اقتصاد شهری

مقاله شهرسازی ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های دلفی و  ahp

مقاله شهرسازی ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های دلفی و  AHP

چکیده:

گستره های فقر، بخش جدا ناپذیری از جوامع شهری روزگار معاصر ما را شکل داده اند که به واسطه تبعات سوء خود، مورد توجه جوامع محلی و جهانی قرار گرفته اند. تصور عام در خصوص بسط چنین گستره هایی، فقر اقتصادی است و سخن در خصوص این گستره ها یادآور ساکنانی است که در دستیابی به نیازهای اولیه زندگی ناتوان بوده و یا با مشکل مواجه هستند. اما به راستی میزان اثرگذاری اقتصاد و درآمد به عنوان مهمترین خصیصه آن در شکل گیری و بسط چنین سکونتگاه هایی تا چه میزان بوده و آیا مولفه-هایی دیگری در بسط این گستره ها، اثرگذارند؟ کنکاش در خصوص شکل گیری و بسط گستره های فقر، حکایت از اثرگذاری مولفه های چندبعدی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی دارند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان اثرگذاری مولفه های موثر در بسط گستره های فقر و روشنگری در خصوص میزان همبستگی خصیصه های اقتصادی به عنوان مهمترین مولفه در باورهای عام کارشناسان در بسط و توسعه چنین گستره های است. به منظور دستیابی به هدف مذکور روش تحقیق به کار گرفته شده، روش توصیفی- تحلیلی است. جهت شناسایی ارتباطات ذکر شده، از تکنیک Delphi و روش ارزیابی فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از روی هم گذاری لایه ها در سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به عنوان مدل شناسایی گستره های فقر استفاده شده است.

Economical measures Delphi and ahp kimiafekre bozorg

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که از میان ۴ مولفه مورد بررسی (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی)، دو مولفه محیطی و کالبدی بیشترین همبستگی را با شکل گیری و بسط گستره های فقر داشته و مولفه اقتصاد با همبستگی ۵۷ درصد در رتبه سوم همبستگی با چنین گستره هایی قرار دارد. همچنین خصیصه درآمد خانوارها که به طور معمول به عنوان مهمترین عامل موثر در بسط چنین سکونتگاه هایی از آن یاد می شود، با ۲۲ درصد از همبستگی بالایی برخوردار نبوده و خصیصه های اقتصادی دیگری چون نرخ بیکاری و میزان بار تکفل از همبستگی بیشتری در شکل گیری و بسط گستره های فقری برخوردارند.

کلید واژه: اقتصاد شهری، گستره فقر، درآمد خانوار، نرخ بیکاری، AHp ،Delphi، شهر کاشمر

بمانیان محمدرضا دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

رضایی راد هادی کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

منصوررضایی مجید کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد تهران مرکز

مدیریت شهری  بهار و تابستان ۱۳۹۰ , دوره  ۹ , شماره  ویژه نامه ; از صفحه ۱۵۳ تا صفحه ۱۶۶

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیک های دلفی و ahp (54 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, اقتصاد شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تخمین تابغ تقاضای مسکن با استفاده از روش رگرسیون داده های پانل کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از روش رگرسیون داده های پانل

چکیده:

برای بسیاری از خانوارها مفهوم مسکن چیزی بیشتر از یک سر پناه است. برای این گونه خانوارها احتمالاً مسکن مهمترین دارایی در سبد مالی آنها است. این وضعیت به گونه ای است که مسکن در بیشتر کشورهای صنعتی به عنوان مهمترین جزء تشکیل دهنده ثروت شخصی محسوب میشود. با عنایت به گران بودن هزینه خدمات در این بخش، خدمات مسکن از جمله هزینه های عمده خانوار به حساب می آید. قیمت مسکن از مهمترین علائق صاحبان املاک، بانکها، سیاستگذاران و نیز مالکان واحدهای مسکونی است.
بنابراین، تغییرات قیمت آن برای خانوارها، بنگاه های تولیدکننده مسکن و نیز برای دولت مهم است. نوسانات قیمت در این عرصه، شرایط جوامع را به لحاظ اقتصادی -اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، برآورد قیمت واحدهای مسکونی و تعیین عوامل تأثیرگذار در این حوزه به حل برخی از مشکلات پیرامون موضوع مسکن کمک خواهد کرد و به طور مسلم امر سیاستگذاری در این عرصه را تسهیل می کند.

