دکتر مصطفی بهزادفر

مقاله شهرسازی حس رضایت از فضای باز مسکونی نمونه مورد مطالعه مجتم عهای مسکونی شهر تهران مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری

مقاله شهرسازی حس رضایت از فضای باز مسکونی نمونه مورد مطالعه مجتمع های مسکونی شهر تهران

چکیده :
به منظور خلق فضاهای کارآمدتر و ارتقای سطح کیفی فضای باز مسکونی، این پژوهش درصدد کشف عوامل موثر در رضایت ساکنان از فضای باز مسکونی است. رضایت از مکان امری چند بعدی و توجه به عوامل متعدد سازنده مکان در تدوین الگوی ارزیابی افراد ضروری است. بر اساس ادبیات موجود، الگوی چهار بعدی فضا%۲Cی، اجتماعی، مدیریتی و عملکردی به عنوان یکی از موثرترین معیارها، جهت برآورد رضایت افراد استخراج گردید. جهت ارزیابی الگوی نظری، سه مجتمع آپادانا، بهجت آباد و سروستان از میان مجتم عهای بلندمرتبه و میان مقیاس شهر تهران انتخاب گردیدند و پرسشنامه های مناسب در آنها توزیع شد. شیو ه پژوهش پایه این مقاله، همبستگی است که با تبیین الگوی معادله های ساختاری، ویژگیهای فضای باز مجتمع مسکونی به عنوان متغیرهای مستقل و حس رضایت به عنوان متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، بار عاملی هر سنجه و جایگاه هریک از متغیرهای ساخته شده در الگوی نظری تعیین شد. نتایج پژوهش بر اهمیت نقش معمار به عنوان سازنده فضا در رضایت ساکنان از مکان دلالت میکند؛ چنانچه ویژگیهای فضایی بیشترین تاثیر را در رضایت ساکنان دارد.
پس از آن ابعاد مدیریتی و اجتماعی مکان بر برآورد ساکنان از محیط دخیل است. کمترین معیار موثر بر رضایت کاربران، ویژگیهای عملکردی مجتمع مسکونی است.

مقاله شهرسازی حس رضایت از فضای باز مسکونی نمونه مورد مطالعه مجتم عهای مسکونی شهر تهران مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری 11
<strong>مقاله شهرسازی حس رضایت از فضای باز مسکونی نمونه مورد مطالعه مجتمعهای مسکونی شهر تهران <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

واژه های کلیدی:
رضایت، مجتمع مسکونی، فضای باز مسکونی، ابعاد رضایت، الگوسازی معادله های ساختاری.

دکتر مصطفی بهزادفر دانشیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

دکتر سیده ندا قاضی زاده  دکتری معماری از دانشگاه تهران، پژوهشگر فوق دکتری معماری، دانشگاه فنی برلین، آلمان.

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۵ بهار ۱۳۹

مقاله شهرسازی حس رضایت از فضای باز مسکونی - مجتمعهای مسکونی شهر تهران کیمیا فکر بزرگ (125 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, دکتر مصطفی بهزادفر, طراحی شهری, فضای شهری, مسکن, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط