بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت

مقاله شهرسازی تدوین شاخص های شناسایی بافت های ناکارآمد کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی تدوین شاخص‌های شناسایی بافت های ناکارآمد

چکیده:

سیستم پویـای شهر پیوسته در حـال تغییر و تحول است و در این میـان، با گـذشت زمان مشکلاتی مانند فقـر، بـی‌سازمانی، آلودگی‌های محیطی و‌… چهره برخی نقاط شهر را دگرگون ساخته و رنگ و بویی متفاوت از گذشته که نشانه‌هایی از افول و زوال را در بر دارد بر آنها می‌نشاند. مسأله‌ای که امروزه با آن روبرو هستیم، شناسایی اینگونه بافتهای شهری است که از چرخه متصل با شهر خارج و تبدیل به بافتهایی نا‌کارآمد شده‌اند.

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است؛ ضمن آنکه تلاش می‌گردد از طریق مطالعه اسناد ارایه شده از سوی ارگانهای مسئول و منابع کتابخانه‌ای، جستجوی اینترنتی و مصاحبه با مسئولین آشنا با موضوع تحقیق مطالب لازم گردآوری شده و سپس با نگاهی کارشناسانه به بررسی آنها پرداخته شود و در نهایت با استفاده از اصول شاخص‌سازی، شاخصهایی برای شناخت بافتهای شهری ناکارآمد تدوین گردد.

delapidated urban texture urban planning kimiafekre bozorg

نتیجه آنکه، در کشور ایران، بافتهای ناکارآمد در دو دسته بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی بررسی شده که برای هر یک شناسه‌هایی تعیین گردیده که شاید در برخی موارد جامع نبوده و نیازمند اصلاحاتی باشند؛ ولی بهتر آن است که شاخصهایی برای شناسایی بافتهای نا‌کارآمد شهری به کار رود که دیدی همه جانبه نسبت به مسایل شهری داشته و از جداسازی انواع بافتهای شهری ناکارآمد اجتناب گردد.

همچنین باید تمام انواع بافتهای تاریخی، صنعتی، محدوده‌های تجاری متروکـه و‌… به عنوان بافت ناکـارآمد تلقی شده و به صورت یکپارچه برای آنها تصمیم‌گیری شود. ضمن آنکه، شاخصها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که با ارایه میزانی برای سنجش، ابهامات ممکن را به حداقل رسانند.

واژه‌های کلیدی: شاخص، فرسودگی، بافت فرسوده، سکونتگاه غیررسمی، بافت نا‌کارآمد

کبریا صداقت رستمی  کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه هنر اصفهان

گیتی اعتماد  دکترای شهرسازی، استادیار دانشگاه آزاد

رسول بیدرام دکترای اقتصاد شهری، استادیار دانشگاه هنر اصفهان

جعفر ملاذ کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مربی دانشگاه هنر اصفهان

مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی سال اول، شماره اول، تابستان ۱۳۹۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی تدوین شاخص‌های شناسایی بافت های ناکارآمد (148 downloads)
* بر اساس موضوع, اسکان غیر رسمی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیل بافت فرسوده مسکونی منطقه ۷ شهر اصفهان و راهکارهای آن کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی تحلیل بافت فرسوده مسکونی منطقه ۷ شهر اصفهان و راهکارهای ساماندهی آن

چکیده:

بافت فرسوده یکی از موارد مطرح در بسیاری از شهرهای ایران است که هرکدام متناسب با شرایط انسانی و طبیعی خود نیازمند مداخله و اصلاح می‌باشد. منطقه ۷ اصفهان در قسمت شمال این شهر واقع شده است و این منطقه با مساحت ۲۸۵۷ هکتار ،حدود ۶درصد از مساحت شهر اصفهان و حدود۹۴/۱۸۷ هکتار بافت فرسوده را به خود اختصاص داده است، بافت فرسوده منطقه ۷ از گونه‌ی بافت فرسوده با پیشینه شهری می‌باشد.

دراین مقاله مسائل و مشکلات موجود در بافت فرسوده و عوامل مؤثر بر تخریب آن مورد بررسی قرارگرفته است جامعه آماری مورد مطالعه ساکنان بافت فرسوده منطقه ۷ می‌باشد، حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شده است، ۳۱۹ پرسشنامه در بین افراد توزیع گردید و با بکارگیری از نرم‌افزار SPSS آمارتوصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و برای تحلیل‌های استنباطی از روش آماری t تست تک گروهی استفاده شده است.

مقاله شهرسازی تحلیل بافت فرسوده مسکونی شهر اصفهان و راهکارهای ساماندهی آن کیمیا فکربزرگ

برخی نتایج بدست آمده بیانگر آن است که که کمبود امکانات و خدمات شهری، تأسیسات زیربنایی در بافت فرسوده از یک طرف و از طرف دیگر وضعیت اجتماعی اقتصادی ساکنان بافت از جمله (درآمد کم ساکنان و نرخ بالای بیکاری، بالا بودن افراد مهاجر جویای کار در محدوده)، سبب شده تا روند بهسازی و نوسازی درون بافت کند شود.

نتایج نشان می‌دهد ساکنین منطقه پایین بودن توان مالی خود را مهمترین عامل در عدم نوسازی مسکن خود می‌دانند. در این مقاله با به کارگیری از تکنیک SWOT به شناسایی عوامل داخلی و خارجی پرداخته و راهکارهایی جهت استفاده از فرصت‌ها برای غلبه بر نقاط ضعف منطقه پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه ها : بافت فرسوده؛ بهسازی؛ ساماندهی؛ منطقه ۷؛ نوسازی

نفیسه روحانی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی دوره ۲، شماره ۷، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۶۳-۷۸  

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی تحلیل بافت فرسوده مسکونی منطقه ۷ شهر اصفهان و راهکارهای ساماندهی آن (53 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده شهر آمل)

چکیده:

کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود که دارای مؤلفه های چندگانه ی اجتماعی، محیطی و اقتصادی می باشد. توجه به این شاخص در شهرها بدلیل نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری و بطور کلی تعیین میزان قابل زیست بودن شهرها فزونی یافته است.

در شهرهای کشور، بافت های فرسوده از جمله مناطق شهری می باشند که آهنگ تحولات کالبدی و رونق اقتصادی – اجتماعی آنها با سایر نقاط شهری مطابقت نداشته و سطح کیفی زندگی در آنها به سبب فرسودگی تنزل چشمگیر می یابد. بافت فرسوده شهر آمل نیز که هسته اولیه و خواستگاه شهر را شامل می گردد، از جنبه های گوناگون کیفیت زندگی از جمله کیفیت محیطی، اقتصادی و سلامت اجتماعی چهره ای متفاوت نسبت به سطح شهر را به نمایش گذارده است.

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری کیمیا فکر بزرگ

از اینرو هدف از این تحقیق پاسخ به پرسش اصلی تحقیق مبنی بر وضعیت شاخص کیفیت زندگی و تعیین نقاط قوت و ضعف هر یک از ابعاد سه گانه آن در بافت فرسوده شهر آمل بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و در آن گردآوری داده ها بر پایه پرسشنامه هایی می باشد که در میان محلات ۱۴ گانه این بافت و بر اساس جمعیت ساکن در هر محله توزیع گردیده است.

جامعه آماری آن شامل۳۵۰ خانوار در بافت فرسوده بوده که به شیوه تصادفی ساده  برای مطالعه انتخاب شده اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که در نهایت به منظور تحلیل آمار گردآوری شده از نرم افزار SPSS  و از روش های آماری از قبیل همبستگی اسپیرمن و آزمون کای اسکوئر استفاده گردید. نتایج آزمون ها  نشان می دهد که بافت فرسوده شهر  به لحاظ شاخص کیفیت زندگی در زیر سطح متوسط قرار گرفته است و در این میان شهروندان از وضعیت اقتصادی نسبت به سایر مؤلفه ها ابراز نارضایتی بیشتری نموده اند. در میان محلات نیز محله پایین بازار در زمینه سلامت اجتماعی، محله نیاکی در زمینه کالبدی و محله چاکسر در زمینه اقتصادی وضعیت نامساعد تری نسبت به سایر محلات این بافت نشان داده اند.

