دکتر محمد مهدی عزیزی

مقاله شهرسازی شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد)

چکیده :

مقاله حاضر به شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید می پردازد. فرآیند شکل گیری هویت شهر و به تبع آن شهر جدید، در قالب تعامل مداوم محیط و اجتماع در گذر زمان پی ریزی شده و قابل شناسایی است. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که این فرآیند، علاوه بر اینکه با ابعادی نظیر خوانایی و تشخص، احساس تعلق و وابستگی، خاطره انگیزی و تعاملات اجتماعی مرتبط بوده و از آنها متاثر است، با مدت زمان سکونت و رضایت مندی از سکونت نیز، به ویژه در ارتباط با شهرهای جدید، دارای ارتباط معنادار است.

نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که با افزایش مدت زمان سکونت در شهر جدید هشتگرد، هویت شهر نیز ارتقاء می یابد. این در حالی است که با افزایش میزان رضایت مندی از سکونت نیز، هویت از نظر ساکنان وضعیت مناسب تری را به خود اختصاص می دهد.

مقاله شهرسازی شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید_<strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

مطالعات پژوهش بیانگر آن است که هویت شهر جدید هشتگرد، که از آغاز ساخت و ساز و اسکان در آن بیش از ۱۵ سال می گذرد، در وضعیت میان ضعیف (بد) و متوسط قرار دارد. در این میان، فاز اول شهر از این نظر، با وضعیت نزدیک به متوسط، دارای شرایط بهتری نسبت به فاز دوم و فاز سوم می باشد.

کلیدواژه ها: اجتماع ، رضایتمندی ، زمان ، شهر جدید هشتگرد ، فرآیند شکل گیری هویت ، محیط

دکتر محمد مهدی عزیزی ، پارسا ارباب

نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۴۲ ، تابستان ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل گیری هویت در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد) (120 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, دکتر محمد مهدی عزیزی, شهر جدید, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
سیر تحول سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری ایران_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی سیر تحول سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری ایران

سیر تحول سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری ایران_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
سیر تحول سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری ایران_مقالات شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده:

از جمله سیاستهای مؤثر و حساس توسعه شهری را می توان برنامه های مداخله در بافتهای کهن شهری دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادی،زیست محیطی و کالبدی قابل تجزیه و تحلیل هستند. در حالی که شالوده و بافت کهن بسیاری از شهرهای ایران با ارزشهای تاریخی،فرهنگی و اجتماعی کشور همخوانی دارند،تدوین سیاستهای منسجم و جامع مداخله در این بافتها به شدت مورد غفلت قرار گرفته است. اقدامات پراکنده صورت گرفته از دوران قاجار تا دوران پس از انقلاب اسلامی را به هیچ وجه نمی توان پاسخ گوی نقش،اهمیت و جایگاه این بافتها در توسعه شهری ایران دانست.

بررسی تطبیقی سیاست های اعمال شده در ایران با سیاستها و تجربیات جهانی، حاکی از فقدان مبانی نظری و فرآیند علمی در سیاستگزاری و برنامه ریزی این بافتها است. ارزش و اهمیت این بافتها فراتر از آنست که برنامه ها و قوانین پراکنده ای براین مقوله مترتب شود. تدوین سیاست و برنامه ای کارا در ابعاد مختلف را داشته باشد. نیازمند طی فرایندی است که در آن سیاستها و اقدامات گذشته مورد ارزیابی جامع قرار گیرند، چشم انداز جایگاه این بافتها در توسعه شهری آینده کشور ترسیم شود، و اصول و معیارهای هنجاری این مداخله بر اساس تحقیقات بنیادی و کاربردی تدوین گردند.

کلیدواژه ها : بافت کهن ، سیاست ، مداخله ، شهر ، فرآیند

دکتر محمد مهدی عزیزی

نشریه هنرهای زیبا شماره ۷

مقاله شهرسازی سیر تحول سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری ایران (95 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, دکتر محمد مهدی عزیزی, نشریه هنرهای زیبا 2نظرات توسط
محله مسکونی پایدار، مطالعه موردی نارمک_ مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی محله مسکونی پایدار، نمونه موردی نارمک

محله مسکونی پایدار، مطالعه موردی نارمک_ مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
محله مسکونی پایدار، مطالعه موردی نارمک_ مقالات شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده مقاله :

 به دنبال تغییر در شرایط و عوامل موثر بر گسترش و توسعه شهری در دوران اخیر، محله های مسکونی انسان ساخت جایگاه ویژه ای در شکل گیری شهرها داشته اند. در حالی که توسعه شهری پایدار بخش عمده ای از ادبیات شهر سازی سال های اخیر را به خود اختصاص داده است، پرداختن به اصول و معیارهای توسعه محله ای پایدار هنوز نیازمند تحقیق و پژوهش فراوان است. محله نارمک تهران را می توان یک محله پایدار دانست که محصول برنامه ریزی و طراحی شهر سازان دوران معاصر است.

یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که اصول و معیارهای پایداری محله نظیر هویت، سرزندگی، دسترسی، تنوع، تامین خدمات و امنیت،‌ در حد بالایی در نارمک تحقق یافته است. با وجود این، آنچه که به عنوان هشدار و دغدغه جدی مطرح است،‌ ظرفیت قابل تحمل محله است. محله نارمک به آستانه ظرفیت های جمعیتی و ساختمانی رسیده، و چنانچه نظارت مستمر به عنوان یک اصل مهم مورد غفلت قرار گیرد، اصول و معیارهایی که پایداری محله را تا کنون تضمین کرده اند، از دست خواهند رفت. بدین ترتیب، علاوه بر اصول معمول در برنامه ریزی و طراحی محله ها، اصل ظرفیت قابل تحمل می باید به عنوان یک اصل تعیین کننده و اجتناب ناپذیر برای پایداری محله ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

کلمات کلیدی : محله مسکونی، توسعه پایدار، نارمک، هویت، سرزندگی

دکتر محمد مهدی عزیزی

نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۷، ۱۳۸۵

مقاله محله مسکونی پایدار، مطالعه موردی نارمک (130 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, توسعه شهری, دکتر محمد مهدی عزیزی, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
جایگاه شاخصهای مسکن در فرایند برنامه ریزی مسکن_Page_01 مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی جایگاه شاخصهای مسکن در فرایند برنامه ریزی مسکن

جایگاه شاخصهای مسکن در فرایند برنامه ریزی مسکن_Page_01 مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
جایگاه شاخصهای مسکن در فرایند برنامه ریزی مسکن_ مقالات شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ </a>

چکیده مقاله :
تدوین یک برنامه جامع بخش مسکن نیازمند شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل عمیق ابعاد گسترده مسکن و عوامل موثر بر آن است. در این میان، پرداختن به شاخص ‌های مسکن به عنوان کلیدی ‌ترین ابزار برنامه ‌ریزی و تشکیل دهنده شالوده اصلی آن را می ‌توان از حساس‌ ترین مراحل برنامه ‌ریزی دانست. با انجام تحقیقات و پژوهش‌ های جدی در شناخت و تجزیه و تحلیل شاخص ‌های مختلف مسکن، می ‌توان میزان کارایی برنامه ‌های مسکن را به طور چشمگیری افزایش داد. پیچیدگی ابعاد مختلف مسکن و تعدد شاخص ‌های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و تصمیم ‌گیری ‌ها در فرایند برمانه ‌ریزی مسکن، ایجاب می ‌کند که این شاخص ‌ها در گروه ‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی دسته ‌بندی شوند، هر چند برخی از شاخص ‌ها می ‌توانند عملکرد دوگانه و یا چندگانه داشته باشند.

مقاله حاضر به بررسی ابعاد مختلف شاخص ‌ها پرداخته و ضمن دسته ‌بندی آنها در گروه‌ های مختلف برنامه ‌های مسکن کشور را نیز بررسی می ‌کند. یافته ‌های تحقیق به این امر تاکید دارد که شاخص ‌های مسکن موثرتر از آن هستند که با برخورد و بررسی سطحی در برنامه به کار گرفته شوند. ضروریست بررسی جامع از شاخص ‌ها به عمل آمده و آنها را در قالب دسته‌ های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

کلمات کلیدی : مسکن، شاخص، برنامه ‌ریزی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی

دکتر محمد مهدی عزیزی
نشریه هنرهای زیبا، شماره ۱۷ ، ۱۳۸۸

مقاله جایگاه شاخصهای مسکن در فرایند برنامه ریزی مسکن (433 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر محمد مهدی عزیزی, مسکن, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخصهای مسکن شهری در ایران_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخصهای مسکن شهری در ایران

تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخصهای مسکن شهری در ایران_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخصهای مسکن شهری در ایران_مقالات شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده
مروری بر شرایط مسکن در جوامع مختلف نشان می دهد که تقریبا هیچ کشوری مدعی حل مشکلات مسکن در جامعه خود نیست.مسائل برخی از کشوره از نوع کمی بوده که ناشی از کمبودهای موجود مسکن –رشد جمعیت –مهاجرت و تنگناهای اقتصادی است و عمدتا کشورهای در حال توسعه را شامل می شود.در مقابل-مسائل مسکن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از نوع کیفی و نیز تغییر ساختارهای جمعیتی و اجتماعی است.شاخص های مسکن از یک سو ابراز شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف فوق الذکر بوده-و از سوی دیگر-ابراز کلیدی برای ترسیم چشم انداز آینده مسکن و برنامه ریزی آن هستند.

مقاله حاضر به برسی تعدادی از شاخص های مسکن شهری در ایران پرداخته و جایگاه و سیر تحول آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص های مسکن شهری در ایران تحت تاثیر دو نوع عوامل بیرونی و درونی قرار داشته اند.عوامل بیرونی موثر بر مسکن – نظیر عوامل جمعیتی-اقتصادی و اجتماعی موجبات رونق و رکود مسکن را فراهم کرده اند و برنامه های مسکن کمتر در وضعیت کلی مسکن و بهبود شاخص های آن موثر بوده اند.عوامل درونی مسکن-که عمدتا تحت تاثیر چگونگی و فرایند برنامه ریزی مسکن قرار دارند نیز در ابعاد خاصی- وضعیت مسکن را شکل می دهند .یکی از عوامل درونی مهم موثر بر مسکن- نگرش به شاخص های مسکن شهری و چگونگی بکار گیری آنها در برنامه های مسکن است.ضروری است جایگاه شاخص های مسکن در برنامه از دیدگاه علمی و بطور جامع تعیین شده و نقش آنها در قالب ابعاد اقتصادی-اجتماعی و کالبدی مورد پژوهش قرار گیرند.تبیین رابطه علت و معلولی شاخص های مسکن و سایر عوامل می تواند ضمن روشن کردن علت تحولات و دگرگونی شاخص های مسکن در کشور- موجب ارتقاء برنامه های مسکن و توسعه شهری را فراهم آورد.
کلیدواژگان
ایران؛ دگرگونی؛ سیر تحول؛ شاخص های مسکن؛ شهری

دکتر محمد مهدی عزیزی
نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۳، ۱۳۸۸

مقاله تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخصهای مسکن شهری در ایران (184 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر محمد مهدی عزیزی, مسکن, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
آسیب شناسیِ لرزه ای معابر شهری. مطالعه موردی محله کارمندان،کرج_کیمیافکر بزرگ پیشرو در ارائه خدمات آموزشی شهرسازی در کشور. مقالات تخصصی شهرسازی
0نظرات توسط

مقاله شهرسازی آسیب شناسیِ لرزه ای معابر شهری. مطالعه موردی: محله کارمندان،کرج

چکیده
برنامه ریزی شهری با هدف کاهش آسیب پذیری، ناگزیر از شناخت نحوه و علل آسیب پذیری هر یک از عناصر کالبدی شهر است. در این راستا، آسیب شناسی لرزه ای شبکه ارتباطی و به ویژه معابر شهری، به عنوان یکی از عناصر کالبدی شهر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این پژوهش تلاش دارد، با به کارگیری روشهای نوین آماری مرتبط و AHP و نیز استفاده از  GIS مدلی بسط پذیر را برای تعیین آسیب پذیری لرز های معابرِ شهری ارائه کند. برای تدقیق پیشنهادات یاد شده، محله کارمندان واقع در شهر کرج به عنوان مطالعه موردی مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی، از میان ۱۰ معیار آسیب پذیری منتخبِ پژوهش، معیارهای جمعیت مرتبط با معبر، موقعیت و ویژگیهای زیرساختهای شهری و شیب معبر، بیشترین، و معیارهای دسترسی و کیفیت کف معبر، از کمترین اهمیت در تعیین سطح آسیب پذیری معبر برخوردار هستند. بررسی روابط همبستگی، نشان از همبستگی درونی میان معیارها، همپوشانی داده ها و عدم امکان تعیین حد آستانه به صورت منفرد برای معیارها دارد. بنابراین، آسیب پذیری لرزه ای معابر شهری، معلول یک معیار نبوده و برآیند مجموعه ای از عوامل می باشد. برای تعیین آسیب پذیری لرزه ای، ضروری است از روشهای تحلیلیِ مبتنی بر تحلیل توامان معیارها سود جست که این امر نشان دهنده مطلوبیت و کارآیی مدل ارزیابی پیشنهادی پژوهش حاضر می باشد.
واژه های کلیدی
برنامه ریزی کاهش آسیب پذیری، زمین لرزه، شبکه ارتباطی، معابر شهری، کرج

محمد مهدی عزیزی، استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

میلاد همافر، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره ۱۷ شماره ۳ پاییز ۱۳۹۱

مقاله آسیب شناسیِ لرزه ای معابر شهری. مطالعه موردی: محله کارمندان،کرج (129 downloads)