برنامه ریزی شهری

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط طیست شهر به شهرداری ها کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی شهر تهران)

چکیده:

شهر تهران با مشکلات زیست محیطی فراوانی روبرو است که یکی  از مهمترین آنها آلودگی­های زیست محیطی است. سازمان­هایی که مسئولیت مدیریت محیط زیست شهر را بر عهده دارند متعددند و ناهماهنگی بین آنها از عوامل بروز مشکلات زیست محیطی شهر تهران به حساب می آید.

در پژوهش حاضر سعی شده با بررسی امکان واگذاری مدیریت محیط زیست شهر تهران به شهرداری، راهکارهایی جهت انسجام و یکپارچگی مدیریت محیط زیست شهر ارائه­ گردد. بر این اساس با استفاده از روش پژوهشی نظریه مبنایی ، از طریق مطالعه­ اسناد و مصاحبه با مسئولان و صاحب نظران این امر، مسئله­ مدیریت محیط زیست شهر تهران در قالب ۵ وظیفه­ مدیریتی شامل: برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و تأمین منابع ، مورد کنکاش قرار گرفته و در قالب یک مدل پارادایمی، شرایط، راهبردها و پیامدهای حاصل از پدیده­ ظهور یافته ارائه می گردد.

امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط طیست شهر به شهرداری ها کیمیا فکر بزرگ ۱

نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که امکان واگذاری جامع و کامل مدیریت محیط زیست به شهرداری  وجود ندارد. اما از سوی دیگر می­توان به شکلی نسبی وظایف مدیریتی ذکر شده را به شهرداری واگذار نمود و با همکاری سایر سازمان­های ذیربط به صورت یکپارچه به مدیریت زیست محیطی شهر پرداخت. همچنین برای توانمند سازی شهرداری در انجام وظایف محول­شده لازم است تا ظرفیت سازی هایی در سه حیطه­ ساختاری، قانونی و فرهنگی در سازمان شهرداری انجام شود.

کلیدواژگان : مدیریت شهری یکپارچه؛ مدیریت محیط زیست شهری؛ شهرداری؛ روش نظریه مبنایی

غلامرضا کاظمیان، مرضیه شاه محمدی

مطالعات شهری،  مقاله ۳، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۲۴-۳۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود امکان سنجی واگذاری مدیریت محیط زیست شهر به شهرداریها (نمونه موردی شهر تهران) (379 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه مطالعات شهری, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مقاله شهرسازی تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

نرخ بی سابقه تحولات در بافت کلان شهرهای ایران، آن را دچار تغییرات کالبدی پیش بینی نشده ای نموده و برنامه ریزی برای آن با مشکل جدی مواجه نموده است. پژوهش حاضر تلاشی است برای تعیین شاخص های موثر در گونه شناسی بافت شهری به منظور برنامه ریزی برای این بافت در حال تحول.

بدین منظور، پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی، ابتدا به تدوین چهارچوب نظری گونه شناسی و شکل شناسی می پردازد و سپس، با استفاده از روش تحلیلی-تطبیقی و مرور مستندات و تجربیات مشابه در جهان و معیارها و مولفه های گونه شناسی، و بر آن اساس شاخص های موثر را مشخص می نماید.

پژوهش حاضر نشان می دهد که با استفاده از نه شاخص موثر و با استفاده دو مرحله ای از آنها، یا به عبارت دیگر، استفاده از شاخص های با اهمیت بیشتر برای مقاصد مختلف برنامه ریزی در مرحله اول برای تعیین گونه های اصلی، و سپس استفاده از باقی شاخص ها در این گونه ها برای تعیین زیر گونه های بافت شهری می توان به روندی سیستماتیک برای دسته بندی بافت شهری دست یافت.