مقاله شهرسازی تخمین تابغ تقاضای مسکن با استفاده از روش رگرسیون داده های پانل کیمیا فکر بزرگ شهرسازی

در این مطالعه با استفاده از روش تابع قیمت هدانیک تقاضای مسکن شهرهای غرب استان مازندران و عوامل موثر بر قیمت مسکن در این شهرها بررسی شده است. جامعه آماری این مطالعه مجتمع های مسکونی بیشاز دو واحد مسکونی را در بر میگیرد که توسط یک تابع لگاریتمی دو طرفه و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل برآورد میگردد.

بر اساس نتایج ناشی از تخمین، مساحت (زیر بنا) و لوکس بودن واحد مسکونی به صورت مثبت و فاصله تا مرکز شهر به صورت منفی قیمت واحدهای مسکونی را متاثر میکنند و تعداد واحدهای مسکونی در هر مجتمع قیمت واحدهای مسکونی را تحت تاثیر قرار نداده و اصلی ترین عامل موثر به قیمت واحدهای مسکونی مساحت منزل مسکونی است.

کلمات کلیدی: ادغام داده های مقطعی، داده های سری زمانی، تابع قیمت هدانیک

سید فخرالدین فخرحسینی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
الهام فاضلی ویسری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی – سال دوم – شماره پنجم – بھار ١٣٩۲

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی تخمین تابغ تقاضای مسکن با استفاده از روش رگرسیون داده های پانل (10 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, مسکن 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مقاله شهرسازی نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد

چکیده:

در این پژوهش با ماهیت توصیفی- تحلیلی، نقش عوارض شهرداری با تاکید بر عوارض واگذاری امتیاز تراکم مازاد در قیمت مسکن بررسی شده است. قلمروی مطالعاتی تحقیق حاضر، منطقه۱۱ شهرداری مشهد می­باشد. اطلاعات و داده­ های مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعه منابع اسنادی، اخذ اطلاعات از شهرداری منطقه، سایت­ها و مراکز مربوط به املاک و مستغلات، سامانه سیستم یکپارچه شهرسازی شهر مشهد و برداشت­های میدانی و نمونه ­گیری از منطقه (۲۵۰ نمونه) به دست آمده و با استفاده از نرم ­افزار SPSS و با مدل رگرسیونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 housing price in mashhad kimiafekr e bozorg

نتایج نشان می­دهد که واگذاری تراکم مازاد در شکل کنونی، میانگین سهم عوارض شهرداری را در هزینه تولید واحدهای جدید مسکونی به میزان ۱۰درصد افزایش می­دهد. ضریب همبستگی پیرسون (۸۸۲/۰=r)، فرض مورد آزمون را مبنی بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین قیمت مسکن و عوارض شهرداری، در شرایط واگذاری امتیاز تراکم مازاد، تایید می­کند و براین اساس پیشنهاد می ­شود که نظام درآمدی شهرداری­ اصلاح و برپایه­ منابع درآمدی پایدار قرار گیرد و سهم عوارض بر تولید مسکن کاهش و به سمت عوارض بر مصرف مسکن روی آورده شود.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده؛ تراکم مازاد؛ عوارض شهرداری؛ قیمت مسکن

نشریه مطالعات شهری دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۴۴-۴۹

محمدرحیم رهنماء دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد
شهرزاد قلیزاده سرابی- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله شهرسازی نقش عوارض شهرداری بر قیمت مسکن در شهر مشهد | کیمیا فکر بزرگ (54 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, برنامه ریزی شهری, تراکم, فصلنامه مطالعات شهری, مسکن 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست کیمیا فکر بزرگ

دانلود مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست (مطالعه موردی: مرتع ممیزی شده شوررود، بخش شیب آب شهرستان زابل)

چکیده :

فقر روستایی به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهره برداری غیراصولی و ناپایدار از این منابع، موجب تشدید تخریب محیط زیست می شود و بحران های زیست محیطی نیز به واسطه تحلیل و از بین بردن منابع مورد استفاده روستاییان، بر شدت فقر آنان می افزاید. هدف از این تحقیق، بررسی نقش فقر اقتصادی و اجتماعی روستایی بر تخریب محیط زیست در مرتع ممیزی شده شوررود در بخش شیب آب شهرستان زابل است.

روش تحقیق بر اساس هدف آن، کاربردی است، و داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده اند. در روش میدانی ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و واحد آماری، سرپرست خانوار (بهره بردار روستایی) است. بدین منظور، تاثیر عملکرد مستقیم و غیرمستقیم انسان بر تخریب محیط زیست (مرتع) ناشی از فقر اقتصادی و اجتماعی بهره برداران روستایی، بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پایین بودن متوسط درآمد سرانه خانوارهای روستایی، بازدهی پایین مرتع و عدم دسترسی به فرصت های شغلی، عامل فقر اقتصادی و سطح پایین تحصیلات خانوار روستایی و بالا بودن بعد خانوار، عامل فقر اجتماعی روستاییان استفاده کننده از مرتع بوده است. این عوامل سبب شده اند تا روستاییان از یک طرف با عملکرد غیرمستقیم برای تامین ضروریات زندگی، به نگهداری بیش از حد دام در فضای محدود مرتع بپردازند؛ و از طرف دیگر با تاثیر مستقیم خود از طریق بوته کنی که می تواند در به تاخیر انداختن فرسایش خاک و افزایش طول عمر مرتع مفید باشد، باعث شدت تخریب پذیری مرتع گردند. به طور کلی، فقر اقتصادی و اجتماعی روستاییان (مرتع) از طریق عملکرد مستقیم (بوته کنی به منظور تامین سوخت، فروش و ایجاد آغل) و غیرمستقیم انسان (نگهداری دام مازاد بر ظرفیت مرتع) سبب تخریب محیط زیست شده است.

مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلید واژه: فقر، اقتصادی، اجتماعی، تخریب، محیط زیست، مرتع

زهرا شریفی نیا، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)   تابستان ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۶ ; از صفحه ۶۷ تا صفحه ۸۴ .

مقاله شهرسازی نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست (مرتع ممیزی شده شوررود شیب آب زابل) (24 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, توسعه روستایی, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه جغرافیای انسانی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری کیمیا فکر بزرگ_کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی سنجش تاثیرات اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر)

چکیده:

تجربه ثابت کرده است که گردشگری همواره دربردارنده تاثیرات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی است. بدین دلیل، سیاست توسعه پایدار گردشگری (توریسم)، امروزه رویکردی عمومی است که دولت ها به آن توجه کرده اند تا گردشگری یا توریسم از لحاظ بوم شناختی در بلندمدت مقبول افتد و از لحاظ مالی خودکفا، و از دیدگاه های اجتماعی و اخلاقی نیز برای جوامع محلی مفید و نویدبخش باشد.

بنابراین، گردشگری باید بخشی از محیط های طبیعی و فرهنگی و انسانی باشد تا تعادل بین آنها را حفظ کند. در این پژوهش تاثیرات گردشگری در شهرستان مشکین شهر بررسی می گردد و راهکارهایی برای توسعه پایدار گردشگری ارایه می شود تا ضمن افزایش منافع حاصل از آن، بتوان تاثیرات منفی آن را به حداقل کاهش داد.

این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی است؛ و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی و همبستگی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و متخصصان سازمان ها و ادارات شهرستان مشکین شهر، به تعداد ۵۵ نفر است. بنابراین، به دلیل حجم اندک، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و نمونه گیری دیگری صورت نگرفت. روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش، روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که توسعه گردشگری در شهرستان مشکین شهر آثار نامطلوبی را در محیط زیست به وجود آورده است. همچنین، توسعه گردشگری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان مشکین شهر تاثیر داشته است. نتایج این پژوهش می تواند در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیط زیست استان اردبیل و شهرستان مشکین شهر و همچنین شهرداری و فرمانداری این شهر (استانداری اردبیل) کاربرد داشته باشد.

کلید واژه: گردشگری، تاثیرات گردشگری، توسعه پایدار، گردشگری پایدار، شهرستان مشکین شهر

اصغر ضرابی،  دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

صدیف اسلامی پریخانی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه اصفهان

پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)   بهار ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۵ ; از صفحه ۳۷ تا صفحه ۵۲ .

مقاله شهرسازی سنجش تاثیرات اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری (66 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, برنامه ریزی شهری, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه جغرافیای انسانی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی کالبدی اسکان غیر رسمی بناب - کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی- کالبدی اسکان غیر رسمی در شهر بناب (نمونه موردی: دیزج شمالی)

چکیده مقاله شهرسازی:

یکی از مسائل مهم در شهرهای امروزی مسئله اسکان غیر رسمی است. این پدیده تحت تاثیر روابط نابرابر سیاسی- اقتصادی در سطح جهانی، ضعف برنامه‌های ملی در سطح میانی و برنامه ریزی شهری در سطح خرد شکل گرفته است.

مقاله حاضر درپی بررسی، شناخت و تحلیل ساختار اقتصادی و کالبدی-فضایی اسکان غیررسمی در شهر بناب می‌باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی  (Survey) بوده ولی در عین حال از روش کتابخانه‌ای (اسنادی) نیز بهره گرفته شده است؛ نوع تحقیق بر اساس هدف پژوهش کاربردی و براساس ماهیت پژوهش توصیفی-تحلیلی است.

شیوه نمونه‌گیری احتمالی ساده بوده که برای انتخاب افراد نمونه از روش سیستماتیک استفاده شده است. تعداد پرسشنامه۳۵۰ مورد می‌باشد. بررسی ساختار اقتصادی محله دیزج شمالی بر اساس ۵ شاخص و بررسی ساختار کالبدی-فضایی این محله بر اساس ۵ شاخص دیگر صورت گرفت.

مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی کالبدی اسکان غیر رسمی بناب - مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی کالبدی اسکان غیر رسمی بناب – مقاله کیمیا فکر بزرگ

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که گسستی آشکار در ساختاراقتصادی و کالبدی-فضایی بین محله دیزج شمالی و سایرمحلات شهر بناب وجود دارد. همچنین بررسی و تحلیل کلیه شاخص‌های تحقیق نشان می‌دهد که رابطه‌ای مستقیم بین شرایط نامطلوب اقتصادی و کالبدی-فضایی در محله اسکان غیر رسمی دیزج شمالی قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی: ساختاراقتصادی؛ ساختارکالبدی؛ اسکان غیررسمی؛ شهربناب؛ محله دیزج شمالی

دکتر بختیار عزت پناه، استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد واحد مرند

دکتر میر نجف موسوی، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد واحد ارومیه

اصغر رشیدی ابراهیم حصاری ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت معلم تهران

محمد امین عطار ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، صفحه ۸۱۹۷

مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی-کالبدی اسکان غیر رسمی در شهر بناب - کیمیا فکر بزرگ (44 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, اقتصاد شهری, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, محله 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبریز و حوزه نفوذ آن کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبریز و حوزه نفوذ آن

چکیده:

بازار تبریز از گذشته های دور با کارکردهای قوی و متنوع، حوزه نفوذی وسیع و گسترده در سطح ملی و بین المللی داشته؛ اما در دهه های اخیر به دلیل بی توجهی طرح های شهری به آن در معرض افول قرار گرفته است. روش تحقیق در نوشتار حاضر توصیفی و تاریخی است، که با استفاده از داده های حاصل از روش های میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. کاهش بارگذاری سطح فعالیت های تجاری به لحاظ کمی، ایجاد رقابت پذیری با هدف کارایی فضایی و اقتصادی، تقویت، احیا و توسعه محوری کشور با عملکرد بازرگانی ـ تجاری، ارتقای کارایی و بهره وری بهینه اقتصادی، و همچنین فعالیت های کلان شهر تبریز با استفاده از ظرفیت های درونی مرکزیت بافت تاریخی منطقه، تقویت کیفی و ارتقای شان بازار به عنوان مرکز اقتصادی کلان شهر تبریز، از یافته های تحقیق به شمار می آید.

