اسکان غیر رسمی

مقاله شهرسازی تدوین شاخص های شناسایی بافت های ناکارآمد کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی تدوین شاخص‌های شناسایی بافت های ناکارآمد

چکیده:

سیستم پویـای شهر پیوسته در حـال تغییر و تحول است و در این میـان، با گـذشت زمان مشکلاتی مانند فقـر، بـی‌سازمانی، آلودگی‌های محیطی و‌… چهره برخی نقاط شهر را دگرگون ساخته و رنگ و بویی متفاوت از گذشته که نشانه‌هایی از افول و زوال را در بر دارد بر آنها می‌نشاند. مسأله‌ای که امروزه با آن روبرو هستیم، شناسایی اینگونه بافتهای شهری است که از چرخه متصل با شهر خارج و تبدیل به بافتهایی نا‌کارآمد شده‌اند.

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است؛ ضمن آنکه تلاش می‌گردد از طریق مطالعه اسناد ارایه شده از سوی ارگانهای مسئول و منابع کتابخانه‌ای، جستجوی اینترنتی و مصاحبه با مسئولین آشنا با موضوع تحقیق مطالب لازم گردآوری شده و سپس با نگاهی کارشناسانه به بررسی آنها پرداخته شود و در نهایت با استفاده از اصول شاخص‌سازی، شاخصهایی برای شناخت بافتهای شهری ناکارآمد تدوین گردد.

delapidated urban texture urban planning kimiafekre bozorg

نتیجه آنکه، در کشور ایران، بافتهای ناکارآمد در دو دسته بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی بررسی شده که برای هر یک شناسه‌هایی تعیین گردیده که شاید در برخی موارد جامع نبوده و نیازمند اصلاحاتی باشند؛ ولی بهتر آن است که شاخصهایی برای شناسایی بافتهای نا‌کارآمد شهری به کار رود که دیدی همه جانبه نسبت به مسایل شهری داشته و از جداسازی انواع بافتهای شهری ناکارآمد اجتناب گردد.

همچنین باید تمام انواع بافتهای تاریخی، صنعتی، محدوده‌های تجاری متروکـه و‌… به عنوان بافت ناکـارآمد تلقی شده و به صورت یکپارچه برای آنها تصمیم‌گیری شود. ضمن آنکه، شاخصها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که با ارایه میزانی برای سنجش، ابهامات ممکن را به حداقل رسانند.

واژه‌های کلیدی: شاخص، فرسودگی، بافت فرسوده، سکونتگاه غیررسمی، بافت نا‌کارآمد

کبریا صداقت رستمی  کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه هنر اصفهان

گیتی اعتماد  دکترای شهرسازی، استادیار دانشگاه آزاد

رسول بیدرام دکترای اقتصاد شهری، استادیار دانشگاه هنر اصفهان

جعفر ملاذ کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مربی دانشگاه هنر اصفهان

مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی سال اول، شماره اول، تابستان ۱۳۹۰

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی تدوین شاخص‌های شناسایی بافت های ناکارآمد (141 downloads)
* بر اساس موضوع, اسکان غیر رسمی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی اسکان غیر رسمی، علل، پیامدها و راه حلها کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مقاله شهرسازی اسکان غیر رسمی، علل، پیامدها و راه حلها نمونه موردی شیرآباد زاهدان | کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

اسکان غیر رسمی، پدیده ای است نابهنجار، که نسبت به بافت متداول شهر مشاهده می شود. این پدیده، تجلی فقدان برآورده شدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار کم درآمدی است که در فضای رسمی و برنامه ریزی شده شهر جایی ندارند و در فرار از محدودیت های قانونی خارج از توان خود، به برپایی سکونت گاههای نابسامان در حاشیه شهر، به امید آن که به فرصت های شغلی با درآمد مستمر شهری دسترسی پیدا نمایند، می پردازند و شامل افراد و خانوارهایی میشود که در محدوده فیزیکی و اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی هنوز جذب نظام شهری نشده و از بسیاری جهات با بافت اصلی شهر تفاوت دارند.

به عبارتی از نظر اشتغال، سکونت، بهداشت، خدمات عمومی و تسهیلات زیر بنایی شهری در شرایطی نامطلوب به سر می برند. ناحیه شیرآباد زاهدان نمونه کاملی از این نوع سکونتگاه هاست. تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که در به وجود آوردن پدیده  اسکان غیر رسمی در شیرآباد، عواملی ا زجمله مهاجرپذیری بالای شهر زاهدان و اسکان تعداد زیادی از مهاجران تهیدست دراین ناحیه که عمدتاً ناشی از اقتصاد سیاسی فضاست مؤثر می باشد.

informal settlement kimia fekre bozorg zahedan

به علاوه این پدیده به نوبه خود، پیامدهای کالبدی و اجتماعی – اقتصادی بسیار نامطلوبی را در ناحیه شیرآباد ایجاد کرده است. بدین ترتیب که ۸۹ درصد ساکنان شیرآباد را مهاجران تشکیل می دهند و تقریباً تمامی آن ها افراد و خانوارهای فقیر روستایی هستند. نرخ بالای زا د و ولد، بالا بودن بعد خانوار، جوان یجمعیت، بی سوادی و کم سوادی، بیکاری، درآم دناچیز، پرداختن به انواع مشاغل انگلی و کاذب از یک طرف و وضعیت اسفبار محیط فیزیکی مانند مسکن نامناسب، فقدان بهداشت، فقدان تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی و خدمات شهری، از سویی دیگر آلودگی چش مانداز از یک ناحیه ی شهری (شیرآباد) را به نمایش می گذارند

کلمات کلیدی: اسکان غیر رسمی، شیرآباد، پیامدها، توانمند سازی

نویسندگان: عیسی شیبانی امین، محمد غلامی

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ مشهد

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی اسکان غیر رسمی، علل، پیامدها و راه حلها نمونه موردی شیرآباد زاهدان (66 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, اسکان غیر رسمی, همایش و کنفرانس 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیر رسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم

چکیده :

اسکان غیررسمی در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، پدیده ای روبه رشد می باشد که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. شهر قم نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور می باشد که پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. از جمله سکونتگاه های غیررسمی در شهر قم، محله شیخ آباد است که در این مقاله به بررسی آسیب شناسی کالبدی آن پرداخته می شود.

یکی از مشکلات و درحقیقت نماد اسکان غیررسمی، است. در اغلب موارد نوع مسکن یکی از نشانگرهای کلیدی برای آسیب های فضایی شهر محسوب می شود. هدف از بررسی حاضر شناخت شرایط و ویژگی های مسکن غیررسمی بوده تا بتوان از طریق بررسی دقیق آن پتانسیل های اسکان غیررسمی در تامین مسکن که از اساسی ترین نیازهای جوامع انسانی است شناسایی و زمینه های کاهش آسیب های کالبدی- اجتماعی مشخص گردد.

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیر رسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم کیمیا فکر بزرگ

بنابراین در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محله شیخ آباد و شهر قم و سکونتگاه های غیررسمی در برخی دیگر کشورهای جهان سوم پرداخته شده است.

نتایج نشان می دهد که شاخص های مسکن غیر رسمی در محله شیخ آباد شرایط نامساعد و ناهنجاری نسبت به شهر قم دارد لیکن اسکان غیررسمی در ایران در مقایسه با اسکان غیررسمی در دیگر کشورهای درحال رشد به ویژه در زمینه برخورداری از خدمات اساسی دارای شرایط مساعدتری است.

