تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری

kimiafekre bozorg new tecknology locating

مقاله شهرسازی کاربرد تکنولوژیهای جدید در برنامه ریزی و مکانیابی پارکینگ های عمومی در شهر اصفهان

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین مشکلات کلانشهرها و شهرهای بزرگ جهان، مشکل ترافیک ساکن و کمبود محل پارک وسایل نقلیه می­باشد. شهر اصفهان نیز به عنوان سومین کلانشهر ایران، با مشکل پارک خودروها در اکثر مناطق چهارده­ گانه شهری خود روبرو می­باشد. کمبود و پراکندگی غیراصولی فضاهای پارک در سطح شهر وضعیت نامطلوبی را برای ترافیک شهر بوجود آورده و موجب افزایش آلودگی­ های هوا و صوت گردیده، بخش زیادی از هزینه و وقت شهروندان و مسافرین را در معابر شهری تلف نموده، آرامش روحی و روانی آنها را مختل و سبب نارضایتی شدید آنها  شده است.
مهمترین دلایل نابسامانی وضع فعلی پارکینگ در کلانشهر اصفهان به مکانیابی نامناسب، عدم توزیع منطقی آن و عدم تعادل بین جمعیت و مساحت (سرانه) کاربری پارکینگ بر می‌گردد. این امر موجب کندی تردد در گذرهای شهری به خاطر پارک‌های حاشیه‌ای کنار خیابان و توقف‌های دوبل و خودروهای سرگردانی که بدنبال جایی جهت پارک خودرو می‌باشند، گردیده است.

هدف این تحقیق نیز مکانیابی پهنه­ های مطلوب پارکینگ­های عمومی در منطقه پنج شهر اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی، همچنین معرفی تکنولوژی‌های جدید طراحی و ساخت این پارکینگ­ها و مدیریت فضاهای پارک می­باشد. به این منظور از داده­ های آماری سازمانهای مربوطه و مطالعات اسنادی و انجام مطالعات میدانی در راستای تحقق این هدف استفاده شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش مطالعه پژوهش نیز اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش استفاده از منابع آماری، کتابخانه‌ای، اینترنتی، نقشه‌های طرح تفصیلی، نقشه‌های طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان و آماره‌های مستخرج از پرسشنامه‌ها می‌باشد که به شیوه ترکیبی بدان پرداخته شده است.
نتایج تحلیلی سیستم اطلاعات جغرافیایی نشان می‌دهد علیرغم اینکه توزیع پارکینگ‌های عمومی موجود در منطقه پنج نسبت به پهنه‌های بهینه مکانیابی مناسب می‌باشد، ولی بدلیل ظرفیت پایین پارکینگ‌های عمومی و توزیع فضایی ناصحیح این پارکینگ‌ها در سطح منطقه و دور بودن آنها از یکدیگر، شاهد مشکلات فراوان ترافیکی در این منطقه می‌باشیم.

کلیدواژگان: پارکینگ های عمومی؛ مکانیابی؛ تحلیل‌های فضایی؛ تکنولوژیهای جدید؛ شهر اصفهان

مظاهر احمدی باصری دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر رضا مختاری ملک‌آبادی استادیاز جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

دکتر مهدی مومنی دانشیار جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۷۹-۹۹

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی کاربرد تکنولوژیهای جدید در برنامه ریزی و مکانیابی پارکینگ های عمومی در شهر اصفهان (17 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی

چکیده:

عدالت فضایی از مباحثی است که در سال­های اخیر در میان جغرافی­دانان و برنامه­ ریزان اهمیت ویژه­ای یافته است. از آن­جا که تسهیلات شهری ساختاردهنده شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر می­باشد، بی عدالتی در نحوه­ توزیع آن تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار و ماهیت شهر گذاشته است. یکی از دلایل بروز مسائل ناشی از شهرنشینی و شهرگرایی کم توجهی یا بی توجهی به آثار عدالت فضایی در کشورهاست.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی در شهر یاسوج است. بر این اساس روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق، بنیادی و توسعه­ای است که در آن از مدل­های آماری از قبیل ضریب همبستگی و رگرسیون­ها استفاده شده است. همچنین با استفاده از ۱۲ شاخص خدماتی نحوه‌ی توزیع خدمات در ۲۳ محلّه­ی شهر بررسی شده است. یافته­ های تحقیق نشان می­دهد که از نظر توزیع خدمات در شهر یاسوج، ۳ محلّه دارای توزیع خدمات کاملاً متعادل، ۵ محلّه تقریباً متعادل، ۸ محلّه نیمه متعادل و ۷ محلّه نیز نامتعادل بوده ­اند.

مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

بر همین اساس ساکنان محله های ۱۳، ۱۸ و ۱۹ ( واقع در جنوب و غرب شهر) بیشترین نیازمندی را دارند. بیش از ۸۰ درصد جمعیت آنها، نیازمندی بالا به خدمات دارند و محله های ۲، ۴، ۶ و ۸، ۹، ۱۰، ۲۲ ( واقع در شرق و مرکز شهر) کمترین نیازمندی به خدمات را دارا هستند.  برقراری ارتباط آماری بین تراکم توزیع خدمات و تراکم خالص جمعیت با z-score نشان می­دهد که تراکم جمعیت با توزیع خدمات دارای رابطه معناداری نسبی است. به گونه ­ای که محلّه­ هایی با تراکم جمعیتی خیلی بالا، دارای توزیع خدمات کاملاً نامتعادل هستند. از طرف دیگر این نتیجه به ­دست آمده است که دسترسی نسبتاً مناسبی به تسهیلات شهری وجود دارد. با این وجود، نابرابری میزان دسترسی به تسهیلات در شهر مشهود است.

کلیدواژگان: تسهیلات شهری؛ توزیع و تمرکز فضایی؛ عدالت فضایی؛ شهر یاسوج

رضا مستوفی الممالکی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

امیر بسطامی نیا  دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

یوسف تازش کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۷-۱۶

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی (49 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP - کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا)

چکیده :

افزایش روزافزون جمعیت شهری و توسعه مناطق شهری، افزایش مصرف مواد دارای پسماند تجزیه ناپذیر و بسیاری دیگر از مناسبات زندگی ماشینی و مدرن باعث رویکرد جدی مدیران شهری شده است و دفن و معدوم سازی پسماند به صورت یکی از دغدغه‌های اساسی در مدیریت محیط زیست شهری درآمده است. طبق گزارشات بخش خدمات شهری شهرداری جلفا روزانه به طور متوسط ۵۱ تن زباله در شهرستان جلفا تولید می‌شود. از میان روش‌های مختلف دفع زباله به صورت تلنبار از مهم‌ترین روش‌هایی بوده است که مدیریت شهری جلفا در طی سال‌های استفاده از این مکان بر آن تکیه نموده است. این امر مشکلاتی مانند خروج شیرابه، آلودگی خاک، بوی بد، آتش سوزی، پراکندگی زباله و غیره را در محل دفن به وجود آورده است. به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی باید تلاش کرد ضمن انتخاب مناسب‌ترین مکان برای دفن آن‌ها، این مواد به صورت بهداشتی و در فضایی خارج مناطق مسکونی دفن و معدوم شوند. برای انتخاب مکان صحیح دفن مواد زائد جامد باید معیارهایی مانند شیب، جهت شیب، فاصله از گسل، فاصله از مناطق مسکونی و خطوط ارتباطی و انتقال نیرو و … مورد توجه قرار گیرد.

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ

پژوهش حاضر از نوع نظری – عملی و روش کار توصیفی – تحلیلی پس از آشنایی کامل با مدیریت علمی پسماندهای شهری و شناخت دفع و دفن غیراصولی و غیر بهداشتی مواد زائد جامد شهری اقدام به انتخاب معیارهایی که جهت مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری نقشی اساسی دارند نموده و سپس اقدام به وزن گذاری لایه‌ها با استفاده از روش AHP و نرم افزار GIS نموده در نهایت انتخاب بهترین مکان جهت دفن پسماند می‌پردازد. پهنه پنجم با ۱۳٫۱۷ درصد واقع در شمال غرب شهرستان به دلیل حریم مناسب با گسل و رود ارس و معیارهای قابل قبول از نظر زمین شناسی و پوشش گیاهی و شیب زمین، مناسب‌ترین مکان‌ها جهت دفن مواد زائد جامد می‌باشند و در آخر نیز زمین‌هایی با مساحت ۳۲ هکتار به بالا را از میان زمین‌های کلاس پنجم جهت بهترین مکان‌ها برای دفن پسماند برای بازه ۲۰ ساله انتخاب شد.

کلمات کلیدی : مکان‌یابی بهینه؛ دفن مواد زائد جامد؛ شهرستان جلفا؛ Arc GIS؛ AHP

دکتر کرامت الله زیاری ، استاد جغرافیا دانشگاه تهران

کامران موسی خوانی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رشت

شهرام اباذرلو ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

سجاد اباذرلو ، کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشگاه آزاد تهران مرکز

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۱۴-۲۸

مقاله شهرسازی مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا) (61 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکان یابی پارکینگ های شهری در ارتباط با توسعه پایدار با استفاده از مدل AHP کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی مکانیابی پارکینگ‌های عمومی در ارتباط با توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی : شهر نی ریز)

چکیده:

با توسعه روزافزون شهری و افزایش ترافیک، آلودگی هوا و صوتی، ازدحام و شلوغی، معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه بخصوص در مناطق مرکزی شهرها، گریبان­گیر اکثر شهرهای کشور می‌باشد. در شهر نی‌ریز عدم ایجاد پارکینگ‌های کافی همزمان با توسعه معابر و کاربری‌های شهری، باعث معضلاتی در سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری شده است و نیاز به افزایش ظرفیت معابر و اختصاص فضای بیشتر به ترافیک، مکانیابی محل‌های مناسب برای احداث پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای را در جهت کاهش میزان توقف‌های حاشیه­ای در این منطقه ضروری ساخته است. در این شهر یک پارکینگ عمومی فعال با ظرفیت پارک ۵۰۰ خودرو، مساحتی حدود ۶۰۰۰ مترمربع را شامل می‌شود. علاوه بر این در طراحی و ساخت این پارکینگ از روش‌های سنتی بهره گرفته شده است که استفاده معقول و بهینه‌ای از زمین­های با ارزش شهری را در پی ندارد. ولی عدم توزیع مناسب پارکینگ در سطح شهر در حد نیاز، همچنین طراحی و کیفیت نامناسب تاسیسات و تجهیزات پارکینگ عمومی و…، باعث مشکلات فراوان حمل و نقل در این شهر شده است.

لذا با اعمال ضوابط و معیارهای مؤثر در مکانیابی پارکینگ­ها همچون فاصله از مراکز جاذب سفر، شبکه معابر، هزینه تملک زمین و کیفیت ابنیه و کاربری‌های مناسب احداث پارکینگ و…، سعی شده است که محل‌‌های بهینه برای احداث پارکینگ در منطقه مطالعاتی با استفاده از GIS مشخص شود.

مقاله شهرسازی مکان یابی پارکینگ های شهری در ارتباط با توسعه پایدار با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مکان یابی پارکینگ های شهری در ارتباط با توسعه پایدار با استفاده از مدل AHP مقاله کیمیا فکر بزرگ

روش پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. مدل بکار گرفته شده در این پژوهش، (AHP مدل تحلیل سلسله مراتبی) می‌باشد که تمام پارامترهای بکارگرفته شده با روش همپوشانی وزنی و مقایسه دو به دو اولویت بندی شده­اند که تراکم جمعیت خالص با وزن ۳۷۴۲/۰ در بالاترین اولویت و کیفیت بنا با ارزش۰۲۲۴/۰ در پایین‌ترین اولویت قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر مکانیابی نسبتاً مناسب پارکینگ عمومی موجود در شهر نی­ریز می‌باشد.

کلیدواژه ها : کلمات کلیدی: پارکینگ عمومی؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ شهر نی ریز؛ مدل تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P)؛ مکانیابی

نرگس زارع پیشه ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر مهدی اذانی ، استادیار جغرافیا ، دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر صفرقائد رحمتی ، استادیار جغرافیا دانشگاه یزد

حسن ستایشی ، کارشناسی ارشد مورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۸۷-۱۰۵

مقاله شهرسازی مکانیابی پارکینگ‌های عمومی در ارتباط با توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی : شهر نی ریز) (78 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی کاربردی gis و سنجش از دور در برنامه ریزی فضای سبز شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی کاربرد GIS و سنجش از دور در برنامه ریزی فضای سبز شهری(مطالعه موردی: منطقه ۶ شهراصفهان)

چکیده:

امروزه شهرها به عنوان کانون‌های بزرگ فعالیت و زندگی انسانها اغلب از طبیعت دور مانده‌اند و در این میان احداث و توسعه و نگهداری فضای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره شهرها نقش اساسی دارد. فضای سبز شهری همچون یک موجود زنده دائماً در حال تغییر و تحول است و کاربریهای عمومی در بسیاری از شهرها به دلایلی چون تراکم بالای جمعیت، افزایش آلودگی، همجواری‌های ناصحیح، کمبود فضای سبز و….. قادر به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نمی‌باشند.

مشکل دیگردر اغلب شهرهای ایران، عدم توزیع عادلانه فضای سبز در شهر و مشکلات دسترسی شهروندان به آن است. مدیران شهری برای پاسخگویی به این عدم تعادل‌‌ها ومشکلات، نیازمند به کارگیری ابزارهای تحلیل جدید و کارآمدی مانند GIS و RS جهت غنی­سازی و به روز کردن نقشه‌ها و برنامه ­ریزی می­باشند.

مقاله شهرسازی کاربردی gis و سنجش از دور در برنامه ریزی فضای سبز شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی کاربردی gis و سنجش از دور در برنامه ریزی فضای سبز شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ

در این پژوهش، نقشه فضای سبز شهری بخشی از شهر اصفهان با انجام پردازش بر روی تصاویر ماهواره­ایQuick Bird و همچنین با استفاده از نقشه برداری زمینی در محیط GIS تهیه شده است. همچنین با استفاده از نرم‌افزار GIS، تصویر ماهواره‌ای Quick Bird و GPS به بررسی و شناسایی گونه­ های فضای سبز، تاسیسات و مبلمان شهری و به هنگام سازی آنها در منطقه شش اصفهان پرداخته شده است. نتایج نشان داد که استفاده از فناوری و ابزارهای مذکور نقش قابل توجهی در تولید نقشه‌های جدید، به هنگام سازی و ساماندهی بانک اطلاعاتی فضای سبز شهری دارد و می‌تواند به نحو کارآمدی مدیران شهری را در برنامه­ ریزی فضای سبز شهری یاری رساند.

کلیدواژه ها : فضای سبز شهری؛ سنجش از دور؛ نقشه برداری؛ ماهواره Quick Bird؛ GIS؛ GPS؛ اصفهان

امیر کرم ، دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت معلم

شیلا حجه فروش نیا ، دکتری جغرافیا دانشگاه تربیت معلم

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۶۷-۷۸

مقاله شهرسازی کاربرد GIS و سنجش از دور در برنامه ریزی فضای سبز شهری کیمیا فکر بزرگ (39 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی جایگاه دفن پسماند - کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند (شهر مرودشت)

چکیده :

مکان­یابی محل­های مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرایند مدیریت جامع پسماند­های شهری است. محل کنونی دفن پسماند شهر مرودشت علاوه بر تکمیل ظرفیت از موقعیت محیطی کاملاً نامناسبی بهره گرفته و آثار و آلودگی­های زیست محیطی آن نه فقط در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیک نیز آثار منفی خود را بهتر نشان داده و توسعه­ پایدار این شهر را با بحران مواجهه خواهد ساخت.

در این پژوهش با استفاده از عوامل طبیعی، داده­ هایی چون فاصله از محدوده­ی قانونی شهر، فاصله از جاده، توانایی اراضی، فاصله از عوارض مصنوع (روستا، تأسیسات و تجهیزات شهری، معادن)، فاصله از گسل­های منطقه، و همچنین بررسی وضعیت هیدرواقلیم منطقه از جمله فاصله از آب­های سطحی منطقه، جهت باد، دما، بارش و غیره در محیط GIS، ابتدا محدودیت­های منطقه مورد مطالعه از لحاظ دفن پسماند (مناطق ممنوعه از نظر زیست محیطی) استخراج و سپس مقادیر لایه های اطلاعاتی بر اساس توابع عضویت فازی و بر اساس مطلوبیت آن­ها نسبت به هدف در بازه استاندارد صفر و یک قرار گرفتند.

مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی جایگاه دفن پسماند - کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی جایگاه دفن پسماند – مقاله کیمیا فکر بزرگ

این لایه­ ها در نهایت بر اساس وزن­های استخراج شده از طریق روش AHP، و به روش ترکیب خطی- وزنی با یکدیگر تلفیق و در نهایت مناطق مناسب جهت دفن پسماند استخراج گردیدند.

دکتر مسعود تقوایی ، استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

دکتر مهدی مومنی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد

رحیم زارعی ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۹-۲۹

مقاله شهرسازی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در مکان یابی جایگاه دفن پسماند (شهر مرودشت) (28 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, مدیریت شهری, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگهای طبقاتی شهری با استفاده از AHP کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از مدل AHP مطالعه موردی شهر اهواز

چکیده:

پارکینگ‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های شهری نقش عمده‌ای در کاهش پارک حاشیه‌ای و روانی ترافیک ایفا می‌کنند. امروزه در کلانشهرها به علت محدودیت زمین و فضا با ایجاد پارکینگ‌های طبقاتی می‌توان مدیریت بهینه در جهت افزایش خدمات‌دهی به حجم زیادی از وسائط نقلیه انجام داد. پارکینگ‌های طبقاتی زمانی می‌توانند کارآیی لازم را داشته باشند که از مکان یابی مناسب فضایی- مکانی برخوردار گردند.
اهواز از جمله کلانشهرهای جنوب کشور است که شبکه حمل و نقل آن در حال حاضر با مشکل اساسی کمبود پارکینگ جهت کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها روبرو بوده و بارگذاری فعالیت‌ها بدون توجه به این کاربری سبب گردیده که این مسأله به تدریج بعنوان یک معضل شهری خود را بروز دهد. این معضل در نقاط پرتراکم که از کاربری‌‌های چندگانه شهری بویژه کاربری اداری- تجاری و گذران اوقات فراغت برخوردارند خود را به شکل حادی نمایان می‌سازد.

مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگهای طبقاتی شهری با استفاده از AHP کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگهای طبقاتی شهری با استفاده از AHP کیمیا فکر بزرگ

این پژوهش به منظور مکان یابی بهینه پارکینگ‌های طبقاتی در جهت کارایی بیشتر ابتدا مطالعات اولیه جهت شناسایی معیارهای تاثیرگذار بر انتخاب مکان مناسب پارکینگ انجام، سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، وزن دهی معیارها صورت پذیرفته است در نهایت با تلفیق این مدل با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) محدوده‌های مناسب جهت احداث پارکینگ‌های طبقاتی پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی: برنامه ریزی؛ پارکینگ طبقاتی؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ تحلیل سلسله مراتبی؛ اهواز

دکتر سعید ملکی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

رضا زارعی ، کارشناسی ارشد ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه چمران

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۶۰-۶۲

مقاله شهرسازی ارزیابی و مکان یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از مدل AHP مطالعه موردی شهر اهواز کیمیا فکر بزرگ (36 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه مسکن کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز

چکیده:

در دهه های اخیر با ظهور انگاره های جدید، رشد و توسعه شهری به صورت هوشمند مطرح شده است و توسعه درون زا جزیی از آن به شمار می آید. این در حالی است که سیاست های جاری در کشور، فارغ از توجه به این انگاره ها تنها در پی پاسخگویی آنی به نیازهای جامعه است و بدین ترتیب عواقب آتی چنین تصمیماتی در رشد و توسعه شهر نادیده انگاشته می شود. اما بایستی توجه داشت که الگوبرداری از این مفاهیم و گرته برداری محض از آنها پیامدهای به مراتب بدتری خواهد داشت. از این رو با کنکاش دقیق در مفاهیم، چالش ها و راهبردهای آنها می بایست بسترسازی مناسبی برای بومی سازی این الگو فراهم آید.

هدف کلی این مقاله بازشناسی سیاست های مسکن مهر و نقد علمی بر آن، با توجه به ضرورت ها و محدودیت های توسعه شهری و ارایه الگوی توسعه درون زا به عنوان راهکار انطباقی این سیاست ها با رشد هوشمند شهری است. از این رو ابتدا به بررسی ضرورت توسعه افقی شهر، که مسکن مهر بر آن پافشاری دارد، پرداخته می شود؛ سپس به تبیین فرآیند و چارچوب توسعه درون زا اشاره می گردد و در نهایت به امکان سنجی توسعه درون زا به عنوان راهکار جایگزین مسکن مهر پرداخته می شود.

نتایج کلی این تحقیق مبین این نکته است که در شهرهایی که امکان بارگذاری توسعه درون افزا وجود دارد، استقرار و مکان گزینی مسکن مهر ورای ساختار و سازمان فضایی شکل یافته شهر، هزینه های مضاعفی را در تامین زیرساخت ها و خدمات شهری به مدیریت شهری تحمیل می کند؛ حال آنکه با هدایت جریان های سرمایه گذاری دولتی به سمت توسعه درون زا، ضمن استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، هزینه های توسعه شهری در عرصه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی به مراتب کاهش خواهد یافت.

کلید واژه: مسکن مهر، رشد بی قواره، رشد هوشمند، توسعه درون زا، اراضی بایر و مخروبه

نوید سعیدی رضوانی استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

داود کاظمی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)   بهار ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۵ ; از صفحه ۱۱۳ تا صفحه ۱۳۲ .

مقاله شهرسازی بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز کیمیا فکر بزرگ (44 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, توسعه شهری, فصلنامه جغرافیای انسانی, مسکن, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت_کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت

چکیده:

نحوه پراکنش خدمات روستایی نشانگر میزان رشد و توسعه­ یافتگی مناطق روستایی و  بالطبع نحوه نگرش به ساز و کارهای برنامه­ ریزی غیر متمرکز در سطح کشور می­باشد. در پراکنش خدمات روستایی در مراحل اولیه توسعه­ یافتگی، توجه به شاخص­های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت بسیاری است. در پژوهش حاضر با توجه به شرایط منحصر به فرد بخش درودزن در نزدیکی به مراکز جمعیتی و اقتصادی شیراز و مرودشت، سعی در سطح ­بندی مراکز خدماتی روستایی جهت نیل به اهداف پایداری در سطح منطقه شده ­است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از مدل­های کمی جهت سطح­ بندی مراکز روستایی می­باشد و از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی

مقاله شهرسازی تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت_مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلیدواژه ها : توسعه؛ توسعه روستایی؛ توزیع فضایی خدمات؛ بخش؛ سطح بندی؛ درودزن

علی شکور دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. مرودشت، ایران.
محمدعلی خورسندنیا کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
میثم صفرپور دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی – سال دوم – شماره پنجم – بهار۱۳

مقاله شهرسازی تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت (25 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, توسعه روستایی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم) مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم)

خلاصه مقاله:

در حال حاضر یکی از معضلات مهم زیست محیطی در شهرها و مراکز صنعتی شیوه انتخاب مکان مناسب جهت دفن پسماند ها می باشد. با توجه به تعدد پارامترهای موثر در انتخاب محل دفن پی جویی مکان مناسب به شیوه های سنتی و صحرایی دشوار و بعضا غیر ممکن است . برای حل این مشکل امروزه از سیستم های سامانه اطلاعاتی (GIS) استفاده می شود. در مطالعه حاضر نیز از GIS جهت تعیین مکان مناسب دفن پسماند های ویژه در استان قم استفاده شده است. برای این منظور لایه های اطلاعاتی مختلف مانند مناطق حفاظت شده، زمین شناسی، توپوگرافی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، کاربری اراضی ، مراکز جمعیتی ، راهها، پوشش گیاهی تهیه شده سپس مطابق استانداردهای موجود برای هر یک از لایه ها بافرهای درنظر گرفته شده است. نهایتا به روش وزن دهی پهنه های مستعد دفع پسماند تعیین گردیده است.
مقاله شهرسازی پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم) مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند ها با کمک GIS (مطالعه موردی استان قم) مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلمات کلیدی:

طهورا شیخی نارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, همایش و کنفرانس, کاربری زمین 0نظرات توسط