در شناسایی شاخص های مناسب و اندازه گیری آنها با مشکل روبه رو ساخته است.
در این مقاله سعی شده است که به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که ویژگی های کیفیت زندگی از دیدگاه جامعه نمونه کدام اند، تا از این طریق ابعاد و شاخص های کیفیت زندگی تعریف شود و در نهایت مدل مفهومی مناسبی برای تعیین شاخص ها و سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی ارایه گردد.

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی کیمیا فکر بزرگ_Page_05
مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی کیمیا فکر بزرگ

روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی – پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های تحقیق از ۱۰ روستای دهستان خاوه شمالی (تمامی روستاهای دارای بالاتر از ۲۰ خانوار انتخاب شده اند) به دست آمده، و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد ۱۵۰ نفر از سرپرستان خانوارها -که از طریق فرمول کوکران محاسبه شدند- به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که بر اساس دیدگاه های جامعه نمونه، کیفیت آموزش، کیفیت محیط مسکونی، کیفیت محیط فیزیکی، و نیز کیفیت درآمد و اشتغال پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده اند. کیفیت سلامت و امنیت و کیفیت کالبدی جامعه نمونه در حد متوسط ارزیابی شده است؛ و در مجموع از نظر ابعاد کیفیت زندگی دهستان خاوه شمالی، روستاها در دو طبقه قرار می گیرند، که در طبقه یک روستاهای کفراج، سراب غضنفر و ایرانشاهی با بالاترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی جای دارند؛ و در طبقه دو روستاهای کرم اللهی، شترخفت، عزیزآباد، سرخانجوب علیا، زلیوار، گاوبازه، و نورمحمد زمانه با پایین ترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی قرار می گیرند.

کلید واژه: کیفیت زندگی، شاخص های عینی و ذهنی، توسعه روستایی، دهستان خاوه شمالی

مهدی پورطاهری استادیارگروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرضا رکن الدین افتخاری  دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس
احدا.. فتاحی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس

پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ۷۶ ، تابستان ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان خاوه شمالی، استان لرستان) کیمیا فکر بزرگ (29 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, توسعه روستایی, فصلنامه جغرافیای انسانی, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر(نمونه موردی شهر اسلامشهر)

چکیده:

یکی از اثرات فرآیند شهرگرایی شتابان، رشد فزاینده تعداد شهرها و همچنین تبدیل مراکز روستایی به نقاط منفصل شهری است؛ که با بر هم زدن تعادل توزیع فضایی جمعیت و برنامه ریزی، آسیب های اجتماعی وسیعی از آن مترتب است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی وسیع ازجمله تکمیل ۲۲۰ پرسشنامه خانوار در روستای شاطره و شهر اسلامشهر انجام پذیرفته، تاثیر عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق مورد بررسی قرار داده و مشخص می سازد عوامل اقتصادی و کالبدی روستای شاطره و شهر اسلامشهر دارای تفاوت معناداری است و به عنوان عوامل موثر در ایجاد تعارضات ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدوده شهر محسوب می گردد.

مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر_مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلیدواژه ها: محدوده شهر؛ عوامل کالبدی؛ عوامل اقتصادی؛ اسلامشهر؛ شاطره

نغمه محمدپورلیما؛ علی نوری کرمانی؛ فرشید عالیزاد میناآباد

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۶۰-۷۸

مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر(نمونه موردی شهر اسلامشهر) کیمیا فکر بزرگ (15 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, توسعه روستایی, توسعه شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت_کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت

چکیده:

نحوه پراکنش خدمات روستایی نشانگر میزان رشد و توسعه­ یافتگی مناطق روستایی و  بالطبع نحوه نگرش به ساز و کارهای برنامه­ ریزی غیر متمرکز در سطح کشور می­باشد. در پراکنش خدمات روستایی در مراحل اولیه توسعه­ یافتگی، توجه به شاخص­های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت بسیاری است. در پژوهش حاضر با توجه به شرایط منحصر به فرد بخش درودزن در نزدیکی به مراکز جمعیتی و اقتصادی شیراز و مرودشت، سعی در سطح ­بندی مراکز خدماتی روستایی جهت نیل به اهداف پایداری در سطح منطقه شده ­است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از مدل­های کمی جهت سطح­ بندی مراکز روستایی می­باشد و از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی

مقاله شهرسازی تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت_مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلیدواژه ها : توسعه؛ توسعه روستایی؛ توزیع فضایی خدمات؛ بخش؛ سطح بندی؛ درودزن

علی شکور دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. مرودشت، ایران.
محمدعلی خورسندنیا کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
میثم صفرپور دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی – سال دوم – شماره پنجم – بهار۱۳

مقاله شهرسازی تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت (25 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, توسعه روستایی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
تاثیر اصلاحات ارضی بر شکل روستاهای ایران - مقالات تخصصی شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی تاثیر اصلاحات ارضی بر شکل روستاهای ایران

چکیده:
در اولین سال های دهه ۱۳۴۰ خورشیدی تغییری در ساختار اجتماعی و اقتصادی روستاهای ایران پدید آمد و نظام د یرپای زمین داری دگرگون شد . تا پیش از پیدایش شرایط جدید که در نهایت به اصلاحات ارضی انجامید، دولت ها بر درآمد حاصل از تولید کشاورزی متکی بودند. اصلاحات ارضی در ایران از سویی بخش کثیری از دهقانان را از ستم ارباب رهانید و از سویی دیگر، با حذف مدیریت تولید زراع ی و کشاندن سرمایه ها از روستا به شهر، افول تولید کشاورزی و مهاجرت به شهرها را باعث گردید.
روستای پس از اصلاحات ارضی تحت تاثیر این پی آمدها، به شهر وابسته گشت، الگوی گسترش و معماری شهری را پذیرفت و خزشی تدریجی از موقعیت پیشین به سمت جاده – به مثابه شریان دسترسی و بهره مندی از خدمات شهر – را آغاز کرد. حصارهای درهم تنیده پیشین شکسته شد، فضاهای سکونتی شبه شهری وسعت یافت و ورود و استفاده از مصالح و شیوه های غیر بومی ساخت و ساز چهره روستا را تغییر داد.

تاثیر اصلاحات ارضی بر شکل روستاهای ایران - مقالات تخصصی شهرسازی کیمیا فکر بزرگ_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
تاثیر اصلاحات ارضی بر شکل روستاهای ایران – مقالات تخصصی شهرسازی کیمیا فکر بزرگ_<a href="http://www.fekrebozorg.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a>

واژه های کلیدی:
اصلاحات ارضی، مهاجرت، توسعه بافت روستایی، خزش بافت، سیمای روستایی، مسکن روستایی
نشریه هنرهای زیبا • شماره ۲۶ • تابستان۱۳۸۵
دکتر عیسی حجت

مقاله تاثیر اصلاحات ارضی بر شکل روستاهای ایران (100 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, برنامه ریزی منطقه ای, توسعه روستایی, توسعه شهری, دکتر عیسی حجت, نشریه هنرهای زیبا, کاربری زمین 0نظرات توسط