کلید واژه: آسیب شناسی، اسکان غیررسمی، شاخص های کمی و کیفی مسکن

حسین حاتمی نژاد استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

فرانک سیف الدینی دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

محمد میره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

پژوهشهای جغرافیایی  زمستان ۱۳۸۵ , دوره  ۳۸ , شماره  ۵۸ ; از صفحه ۱۲۹ تا صفحه ۱۴۵ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم (78 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, دکتر حسین حاتمی نژاد, محله, مسکن, پژوهش های جغرافیایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیررسمی کیمیا فکر بزرگ informal settlement_Page_01

مقاله شهرسازی نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیر رسمی (مطالعه موردی: متروپل اهواز)

چکیده
در پژوهش حاضر کوشش شده است که به تحلیل نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیررسمی در شهر اهواز  متروپل منطق های استان خوزستان  پرداخته شود. روش تحقیق ترکیبی از رو شهای اسنادی، تحلیلی و میدانی است و جامعه آماری آن را حاشیه نشینان شهر اهواز که تعداد آنها در سال ۱۳۸۵ افزون بر ۱۲۰.۰۰۰ نفر بوده است تشکیل می دهد. حجم نمونه پژوهش براساس فرمول کوکران برابر با ۳۸۵ خانوار است. با استفاده از آماره های به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شده Z استنباطی پیرسون، فریدمن، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و روش است.

یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئله مهاجرت های شهر اهواز به عنوان یکی از مباحث مهم جمعیتی قابل طرح است و سرنوشت آینده شهر به روند مهاجرت ها بستگی خواهد داشت. توسعه بی رویه کالبدی و جمعیتی متروپل منطقه ای اهواز با مهاجرت های صورت گرفته به این شهر مرتبط بوده و این مهاجر تها نیز با استقرار صنایع در این شهر پیوند داشته است.

informal settlement ahvaz metropol kimiafekre bozorg

برطبق مدل رگرسیونی پیش بینی شده، در افق زمانی ۱۳۹۵ جمعیت بیکاران کلان شهر اهواز به ۸۹.۱۱۶ نفر خواهد رسید و لازم است که در برنامه ریزی های آتی شهر به این مقوله عنایت بیشتری شود.

کلیدواژه ها: مهاجرت، اسکان غیر رسمی، بیکاری، متروپل اهواز.

عیسی ابراهیم زاده  دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمیدرضا وارثی  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان
محمود اکبری  دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

کیمیا فکر بزرگ | دانلود نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: متروپل اهواز) (73 downloads)

* بر اساس موضوع, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, اسکان غیر رسمی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونت گاه های غیررسمی (ISGM) با تاکید بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

چکیده:

شهر و برنامه ریزی در آن به دلیل در برداشتن مسایل متعدد و تعامل پدیده ها در این بستر، نیازمند به کارگیری سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) بوده و این پیچیدگی باعث گردیده تا طراحی و بهره گیری از انواع مدل ها همواره، اصلی مهم در فرایند تصمیم گیری محسوب گردد و متناسب با نوع مساله، انواع الگوها و شبیه سازی ها در شهرسازی و برنامه ریزی شهری به وجود آیند.
این امر نه تنها در حوزه مفاهیم و رویکردهای نظری بلکه در حوزه استفاده از ابزارهای شناخت و تحلیل مسایل که امکان انتخاب الگوهای مداخله را نیز فراهم می سازد امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود. سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری از جمله ابزارهایست که با توجه به ادبیات غنی مفهومی و تکنیکی خود، در سال های اخیر جایگاه مناسبی را در مطالعات شهرسازی کسب نموده است.

در این چارچوب به کارگیری مدل های پویا (Dynamic Models) جایگاه ویژه ای را دارا بوده و در بسیاری از مقولات با اهمیت شهرسازی نظیر کاربری اراضی، برنامه ریزی حمل و نقل شهری، مسکن، اوقات فراغت، خدمات، زیرساخت های شهری و … استفاده از این مدل ها بسیار متداول شده است.

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری مقاله کیمیا فکر بزرگ

اسکان های غیررسمی نیز از جمله مواردی می باشد که به دلیل اهمیت یافتن آن در ابعاد مختلف و از جمله طراحی مدل های پویا مدنظر قرار گرفته و در کنار مدل ها و الگوهایی نظیر UGM، SIMLAND،What if? ، LTM، UPLAN، CUF، LUCAS و … مدل رشد سکونتگاه های غیررسمی (ISGM) نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در این مقاله سعی شده با توجه به اهمیت سکونتگاه های غیررسمی، متدهای نوین و الگوهای پیشرفته مدلسازی مسایل شهری را به ویژه در رابطه با رشد سکونتگاه های غیررسمی کنکاش کرده و همچنین نمونه ای از این مدل ها که در سال های اخیر با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی به مدلسازی در این خصوص پرداخته را در تجربیات جهانی مانند (Nordin, 2004)، (Sietchiping, 2004)، (Webert, 2002)، (Klosterman, 2002)، (Shabazian, 2000) بررسی نماییم.

