تحلیل سلسله مراتبی AHP

بررسی روند و الگوی توسعه شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج

چکیده:

مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است. در ابتدا همراه با گردآوری داده های فضایی، نقشه ها، اطلاعات پایه، سرانه و تراکم های استاندارد و کاربرد های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی، پس از تهیه بانک های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب، گسل، زمین شناسی، تناسب اراضی و خاک شناسی، روند توسعه فیزیکی شهر، زمین های کشاورزی، توپوگرافی، منابع آب و کاربری اراضی شهری، عملیات تلفیق اطلاعات و شاخص ها با استفاده از روش های متعدد ترکیب نقشه ای (آنالیز چند متغیره) چونBoolean Logic وlndex overlay همراه با عملیات بارزسازی (image enhancement) و آشکار سازی تصاویر ماهواره ای TM(1998 و۱۹۹۰)، عملیات تصحیح هندسی (Geometric correction) جهت بهنگام سازی نقشه ها (up to date map) انجام گرفته، پس از وزن دهی به مقادیر و داده های مکانی از طریق مقایسات زوجی متغیرها در مرحله دوم تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy process) الگوی مناسب توسعه شهری از طریق مکان یابی یک پهنه ۱۲ کیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارایه شده است.

کلید واژه: GIS ،RS، کاربری اراضی، توسعه فیزیکی، مکان یابی، منطق بولین، وزن دهی

دکتر احمد پوراحمد دانشیار جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

دکتر علی یدقار ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتر کیومرث حبیبی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، زمستان ۱۳۸۲ , شماره  ۱۶ ; از صفحه ۱۵ تا صفحه ۳۲

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج (1180 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, دکتر احمد پوراحمد, دکتر کیومرث حبیبی, مکان یابی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های دلفی و  ahp

مقاله شهرسازی ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های دلفی و  AHP

چکیده:

گستره های فقر، بخش جدا ناپذیری از جوامع شهری روزگار معاصر ما را شکل داده اند که به واسطه تبعات سوء خود، مورد توجه جوامع محلی و جهانی قرار گرفته اند. تصور عام در خصوص بسط چنین گستره هایی، فقر اقتصادی است و سخن در خصوص این گستره ها یادآور ساکنانی است که در دستیابی به نیازهای اولیه زندگی ناتوان بوده و یا با مشکل مواجه هستند. اما به راستی میزان اثرگذاری اقتصاد و درآمد به عنوان مهمترین خصیصه آن در شکل گیری و بسط چنین سکونتگاه هایی تا چه میزان بوده و آیا مولفه-هایی دیگری در بسط این گستره ها، اثرگذارند؟ کنکاش در خصوص شکل گیری و بسط گستره های فقر، حکایت از اثرگذاری مولفه های چندبعدی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی دارند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان اثرگذاری مولفه های موثر در بسط گستره های فقر و روشنگری در خصوص میزان همبستگی خصیصه های اقتصادی به عنوان مهمترین مولفه در باورهای عام کارشناسان در بسط و توسعه چنین گستره های است. به منظور دستیابی به هدف مذکور روش تحقیق به کار گرفته شده، روش توصیفی- تحلیلی است. جهت شناسایی ارتباطات ذکر شده، از تکنیک Delphi و روش ارزیابی فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از روی هم گذاری لایه ها در سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به عنوان مدل شناسایی گستره های فقر استفاده شده است.

Economical measures Delphi and ahp kimiafekre bozorg

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که از میان ۴ مولفه مورد بررسی (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی)، دو مولفه محیطی و کالبدی بیشترین همبستگی را با شکل گیری و بسط گستره های فقر داشته و مولفه اقتصاد با همبستگی ۵۷ درصد در رتبه سوم همبستگی با چنین گستره هایی قرار دارد. همچنین خصیصه درآمد خانوارها که به طور معمول به عنوان مهمترین عامل موثر در بسط چنین سکونتگاه هایی از آن یاد می شود، با ۲۲ درصد از همبستگی بالایی برخوردار نبوده و خصیصه های اقتصادی دیگری چون نرخ بیکاری و میزان بار تکفل از همبستگی بیشتری در شکل گیری و بسط گستره های فقری برخوردارند.

کلید واژه: اقتصاد شهری، گستره فقر، درآمد خانوار، نرخ بیکاری، AHp ،Delphi، شهر کاشمر

بمانیان محمدرضا دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

رضایی راد هادی کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

منصوررضایی مجید کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد تهران مرکز

مدیریت شهری  بهار و تابستان ۱۳۹۰ , دوره  ۹ , شماره  ویژه نامه ; از صفحه ۱۵۳ تا صفحه ۱۶۶

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های دلفی و ahp (54 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, اقتصاد شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد

چکیده:

پدافند غیر عامل یکی از موضوعاتی است که از گذشته تا کنون در برنامه ریزی برای شهرها از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده است و مکان یابی مطلوب را می‌توان مهم‌ترین اقدام در این جهت محسوب نمود؛ لذا این پژوهش با توجه به اهمیت مبحث پدافند غیر عامل در مکان‌یابی کاربری‌ها، در پی بررسی و تأثیر نقش پدافند غیر عامل در احداث یکی از کاربری‌های پر جاذبه شهری یعنی کاربری مراکز تجاری و خرید بر اساس روش سلسله مراتبی (AHP) می‌باشد.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی با هدف کاربردی می‌باشد که از طریق مطالعات اسنادی و میدانی و هم چنین استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP) حاصل شده است. خط یک قطار شهری مشهد به عنوان محدوده مطالعاتی این پژوهش انتخاب شده است. در این راستا ابتدا عوامل موثر بر احداث مراکز تجاری و خرید با استفاده از نظر متخصصان و انجام قضاوت گروهی به روش دلفی شناسایی شده و سپس با استفاده از روش سلسله مراتبی، وزن دهی این معیارها انجام شده است. در انتها معیارهای (لایه‌ها) به دست آمده با توجه به وزن هر معیار به وسیله توابع overlay در نرم افزار GIS تلفیق شده و امتیاز هر یک از ایستگاه­ها با توجه به عوامل مؤثر و وزن آن‌ها به دست آمده است.

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها کیمیا فکر بزرگ ارشد شهرسازی

در ادامه با توجه به معیارهای به دست آمده به اولویت بندی ایستگاه های موجود در خط یک قطار شهری پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که در این خط ایستگاه های شریعتی و پاستور در الویت اول و دوم جهت احداث مراکز خرید و تجاری قرار گرفته‌اند.

کلیدواژگان: پدافند غیر عامل؛ تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ خط یک قطار شهری مشهد؛ مکان یابی

براتعلی خاکپور دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی وفائی کارشناس ارشد جغرافیا

رضا صمدی کارشناس ارشد جغرافیا

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۱۷-۳۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد (61 downloads)

* بر اساس موضوع, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
kimiafekre bozorg new tecknology locating

مقاله شهرسازی کاربرد تکنولوژیهای جدید در برنامه ریزی و مکانیابی پارکینگ های عمومی در شهر اصفهان

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین مشکلات کلانشهرها و شهرهای بزرگ جهان، مشکل ترافیک ساکن و کمبود محل پارک وسایل نقلیه می­باشد. شهر اصفهان نیز به عنوان سومین کلانشهر ایران، با مشکل پارک خودروها در اکثر مناطق چهارده­ گانه شهری خود روبرو می­باشد. کمبود و پراکندگی غیراصولی فضاهای پارک در سطح شهر وضعیت نامطلوبی را برای ترافیک شهر بوجود آورده و موجب افزایش آلودگی­ های هوا و صوت گردیده، بخش زیادی از هزینه و وقت شهروندان و مسافرین را در معابر شهری تلف نموده، آرامش روحی و روانی آنها را مختل و سبب نارضایتی شدید آنها  شده است.
مهمترین دلایل نابسامانی وضع فعلی پارکینگ در کلانشهر اصفهان به مکانیابی نامناسب، عدم توزیع منطقی آن و عدم تعادل بین جمعیت و مساحت (سرانه) کاربری پارکینگ بر می‌گردد. این امر موجب کندی تردد در گذرهای شهری به خاطر پارک‌های حاشیه‌ای کنار خیابان و توقف‌های دوبل و خودروهای سرگردانی که بدنبال جایی جهت پارک خودرو می‌باشند، گردیده است.

