دکتر مجتبی رفیعیان

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونت گاه های غیررسمی (ISGM) با تاکید بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

چکیده:

شهر و برنامه ریزی در آن به دلیل در برداشتن مسایل متعدد و تعامل پدیده ها در این بستر، نیازمند به کارگیری سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) بوده و این پیچیدگی باعث گردیده تا طراحی و بهره گیری از انواع مدل ها همواره، اصلی مهم در فرایند تصمیم گیری محسوب گردد و متناسب با نوع مساله، انواع الگوها و شبیه سازی ها در شهرسازی و برنامه ریزی شهری به وجود آیند.
این امر نه تنها در حوزه مفاهیم و رویکردهای نظری بلکه در حوزه استفاده از ابزارهای شناخت و تحلیل مسایل که امکان انتخاب الگوهای مداخله را نیز فراهم می سازد امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود. سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری از جمله ابزارهایست که با توجه به ادبیات غنی مفهومی و تکنیکی خود، در سال های اخیر جایگاه مناسبی را در مطالعات شهرسازی کسب نموده است.

در این چارچوب به کارگیری مدل های پویا (Dynamic Models) جایگاه ویژه ای را دارا بوده و در بسیاری از مقولات با اهمیت شهرسازی نظیر کاربری اراضی، برنامه ریزی حمل و نقل شهری، مسکن، اوقات فراغت، خدمات، زیرساخت های شهری و … استفاده از این مدل ها بسیار متداول شده است.

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری مقاله کیمیا فکر بزرگ

اسکان های غیررسمی نیز از جمله مواردی می باشد که به دلیل اهمیت یافتن آن در ابعاد مختلف و از جمله طراحی مدل های پویا مدنظر قرار گرفته و در کنار مدل ها و الگوهایی نظیر UGM، SIMLAND،What if? ، LTM، UPLAN، CUF، LUCAS و … مدل رشد سکونتگاه های غیررسمی (ISGM) نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در این مقاله سعی شده با توجه به اهمیت سکونتگاه های غیررسمی، متدهای نوین و الگوهای پیشرفته مدلسازی مسایل شهری را به ویژه در رابطه با رشد سکونتگاه های غیررسمی کنکاش کرده و همچنین نمونه ای از این مدل ها که در سال های اخیر با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی به مدلسازی در این خصوص پرداخته را در تجربیات جهانی مانند (Nordin, 2004)، (Sietchiping, 2004)، (Webert, 2002)، (Klosterman, 2002)، (Shabazian, 2000) بررسی نماییم.

کلید واژه: مدلسازی، مدل رشد سکونتگاه های غیررسمی (ISGM)، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دکتر مجتبی رفیعیان، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

رضا سرداری، کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شهرسازی

فصلنامه مدیریت شهری-شماره ۲۲ – زمستان ۱۳۸۷

مقاله شهرسازی مدلسازی رشد سکونت گاه های غیررسمی (ISGM) با تاکید بر سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (232 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, برنامه ریزی شهری, تحلیل سلسله مراتبی AHP, دکتر مجتبی رفیعیان, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ساماندهی نظام استقرار ایستگاه های bts کیمیا فکر بزرگ_دکترا شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی ساماندهی نظام استقرار ایستگاه های BTS، متناسب با اهداف برنامه ریزی شهری از طریق راهکار استفاده از ایستگاه های مشترک، مورد مطالعه: شهر تهران

چکیده:

ایستگاه های مخابراتی آنتن تلفن همراه (BTS) از اجزای شبکه خدمات مخابراتی تلفن همراه هستند که بیش از یک دهه است میهمان شهرهای ما شده اند. استقرار این ایستگاه ها به عنوان عناصری که دارای ابعاد فیزیکی بوده و ویژگی های مختص به خود را دارند، پیامدهای ناگواری را بر محدوده های شهری تحمیل کرده است که شدت این پیامدها به واسطه رعایت نکردن اصول و قواعد شهرسازی و عدم توجه به ملاحظات آن، بسیار بیشتر از میزان مورد انتظار است. یکی از مهمترین استراتژی های موجود در راستای کاهش اثرات نامطلوب ناشی از استقرار این ایستگاه ها به حداقل رساندن تعداد آنها از طریق راهکار تشریک سایت میان اپراتورهای مختلف است. در این پژوهش، به منظور ارزیابی امکان استفاده از این راهکار در سطح شهر تهران، متناسب با نوع داده ها نخست با استفاده از نرم افزار ArcGIS وضعیت موجود شبکه ایستگاه های سه اپراتور فعال تلفن همراه در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و سپس امکان استفاده از راهکار به اشتراک گذاشتن ایستگاه های موجود برای ساماندهی نظام استقرار آنها، با توجه به الزامات فنی شبکه ارزیابی شد. امکان جابجایی ایستگاه ها با توجه به فاصله ایستگاه های همجوار اپراتورها و استفاده از ایستگاه های موجود، اساس تحلیل داده ها قرار گرفته و ایستگاه های همجوار با فاصله های، کمتر از ۵۰ متر، ۵۰ تا ۱۰۰ متر، ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر و ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر مشخص شده و در نهایت مجموع همه ایستگاه های همجوار در فاصله کمتر از ۲۰۰ متر بدست آمد.

مقاله شهرسازی ساماندهی نظام استقرار ایستگاه های BTS، متناسب با اهداف برنامه ریزی شهری از طریق راهکار استفاده از ایستگاه های مشترک، مورد مطالعه: شهر تهران
مقاله شهرسازی ساماندهی نظام استقرار ایستگاه های BTS، متناسب با اهداف برنامه ریزی شهری از طریق راهکار استفاده از ایستگاه های مشترک، مورد مطالعه: شهر تهران

یافته های پژوهش نشان از آن دارد که به صورت نظری و بالقوه، برای ایستگاه های همجوار با فاصله کمتر از ۵۰ متر، امکان کاهش ۴۳۲ ایستگاه به ۲۱۵ ایستگاه، برای فاصله ۵۰ تا ۱۰۰ متر امکان کاهش ۱۵۶ ایستگاه به ۷۶ ایستگاه، برای فاصله ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر امکان کاهش ۱۸۶ ایستگاه به ۹۰ ایستگاه، برای فاصله ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر امکان کاهش ۲۲۴ ایستگاه به ۱۰۶ ایستگاه و در مجموع، برای همه ایستگاه های همجوار با فاصله کمتر از ۲۰۰ متر امکان کاهش ۹۹۸ ایستگاه به ۴۸۷ ایستگاه وجود دارد. با توجه به ویژگی های فنی شبکه ایستگاه ها، امکان جابجایی برای فاصله های کمتر، قابلیت اجرایی بیشتری دارد و در نهایت جابجایی تعداد زیادی از ایستگاه های فهرست شده در عمل امکان پذیر می باشد.


کلید واژه: ایستگاه های BTS، تشریک سایت، ساماندهی، مکان یابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دکتر مجتبی رفیعیان , دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

منوچهر فرج زاده , دانشگاه تربیت مدرس

زاهد یوسفی، کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت شهری پاییز و زمستان ۱۳۹۰ , دوره  ۹ , شماره  ۲۸ ; از صفحه ۱۲۳ تا صفحه ۱۴۲

مقاله شهرسازی ساماندهی نظام استقرار ایستگاه های BTS، متناسب با اهداف برنامه ریزی شهری از طریق راهکار استفاده از ایستگاه های مشترک، مورد مطالعه: شهر تهران (270 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی انگیزه های تخلف ساختمانی احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی شهر تهران کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی بررسی انگیزه های تخلف احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی در شهر تهران

چکیده:

بخش عمده ای از مسائل و ناهنجاری های کلانشهر تهران را می توان به تخلفات ساختمانی نسبت داد که پس از رشد مهاجرت به شهر، رونق ساخت و ساز و رواج فروش تراکم و ضابطه در شهر تهران شدت یافت. پیامدهای وسیع این پدیده و ناکارآمدی شهرداری تهران در کنترل مناسب ساخت و سازهای شهری، پیشگیری از وقوع این تخلف را در شهر تهران، از طریق تعدیل یا حذف علل پیدایش یا گسترش آن ضروری می سازد.

در این مقاله با مرور مطالعاتی که تاکنون در زمینه علل وقوع تخلفات ساختمانی انجام شده است، به بررسی علل و انگیزه های اقدام به یکی از انواع مهم تخلف ساختمانی در شهر تهران (تخلف احداث بنای مازاد بر تراکم مجاز) از طریق بررسی ارتباط بین ۶ شاخص آگاهی از قوانین و مقررات ساخت و ساز، انگیزه رفع نیاز خانواده از طریق احداث بنای خلاف، انگیزه سود اقتصادی خلاف، سطح درآمد مالکین، تخصص و تجربه سازندگان و کیفیت نظارت بر ساخت و ساز بر یکدیگر و بر تخلف ساختمانی مازاد تراکم پرداخته شد.

مقاله شهرسازی بررسی انگیزه های تخلف ساختمانی احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی شهر تهران کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی بررسی انگیزه های تخلف ساختمانی احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی شهر تهران مقاله کیمیا فکر بزرگ

اطلاعات لازم برای هر شاخص از طریق یک یا چند سوال از ۱۵۰ نفر از افرادی که برای پرونده تخلف ساختمانی خود به شهرداری مراجعه کرده اند جمع آوری شد و روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتیجه نشان داد که مهم ترین عامل موثر بر تخلف ساختمانی مازاد بر تراکم، کم بودن آگاهی سازنده ساختمان از مقررات و استانداردهای ساختمان است (میزان اثر مستقیم و غیرمستقیم بر این تخلف بر اساس ضریب بتا: ۰,۶۱۶). و پس از آن به ترتیب، سطح درآمد (با ضریب ۰,۱۴) و انگیزه رفع نیاز خانواده از طریق احداث یا توسعه غیرقانونی بنا (با ضریب ۰,۱۱۹) با وقوع تخلف مازاد تراکم ارتباط دارند.

کلید واژه: ضوابط و مقررات ساختمانی، تخلف ساختمانی، تراکم ساختمانی، تهران

سرخیلی الناز ، دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس

رفیعیان مجتبی ، دانشیار شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

بمانیان محمدرضا ، دانشیار شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت شهری، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ , دوره  ۱۰ , شماره  ۳۰ ; از صفحه ۱۴۵ تا صفحه

۱۶۲

مقاله شهرسازی بررسی انگیزه های تخلف احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی در شهر تهران کیمیا فکر بزرگ (47 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, تراکم, دکتر مجتبی رفیعیان, روشهای کمی برنامه ریزی, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد bid کیمیا فکر بزرگ_دکتری شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد BID (نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه)

چکیده:

مراکز شهری در طول تاریخ کانون توجهات و محل وقایع خاص شهری بوده و به عنوان مهمترین بخش شهر مورد توجه گرفته است که در حال حاضر با افول کارکردی مواجه اند. برای گذار از این وضعیت، نوسازی و بهسازی این مراکز امری ضروری تلقی می شود. در این میان، روش بهبود نواحی کسب و کار  (BID)یکی از استراتژیهای موثر و جدید در ادبیات نوین نوسازی است. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی و تبیین میزان انطباق پذیری این روش در مرکز شهر ارومیه و بررسی مولفه های موثر بر افزایش کیفیت زندگی است. روش تحقیق این مقاله، توصیفی – تحلیلی است.

روش گردآوری اطلاعات شامل روشهای کتابخانه ای، پرسشنامه و مشاهدات میدانی است. روش نمونه بصورت تصادفی ساده بوده و جامعه هدف ساکنین، اصناف و مراجعین به محدوده انتخاب شده است. حجم نمونه ۲۳۸ نفر بوده و پایایی پرسشنامه باستفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق آزمون بارتلت و شاخص KMO در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمونT ، تحلیل همبستگی، رگرسیون ساده و چند متغیره و تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از این روش، با باززنده سازی مرکز شهر ارومیه همخوانی و سازگاری دارد. تک بعدی نبودن روش BID و ارتقاء شرایط کسب و کار و افزایش کیفیت زندگی در محدوده از دلایل اصلی سازگاری این روش است. نتایج بررسی های آماری در تحقیق نشان داد که عوامل کالبدی بیشترین نقش را در بهبود کیفیت زندگی در مرکز شهر داشته است.