کلیدواژگان: کیفیت زندگی؛ بافت فرسوده؛ شهر آمل

امیر حسین خادمی ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکترعیسی جوکار سرهنگی ، استادیار جغرافیا دانشگاه مازندران

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۰۰-۱۱۷

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری (76 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی شناخت و تحلیل کالبدی خانه های شهر نجف اشرف برای باززنده سازی بافت قدیم شهر - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی شناخت و تحلیل کالبدی خانه های شهر نجف اشرف در جهت باززنده سازی بافت قدیم شهر – کیمیا فکر بزرگ

چکیده

معماری نجف که برای بیش از ۱۰۰۰ سال مرکز جهان تشیع به شمار می رفت، متاثر از دو محور، محدودیت های اقلیمی (اقلیم گرم و نیمه مرطوب و دمای بالا که در ماه های گرم به بش از ۶۰ درجه می رسد) و شکل خاص زندگی طلاب بود. با آزادی دوباره شیعه در عراق، رونقی با شتاب در تحرک حوزه علمیه این شهر- که در حوزه نفوذی به اندازه کل سطح شهر قدیم نجف است- به چشم می خورد که امید زنده شدن مجدد خانه های تاریخی متروک را بیدار می کند.

در این مقاله مطالعه ای کالبدی بر روی چند خانه با ارزش بافت انجام گرفته که حاصل ان ارائه الگوهای معماری مسکونی نجف (درجهت شناختی بهتر برای احیایی هماهنگ تر با بنای موجود) است: ۱٫ سرداب ها ۲٫ مشربیه ۳٫ ایوان های رفیع ۴٫ سطح اشغال کم خانه ها ۵٫ تزئینات آجرکاری. تشابه و تقارب این الگوها با نمونه های مشابه در مرزهای سیاسی ایران امروز، نشانگر این است که معماری نجف جواب هوشمندانه معماری ایرانی به شرایط خاص این شهر است. طلاب از سراسر جهان تشیع به نجف رو خواهد کرد؛ با احیای خانه های تاریخی به عنوان مسکن طلاب، می توان علاوه بر حفظ این میراث ارزشمند، طلاب را نیز در فضای بسیار غنی تر از آنچه امروز به عنوان مدرسه ساخته می شود، ساکن کرد.

مقاله شهرسازی شناخت و تحلیل کالبدی خانه های شهر نجف اشرف برای باززنده سازی بافت قدیم شهر - کیمیا فکر بزرگ_Page_09
مقاله شهرسازی شناخت و تحلیل کالبدی خانه های شهر نجف اشرف برای باززنده سازی بافت قدیم شهر – مقاله کیمیا فکر بزرگ

واژگان کلیدی: محدودیت های اقلیمی، سرداب، ایوان، الگوهای زندگی طلاب.

سجاد مؤذن کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور

نشریه هنرهای زیبا/شماره ۴۶/تابستان ۱۳۹۰

 

مقاله شهرسازی شناخت و تحلیل کالبدی خانه های شهر نجف اشرف در جهت باززنده سازی بافت قدیم شهر (42 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, مسکن, معماری, ملاحظات اقلیمی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در فرهنگی - تاریخی - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافتهای فرهنگی – تاریخی – کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

این مقاله ضمن شناخت و بررسی سیاست ها و برنامه های «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» در دو دهه اخیر، به معرفی این رویکرد در آئینه اسناد و مدارک منتشره از سوی مجامع و مراجع بین المللی، می پردازد؛ به عبارتی می توان بازتاب بسیاری از مفاهیم، سیاست ها و برنامه های تدوین شده در حوزه حفاظت و بازآفرینی را در محتوا و نحوه تنظیم اسناد رسمی و بین المللی جستجو نمود، به گونه ای که نتیجه آن به دنبال واکاوی و تدوین چارچوب مفهومی «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» به عنوان رویکرد غالب در مواجهه با بافت های فرهنگی – تاریخی در دو دهه اخیر بوده است.