هدف این تحقیق نیز مکانیابی پهنه­ های مطلوب پارکینگ­های عمومی در منطقه پنج شهر اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی، همچنین معرفی تکنولوژی‌های جدید طراحی و ساخت این پارکینگ­ها و مدیریت فضاهای پارک می­باشد. به این منظور از داده­ های آماری سازمانهای مربوطه و مطالعات اسنادی و انجام مطالعات میدانی در راستای تحقق این هدف استفاده شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش مطالعه پژوهش نیز اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش استفاده از منابع آماری، کتابخانه‌ای، اینترنتی، نقشه‌های طرح تفصیلی، نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان و آماره‌های مستخرج از پرسشنامه‌ها می‌باشد که به شیوه ترکیبی بدان پرداخته شده است.
نتایج تحلیلی سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان می‌دهد علیرغم اینکه توزیع پارکینگ‌های عمومی موجود در منطقه پنج نسبت به پهنه‌های بهینه مکانیابی مناسب می‌باشد، ولی بدلیل ظرفیت پایین پارکینگ‌های عمومی و توزیع فضایی ناصحیح این پارکینگ‌ها در سطح منطقه و دور بودن آنها از یکدیگر، شاهد مشکلات فراوان ترافیکی در این منطقه می‌باشیم.

کلیدواژگان: پارکینگ های عمومی؛ مکانیابی؛ تحلیل‌های فضایی؛ تکنولوژیهای جدید؛ شهر اصفهان

مظاهر احمدی باصری دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر رضا مختاری ملک‌آبادی استادیاز جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

دکتر مهدی مومنی دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۷۹-۹۹

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی کاربرد تکنولوژیهای جدید در برنامه ریزی و مکانیابی پارکینگ های عمومی در شهر اصفهان (17 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی و کالبدی بر کیفیت زندگی در بافت های شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_01

دانلود مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی کالبدی بر کیفیت زندگی بافت های شهری – کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

مفهوم کیفیت زندگی دارای کاربردهای فراوانی است،اما ارائه تعریف روشن وجامع از آن دشوار است،به همین دلیل این واژه همچنان در ادبیات علمی مختلف دچار ابهام است. این پژوهش می کوشد چارچوب مفهومی برای کیفیت زندگی با تاکید بر معیارهای کالبدی آن در مقیاس خرد شهری (محله) ایجاد نماید.

روش تحقیق در پژوهش حاضر روش فرضی- استنتاجی بوده که به شیوه کتابخانه ای و میدانی جمع آوری اطلاعات صورت گرفته وبا بکار بردن مدل فرایند تحلیل سلسه مراتبی(AHP) واستفاده از نرم افزار SPSS و Expert choice به تجزیه وتحلیل داده هاپرداخته شد.

مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی و کالبدی بر کیفیت زندگی در بافت های شهری - مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی و کالبدی بر کیفیت زندگی در بافت های شهری – مقاله کیمیا فکر بزرگ

نتایج حاصل از مطالعه سه بافت مختلف شهری (بافت اسکان غیر رسمی ،بافت فرسوده و بافت برنامه ریزی شده) شهر زنجان  نشان می دهد که محلات برنامه ریزی شده از نظر شاخص های کالبدی فرمال اجتماعی در مقایسه با دو بافت دیگر از وضعیت مناسبی برخوردار می باشند.

کیفیت زندگی؛ کالبد؛ بافت شهری؛ فرایند تحلیل سلسه مراتبی (AHP)؛ شهر زنجان

دکتر اسماعیل دویران ، استاد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد زنجان

سعید غلامی ، کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد زنجان

مهرداد دانش دوست، کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد زنجان

جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۳۰-۴۴

دانلود مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

دانلود مقاله شهرسازی نقش شاخص های اجتماعی کالبدی بر کیفیت زندگی بافت های شهری - کیمیا فکر بزرگ (89 downloads)

 

 

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تحلیل سلسله مراتبی AHP, طراحی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, محله, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری، «نمونه موردی محله امامزاده یحیی، ناحیه ۲، منطقه ۱۲ شهرداری تهران»

چکیده:

ظهور نظریات «توسعه درون زا» از اوایل قرن بیستم تاکنون نیاز به مرمت بافت های فرسوده درونی شهرها را الزامی می کند. بافت های واجد ارزش، با وجود ارزش های محتوایی (تاریخی، فرهنگی و اجتماعی) از نظر ریخت شناسی بافت و الگوی نوسازی دچار آشفتگی های بصری و عملکردی هستند. برای حل مساله این بافت ها تاکنون رویکردهای متفاوتی تحت عنوان موزه ای، توانمند سازی و ارگانسیتی اتخاذ گردیده است، رویکرد ارگانیستی که با جامع نگری سعی در تکیه بر میراث موجود در بافت های فرسوده واجد ارزش و تلفیق اقتصاد و فرهنگ و احیای پایدار بافت های تاریخی از طریق تعیین نقش آن ها در سازمان فضایی شهر دارد، با تئوری های جدید ساماندهی شهری از جمله «توسعه خلاق» همخوان است که یکی از روش های پیاده سازی توسعه خلاق برنامه ریزی گردشگری بافت های فرسوده می باشد.

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ

این مقاله با بررسی نظریات نوین توسعه بویژه توسعه خلاق با رویکرد گردشگری و تدوین مدل (SZCD)، که مدلی برای شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. عوامل، معیارها و شاخص های مدل در محدوده امامزاده یحیی را استخراج کرده و نتیجه را در قالب پهنه زمینه ساز توسعه پیشنهاد کرده است.

کلید واژه: توسعه خلاق، پهنه های زمینه ساز، گردشگری، مدل شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق (SZCDM)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تهران

محسن رفیعیان ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا بمانیان ، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مجتبی رفیعیان ، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت شهری بهار و تابستان ۱۳۸۹ دوره  ۸ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۲۳۵ تا صفحه ۲۵۷

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافتهای فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری محله امامزاده یحیی (94 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, محله, مدیریت شهری, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP - کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا)

چکیده :

افزایش روزافزون جمعیت شهری و توسعه مناطق شهری، افزایش مصرف مواد دارای پسماند تجزیه ناپذیر و بسیاری دیگر از مناسبات زندگی ماشینی و مدرن باعث رویکرد جدی مدیران شهری شده است و دفن و معدوم سازی پسماند به صورت یکی از دغدغه‌های اساسی در مدیریت محیط زیست شهری درآمده است. طبق گزارشات بخش خدمات شهری شهرداری جلفا روزانه به طور متوسط ۵۱ تن زباله در شهرستان جلفا تولید می‌شود. از میان روش‌های مختلف دفع زباله به صورت تلنبار از مهم‌ترین روش‌هایی بوده است که مدیریت شهری جلفا در طی سال‌های استفاده از این مکان بر آن تکیه نموده است. این امر مشکلاتی مانند خروج شیرابه، آلودگی خاک، بوی بد، آتش سوزی، پراکندگی زباله و غیره را در محل دفن به وجود آورده است. به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی باید تلاش کرد ضمن انتخاب مناسب‌ترین مکان برای دفن آن‌ها، این مواد به صورت بهداشتی و در فضایی خارج مناطق مسکونی دفن و معدوم شوند. برای انتخاب مکان صحیح دفن مواد زائد جامد باید معیارهایی مانند شیب، جهت شیب، فاصله از گسل، فاصله از مناطق مسکونی و خطوط ارتباطی و انتقال نیرو و … مورد توجه قرار گیرد.

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ

پژوهش حاضر از نوع نظری – عملی و روش کار توصیفی – تحلیلی پس از آشنایی کامل با مدیریت علمی پسماندهای شهری و شناخت دفع و دفن غیراصولی و غیر بهداشتی مواد زائد جامد شهری اقدام به انتخاب معیارهایی که جهت مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری نقشی اساسی دارند نموده و سپس اقدام به وزن گذاری لایه‌ها با استفاده از روش AHP و نرم افزار GIS نموده در نهایت انتخاب بهترین مکان جهت دفن پسماند می‌پردازد. پهنه پنجم با ۱۳٫۱۷ درصد واقع در شمال غرب شهرستان به دلیل حریم مناسب با گسل و رود ارس و معیارهای قابل قبول از نظر زمین شناسی و پوشش گیاهی و شیب زمین، مناسب‌ترین مکان‌ها جهت دفن مواد زائد جامد می‌باشند و در آخر نیز زمین‌هایی با مساحت ۳۲ هکتار به بالا را از میان زمین‌های کلاس پنجم جهت بهترین مکان‌ها برای دفن پسماند برای بازه ۲۰ ساله انتخاب شد.

کلمات کلیدی : مکان‌یابی بهینه؛ دفن مواد زائد جامد؛ شهرستان جلفا؛ Arc GIS؛ AHP

دکتر کرامت الله زیاری ، استاد جغرافیا دانشگاه تهران

کامران موسی خوانی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رشت

شهرام اباذرلو ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

سجاد اباذرلو ، کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشگاه آزاد تهران مرکز

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۱۴-۲۸

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا) (61 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی پارکینگ های شهری در ارتباط با توسعه پایدار با استفاده از مدل AHP کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی مکانیابی پارکینگ‌های عمومی در ارتباط با توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی : شهر نی ریز)

چکیده:

با توسعه روزافزون شهری و افزایش ترافیک، آلودگی هوا و صوتی، ازدحام و شلوغی، معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه بخصوص در مناطق مرکزی شهرها، گریبان­گیر اکثر شهرهای کشور می‌باشد. در شهر نی‌ریز عدم ایجاد پارکینگ‌های کافی همزمان با توسعه معابر و کاربری‌های شهری، باعث معضلاتی در سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری شده است و نیاز به افزایش ظرفیت معابر و اختصاص فضای بیشتر به ترافیک، مکانیابی محل‌های مناسب برای احداث پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای را در جهت کاهش میزان توقف‌های حاشیه­ای در این منطقه ضروری ساخته است. در این شهر یک پارکینگ عمومی فعال با ظرفیت پارک ۵۰۰ خودرو، مساحتی حدود ۶۰۰۰ مترمربع را شامل می‌شود. علاوه بر این در طراحی و ساخت این پارکینگ از روش‌های سنتی بهره گرفته شده است که استفاده معقول و بهینه‌ای از زمین­های با ارزش شهری را در پی ندارد. ولی عدم توزیع مناسب پارکینگ در سطح شهر در حد نیاز، همچنین طراحی و کیفیت نامناسب تاسیسات و تجهیزات پارکینگ عمومی و…، باعث مشکلات فراوان حمل و نقل در این شهر شده است.

لذا با اعمال ضوابط و معیارهای مؤثر در مکانیابی پارکینگ­ها همچون فاصله از مراکز جاذب سفر، شبکه معابر، هزینه تملک زمین و کیفیت ابنیه و کاربری‌های مناسب احداث پارکینگ و…، سعی شده است که محل‌‌های بهینه برای احداث پارکینگ در منطقه مطالعاتی با استفاده از GIS مشخص شود.

مقاله شهرسازی مکان یابی پارکینگ های شهری در ارتباط با توسعه پایدار با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مکان یابی پارکینگ های شهری در ارتباط با توسعه پایدار با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ

روش پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. مدل بکار گرفته شده در این پژوهش، (AHP مدل تحلیل سلسله مراتبی) می‌باشد که تمام پارامترهای بکارگرفته شده با روش همپوشانی وزنی و مقایسه دو به دو اولویت بندی شده­اند که تراکم جمعیت خالص با وزن ۳۷۴۲/۰ در بالاترین اولویت و کیفیت بنا با ارزش۰۲۲۴/۰ در پایین‌ترین اولویت قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر مکانیابی نسبتاً مناسب پارکینگ عمومی موجود در شهر نی­ریز می‌باشد.

کلیدواژه ها : کلمات کلیدی: پارکینگ عمومی؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ شهر نی ریز؛ مدل تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P)؛ مکانیابی

نرگس زارع پیشه ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر مهدی اذانی ، استادیار جغرافیا ، دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر صفرقائد رحمتی ، استادیار جغرافیا دانشگاه یزد

حسن ستایشی ، کارشناسی ارشد مورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۸۷-۱۰۵

مقاله شهرسازی مکانیابی پارکینگ‌های عمومی در ارتباط با توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی : شهر نی ریز) (78 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونت گاه های غیررسمی (ISGM) با تاکید بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

چکیده:

شهر و برنامه ریزی در آن به دلیل در برداشتن مسایل متعدد و تعامل پدیده ها در این بستر، نیازمند به کارگیری سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) بوده و این پیچیدگی باعث گردیده تا طراحی و بهره گیری از انواع مدل ها همواره، اصلی مهم در فرایند تصمیم گیری محسوب گردد و متناسب با نوع مساله، انواع الگوها و شبیه سازی ها در شهرسازی و برنامه ریزی شهری به وجود آیند.
این امر نه تنها در حوزه مفاهیم و رویکردهای نظری بلکه در حوزه استفاده از ابزارهای شناخت و تحلیل مسایل که امکان انتخاب الگوهای مداخله را نیز فراهم می سازد امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود. سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری از جمله ابزارهایست که با توجه به ادبیات غنی مفهومی و تکنیکی خود، در سال های اخیر جایگاه مناسبی را در مطالعات شهرسازی کسب نموده است.

