دکتر ناصر برک پور

مقاله شهرسازی حاکمیت شهر-منطقه تهران، چالشها و روندها کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی حاکمیت شهر-منطقه تهران، چالشها و روندها

چکیده
این مقاله به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف مفهوم تفرق سیاسی به عنوان بزرگ ترین چالش فراروی نظام های اداره و حاکمیت مناطق کلان شهری می پردازد. ابعاد مختلف این چالش در منطقه کلان شهری تهران در قالب مدلی سه وجهی شامل قلمروهای حکومتی و مدیریتی موجود در منطقه ، نهادها و سازمان های مختلف اثرگذار در اداره و حاکمیت و نیز ابزارها و منابع پشتیبان این نهادها موضوع بررسی قرار گرفته است.

مقاله شهرسازی حاکمیت شهر-منطقه تهران، چالشها و روندها کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی حاکمیت شهر-منطقه تهران، چالشها و روندها کیمیا فکر بزرگ

نتایج بررسی حاکی از وجود قلمروهای متعدد حکومتی و مدیریتی و افزایش روزافزون آن در منطقه کلان شهری تهران است که در فقدان ساز و کارهای هماهنگی و همکاری مانع از اتخاذ هرگونه تصمیم سیاستی یکپارچه برای منطقه کلان شهری تهران به عنوان یک کل ارگانیک است. علاوه بر این به واسطه نظام برنامه ریزی متمرکز و بخشی کشور ، نهادها و سازمان های متعددی در قالب شعبه های استانی و شهرستانی وزارتخانه ها و سازمان های ملی در سطح منطقه کلان شهری تهران فعال هستند، اما ساز و کار موثری برای ایجاد هماهنگی ، همکاری و همیاری بین این نهادها با قلمروهای مدیریتی (نهادهای مدیریت شهری موجود در منطقه کلان شهری ) و قلمروهای حکومتی شهرستان و بخش ( فرمانداری ها و بخشداری ها ) وجود ندارد.

کلیدواژگان
حکومت؛ حاکمیت؛ شهر – منطقه؛ منطقه کلان شهری تهران؛ تفرق سیاسی؛ تفرق عملکردی .

دکتر عباس احمد آخوندی ، دکتر ناصر برک پور ، ایرج اسدی ، حبیب الله طاهرخانی ، میثم بصیرت ، گلزار زندی
نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۶
مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
مقاله حاکمیت شهر-منطقه تهران، چالشها و روندها (68 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, دکتر ناصر برک پور, مدیریت شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی مدیریت شهری

دانلود مقاله شهرسازی آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران

چکیده
مدل مدیریت شهری، یکی از موضوعات کلیدی در ارتباط با نحوه اداره شهرهاست. تجربیات جهانی نشانگر کاربرد مدل های گوناگون اما برخوردار از تعریف، ویژگی ها و چارچوب نهادی و قانونی مشخص است. در ایران با وجو د سابقه یک صد ساله تشکیل نهاد شهرداری ، تاکنون در هیچ یک از متون قانونی، نامی از مدل  مدیریت شهری برده نشده است. با این حال بررسی سیر تطور مدل های مدیریت شهری در ایران نشان می دهد تاکنون مدل شورا – مدیر شهر ، رایج ترین مدل مدیریت شهری بوده است . در این مقاله مدل های مختلف مدیریت شهری در امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی و نیز سیر تطور مدل های مدیریت شهری در ایران بررسی شده است . همچنین پس از تحلیل مدل کنونی مدیریت شهری در ایران ، آسیب ها و نقایص این مدل شناسایی شده است . بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان می دهد مهم ترین نقاط ضعف مدل رایج در مدیریت شهرهای ایران عبارتند از: عدم تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی، محدود بودن وظایف نهادهای مدیریت شهری ، یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهای کشور ، ضعف مکانیسم های نظارت و تعادل بخشی در تنظیم رابطه شورا و شهردار، عدم شکل گیری شوراهای محله ای و منطقه ای زیر مجموعه شوراهای شهر و نحوه انتخاب اعضای شورای شهر.
کلیدواژه ها : مدل های اداره امور شهر، مدیریت شهری، ایران، شورا، شهردار.

مقاله شهرسازی آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
<a href="http://www.fekrebozorg.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/" target="_blank">مقاله شهرسازی</a> آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ </a>

عباس احمد آخوندی – عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپا، دانشگاه تهران
ناصر برک پور – استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
ایرج اسدی – دکترای شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
میثم بصیرت – دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
حبیب ا… طاهرخانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

پژوهش های جغرافیایی – شماره ۶۳ ، بهار۱۳۸۷

مقاله آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران (138 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, دکتر ناصر برک پور, مدیریت شهری, پژوهش های جغرافیایی 0نظرات توسط