بر مبنای چارچوب مفهومی «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» معیار «برجستگی» مکان تحت تاثیر زیرمعیارهای «اصالت»، «یکپارچگی» و «ارزش نسبی»، در وجه حفاظتی آن و از طرفی دیگر، معیار «سرزندگی اقتصادی» تحت تاثیر زیرمعیارهای بازآفرینی فیزیکی، کارکردی و فرهنگی – اجتماعی، در وجه توسعه ای چارچوب «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» مورد توجه قرار می گیرند.

مقاله شهرسازی تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در فرهنگی - تاریخی - مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در فرهنگی – تاریخی – مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

به علاوه، سیاست «بازآفرینی حفاظت مبنا» به عنوان سیاست غالب در ایجاد همگرایی و تعادل میان اهداف و برنامه های «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» در بافت های فرهنگی- تاریخی در دو دهه اخیر به رسمیت شناخته شده است.

کلیدواژه ها : بازآفرینی؛ برجستگی؛ حفاظت؛ سرزندگی اقتصادی؛ محیط های فرهنگی – تاریخی

پیروز حناچی دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

سمیه فدایی نژاد دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا ، معماری و شهرسازی ، دوره ۳، شماره ۴۶، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۵-۲۶

مقاله شهرسازی تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در فرهنگی - تاریخی - کیمیا فکر بزرگ (71 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری، «نمونه موردی محله امامزاده یحیی، ناحیه ۲، منطقه ۱۲ شهرداری تهران»

چکیده:

ظهور نظریات «توسعه درون زا» از اوایل قرن بیستم تاکنون نیاز به مرمت بافت های فرسوده درونی شهرها را الزامی می کند. بافت های واجد ارزش، با وجود ارزش های محتوایی (تاریخی، فرهنگی و اجتماعی) از نظر ریخت شناسی بافت و الگوی نوسازی دچار آشفتگی های بصری و عملکردی هستند. برای حل مساله این بافت ها تاکنون رویکردهای متفاوتی تحت عنوان موزه ای، توانمند سازی و ارگانسیتی اتخاذ گردیده است، رویکرد ارگانیستی که با جامع نگری سعی در تکیه بر میراث موجود در بافت های فرسوده واجد ارزش و تلفیق اقتصاد و فرهنگ و احیای پایدار بافت های تاریخی از طریق تعیین نقش آن ها در سازمان فضایی شهر دارد، با تئوری های جدید ساماندهی شهری از جمله «توسعه خلاق» همخوان است که یکی از روش های پیاده سازی توسعه خلاق برنامه ریزی گردشگری بافت های فرسوده می باشد.

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت های فرسوده شهری کیمیا فکر بزرگ

این مقاله با بررسی نظریات نوین توسعه بویژه توسعه خلاق با رویکرد گردشگری و تدوین مدل (SZCD)، که مدلی برای شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافت فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. عوامل، معیارها و شاخص های مدل در محدوده امامزاده یحیی را استخراج کرده و نتیجه را در قالب پهنه زمینه ساز توسعه پیشنهاد کرده است.

کلید واژه: توسعه خلاق، پهنه های زمینه ساز، گردشگری، مدل شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق (SZCDM)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تهران

محسن رفیعیان ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا بمانیان ، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مجتبی رفیعیان ، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت شهری بهار و تابستان ۱۳۸۹ دوره  ۸ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۲۳۵ تا صفحه ۲۵۷

مقاله شهرسازی شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق بافتهای فرسوده با رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری محله امامزاده یحیی (94 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, محله, مدیریت شهری, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده - کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده شهر ورزنه

چکیده:

شهرها نیز مانند موجودات زنده‌ای هستند که رشد و زوال را تجربه می‌کنند. اگر عوامل منفی نظم و سازمان فضایی آنهارا برهم زنند فرایند زوال آنها تسریع خواهد شد. بنابراین شهرهای کهن و باستانی ایران،که دارای هویت ویژه‌ای هستند ودارای بافت‌های قدیمی با ارزش و تاریخی‌اند در معرض زوال و فرسودگی هستند .شهر ورزنه به عنوان یکی از شهرهای قدیمی ایران در معرض خطر نابودی و فرسودگی قرار دارد .

این پژوهش به ارزیابی ساختار فیزیکی قدیم با تمرکز بر روش‌های توصیفی – تحلیلی پرداخته است که با به کارگیری تکنیک swot به شناسایی عوامل منفی و مثبت در بافت قدیم شهر ورزنه تلاش نمود تا به ارائه برنامه‌ریزی استراتژیک برای نوسازی و بهسازی این بافت بپردازد.

مقاله شهرسازی برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده - کیمیا فکر بزرگ_Page_05
مقاله شهرسازی برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده – مقاله کیمیا فکر بزرگ

نتایج تحقیق نشان داد که بافت مورد نظربا کمبود زیرساخت‌های فیزیکی مواجه است که خود نیازمند اقدامات فوری برای تجدید حیات شهری است.

کلمات کلیدی: بافت شهری؛ برنامه ریزی استراتژیک؛ بهسازی؛ مداخله در بافت؛ شهر ورزنه

دکتر مهدی مومنی ، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

دکتر حسن بیک محمدی ، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

مهرآرا تکبیری ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نجف آباد

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره ۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۲۳-۴۰

مقاله شهرسازی برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده شهر ورزنه (43 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی - کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی آباد کتول (استان گلستان)

چکیده
محله جنگلده یکی از سه هسته روستایی شهر علی آباد کتول است که در زمان حاضر بر اساس معیارها و شاخصهای موجود، به عنوان سکونتگاهی نامتعارف شناخته میشود. این محله اکنون در بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی با مشکلات عدیده ای مواجه است و به ساماندهی و توانمندسازی نیاز دارد.

تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی عوامل و شاخص های ساماندهی و توانمندسازی جنگلده انجام صورت گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با تکنیک “تحلیل عاملی اکتشافی” مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی - کیمیا فکر بزرگ_Page_07
مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی – مقاله کیمیا فکر بزرگ

بر اساس نتایج تحقیق، عامل تفریحی درمانی در اولویت نخست، عامل مشارکتی بهداشتی در اولویت دوم، عامل اجتماعی در اولویت سوم، عامل رضایتمندی در اولویت چهارم، عامل کالبدی در اولویت پنجم، عامل مذهبی  آموزشی در اولویت ششم، و عامل اقتصادی در اولویت هفتم است که باید در تدوین برنامه ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده در نظر گرفته شود.

کلیدواژه ها: سکونتگاههای نامتعارف، ساماندهی، توانمندسازی، محله جنگلده

علیرضا زارع شاه آبادی  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
محمد سلیمانی مهرنجانی  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران
ابوالفضل زنگانه  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد
مهندس احمد زنگانه  مربی گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره ۷۶ ، تابستان ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی بررسی شاخص ها و سطح بندی اولویت ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی آباد کتول (استان گلستان) (41 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیای انسانی, محله 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ادامه ی حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی ادامه حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی به مثابه نوین ترین راهبرد مقابله با آن (نمونه موردی شهر تبریز)

چکیده:

طی دهه های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سکونتگاه های غیررسمی به طور عمده در حاشیه کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است. این محلات خودرو یا حاشیه نشین به بیان درست تر، اسکان غیررسمی نامیده شده اند و کارکرد اصلی آنها تامین زمین و الگوی ساخت متناسب با توان مالی گروه های کم درآمد مهاجر از روستاها یا گروه های کم درآمد و فقیر شهری رانده شده از بافت موجود شهرهاست.

مقاله شهرسازی ادامه ی حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی ادامه ی حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی مقاله کیمیا فکر بزرگ

این گونه سکونتگاه ها که خدماتی پایین و ساکنینی کم توان و مشاغلی نامطمئن دارند، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاری های اجتماعی فراهم می سازند و خطرپذیری بالایی در برابر سوانح طبیعی و انسانی دارند.

در حال حاضر سکونتگاه های غیررسمی در شهر تبریز با وسعت ۴۰۰ هکتار و جمعیتی متجاوز از ۴۰۰۰۰۰ نفر می باشد. در این مقاله رویکرد توانمندسازی به عنوان راهبردی نوین و علمی جهت مقابله با سکونتگاه های غیررسمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاد شده است.

کلید واژه: اسکان غیررسمی، راهبرد توانمندسازی، اقشار کم درآمد، بدمسکنی

محمد رضا پور محمدی ، استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

رضا جهان بین ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس   پاییز ۱۳۸۸ , دوره  ۱ , شماره  ۱ ; از صفحه ۳۳ تا صفحه

۵۲

مقاله شهرسازی ادامه حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی به مثابه نوین ترین راهبرد مقابله با آن (نمونه موردی شهر تبریز) - کیمیا فکر بزرگ (79 downloads)


* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, اسکان غیر رسمی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, دکتر محمدرضا پور محمدی, فصلنامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد bid کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد BID (نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه)

چکیده:

مراکز شهری در طول تاریخ کانون توجهات و محل وقایع خاص شهری بوده و به عنوان مهمترین بخش شهر مورد توجه گرفته است که در حال حاضر با افول کارکردی مواجه اند. برای گذار از این وضعیت، نوسازی و بهسازی این مراکز امری ضروری تلقی می شود. در این میان، روش بهبود نواحی کسب و کار  (BID)یکی از استراتژیهای موثر و جدید در ادبیات نوین نوسازی است. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی و تبیین میزان انطباق پذیری این روش در مرکز شهر ارومیه و بررسی مولفه های موثر بر افزایش کیفیت زندگی است. روش تحقیق این مقاله، توصیفی – تحلیلی است.

روش گردآوری اطلاعات شامل روشهای کتابخانه ای، پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. روش نمونه بصورت تصادفی ساده بوده و جامعه هدف ساکنین، اصناف و مراجعین به محدوده انتخاب شده است. حجم نمونه ۲۳۸ نفر بوده و پایایی پرسشنامه باستفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق آزمون بارتلت و شاخص KMO در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمونT ، تحلیل همبستگی، رگرسیون ساده و چند متغیره و تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از این روش، با باززنده سازی مرکز شهر ارومیه همخوانی و سازگاری دارد. تک بعدی نبودن روش BID و ارتقاء شرایط کسب و کار و افزایش کیفیت زندگی در محدوده از دلایل اصلی سازگاری این روش است. نتایج بررسی های آماری در تحقیق نشان داد که عوامل کالبدی بیشترین نقش را در بهبود کیفیت زندگی در مرکز شهر داشته است.

کلید واژه: مراکز شهری، باززنده سازی، کیفیت زندگی، بهبود نواحی کسب و کار، شهر ارومیه

حسین پور هاله, کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشکده هنر و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس.

داداش پور هاشم,استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، گروه هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.

رفیعیان مجتبی، دانشیار گروه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری

نشریه مدیریت شهری، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ , دوره  ۹ , شماره  ۲۸ ; از صفحه ۲۷۳ تا صفحه ۲۸۴ .

مقاله شهرسازی باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد BID (نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه) کیمیا فکر بزرگ (91 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, مدیریت شهری, نظری محتوایی, کیفیت زندگی 0نظرات توسط