دکتر فرح حبیب

مقاله شهرسازی تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مقاله شهرسازی تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

نرخ بی سابقه تحولات در بافت کلان شهرهای ایران، آن را دچار تغییرات کالبدی پیش بینی نشده ای نموده و برنامه ریزی برای آن با مشکل جدی مواجه نموده است. پژوهش حاضر تلاشی است برای تعیین شاخص های موثر در گونه شناسی بافت شهری به منظور برنامه ریزی برای این بافت در حال تحول.

بدین منظور، پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی، ابتدا به تدوین چهارچوب نظری گونه شناسی و شکل شناسی می پردازد و سپس، با استفاده از روش تحلیلی-تطبیقی و مرور مستندات و تجربیات مشابه در جهان و معیارها و مولفه های گونه شناسی، و بر آن اساس شاخص های موثر را مشخص می نماید.

پژوهش حاضر نشان می دهد که با استفاده از نه شاخص موثر و با استفاده دو مرحله ای از آنها، یا به عبارت دیگر، استفاده از شاخص های با اهمیت بیشتر برای مقاصد مختلف برنامه ریزی در مرحله اول برای تعیین گونه های اصلی، و سپس استفاده از باقی شاخص ها در این گونه ها برای تعیین زیر گونه های بافت شهری می توان به روندی سیستماتیک برای دسته بندی بافت شهری دست یافت.

کلید واژه: بافت شهری، گونه شناسی، شکل شناسی، شاخص ها

کیانوش ذاکرحقیقی دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

حمید ماجدی

فرح حبیب

هویت شهر پاییز و زمستان ۱۳۸۹ , دوره  ۴ , شماره  ۷  از صفحه ۱۰۵ تا صفحه ۱۱۲ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری (52 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, دکتر فرح حبیب, هویت شهر 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تحلیلی از عرصه های شهری در شیوه آذری مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی تحلیلی از عرصه های شهری در شیوه آذری

چکیده :

خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی دانشمند و سیاستمدار برجسته ایرانی قرن هفتم هجری در شمال شهر تبریز، شهرکی با جنبه علمی و ‎آموزشی به نام ربع رشیدی بنیان گذاشت. هدف وی از تأسیس ربع‌رشیدی ایجاد مکانی بود که در آن جمعی از علما و دانشمندان را مستقر کند. وی شهری آرمانی را طرح و در عمل اجرا کرد. شهر آرمانی طی تاریخ به اشکال گوناگون مطرح بوده و به گونه‌ای تبلور ارزش-ها و آرمان‌های هر نسل در تحقیق جامعه مطلوبشان بوده است.

هر چند از کالبد ربع رشیدی چیزی به جا نمانده است، اما جزئیات و تأسیسات ربع رشیدی در وقفنامه آن بسیار دقیق بیان شده تا جایی که امروزه می‌توان از روی همان توضیحات نقشه آن مکان را پیاده کرد. از آنجا که بسیاری ازآرمان‌های وی در این شهرک متجلی گردیده است، لذا به عنوان مصداقی از شیوه‌ آذری و با روش تحلیل محتوای متن با استفاده از وقفنامه مذکور تلاش گردید تا فضاهای شهری آن به تصویر و تحلیل در آید.

مقاله شهرسازی تحلیلی از عرصه های شهری در شیوه آذری مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی تحلیلی از عرصه های شهری در شیوه آذری <strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

بطور خلاصه این مجتمع را می‌توان به سه قسمت اساسی تقسیم کرد: ربع رشیدی، شهرستان رشیدی، ربض رشیدی. در این مقاله به بررسی عرصه‌های شهری این شهرک به عنوان شهری آرمانی از دیدگاه خواجه رشیدالدین پرداخته شده است.

کلیدواژه ها : ربع رشیدی ، شهر آرمانی ، شیوه آذری ، عرصه های شهری ، وقف نامه

دکتر فرح حبیب ، نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۴۱ ، بهار ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی تحلیلی از عرصه های شهری در شیوه آذری (33 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, تاریخ شهر و شهرسازی, دکتر فرح حبیب, معماری, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط