دکتر ناصر براتی

مقاله شهرسازی نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی

چکیده:

مقاله حاضر حاصل کنکاشی ذهنی در مورد تفاوت‌ها یا مشابهت های احتمالی موجود بین پدیده‌های محیطی در جوامع و فرهنگ های مختلف است. مقاله در پاسخ به این سئوال بزرگ می‌گردد که شهر در فرهنگ و تاریخ سرزمین ما در چارچوب زبان فارسی چه مفهومی داشته است؟ تا بتواند مقدمه ای باشد بر سئوال دیگری که آیا شهر در فرهنگ، تاریخ و جامعه ما با آنچه که در میان جوامع دیگر وجود دارد یکی است؟

urban concept in persian language and culture
مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

برای راهیابی به پاسخ سئوال اول در این مقاله مفهوم کلمه شهر، عمدتا با اتکاء بر لغت نامه وزین و ارزشمند مرحوم دهخدا، ریشه ها و مترادف‌های آن در زبان فارسی مورد بحث قرار گرفته اند. همچنین سعی شده است ارتباط بین این مفاهیم نیز تا آنجا که در وسع نگارنده است مورد توجه قرار گیرد.

این مقاله فتح بابی است برای آنکه کشف کنیم( یا دوباره کشف کنیم) که شهر در جامعه ما چه بوده، چه هست و چه باید( ‌می تواند) باشد.

کلید واژه: فرهنگ، زبان، زبان شناسی،‌تاریخ، شهرسازی ،‌واژه، معناشناسی، فارسی، مفهوم

دکتر ناصر براتی ، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه بین المللی قزوین

نشریه هنرهای زیبا ،  بهار ۱۳۸۲ , شماره  ۱۳ ; از صفحه ۴ تا صفحه ۱۵

مقاله شهرسازی نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی کیمیا فکر بزرگ (82 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر ناصر براتی, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
چالشهای رو در روی شهرسازی ایران در قرن ۲۱_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی چالشهای رودرروی شهرسازی ایران در آستانه قرن ۲۱
خلاصه مقاله:

چالشهای رو در روی شهرسازی ایران در قرن ۲۱_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
چالشهای رو در روی شهرسازی ایران در قرن ۲۱_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

شهرها از دوران باستان نشانه قدرت و توان سیاسی ، مدیریتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، علمی ، تکنولوژیکی و قدرت خلاقیت جوامع مختلف ، بوده اند. بدین ترتیب مشخص است که هر جامعه انسانی ، برای دست یابی به تمدن ، به عنوان بالاترین و والاترین سطح فرهنگ بشری ، و ساختن و نگهداری شهرها ، می باید ، ابتدا ، مسائل و معضلات متعدد و گسترده ای را حل کرده و پشت سر گذاشته باشد. بدیهی است که دستیابی و میزان رشد تمدن در بین جوامع مختلف بستگی مستقیم به میزان موفقیت آنها در حل مسائل فوق و توجه به موضوع هایی داشته است که دیگر جوامع از توجه و حل آنها عاجز بوده اند . به همین علت است که تمدن های باستانی و کهن ، قدر و ارزشی کم نظیر می یابند و باز به همین علت است که امروزه می توان تفاوت های بسیار زیادی را بین شهرها ، در جوامع توسعه یافته ، در حال توسعه ، و عقب مانده ، مشاهده کرد . این اختلافی است که ، در حال حاضر ، بین شهر در ایران ، در مقایسه با گذشته شکوهمند و افتخارآفرین خودش ، و همین طور تمدن و شهرنشینی در جهان توسعه یافته معاصر ، به چشم می خورد. این مقاله در پی پرداختن به این موضوع ، و بررسی برخی از جوانب مختلف و کلیدی آن ، چالش ها و موانع رودررو و راهبردهای احتمالی برای برون رفت از شرایط موجود است.
کلمات کلیدی:
شهر ، شهرسازی ، تمدن ، محیط ، معنا ، نظریه ، دانش ، مدیریت ، ارتباط

دکتر ناصر براتی
باغ نظر، شماره ۶

مقاله چالشهای رودرروی شهرسازی ایران در آستانه قرن ۲۱ (73 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, باغ نظر, دکتر ناصر براتی, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط