دکتر فرشاد نوریان

شهرسازی تبیین معیارها و شاخصهای پایداری در محله مسکونی_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی تبیین معیارها و شاخصهای پایداری در محله مسکونی

شهرسازی تبیین معیارها و شاخصهای پایداری در محله مسکونی_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
شهرسازی تبیین معیارها و شاخصهای پایداری در محله مسکونی_مقالات شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده:

توسعه شهری پایدار که از جمله نظریه ها و سیاست های اخیر و جاری تلقی می شود، بخش عمده ای از ادبیات شهرسازی سالهای اخیر را به خود اختصاص داده است. اما نظریه اخیر در مقیاس محلی هنوز به درستی تبیین نشده و می تواند به عنوان موضوع پژوهش ها مدنظر باشد، توسعه پایدار در مقیاس محله مسکونی است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می گردد که محله ها و محیط های مسکونی کوچکتر، محصول نظریه ها و ایده های مطرح شده در توسعه شهری پایدار را به عینیت تبدیل می کنند و مسائل آن نیز محسوس تر می شود به علاوه اینکه شاخص های پایداری به ویژه در مقیاس های کوچک باید متناسب با شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و …. هر جامعه و مخصوص آن تعریف شود.

از در قالب مسئله فوق، پژوهش حاضر تلاشی است در جهت پرداختن به ابعاد محله پایدار شناخت معیارهای پایداری در مقیاس محله مسکونی، که با روش بررسی تحلیلی به گردآوری تطبیقی دیدگاه های طرح شده در سطح کشور و جهان در خصوص محله پایدار مبادرت ورزیده و از پی آن در تلاش است تا با تطبیق دیدگاه های طرح شده به یک جمع بندی هرچند کلی در خصوص پایداری محلی و معیارها و شاخص های محله پایدار دست یابد. یکی از کاستی های موجود در تعاریف و معیارهای ارائه شده برای پایداری محلی عدم وجود ارتباط روشن میان مفهوم پایداری در سطح جهانی، ملی و منطقه ای و شهری با مفهوم محلی آنست. در این پژوهش تلاش بر آنست تا علاوه بر تمرکز بر جمع بندی دیدگاه های مختلف، تعریفی از پایداری و معیارهای آن در سطح محلی ارائه گردد که مستند و قابل انطباق بر مفاهیم و ابعاد پایداری در مقیاس جهانی باشد. در پایان این پژوهش با تأکید بر جنبه های اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی به عنوان مولفه های اساسی پایداری در مقیاس جهانی تا شهری، به ارائه معیارها و شاخص های هرکی از این سه مولفه اساسی پایداری در مقیاس محله مسکونی می پردازد.

کلمات کلیدی: معیارهای پایداری، محله مسکونی، محیط زیست

دکتر فرشاد نوریان؛ مهندس محمد مهدی عبدالهی ثابت

شهرنگار شماره ۵۰

مقاله شهرسازی تبیین معیارها و شاخصهای پایداری در محله مسکونی (55 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, توسعه شهری, دکتر فرشاد نوریان, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, شهرنگار, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکانیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی فازی

مقاله شهرسازی مکانیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از (Fuzzy_GIS) سیستمهای اطلاعات جغرافیایی فازی (نمونه موردی پارکهای شهری زنجان)

چکیده:
در طراحیها و برنامه ریزی شهرها و برای (GIS) کارآمدی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی توزیع مناسب کابریها در شهرها موضوع مهم و کمتر شناخته شدهای است. استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی کاربریهای شهری، امکان مکانیابی مناسب را برای عملکردهای شهری فراهم می آورد. اما توجه بیش از حد به داده های جغرافیایی موجب به کار نگرفتن قدرت فوق العاده سیستمهای تجزیه و GIS در قالب نقشه های شهری در خواهد شد. تصمیم گیریهای صرفًا مبتنی بر نتایج سیستمهای اطلاعات GIS تحلیل نظیر جغرافیایی موجود نه تنها مفید نخواهد بود بلکه به لحاظ فقدان اطلاعات جامع و همه جانبه از دنیای (Complexity) و پیچیدگی (Uncertainty) محیط پیرامون در این سیستمها و عدم قطعیت واقعی، زیانبار نیز خواهد بود.

مقاله شهرسازی مکانیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی فازی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
<a href="http://www.fekrebozorg.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/" target="_blank">مقاله شهرسازی</a> مکانیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی فازی مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

در این میان استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی بر اساس منطق فازی انعطاف بیشتری برخوردار بوده و هوش و نبوغ انسانی را در تصمیم گیریها بهتر منعکس میکنند نتایج مفیدی را در پی خواهد داشت. در این پژوهش که به صورت یک پایاننامه دوره کارشناسی ارشد به اجرا درآمده است نحوه در مکانیابی (Fuzzy_GIS) طراحی و بکارگیری یک سیستم اطلاعات جغرافیایی فازی کاربری های شهری مورد استفاده قرار گرفته و به صورت عملی در نمونه موردی بوستانهای شهر زنجان به اجرا درآمده است.
نتایج و خروجی های حاصل از این پژوهش، که به صورت نقشهای است با نقشه های حاصل مورد مقایسه قرار گرفت (به صورت مشاهدات GIS از بکارگیری منطق دوارزشی (غیرفازی) در (Fuzzy_GIS) میدانی) و مشخص گردید که استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی فازی نتایج مفید و واقع تری را به دلیل لحاظ نمودن پیچیدگیهای مسائل شهری در پی دارند.

کلمات کلیدی: سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، منطق فازی  مکانیابی کاربریهای (GIS) شهری- بوستانها ( پارکها) شهری زنجان

دکتر فرشاد نوریان، استاد گروه شهرسازی دانشگاه تهران، مشاور مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر

مهندس علی شکوهی، کارشناس مهندسی ژئوماتیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری از دانشگاه تهران، مدرس گروه مهندسی ژئوماتیک دانشگاه زنجان، عضو هیأت علمی مؤسسه زنجان شناسی

مقاله مکانیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از (Fuzzy_GIS) سیستمهای اطلاعات جغرافیایی فازی (نمونه موردی پارکهای شهری زنجان) (110 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, gis در شهرسازی, دکتر فرشاد نوریان, روشهای کمی برنامه ریزی, مکان یابی, کاربری زمین 0نظرات توسط