کلید واژه: مراکز شهری، باززنده سازی، کیفیت زندگی، بهبود نواحی کسب و کار، شهر ارومیه

حسین پور هاله, کارشناسی ارشد شهرسازی ، دانشکده هنر و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس.

داداش پور هاشم,استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، گروه هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.

رفیعیان مجتبی، دانشیار گروه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری

نشریه مدیریت شهری، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ , دوره  ۹ , شماره  ۲۸ ; از صفحه ۲۷۳ تا صفحه ۲۸۴ .

مقاله شهرسازی باززنده سازی و افزایش کیفیت زندگی در مراکز شهری با رویکرد BID (نمونه موردی: مرکز شهر ارومیه) کیمیا فکر بزرگ (91 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اقتصاد شهری, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, برنامه ریزی شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, مدیریت شهری, نظری محتوایی, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران

چکیده :

هدف مقاله‌ی حاضر آن است که با بررسی و تحلیل نحوه‌ی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران، روند تحوّلات آنها را در چهل سال گذشته با کاربرد الگو‌ها و تکنیک‌های رایج در این زمینه شناسایی کند. این پژوهش قصد اثبات ارتباط مستقیم بین مطلوبیّت شاخص‌های به کار رفته و نیروهای اقتصادی- اجتماعی را ندارد؛ بلکه کاربرد الگوهای رایج در زمینه‌ی تحلیل نظام سکونتگاهها در راستای توصیف و تحلیل شرایط و روند تغییرات شبکه ی شهری ساحل جنوب کشور، مورد توجه است. الگو‌های به کار رفته در این پژوهش مشتمل بر سه دسته شاخص‌های نخست شهری (شاخص نخست شهری جفرسون، شاخص دو شهر، شاخص چهار شهر کینزبرگ، شاخص چهار شهر مهتا و شاخص موماو و الوصابی)، شاخص‌های تمرکز (شاخص تمرکز هرفیندال، هندرسون، و شاخص تقوایی) و در پایان شاخص‌های توزیع متعادل (منحنی لورنز و ضریب جینی فضایی، ضریب آنتروپی، توزیع رتبه – اندازه و ضریب پارتو وروش کرنل) است.

جامعه ی آماری مورد مطالعه، شامل شهرهای ساحلی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است. نتایج به دست آمده این پژوهش نشان می‌دهد شاخص‌های نخست شهری و تمرکز هر دو در سال ۱۳۵۵ در بیشترین مقدار خود در مقایسه با هر زمان دیگری بوده اند. در مقابل، شاخص‌های تعادل در این سال بیانگر نامتوازن ترین وضعیّت اند. شاخص‌های نخست شهری از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۷۵ همواره رو به کاهش بوده، امّا در سال ۱۳۸۵ افزایش داشته اند. شاخص‌های تمرکز و تعادل به طور مشابه طیّ سال‌های ۷۵-۱۳۶۵ نشان دهنده ی کاهش تمرکز و افزایش تعادل هستند، امّا در سال ۱۳۸۵با شدت بسیار کمتری در مقایسه با شاخص‌های نخست شهری از افزایش تمرکز و کاهش توزیع متوازن جمعیت در منطقه حکایت دارند، که نشان دهنده ی ظهور مجدّد قطبی شدن در منطقه است.

مقاله شهرسازی تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران - کیمیا فکر بزرگ_Page_11
مقاله شهرسازی تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران – کیمیا فکر بزرگ

کلیدواژ‌ه‌ها: سازمان یابی فضایی، سیستم شهری، شهرهای نواحی ساحلی جنوب، نخست شهری، تمرکزشهری، تعادل فضایی.

هاشم داداش پور

آتوسا آفاق پور

مجتبی رفیعیان

مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای ، شماره ۱۴ ، ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی تحلیلی برسازمان‌یابی فضایی سیستم شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران - کیمیا فکر بزرگ (72 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی منطقه ای, جغرافیا و توسعه, دکتر مجتبی رفیعیان, دکتر هاشم داداش پور 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ناحیه بهبود کسب و کارBID سامانه خودکفا جهت ارتقاء نواحی تجاری درون َهرها - کیمیا فکر بزرگ_مقاله کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی ناحیه بهبود کسب و کارBID سامانه خودکفا جهت ارتقاء نواحی تجاری درون شهرها

چکیده :

مکان های خرید مراکز شهری در گذشته های بسیار دور از مهم ترین عوامل در پویایی این مراکز بوده اند. این مراکز در شرایط کنونی با مشکلاتی پیچیده شامل؛ رکود اقتصادی، کاهش تقاضای خرید و کمبود سرمایه گذاری های زیربنایی روبرو هستند. باززنده سازی این مراکز، به عنوان قلب تپنده شهرهای جهان در بهبود کیفیت زندگی ساکنان نقش حیاتی را ایفا می کند. رشد حومه گرایی در دهه های اخیر، باعث انتقال فعالیت های تجاری از مراکز شهری به حومه ها، و تضعیف مراکز درون شهری و از بین رفتن حیات اجتماعی این مراکز شده است. شهرسازان و مدیران شهری در دهه های اخیر یکی از روش های موثر در احیای BID . مکانیسم های مختلفی را جهت بازگرداندن حیات به مراکز شهر پیشنهاد داده اند مراکز شهری با رویکردی اقتصادی است. به طوری که، این روش سعی دارد با رشد اقتصادی در یک منطقه و محاسبه مالیات برآن، امکان خدمات رسانی به نواحی مسکونی و تجاری اطراف را فراهم آورد. این روش، با اصلاح ساختار اقتصادی، یک سامانه خودکفا، جهت بهبود وضعیت ،)BID( سبب احیای مراکز شهری خواهد شد. ناحیه بهبود کسب و کار اقتصادی مراکز شهری می باشد. این سامانه ابتدا در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی در شهرهای امریکا و کانادا مورد آزمایش سازمانی با مدیریت خصوصی و بودجه همگانی می باشد که سعی در تأمین خدمات مکمل برای BID . قرار گرفته است ناحیه خود دارد. به طوری که از طریق این مشارکت خصوصی- عمومی، باعث ارتقاء کیفیت زندگی و باز گرداندن حیات اجتماعی به این نواحی می شود. در پاسخگویی به پراکنده رویی در شهرها و از آنجایی که پویایی مراکز تجاری در شهر برای کیفیت زندگی اجتماعی لازم به نظر می رسد، احیا مرکز شهر در رأس سیاست های مدیران شهری، برای بازگرداندن حیات به مرکز شهر و تقویت زندگی اجتماعی در این مراکز است. BID این نوشتار بر آنست تا با مرور توصیفی بر ادبیات موضوع و تحلیل قیاسی نمونه های موردی موفق، به معرفی روش به عنوان یکی از راهکارهای موثر در بازگرداندن حیات اقتصادی و اجتماعی به مراکز شهری بپردازد.

مجتبی رفیعیان و علیرضا ارباب زادگان هاشمی

آرمانشهر ، شماره ۴ ، ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی ناحیه بهبود کسب و کارBID سامانه خودکفا جهت ارتقاء نواحی تجاری درون َهرها - کیمیا فکر بزرگ (34 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, آرمانشهر, اقتصاد شهری, توسعه شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, مدیریت شهری 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی: محلۀ هاشمی در منطقۀ ده تهران

چکیده :

رشد سریع شهر ها در چند دهه اخیر، شکل گیری بافت های نامناسب و خودرو را به همراه داشته است. علاوه بر این، بافت های قدیمی در شهرها رو به فرسوده شدن رفته اند و این مکان ها از لحاظ کیفیت زندگی دچار افولی شدید شده اند. بنابراین برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در این بافت ها اجتناب ناپذیر است. کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که تأثیرات بسزایی بر زندگی ساکنان یک محدوده سکونتی دارد و مهمترین این تأثیرات، رضایتمندی از سکونت در این بافت ها است. بنابراین همان طور که مشخص است، در برنامه ریزی برای این بافت ها شناسایی معیارهای مؤثر بر رضایتمندی ساکنان آنها و نحوه تأثیرگذاری این معیارها بر یکدیگر از الویت بر خوردار است. هدف این پژوهش مشخص نمودن همین امر است.

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

تکنیک مورد استفاده درا ین پژوهش روش تحلیل رگرسیون چند مرتبه ای (HMR) خواهد بود؛ معیارها براساس هدف مطالعه مرتبط با کیفیت زندگی در محیط های سکونتی با مرور مدل ها و معیارهای دیگر مطالعات انتخاب خواهد شد. نحوه سازمان دهی معیارها در این مطالعه به صورت بالا به پایین است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، میزان کیفیت زندگی ذهنی (رضایتمندی) برابر ۷۷/۲ شده است. بر اساس نتایج حاصل در مورد کیفیت زندگی عینی، در محدوده کیفیت زندگی عینی برابر ۸۲/۲ شده است. کیفیت زندگی (عینی – ذهنی) در محدوده مورد مطالعه برابر ۸۰/۲ شده است. نتایج حاصل با کمک GIS و توابع تحلیلی آن در قالب نقشه ارائه شده است که نشان می دهد وضعیت کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه در سطح پایینی قرار دارد.

کلیدواژه ها : کیفیت زندگی؛ کیفیت زندگی ذهنی؛ کیفیت زندگی عینی

حسن سلمانی  دکتر علی اکبر تقوایی دکتر مجتبی رفیعیان

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای شماره ۴ ، پاییز ۱۳۹۱

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی: محلۀ هاشمی در منطقۀ ده تهران - کیمیا فکر بزرگ (66 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, دکتر علی اکبر تقوایی, دکتر مجتبی رفیعیان, فصلنامه جغرافیای آمایش 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران - کیمیا فکر بزرگ_کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

دانلود مقاله شهرسازی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران

چکیده:

بررسی و مطالعه فرایند رشد و توسعه کلان شهرهای جهانی، نمایانگر شکل گیری شرایط کیفی نا به سامان و در پاره ای موارد بحرانی در محیط های سکونتی به عنوان یکی از مهم ترین آثار و پیامدهای سیاست های توسعه شهری است. این واقعیت در کشورهای در حال توسعه در شکل های حادتری بروز و ظهور پیدا کرده و زمینه ساز پدیدار شدن مسائل عدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده است. با وجود این معضل نبود یا سطح نازل کیفیت در محدوده های مسکونی شهری منحصر به کشورهای جهان سوم نبوده و در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز به مثابه یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی نظام سیاست گذاری و مدیریت شهری این کشورها محسوب شده و در نتیجه میتوان آن را مسأله ای با وسعت و دامنه جهانی دانست. از سوی دیگر نگاهی به مباحث مطرح در ادبیات شهرسازی سال های اخیر نشانگر توجه متفکران و نظریه پردازان شهری به مفهوم «کیفیت محیط سکونت» و نگارش مقالات و کتاب های متنوع و متعددی در این زمینه است.
در این میان بحث کیفیت در محیط های سکونتی خاص (مانند مجتمع های مسکونی بلند مرتبه) به واسطه برخورداری این سکونتگاه ها از ویژگیهایی مانند سطح بالای تراکم جمعیتی، ساختمانی و تمرکز در محیطی محصور و گاهی اوقات فاقد ارتباطی ارگانیک با ساختار شهر، دارای حساسیت و پیچیدگی مضاعفی نسبت به سایر بافت های مسکونی است.

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران - کیمیا فکر بزرگ

در این پژوهش، هدف اصلی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرکهای خاورمیانه و نیز یکی از مهم ترین مجتمع های بلند مرتبه شهر تهران است. روش انجام این تحقیق بر مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و ج زء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار میگیرند. در این میان جزء معیارهای سطح آخر مدل، مبنای تنظیم پرسشنامه تحقیق قرار گرفت و بر اساس میزان رضایت مندی یا نارضایتی ساکنان محیط مورد نظر امتیازدهی شدند. پس از انجام تحلیل های آماری مناسب، سطح کیفی سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطی (۵>98/2>1) ارزیابی و وجود رابطه معنا دار (۰۵/۰> P) بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته کیفیت محیط سکونت تأیید شد.

واژه های کلیدی: کیفیت محیط سکونت، مجتمع مسکونی، رضایت مندی سکونتی، تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی، شهرک اکباتان

مجتبی رفیعیان  دانشیار گروه شهر سازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
فرزین امین صالحی  کارشناس ارشد شهر سازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی اکبر تقوایی  دانشیار گروه شهر سازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا دوره چهاردهم، شماره ۴، زمستان ۱۳

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران - کیمیا فکر بزرگ (72 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, توسعه شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, مدرس علوم انسانی, مسکن, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM) کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM)

چکیده:

امروزه دیدگاه ها و نظریه های مدیریت سوانح و توسعه پایدار به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی هستند. ازاین رو به نظر بسیاری از محققان، تاب آوری یکی از مهم ترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است. در این ارتباط امروزه تاب آوری به عنوان راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آنان مطرح می شود و تعاریف، رویکردها، شاخص ها و مدل های سنجشی متفاوتی در مورد آن شکل گرفته است.برای پاسخ به این سؤال که کدام تعریف، رویکرد نظری و نظام شاخص سازی برای تحلیل و ارتقای جوامع تاب آور نسبت به مخاطرات طبیعی مناسب است؟ از روش توصیفی- تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای استفاده شد.
نتایج نشان می دهد که تعریف کارپنتر و همکاران(۲۰۰۱) به عنوان تعریف قابل تأکید در جامعه علمی بوده و بر این اساس، شاخص های مطلوب برای جهت سنجش تاب آوری در قالب ابعاد چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی- محیطی پیشنهاد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که مناسب ترین مدل بر اساس رویکرد مفهومی و ساختار شاخص سازی ارائه شده، مدل ترکیبی DROP کاتر و CBDM می باشد ؛ زیرا این مدل ترکیبی به طور هم زمان دارای ویژگی هایی نظیر مکان محور بودن (جغرافیایی)، یکپارچه نگری در انتخاب ابعاد و شاخص ها و مشارکت پذیری مردم به عنوان ذی نفعان کلیدی برنامه ریزی و مدیریت سوانح طبیعی در جوامع محلی است.

مقاله شهرسازی تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور (CBDM) کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11

کلمه های کلیدی:

تاب آوری ، سوانح طبیعی، جوامع تاب آور ، چارچوب های مفهومی

محمدرضا رضایی
علی عسگری
اکبر پرهیزکار
سیاوش شایان
* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر مجتبی رفیعیان, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, مدرس علوم انسانی, مدیریت بحران 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی تهران به تفکیک مناطق شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی تهران به تفکیک مناطق شهری

چکیده:

شهر محصول روابط و مناسبات پیچیده اقتصادی و اجتماعی است و ناهمگونی­های فضایی آن بازتاب فرایندهای درهم­ بافته فرهنگی- اجتماعی و سیاسی- اقتصادی در طی تاریخ در بستر طبیعت بوده است.

هدف این مقاله، بررسی چگونگی ناهمگونی­های فضایی بین مناطق ۲۲ گانه کلان شهر تهران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. برای شناخت سطوح توسعه مناطق شهر تهران از ۳۱ شاخص در قالب ۷ معیار اصلی استفاده شد. با بهره گیری از مدل AHP و نرم افزار EXPERT CHOISE هریک از معیارها و زیرمعیارها دو به­ دو با هم مقایسه شد و نسبت به یکدیگر مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفت.

مقاله شهرسازی تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی تهران به تفکیک مناطق شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی تهران به تفکیک مناطق شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ

در نهایت، با روش خوشه ­بندی سلسله مراتبی مناطق ۲۲ گانه کلان شهر تهران از نظر درجه توسعه یافتگی در چهار سطح توسعه ­یافته، نسبتاً توسع ه­یافته، توسعه­ متوسط و توسعه­ نیافته خوشه­ بندی و در محیط Arc Gis به صورت نقشه نمایش داده شد. نتیجه بررسی شاخص ها نشان می دهد کلان شهر تهران فاقد وحدت کالبدی- اجتماعی بوده و ناهمگونی­های فضایی بین مناطق شمالی و جنوبی آن به عنوان ویژگی اصلی ساختار فضایی کلان شهر تهران همچنان پابرجاست. ادامه روند کنونی چالشی اساسی در راه دست یابی به توسعه پایدار شهری و شهر خوب نه فقط برای تهران، بلکه چالشی در سطح ملی است.

کلمه های کلیدی:
* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, دکتر مجتبی رفیعیان, روشهای کمی برنامه ریزی, مدرس علوم انسانی 0نظرات توسط