در این چارچوب به کارگیری مدل های پویا (Dynamic Models) جایگاه ویژه ای را دارا بوده و در بسیاری از مقولات با اهمیت شهرسازی نظیر کاربری اراضی، برنامه ریزی حمل و نقل شهری، مسکن، اوقات فراغت، خدمات، زیرساخت های شهری و … استفاده از این مدل ها بسیار متداول شده است.

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری مقاله کیمیا فکر بزرگ

اسکان های غیررسمی نیز از جمله مواردی می باشد که به دلیل اهمیت یافتن آن در ابعاد مختلف و از جمله طراحی مدل های پویا مدنظر قرار گرفته و در کنار مدل ها و الگوهایی نظیر UGM، SIMLAND،What if? ، LTM، UPLAN، CUF، LUCAS و … مدل رشد سکونتگاه های غیررسمی (ISGM) نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در این مقاله سعی شده با توجه به اهمیت سکونتگاه های غیررسمی، متدهای نوین و الگوهای پیشرفته مدلسازی مسایل شهری را به ویژه در رابطه با رشد سکونتگاه های غیررسمی کنکاش کرده و همچنین نمونه ای از این مدل ها که در سال های اخیر با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی به مدلسازی در این خصوص پرداخته را در تجربیات جهانی مانند (Nordin, 2004)، (Sietchiping, 2004)، (Webert, 2002)، (Klosterman, 2002)، (Shabazian, 2000) بررسی نماییم.

کلید واژه: مدلسازی، مدل رشد سکونتگاه های غیررسمی (ISGM)، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دکتر مجتبی رفیعیان، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

رضا سرداری، کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شهرسازی

فصلنامه مدیریت شهری-شماره ۲۲ – زمستان ۱۳۸۷

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونت گاه های غیررسمی (ISGM) با تاکید بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (232 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, دکتر مجتبی رفیعیان, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی جایگاه دفن پسماند - کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند (شهر مرودشت)

چکیده :

مکان­یابی محل­های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماند­های شهری است. محل کنونی دفن پسماند شهر مرودشت علاوه بر تکمیل ظرفیت از موقعیت محیطی کاملاً نامناسبی بهره گرفته و آثار و آلودگی­های زیست محیطی آن نه فقط در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیک نیز آثار منفی خود را بهتر نشان داده و توسعه­ پایدار این شهر را با بحران مواجهه خواهد ساخت.

در این پژوهش با استفاده از عوامل طبیعی، داده­ هایی چون فاصله از محدوده­ی قانونی شهر، فاصله از جاده، توانایی اراضی، فاصله از عوارض مصنوع (روستا، تأسیسات و تجهیزات شهری، معادن)، فاصله از گسل­های منطقه، و همچنین بررسی وضعیت هیدرواقلیم منطقه از جمله فاصله از آب­های سطحی منطقه، جهت باد، دما، بارش و غیره در محیط GIS، ابتدا محدودیت­های منطقه مورد مطالعه از لحاظ دفن پسماند (مناطق ممنوعه از نظر زیست محیطی) استخراج و سپس مقادیر لایه های اطلاعاتی بر اساس توابع عضویت فازی و بر اساس مطلوبیت آن­ها نسبت به هدف در بازه استاندارد صفر و یک قرار گرفتند.

مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی جایگاه دفن پسماند - کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی جایگاه دفن پسماند – مقاله کیمیا فکر بزرگ

این لایه­ ها در نهایت بر اساس وزن­های استخراج شده از طریق روش AHP، و به روش ترکیب خطی- وزنی با یکدیگر تلفیق و در نهایت مناطق مناسب جهت دفن پسماند استخراج گردیدند.

دکتر مسعود تقوایی ، استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

دکتر مهدی مومنی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد

رحیم زارعی ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۹-۲۹

مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند (شهر مرودشت) (28 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, مدیریت شهری, مکان یابی 0نظرات توسط