دکتر محمدرضا پور محمدی

مقاله شهرسازی نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز

چکیده:

مقاله ‌حاضر به بررسی نقش شهرسازی مدرن در بروز تخلفات ترافیکی عابرین پیاده بافت قدیم شهر تبریز می ‌پردازد. روش این مطالعه، علاوه بر مطالعات کتابخانه ‌ای دربرگیرنده مشاهدات محلی، تطبیق نقشه‌ های موجود بافت و تحلیل‌ های عقلانی می ‌باشد. بررسی‌ ها حاکی از آن است که در این بافت، تخلفات عابرین پیاده به گسستگی بافت فیزیکی، تراکم فعالیت ‌های شهری ناشی از موقعیت مرکزی، تحدید قلمرو و فضایی و مکانی واحدهای زیستی، پیوستگی ضعیف شبکه‌ های پیاده و نظایر آن بستگی دارد.

از آن جا که بروز تخلفات، پیش از آن که ناشی از فرهنگ تخلف باشد عمدتا به طراحی غیر اصولی و عدم انطباق شبکه‌ های جدید با شبکه‌ های قدیم شهر بر می ‌گردد؛ بنابراین، وجود آنها نه تنها امری طبیعی بلکه غیر قابل اجتناب‌ نیز می ‌باشد. بر اساس نتایج این بررسی، لازمه اصلاح یا کاهش فرهنگ تخلف در وهله اول، انجام اصلاحات طراحی و در مراتب بعدی آموزش و فرهنگ‌ سازی می ‌باشد.

کلید واژه: شهرسازی مدرن، تخلفات ترافیکی، عابرین پیاده، بافت قدیم تبریز

دکتر رحمت محمدزاده

دکتر فیروز جمالی ؛ استاد دانشکده علوم انسانی اجتماعی دانشگاه تبریز

دکتر محمدرضا پورمحمدی ؛ استاد دانشکده علوم انسانی اجتماعی دانشگاه تبریز

نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۱ ، ۱۳۸۴

مقاله شهرسازی نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز کیمیا فکر بزرگ (54 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر محمدرضا پور محمدی, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ادامه ی حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی ادامه حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی به مثابه نوین ترین راهبرد مقابله با آن (نمونه موردی شهر تبریز)

چکیده:

طی دهه های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سکونتگاه های غیررسمی به طور عمده در حاشیه کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است. این محلات خودرو یا حاشیه نشین به بیان درست تر، اسکان غیررسمی نامیده شده اند و کارکرد اصلی آنها تامین زمین و الگوی ساخت متناسب با توان مالی گروه های کم درآمد مهاجر از روستاها یا گروه های کم درآمد و فقیر شهری رانده شده از بافت موجود شهرهاست.

مقاله شهرسازی ادامه ی حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی ادامه ی حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی مقاله کیمیا فکر بزرگ

این گونه سکونتگاه ها که خدماتی پایین و ساکنینی کم توان و مشاغلی نامطمئن دارند، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاری های اجتماعی فراهم می سازند و خطرپذیری بالایی در برابر سوانح طبیعی و انسانی دارند.

در حال حاضر سکونتگاه های غیررسمی در شهر تبریز با وسعت ۴۰۰ هکتار و جمعیتی متجاوز از ۴۰۰۰۰۰ نفر می باشد. در این مقاله رویکرد توانمندسازی به عنوان راهبردی نوین و علمی جهت مقابله با سکونتگاه های غیررسمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاد شده است.

کلید واژه: اسکان غیررسمی، راهبرد توانمندسازی، اقشار کم درآمد، بدمسکنی

محمد رضا پور محمدی ، استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

رضا جهان بین ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس   پاییز ۱۳۸۸ , دوره  ۱ , شماره  ۱ ; از صفحه ۳۳ تا صفحه

۵۲

مقاله شهرسازی ادامه حیات اسکان غیررسمی و رویکرد توانمندسازی به مثابه نوین ترین راهبرد مقابله با آن (نمونه موردی شهر تبریز) - کیمیا فکر بزرگ (79 downloads)


* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, اسکان غیر رسمی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, دکتر محمدرضا پور محمدی, فصلنامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس 0نظرات توسط