کلید واژه: مدلسازی، مدل رشد سکونتگاه های غیررسمی (ISGM)، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دکتر مجتبی رفیعیان، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

رضا سرداری، کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شهرسازی

فصلنامه مدیریت شهری-شماره ۲۲ – زمستان ۱۳۸۷

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونت گاه های غیررسمی (ISGM) با تاکید بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (231 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, دکتر مجتبی رفیعیان, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی کالبدی اسکان غیر رسمی بناب - کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی- کالبدی اسکان غیر رسمی در شهر بناب (نمونه موردی: دیزج شمالی)

چکیده مقاله شهرسازی:

یکی از مسائل مهم در شهرهای امروزی مسئله اسکان غیر رسمی است. این پدیده تحت تاثیر روابط نابرابر سیاسی- اقتصادی در سطح جهانی، ضعف برنامه‌های ملی در سطح میانی و برنامه ریزی شهری در سطح خرد شکل گرفته است.

مقاله حاضر درپی بررسی، شناخت و تحلیل ساختار اقتصادی و کالبدی-فضایی اسکان غیررسمی در شهر بناب می‌باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی  (Survey) بوده ولی در عین حال از روش کتابخانه‌ای (اسنادی) نیز بهره گرفته شده است؛ نوع تحقیق بر اساس هدف پژوهش کاربردی و براساس ماهیت پژوهش توصیفی-تحلیلی است.

شیوه نمونه‌گیری احتمالی ساده بوده که برای انتخاب افراد نمونه از روش سیستماتیک استفاده شده است. تعداد پرسشنامه۳۵۰ مورد می‌باشد. بررسی ساختار اقتصادی محله دیزج شمالی بر اساس ۵ شاخص و بررسی ساختار کالبدی-فضایی این محله بر اساس ۵ شاخص دیگر صورت گرفت.

مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی کالبدی اسکان غیر رسمی بناب - مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی کالبدی اسکان غیر رسمی بناب – مقاله کیمیا فکر بزرگ

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که گسستی آشکار در ساختاراقتصادی و کالبدی-فضایی بین محله دیزج شمالی و سایرمحلات شهر بناب وجود دارد. همچنین بررسی و تحلیل کلیه شاخص‌های تحقیق نشان می‌دهد که رابطه‌ای مستقیم بین شرایط نامطلوب اقتصادی و کالبدی-فضایی در محله اسکان غیر رسمی دیزج شمالی قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی: ساختاراقتصادی؛ ساختارکالبدی؛ اسکان غیررسمی؛ شهربناب؛ محله دیزج شمالی

دکتر بختیار عزت پناه، استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد واحد مرند

دکتر میر نجف موسوی، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد واحد ارومیه

اصغر رشیدی ابراهیم حصاری ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت معلم تهران

محمد امین عطار ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، صفحه ۸۱۹۷

مقاله شهرسازی تحلیلی بر ساختار اقتصادی-کالبدی اسکان غیر رسمی در شهر بناب - کیمیا فکر بزرگ (44 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, اقتصاد شهری, برنامه ریزی شهری, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, محله 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ادامه ی حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی ادامه حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی به مثابه نوین ترین راهبرد مقابله با آن (نمونه موردی شهر تبریز)

چکیده:

طی دهه های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سکونتگاه های غیررسمی به طور عمده در حاشیه کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است. این محلات خودرو یا حاشیه نشین به بیان درست تر، اسکان غیررسمی نامیده شده اند و کارکرد اصلی آنها تامین زمین و الگوی ساخت متناسب با توان مالی گروه های کم درآمد مهاجر از روستاها یا گروه های کم درآمد و فقیر شهری رانده شده از بافت موجود شهرهاست.

مقاله شهرسازی ادامه ی حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی ادامه ی حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی مقاله کیمیا فکر بزرگ

این گونه سکونتگاه ها که خدماتی پایین و ساکنینی کم توان و مشاغلی نامطمئن دارند، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاری های اجتماعی فراهم می سازند و خطرپذیری بالایی در برابر سوانح طبیعی و انسانی دارند.

در حال حاضر سکونتگاه های غیررسمی در شهر تبریز با وسعت ۴۰۰ هکتار و جمعیتی متجاوز از ۴۰۰۰۰۰ نفر می باشد. در این مقاله رویکرد توانمندسازی به عنوان راهبردی نوین و علمی جهت مقابله با سکونتگاه های غیررسمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاد شده است.

کلید واژه: اسکان غیررسمی، راهبرد توانمندسازی، اقشار کم درآمد، بدمسکنی

محمد رضا پور محمدی ، استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

رضا جهان بین ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس   پاییز ۱۳۸۸ , دوره  ۱ , شماره  ۱ ; از صفحه ۳۳ تا صفحه

۵۲

مقاله شهرسازی ادامه حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی به مثابه نوین ترین راهبرد مقابله با آن (نمونه موردی شهر تبریز) - کیمیا فکر بزرگ (79 downloads)


* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, اسکان غیر رسمی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, دکتر محمدرضا پور محمدی, فصلنامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس 0نظرات توسط
فرآیند شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی فرایند شکل گیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی نمونه موردی – محله سهرابیه کرج

چکیده:
طی دهه های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سکونتگاههای غیررسمی، به طور عمده در حاشیه شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است. این پدیده در مطالعات شهری به عنوان یکی از آسیب های شهری مطرح میباشد. در فرایند آسیب شناسی شهری یکی از مراحل بسیار مهم، شناخت دقیق و همه جانبه از آسیب می باشد. به عبارتی تنها با شناخت دقیق از عوامل ایجاد آسیب است که می توان راهکارهای حل آن را نیز ارائه نمود. از این جهت شناخت عوامل تأثیرگذار در پیدایش و توسعه مناطق حاشیه نشین بیش از پیش لازم و ضروری به نظر می رسد. این شناخت دقیق و واقع بینانه از دو جهت سودمند واقع خواهد شد :

اولاً در صورت دست یافتن به شناخت درست، موضع گیری مناسب و روشنگرایانه ای در مقابل مشکلات کالبدی و غیرکالبدی خواهیم داشت،

ثانیا میتوان به راهکاری مناسب و توانمند برای جلوگیری از شکل گیری، گسترش و اصلاح وضعیت کنونی این مناطق رسید. تا کنون از سوی پژوهشگران مطالعات شهری دلایل متعددی برای شکل گیری حاشیه نشینی ارائه گردیده است. با توجه به متنوع بودن پدیده حاشیه نشینی نمی توان دلایل وجود آنرا برای یک شهر، به شهر دیگر تعمیم داد. کرج به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور به علت برخوردار بودن از جاذبه های متنوع به عنوان مقصد تعداد کثیری از مهاجرین می باشد.

در این پژوهش به بررسی علل شکل گیری اسکان غیررسمی و فرایند گسترش آن در محله سهرابیه کرج پرداخته شده است . این محله با مساحتی در حدود ۳۳ هکتار و با جمعیتی معادل ۵۲۴۷ نفر، در غرب شهر کرج و در کنار جاده قزلحصار قرار دارد .

فرآیند شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
<strong>فرآیند شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی <a href="http://www.fekrebozorg.ir/?s=%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB+%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C" target="_blank">مقاله شهرسازی</a> <a href="http://www.fekrebozorg.ir/?s=%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB+%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و از روش پیمایشی و کتابخانه ای نیز استفاده شده است. شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی و از هر ۱۰ خانوار یک خانوار بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ریشه شکل گیری سکونت در محله سهرابیه کرج به سال ۱۳۴۳ می رسد. اولین ساکنان این محله به دنبال انجام اصلاحات ارضی و به علت وجود بسترهای مناسب طبیعی به آنجا آمده اند. بعد از انقلاب و به دنبال تشدید روند مهاجرپذیری شهر کرج و همچنین وجود مزیت های متعدد محله سهرابیه برای مهاجرین کم درآمد از قبیل ارزان بودن زمین، نزدیکی به شهر کرج و وجود جاده قزلحصار به عنوان محور اتصالی محله سهرابیه به پیکره اصلی شهر کرج و عدم نظارت دقیق شهرداری بر ساخت و سازهای غیرمجاز، این محله مقصد مهاجرت تعداد زیادی از مهاجرین گردید. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که نزدیک به ۸۵ درصد مهاجرین به این محله از استانهای شمال غرب و غرب کشور و با انگیزه دستیابی به شغل بوده است. بر این اساس لزوم توزیع عادلانه امکانات در سطح این مناطق و ایجاد فرصت های شغلی در آنها به عنوان رویکرد اصلی در جلوگیری از گسترش اسکان غیررسمی در محله سهرابیه و شهر کرج مطرح می باشد.
واژگان کلیدی:

سکونتگاه های غیررسمی، علل شکل گیری، سهرابیه، کرج، مهاجرت.

اسماعیل شیعه دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.

کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان.

حامد کمالی نسب کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.

مسکن و محیط روستا ، شماره ۱۳۳ ، بهار ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی فرایند شکل گیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی کیمیا فکر بزرگ (51 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, توسعه شهری, فصلنامه مسکن و محیط روستا, محله, مدیریت شهری 0نظرات توسط
دانلود مقاله شهرسازی نقش استراتژی توسعه شهری CDS در سیاست های تأمین مسکن گرو ههای کم درآمد شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی نقش استراتژی توسعه شهری CDS در سیاستهای تأمین مسکن گروههای کم درآمد شهری، مطالعه موردی: شهر رشت

چکیده:

برنامه‌ریزی شهری در ایران همواره از رویکرد برنامه‌ریزی سنتی تأثیر پذیرفته است و بر این اساس اغلب تبعات مثبت برنامه‌های شهری نصیب گروه‌های با درآمد بالاتر می‌شود. از این‌رو سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری، غالباً‌ متوجه گروه‌های غیرهدف می‌گردند و در نتیجه این گروه‌ها نه تنها بA87 حاشیه این برنامه‌ها، بلکه عملاً به‌سوی حاشیه شهرها و حاشیه‌نشینی رانده می‌شوند. از سال ۱۹۹۹ با تأسیس سازمان ائتلاف شهرها و با پشتیبانی بانک جهانی و مرکز UN HABITAT، استراتژی توسعه شهری (CDS) با هدف کاهش فقر شهری و بهبود مسکن گروه‌های کم‌درآمد، در بیش از ۲۵۰ شهر جهان سومی اجرا شده، که نتایج موفقی نیز داشته است. رهیافت CDS معتقد است که در شهرهای جهان سوم، آینده هم‌اکنون است؛ و از این‌رو فارغ از اهداف بلندمدت و انعطاف‌ناپذیر طرح‌های جامع و با تأکید بر اصل اجرا و مشارکت شهروندان، با چالش‌های روزمره آنان از جمله مسکن، مستقیماً روبه‌رو می‌شود و نیز بخش عمده‌ای از امکانات مورد نیاز طرح‌ها ـ از جمله نیروی انسانی، مدیریت و مصالح ساختمانی ـ را از طریق منابع محلی تأمین می‌کند.

دانلود مقاله شهرسازی نقش استراتژی توسعه شهری CDS در سیاست های تأمین مسکن گرو ههای کم درآمد شهری کیمیا فکر بزرگ 11
<strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/" target="_blank">دانلود مقاله شهرسازی</a></strong> نقش استراتژی توسعه شهری CDS در سیاست های تأمین مسکن گرو ههای کم درآمد شهری مقاله <strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir/tag/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

در تحقیق حاضر ۲۳ ویژگی ۳۳۰ خانواده ساکن واحدهای اجاره به شرط تملیک شهر رشت، که هم‌سو با سیاست تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد احداث شده‌اند، جمع‌آوری گردید. نحوه تأمین منابع مالی و بازپرداخت آنها، بعد خانوار، ‌اشتغال، میزان درآمد و تحصیلات، معیارهای انتخاب مسکن و هزینه‌های رفت و آمد، از مهم‌ترین این ویژگی‌ها محسوب می‌شوند.

تجزیه و تحلیل نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که گرچه هدف اصلی احداث این خانه‌ها تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری در رشت بوده است، اما اغلب ساکنان آنها، متعلق به گروه‌های متوسط و متوسط به بالا هستند.

مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن بررسی و تحلیل سیاست‌های تأمین مسکن در ایران، به اهمیت و جایگاه CDS در این حوزه بپردازد.

کلیدواژه ها: تأمین مسکن، برنامه ریزی سنتی، گروههای کم درآمد، رویکرد CDS شهر رشت.

رحیم حیدری چیانه  استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
سیده خدیجه رضاطبع ازگمی  دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز

پژوهشهای جغرافیای انسانی ، شماره ۷۳ ، ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی نقش استراتژی توسعه شهری CDS در سیاست های تأمین مسکن گرو ههای کم درآمد شهری کیمیافکر بزرگ (63 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, اسکان غیر رسمی, اقتصاد شهری, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, فصلنامه جغرافیای انسانی, مسکن, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیر رسمی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی شهر اهواز (کوی منبع آب)

چکیده:

اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کلان شهرهای کشور را با مسائل عدیده ای مواجه ساخته است . نوشتار حاضر ضمن بررسی اسکان غیررسمی و شکل گیری آن در شهر اهواز (کوی منبع آب)، به ارائه راهبردهایی به من%BT׈ر ساماندهی و توانمندسازی آن پرداخته است.

در این مقاله پس از بررسی متغیرهای لازم مندرج در ۲۵۰ پرسش نامه (حجم نمونه ) که از ۱۱۷۰ نفر (جامعه آماری ) از سرپرستان خانوار ساکن در سکونتگاه های غیررسمی کوی منبع آب به دست آمده، استدلال شده است که علت شکل گیری این پدیده در کوی منبع آب، نتیجه صنعتی شدن شتابان شهر اهواز و مهاجرت های بی رویه از یک سو و مسائل و مشکلات اقتصادی و فقدان مدیریت واحد و هماهنگ در زمینه مسائل و مشکلا ت اقتصادی در حیطه مسائل مهاجرتی و اسکان اولیه مناسب آنها بوده است.

در  تحلیل داده ها که از روش تحلیل عاملی با بهره گیری از نرم افزار spss در انجام شده است، شاخص های اجتماعی در اولویت اول، شاخص های مدیریتی در اولویت دوم، شاخص های خدماتی و بهداشتی در اولویت سوم و چهارم، عامل قانونی و شاخصهای کالبدی در اولویت پنجم و ششم، شاخص های اقتصادی در اولویت هفتم و شاخص های زیست محیطی در اولویت هشتم  ساماندهی و توانمندسازی کوی منبع آب بارگذاری گردیده است . در پایان نوشتار، متناسب با یافته های پژوهش راهبردهای مناسب ارائه گردیده است.

ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیر رسمی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری11
ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیر رسمی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

کلیدواژه ها: اسکان غیررسمی، ساماندهی، توانمندسازی، کوی منبع آب، شهر اهواز.

کرامت ا… زیاری  استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
آذردخت نوذری کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ۶۸ ، تابستان ۱۳۸۸

مقاله شهرسازی ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی شهر اهواز کیمیا فکر بزرگ (52 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, اسکان غیر رسمی, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, دکتر کرامت الله زیاری, فصلنامه جغرافیای انسانی, محله, مدیریت شهری 0نظرات توسط