کلید واژه: کارکرد اقتصادی، بازار، ساختار کالبدی، تبریز، حوزه نفوذ

نفیسه مرصوصی، استادیار جغرافیا دانشگاه پیام نور

محمدباقر خانی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)   بهار ۱۳۹۰ , دوره  ۴۳ , شماره  ۷۵ ; از صفحه ۱۳۳ تا صفحه ۱۵۲

مقاله شهرسازی تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبریز و حوزه نفوذ آن - کیمیا فکر بزرگ (69 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, فصلنامه جغرافیای انسانی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی برآورد تابع تقاضای گردشگری داخلی در شهرستان مشهد - کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری اقتصاد شهری دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی برآورد تابع تقاضای گردشگری داخلی در شهرستان مشهد

چکیده:

هدف از این تحقیق، برآورد تابع تقاضای گردشگری داخلی در شهرستان مشهد است. اطلاعات به‌کار رفته از نوع مقطعی می‌باشد که شامل ۵۰۰ خانوار گردشگر داخلی است که حداقل یک شب در شهرستان مشهد در بهار ۱۳۹۰ اقامت داشته‌اند. نمونه‌ی مورد مطالعه به‌صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات از طریق مصاحبه‌ی شفاهی با سرپرست خانوار و تکمیل پرسشنامه جمع­آوری گردیده است.

برای برآورد تابع تقاضای گردشگری از مدل آیدز (سیستم تقاضای تقریباً ایده آل) به شکل مدل رگرسیون، استفاده شده است. در این تحقیق علاوه بر بررسی میزان تاثیر متغیرهای مخارجی (درآمدی) و قیمتی بر مخارج گردشگر برای پنج کالای غذا، محل اقامت، ایاب و ذهاب، سوغات و بازدید از مکان‌های دیدنی، تاثیر سه متغیر انتظارات گردشگر نسبت به آینده‌ی اقتصادی، تعداد ساعات کار روزانه‌ی سرپرست خانوار و میزان بدهی سرپرست خانوار بر روی مخارج گردشگر مورد تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق کشش‌های قیمتی و مخارجی تقاضا برای پنج کالای ذکر شده در حالت وجود سه متغیر جدید و عدم وجود آنها در تابع تقاضای گردشگری باهم مقایسه شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیر انتظارات گردشگر نسبت به آینده‌ی اقتصادی تاثیر معناداری بر مخارج گردشگر بر روی پنج کالای ذکر شده دارد. همچنین متغیر تعداد ساعات کار روزانه‌ی سرپرست خانوار، تاثیر معنا‌داری بر مخارج گردشگر بر روی کالاهای غذا، ایاب و ذهاب، سوغات و بازدید از مکان‌های دیدنی دارد. این متغیر تاثیر معناداری بر مخارج گردشگر روی کالای محل اقامت ندارد. متغیر میزان بدهی گردشگر تاثیر معناداری بر مخارج گردشگر بر روی کالاهای غذا و بازدید از مکان‌های دیدنی دارد؛ این متغیر تاثیر معناداری بر مخارج روی کالاهای غذا، ایاب و ذهاب و سوغات ندارد. مقایسه‌ی بین کشش‌های قیمتی و مخارجی (درآمدی) محاسبه شده برای دو گروه رگرسیون برآورد شده نشان داد که اضافه کردن سه متغیر جدید در معادله‌ی تقاضای گردشگری، کشش قیمتی کالاهای محل اقامت، ایاب و ذهاب، سوغات و بازدید از مکان‌های دیدنی را نسبت به حالت نبود این سه متغیر افزایش می‌دهد. همچنین کشش مخارجی برای کالاهای غذا و محل اقامت کمتر و برای کالاهای ایاب و ذهاب، سوغات و بازدید از مکان‌های دیدنی بیشتر از قبل می‌شون.

کلمات کلیدی: گردشگری داخلی؛ سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل(آیدز)؛ کشش قیمتی¬تقاضا؛ کشش مخارجی (درآمدی) تقاضا

دکتر جواد میر محمدی صادقی

رامین محبوبی

مریم شریف دوست

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱، صفحه ۶۳-۷۵

مقاله شهرسازی برآورد تابع تقاضای گردشگری داخلی در شهرستان مشهد - کیمیا فکر بزرگ (23 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, برنامه ریزی شهری, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر(نمونه موردی شهر اسلامشهر)

چکیده:

یکی از اثرات فرآیند شهرگرایی شتابان، رشد فزاینده تعداد شهرها و همچنین تبدیل مراکز روستایی به نقاط منفصل شهری است؛ که با بر هم زدن تعادل توزیع فضایی جمعیت و برنامه ریزی، آسیب های اجتماعی وسیعی از آن مترتب است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی و میدانی وسیع ازجمله تکمیل ۲۲۰ پرسشنامه خانوار در روستای شاطره و شهر اسلامشهر انجام پذیرفته، تاثیر عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق مورد بررسی قرار داده و مشخص می سازد عوامل اقتصادی و کالبدی روستای شاطره و شهر اسلامشهر دارای تفاوت معناداری است و به عنوان عوامل موثر در ایجاد تعارضات ناشی از الحاق نقاط روستایی به محدوده شهر محسوب می گردد.

مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر_مقاله کیمیا فکر بزرگ

کلیدواژه ها: محدوده شهر؛ عوامل کالبدی؛ عوامل اقتصادی؛ اسلامشهر؛ شاطره

نغمه محمدپورلیما؛ علی نوری کرمانی؛ فرشید عالیزاد میناآباد

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۶۰-۷۸

مقاله شهرسازی بررسی عوامل اقتصادی و کالبدی در ایجاد تعارضات حاصل از الحاق روستا به شهر(نمونه موردی شهر اسلامشهر) کیمیا فکر بزرگ (15 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, توسعه روستایی, توسعه شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد bid کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد BID (نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه)

چکیده:

مراکز شهری در طول تاریخ کانون توجهات و محل وقایع خاص شهری بوده و به عنوان مهمترین بخش شهر مورد توجه گرفته است که در حال حاضر با افول کارکردی مواجه اند. برای گذار از این وضعیت، نوسازی و بهسازی این مراکز امری ضروری تلقی می شود. در این میان، روش بهبود نواحی کسب و کار  (BID)یکی از استراتژیهای موثر و جدید در ادبیات نوین نوسازی است. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی و تبیین میزان انطباق پذیری این روش در مرکز شهر ارومیه و بررسی مولفه های موثر بر افزایش کیفیت زندگی است. روش تحقیق این مقاله، توصیفی – تحلیلی است.

روش گردآوری اطلاعات شامل روشهای کتابخانه ای، پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. روش نمونه بصورت تصادفی ساده بوده و جامعه هدف ساکنین، اصناف و مراجعین به محدوده انتخاب شده است. حجم نمونه ۲۳۸ نفر بوده و پایایی پرسشنامه باستفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق آزمون بارتلت و شاخص KMO در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمونT ، تحلیل همبستگی، رگرسیون ساده و چند متغیره و تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از این روش، با باززنده سازی مرکز شهر ارومیه همخوانی و سازگاری دارد. تک بعدی نبودن روش BID و ارتقاء شرایط کسب و کار و افزایش کیفیت زندگی در محدوده از دلایل اصلی سازگاری این روش است. نتایج بررسی های آماری در تحقیق نشان داد که عوامل کالبدی بیشترین نقش را در بهبود کیفیت زندگی در مرکز شهر داشته است.

کلید واژه: مراکز شهری، باززنده سازی، کیفیت زندگی، بهبود نواحی کسب و کار، شهر ارومیه

حسین پور هاله, کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشکده هنر و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس.

داداش پور هاشم,استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، گروه هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.

رفیعیان مجتبی، دانشیار گروه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری

نشریه مدیریت شهری، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ , دوره  ۹ , شماره  ۲۸ ; از صفحه ۲۷۳ تا صفحه ۲۸۴ .

مقاله شهرسازی باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد BID (نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه) کیمیا فکر بزرگ (91 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, مدیریت شهری, نظری محتوایی, کیفیت زندگی 0نظرات توسط