دکتر فریدون قریب

امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم

چکیده:

در سال های میانی سده گذشته اغلب شهرسازان و برنامه ریزان حمل و نقل درون شهری اروپا با دیدگاهی اتومبیل گرا. سفرهای درون شهری را برنامه ریزی و شبکه ارتباطی شهرها را بر اساس آن طراحی می کردند. اما در چند دهه اخیر این دیدگاه تغییر یافت و به شیوه شهرسازی انسان گرای گذشته گرایش پیدا کردند.

نتیجه این رویکرد به رسمیت شناختن سفرهای پیاده و دوچرخه در شبکه ارتباطی شهرها بود. با گزینش این شیوه سعی شد مشکلات تردد در شهرهای بزرگ از جمله آلودگی های مختلف ناشی از تردد اتومبیل کاهش یابد. در خصوص این هدف ضوابط و معیارهایی نیز ارایه شد که با شرایط آن کشورها کارایی خود را به خوبی نشان داده است. در واقع تدوین این ضوابط بر اساس ویژگی های اقلیمی. اجتماعی و فرهنگی آن کشورها انجام گرفته که تعمیم آن در مکانهای جغرافیایی دیگر جای تعمق و بررسی دارد.

امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم کیمیا فکر بزرگ ۱

کلیدواژگان : شهرسازی اتومبیل گرا؛ شهرسازی انسان گرا؛ مسیرهای پیاده؛ مسیرهای دوچرخه؛ ویژگی های اقلیمی

دکتر فریدون قریب ، استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، مقاله ۲، دوره ۱۹، شماره ۱۹، پاییز۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم (315 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر فریدون قریب, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
ضوابط ساماندهی و معیارهای طراحی ورودی شهرها کیمیا فکر بزرگ ۱

مقاله شهرسازی ضوابط ساماندهی و معیارهای طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها

چکیده:

در گذشته های نه چندان دور که حد و مرز شهرها، توسط دروازه ها مشخص می شد. مبادی ورودی به شهر از کیفیت فضایی بالایی برخوردار بود و جزو عناصر شاخص و از ویژگی های بارز هر شهر به حساب می آمد. امروز با گسترش و توسعه شهرها، مبادی ورودی آن به مسیرهای سریع السیر، برای تردد وسایل نقلیه موتوری تبدیل شده است و زمین های مجاور آنها نیز به کاربری های مزاحم و ناسازگاری با محیط اختصاص یافته است که بی نظمی و اغتشاش بصری این فضاها را تشدید می کنند.
به منظور ساماندهی و تعیین معیارهایی برای طراحی مبادی ورودی شهر، وضعیت موجود مبادی دو شهر با توپوگرافی متفاوت،”مبادی ورودی محور کاشان – قم و جاجرود – تهران”، که اولی در ناحیه ای کوهستانی و جنگل کاری شده و دیگری در دشتی هموار و خشک قرار دارد. بررسی گردید. سپس با توجه به محدودیت و امکانات بالقوه موجود، ضوابط و معیارهایی با استفاده از عناصر مصنوع و طبیعی برای هویت بخشی به این فضاها تدوین شد و کاربری های خدماتی ویژه مبادی ورودی شهر، برای آنها پیشنهاد گردید.
 design criteria for city enterence kimiafekrebozorg معیارهای طراحی شهری
دکتر فریدون قریب ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
نشریه هنرهای زیبا، پاییز ۱۳۸۲ , شماره  ۱۵ ; از صفحه ۲ تا صفحه ۴۱

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر فریدون قریب, طراحی شهری, نشریه هنرهای زیبا 2نظرات توسط