کلید واژه: بافت شهری، گونه شناسی، شکل شناسی، شاخص ها

کیانوش ذاکرحقیقی دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

حمید ماجدی

فرح حبیب

هویت شهر پاییز و زمستان ۱۳۸۹ , دوره  ۴ , شماره  ۷  از صفحه ۱۰۵ تا صفحه ۱۱۲ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری (52 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, دکتر فرح حبیب, هویت شهر 0نظرات توسط
ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری tourism sustainable development planning 1

ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدر سنندج

چکیده:

برنامه ریزی گردشگری طبیعی نخستین اقدام در مدیریت مناطق طبیعی با رویکرد گردشگری است که در آن عرصه‌های مستعد طرح ریزی تفرجی، پهنه بندی می‌شود. در این مطالعه با هدف شناسایی و پهنه بندی گونه‌های مختلف گردشگری طبیعی در پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندج، از روش تجزیه و تحلیل سیستمیک استفاده شد.

با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سیستمی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه توان تفرجی حاصل از این مدل تهیه شد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که منطقه‌ی مورد مطالعه فاقد تفرج متمرکز طبقه‌ یک است. و بیشترین مساحت منطقه را مناطقی با توان گسترده طبقه‌دو تشکیل می‌دهند.

به منظور بررسی تأثیر فاکتور اثرگذار  گردشگران ،۴۵۰ پرسش نامه در بین گردشگران منطقه توزیع شد. نتایج این بررسی نشان داد که اکثر گردشگران نیز دلایل انتخاب منطقه‌ تفرجی مورد مطالعه را دسترسی به منابع آبی معرفی می کنند. جهت ارتقای مدل تجزیه و تحلیل سیستمی و بررسی تأثیر فاکتور منابع آبی بر طبقات مختلف تفرج حاصل از مدل سیستمی، نقشه‌ی بافر منابع آبی تهیه شد و با نقشه‌ی توان تفرجی حاصل از مدل سیستمی تلفیق و نقشه‌ی توان تفرجی نهایی به دست آمد.

نتایج این ارزیابی نشان داد که ۶ درصد از مساحت منطقه، توان تفرج متمرکز طبقه‌ یک، ۲۸ درصد از مساحت منطقه توان تفرج متمرکز طبقه دو، ۳۵ درصد مساحت منطقه توان تفرج گسترده‌ طبقه‌ یک و توان تفرج گسترده‌ طبقه‌ دو ۳۱ درصد مساحت منطقه را در بر می‌گیرد. مقایسه بین دو نقشه توان تفرجی نشان داد که در مدل تجزیه و تحلیل سیستمی، منطقه فاقد تفرج متمرکز طبقه‌یک است.

با دخالت دادن فاکتور منابع آبی ۶ درصد (۳۲۰/۱۶۰هکتار) از مساحت منطقه دارای توان تفرج متمرکز طبقه‌ یک شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که فاکتور منابع آبی، پوشش گیاهی، راههای دسترسی، فاکتورهای فیزیکی (شیب و جهت) به ترتیب بیشترین تأثیررا بر فرایند ارزیابی توان تفرجی در منطقه‌ی مورد مطالعه دارند. در صورتی که در مدل تجزیه و تحلیل سیستمی، پارامترهای مؤثر در ارزیابی توان تفرجی به ترتیب شیب، خاک، جهت، آب، گیاه و اقلیم ذکر شده است.

sanandaj ecotourism sustainable development planning 2

با توجه به نتایج مشخص شد که فعالیت‌های تفرجی مورد انتظار در زون های گسترده، شامل مواردی همچون پیاده روی، کوه پیمایی، بازدید از چشم اندازها و اسکیت روی برف و غیره است که نیاز به هیچ گونه استقرار و خدمات تفرجی به جز طراحی مسیرهای پیاده روی آن هم در شرایط خاص ندارد. اما در مناطق با زون تفرج متمرکز فعالیت‌های اردو زدن، پیکنیک های خانوادگی وغیره نیازمند استقرار امکانات و تسهیلات مناسب گردشگری است.

کلیدواژه ها : گردشگری؛ نیازهای تفرجی؛ بازدیدکنندگان؛ پارک آبیدر؛ محیط زیست

کیومرث حبیبی

جاهده تکیه خواه 

محمد آزاد احمدی

نشریه مطالعات شهری ، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۳-۲۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج (66 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, دکتر کیومرث حبیبی, فصلنامه مطالعات شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد

چکیده:

پدافند غیر عامل یکی از موضوعاتی است که از گذشته تا کنون در برنامه ریزی برای شهرها از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده است و مکان یابی مطلوب را می‌توان مهم‌ترین اقدام در این جهت محسوب نمود؛ لذا این پژوهش با توجه به اهمیت مبحث پدافند غیر عامل در مکان‌یابی کاربری‌ها، در پی بررسی و تأثیر نقش پدافند غیر عامل در احداث یکی از کاربری‌های پر جاذبه شهری یعنی کاربری مراکز تجاری و خرید بر اساس روش سلسله مراتبی (AHP) می‌باشد.

پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی با هدف کاربردی می‌باشد که از طریق مطالعات اسنادی و میدانی و هم چنین استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP) حاصل شده است. خط یک قطار شهری مشهد به عنوان محدوده مطالعاتی این پژوهش انتخاب شده است. در این راستا ابتدا عوامل موثر بر احداث مراکز تجاری و خرید با استفاده از نظر متخصصان و انجام قضاوت گروهی به روش دلفی شناسایی شده و سپس با استفاده از روش سلسله مراتبی، وزن دهی این معیارها انجام شده است. در انتها معیارهای (لایه‌ها) به دست آمده با توجه به وزن هر معیار به وسیله توابع overlay در نرم افزار GIS تلفیق شده و امتیاز هر یک از ایستگاه­ها با توجه به عوامل مؤثر و وزن آن‌ها به دست آمده است.

مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها کیمیا فکر بزرگ ارشد شهرسازی

در ادامه با توجه به معیارهای به دست آمده به اولویت بندی ایستگاه های موجود در خط یک قطار شهری پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که در این خط ایستگاه های شریعتی و پاستور در الویت اول و دوم جهت احداث مراکز خرید و تجاری قرار گرفته‌اند.

کلیدواژگان: پدافند غیر عامل؛ تحلیل سلسله مراتبی (AHP)؛ خط یک قطار شهری مشهد؛ مکان یابی

براتعلی خاکپور دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی وفائی کارشناس ارشد جغرافیا

رضا صمدی کارشناس ارشد جغرافیا

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۱۷-۳۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد (61 downloads)

* بر اساس موضوع, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, حمل و نقل و شبکه معابر, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیرعامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی

چکیده:

در جهان امروز، مبحث پدافند غیرعامل به قدری دارای اهمیت است که کشورهای توسعه‌یافته بخش مهمی از برنامه ­ریزی­های جامع و ملی خود را به آن اختصاص می­دهند. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران که زیرساخت­های شهری هنوز در حال احداث است، ضرورت توجه به پدافند غیرعامل شهری برای کاهش حجم خسارات بیشتر مورد توجه است؛ لذا آمادگی در برابر سوانح، بسیار مهم می­ باشد.

بنابراین هدف از این پژوهش، برنامه ­ریزی پدافند غیرعامل و مکان­یابی پناهگاه است. تاکنون زمین­لرزه ­های بسیاری باعث خرابی ساختمان­ها در شهر کرمان گردیده است؛ لذا در این پژوهش به این مهم، پرداخته شده و منطقه یک شهر کرمان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است.

روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی­ های میدانی است. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از شبیه­ ساز کارمانیا خطر (Karmaniya Hazard Model) که در نرم ­افزار GIS  کار می­کند و نیز منطق فازی انجام شده است. تهیه نقشه خطر لرزه­ای به وسیله­ شبیه­ ساز کارمانیا خطر (KHM) برای اولین بار در این تحقیق انجام گرفته است و در  آن، از هر سه متغیر مورد نیاز ریزپهنه­ بندی، شامل خطر جنبش زمین، گسیختگی دامنه ­ها و خطر روانگرایی استفاده شده است.

مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نتایج نشان می­دهد که به علت ساختار کالبدی ناموزون و رشد ناهماهنگ شهری، در وضع موجود شاهد عدم وجود پناهگاه در سطح منطقه و در برنامه ­ریزی وضع مطلوب نیز، شاهد کمبود ۳۷ مترمربع فضای پناهگاهی برای هر نفر، با توجه به سرانه استاندارد ۴۰ مترمربعی، هستیم.

کلیدواژگان: پدافند غیرعامل؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ مکان‌یابی؛ منطق فازی؛ منطقه یک شهر کرمان

غلامعلی خمر استادیار جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه زابل

حسام الدین صالح گوهری کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۲۱-۳۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی برنامه ریزی پدافند غیر عامل و مکان یابی پناهگاه های شهری با استفاده از منطق فازی (89 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مدیریت بحران, مکان یابی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی

چکیده:

عدالت فضایی از مباحثی است که در سال­های اخیر در میان جغرافی­دانان و برنامه­ ریزان اهمیت ویژه­ای یافته است. از آن­جا که تسهیلات شهری ساختاردهنده شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر می­باشد، بی عدالتی در نحوه­ توزیع آن تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار و ماهیت شهر گذاشته است. یکی از دلایل بروز مسائل ناشی از شهرنشینی و شهرگرایی کم توجهی یا بی توجهی به آثار عدالت فضایی در کشورهاست.

هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی در شهر یاسوج است. بر این اساس روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق، بنیادی و توسعه­ای است که در آن از مدل­های آماری از قبیل ضریب همبستگی و رگرسیون­ها استفاده شده است. همچنین با استفاده از ۱۲ شاخص خدماتی نحوه‌ی توزیع خدمات در ۲۳ محلّه­ی شهر بررسی شده است. یافته­ های تحقیق نشان می­دهد که از نظر توزیع خدمات در شهر یاسوج، ۳ محلّه دارای توزیع خدمات کاملاً متعادل، ۵ محلّه تقریباً متعادل، ۸ محلّه نیمه متعادل و ۷ محلّه نیز نامتعادل بوده ­اند.

مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

بر همین اساس ساکنان محله های ۱۳، ۱۸ و ۱۹ ( واقع در جنوب و غرب شهر) بیشترین نیازمندی را دارند. بیش از ۸۰ درصد جمعیت آنها، نیازمندی بالا به خدمات دارند و محله های ۲، ۴، ۶ و ۸، ۹، ۱۰، ۲۲ ( واقع در شرق و مرکز شهر) کمترین نیازمندی به خدمات را دارا هستند.  برقراری ارتباط آماری بین تراکم توزیع خدمات و تراکم خالص جمعیت با z-score نشان می­دهد که تراکم جمعیت با توزیع خدمات دارای رابطه معناداری نسبی است. به گونه ­ای که محلّه­ هایی با تراکم جمعیتی خیلی بالا، دارای توزیع خدمات کاملاً نامتعادل هستند. از طرف دیگر این نتیجه به ­دست آمده است که دسترسی نسبتاً مناسبی به تسهیلات شهری وجود دارد. با این وجود، نابرابری میزان دسترسی به تسهیلات در شهر مشهود است.

کلیدواژگان: تسهیلات شهری؛ توزیع و تمرکز فضایی؛ عدالت فضایی؛ شهر یاسوج

رضا مستوفی الممالکی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

امیر بسطامی نیا  دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

یوسف تازش کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۷-۱۶

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی و تحلیل توسعه تسهیلات شهری از دیدگاه عدالت فضایی (49 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis و Geoda

چکیده:

اصولا استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از نرم افزار GIS و مدل موران در قالب نرم­ افزار Geoda نحوه توزیع فضایی جمعیت و سکونتگاه­های شهری استان آذربایجان­ غربی را نسبت به متغییرهای طبیعی بررسی کند.

مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نوع تحقق کاربردی بوده روش بررسی آن توصیفی­ـ ­تحلیلی و همبستگی می­باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که آب و هوا، دسترسی به منابع آب بیشترین تاثیر را در پراکندگی جمعیت شهری استان داشته­ اند بطوریکه میزان ضریب موران برای عوامل ذکر شده به ­ترتیب بیش از ۵/۰ و ۳/۰ می­باشد در این میان میزان این ضریب برای سایر عوامل طبیعی مورد مطالعه، نشان دهنده رابطه مثبت و نه­ چندان قوی است به­ عبارت دیگر می­توان گفت که بیشتر جمعیت شهری استان، در طبقات ارتفاعی ۱۴۰۰ – ۱۰۰۰ متر پراکنده هستند که بیانگر استقرار جمعیت در مخروطه افکنه ­های دشت­های آبرفتی در ارتباط با منابع آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه می­باشد. این شرایط با وجود شیب کمتر از ۵ درصد و شرایط اقلیمی نیمه­ مرطوب محیط مناسبی را برای فعالیت­های کشاورزی فراهم می­کند.

بطور کلی نتایج بدست آمده نشان می­ دهد که توزیع جمعیت، بیش از توزیع سکونتگاه­ها از عوامل طبیعی تبعیت می­کنند.

کلیدواژگان: عوامل طبیعی؛ سکونتگاه‌های شهری؛ جمعیت شهری؛ شاخص موران؛ GIS

میرنجف موسوی استادیار گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

حسین نظم فر استادیار گروه جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی

احمد آفتاب دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری محقق اردبیلی و مدرس دانشگاه پیام نور ارومیه

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۵، بهار ۱۳۹۲، صفحه ۸۰-۹۸

کیمیا فکر بزرگ | مقاله شهرسازی بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه ها با استفاده از gis (37 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, جغرافیا, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری

چکیده:

با افزایش جمعیت، توسعه و گسترش شهرنشینی، انسانها به تدریج از طبیعت دور شده و تراکم بیش ازحد جمعیت و ایجاد محیطهای انسان ساخت، نیازهای زیست محیطی، جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده است. برای رفع این نیازها، انسان شهرنشین اقدام به ایجاد پارکها در داخل شهرها کرده است.

هدف تحقیق حاضر اولویت بندی شاخص‌های رضایت‌مندی شهروندان از پارکها و فضاهای سبز شهری با استفاده از مدل topsis در پارکهای (محمدیه، ساحلی و ملت) شهر بوکان می‌باشد. روش انجام پژوهش به صورت توصیف. تحلیلی و پیمایشی است. قسمت اعظم اطلاعات به صورت تکمیل پرسشنامه بین مراجعان به پارک اخذ شده و در نهایت تجزیه و تحلیل نهایی برروی آن صورت گرفته است.

مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که اکثر معیارها از حد ایده‌آل مثبت به یک اندازه فاصله دارند و فاصله آنها از ۵/۰ تا ۶/۰ می‌باشد. در رتبه‌بندی نهایی عنصر فضای سبز در رتبه اول رضایت‌مندی از عناصر پارکهای شهری قرار گرفته است. همچنین شاخص امنیت رتبه ۱۴ را کسب کرده که کم اهمیت‌ترین عنصر می‌باشد. همچنین بین وضعیت شغلی و زمان استفاده از پارک رابطه معناداری وجود دارد. اما بین کارکرد پارکهای شهر و نوع جنیست رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین ایجاد حس مشترک برای نگهداری و توجه ویژه به پارک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که در نهایت انسان‌های اجتماع هستند که از این فضاهای شهری استفاده می‌کنند.

کلید واژگان : پارک‌های شهری؛ رضایت‌مندی؛ روش شباهت به گزینه ایده‌آل؛ شهر بوکان

شورش آهنگری دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

چیمن موسی زاده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

رباب محمدی کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور کرج

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۷-۲۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکها وفضاهای سبز شهری (77 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کاربری زمین, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز

چکیده:

کاربری زمین شهری جزو مفاهیم پایه و اصلی دانش شهرسازی و درواقع شالوده‌ی شکل گیری آن است و به اندازه‌ای اهمیت دارد که برخی از برنامه ریزان شهری در کشورهای پیشرفته آن را مساوی با برنامه‌ریزی شهری می‌دانند. از اینرو هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهری در روستاهای الحاقی به مادر شهرها طی دوره ی زمانی ۱۳۸۱ – ۱۳۹۱ می‌باشد.

مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

روش اصلی پژوهش توصیفی – تحلیلی و مطالعه‌ی تطبیقی سرانه‌های شهری و مساحت کاربری اصلی محدوده‌ی مورد مطالعه طی این دو دوره با استفاده از روش Crosstab و GIS است. بررسی تغییرات حاصل از سرانه‌ها در محدوده مورد مطالعه نشان دهنده‌ی این است که این محدوده هرچند یک پیکره‌ی جدیدی بر شهر تبریز می‌باشد و نیازمند افزودن به برخی از سرانه‌هاست، اما این تغییرات در سرانه‌ها بسیار کم است. این در حالیست که اراضی بایر و خالی که مهمترین اراضی برای گسترش‌های جدید است، در این محدوده زیاد بوده و با اندکی برنامه ریزی مناسب، این اراضی با فضاهای جدید شهری قابل گسترش و بهره برداری می‌باشند. نتایج تحقیق نیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان تغییرات در این دوره از اراضی بایر به کاربری مسکونی، اراضی بایر به کاربری فرهنگی و اراضی بایر به کارگاه می‌باشد که به ترتیب در ۴۴۲۷۴ متر مربع، ۳۲۵۶۶ متر مربع و ۲۵۶۶۹ متر مربع صورت گرفته است. همچنین کمترین میزان تغییرات، به تغییر کاربری مزارع به کاربری فرهنگی می‌باشد.

کلیدواژگان: کاربری زمین شهری؛ برنامه ریزی شهری؛ تعییرات کاربری؛ آخماقیه

اکبر اصغری زمانی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

شاهرخ زادولی خواجه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه چمران اهواز

فاطمه زادولی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

پیام علی بخش زاده کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۳۵-۴۸ 

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای الحاقی به کلان شهر تبریز (46 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, توسعه روستایی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کاربری زمین 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مقاله شهرسازی نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد

چکیده:

در این پژوهش با ماهیت توصیفی- تحلیلی، نقش عوارض شهرداری با تاکید بر عوارض واگذاری امتیاز تراکم مازاد در قیمت مسکن بررسی شده است. قلمروی مطالعاتی تحقیق حاضر، منطقه۱۱ شهرداری مشهد می­باشد. اطلاعات و داده­ های مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعه منابع اسنادی، اخذ اطلاعات از شهرداری منطقه، سایت­ها و مراکز مربوط به املاک و مستغلات، سامانه سیستم یکپارچه شهرسازی شهر مشهد و برداشت­های میدانی و نمونه ­گیری از منطقه (۲۵۰ نمونه) به دست آمده و با استفاده از نرم ­افزار SPSS و با مدل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 housing price in mashhad kimiafekr e bozorg

نتایج نشان می­دهد که واگذاری تراکم مازاد در شکل کنونی، میانگین سهم عوارض شهرداری را در هزینه تولید واحدهای جدید مسکونی به میزان ۱۰درصد افزایش می­دهد. ضریب همبستگی پیرسون (۸۸۲/۰=r)، فرض مورد آزمون را مبنی بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین قیمت مسکن و عوارض شهرداری، در شرایط واگذاری امتیاز تراکم مازاد، تایید می­کند و براین اساس پیشنهاد می ­شود که نظام درآمدی شهرداری­ اصلاح و برپایه­ منابع درآمدی پایدار قرار گیرد و سهم عوارض بر تولید مسکن کاهش و به سمت عوارض بر مصرف مسکن روی آورده شود.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده؛ تراکم مازاد؛ عوارض شهرداری؛ قیمت مسکن

نشریه مطالعات شهری دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۴۴-۴۹

محمدرحیم رهنماء دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد
شهرزاد قلیزاده سرابی- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله شهرسازی نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد | کیمیا فکر بزرگ (54 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, برنامه ریزی شهری, تراکم, فصلنامه مطالعات شهری, مسکن 0نظرات توسط