دکتر غلامحسین مجتهدزاده

مقاله شهرسازی برنامه ریزی کاربری زمین و مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی برنامه ریزی کاربری زمین

مقاله شهرسازی برنامه ریزی کاربری زمین و مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی برنامه ریزی کاربری زمین و مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و ضرورت توسعه مناطق شهری، چگونگی مقابله با بلایای طبیعی، یکی از نگرانی های مهم جوامع شهری می باشد. رشد شهری  در حال تغییر مستمر از شرایط زیست انسان بر زمین است. ابعاد و اندازۀ شهرهای امروز چه از نظر جمعیت ساکن و چه از حیث وسعت بی سابقه است. تغییرات عمده ای در ابعاد شهرها، نحوه استفاده از زمین و منابع آن و به دنبال آن اثرات نامطلوب محیطی ناشی از این تغییرات آشکار شده است. بررسی میزان آسیب ها و صدمات ناشی از زلزله در شهرها در بسیاری از موارد نشان داده است درصد بالایی از صدمات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به وضعیت نامطلوب برنامه ریزی و شناسایی و کاهش خطرات شهری مربوط می شده است. در واقع می توان گفت علل عمده آسیب ها و تلفات ناشی از زلزله را علاوه بر بی توجهی و سهل انگاری در رعایت استاندارهای ایمنی سازه ها، در فقدان اصول، برنامه ها و طرح های شهرسازی مناسب نیز می بایست جستجو کر د. با شناخت نحوه عمل و رفتار زلزله در مناطق شهری و به کارگیری راهبردهای مناسب در زمینه برنامه های منطقه ای، برنامه ریزی و طراحی شهری، می توان خطر زلزله را در مناطق شهری به کمترین میزان کاهش داد. یکی از جنبه ه ای مؤث ر در جهت کاهش آسیب پذیری ۴ مناطق شهری در برابر خطر زلزله، برنامه ریزی کاربری زمین شهری به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری است، که با وارد کردن موضوع ایمنی در برابر خطر زلزله در آن، می توان انعطاف پذیری مناطق شهری را در برابر خطر زلزله، افزایش داد. مقاله پیش روی درصدد بیان رابطه کاربری زمین شهری با آسیب پذیری شهر از زلزله است و موضوع اصلی آن تاکید بر لزوم این جنبه از برنامه ریزی شهری است. هدف از این نوشتار ضمن مشخص نمودن راهبردهای برنامه ریزی کاربری زمین، ارایه سیاست ها و معیارهای منعطف، ساده، منطقی و قوی جهت بهسازی بافت شهر در مقابل زلزله است.
واژه های کلیدی: برنامه ریزی کاربری زمین شهری، بافت شهر، آسیب پذیری در مقیاس شهر

الهام امینی ، فرح حبیب ، غلامحسین مجتهدزاده

علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره یازدهم، شماره سه، پاییز ۸۹

مقاله شهرسازی برنامه ریزی کاربری زمین و (90 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر غلامحسین مجتهدزاده, علوم و تکنولوژی محیط زیست, مدیریت بحران, کاربری زمین 0نظرات توسط
برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی محلی و سیاستهای عمومی در ایران و انگلیس مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی محلی و سیاستهای عمومی در ایران و انگلیس

برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی محلی و سیاستهای عمومی در ایران و انگلیس مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
<a href="http://www.fekrebozorg.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/" target="_blank">برنامه ریزی شهری</a>، برنامه ریزی محلی و سیاستهای عمومی در ایران و انگلیس مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده
در این مقاله نکات مهم زیر مطرح شده است :
الف :
۱- تکامل تدریجی جهات قانونی سیستم برنامه ریزی شهری در انگلیس که برنامه ریزان را به عنوان تولید کنندگان برنامه ها و کنترل کننده توسعه شهری تعیین می کند .
۲- از طریق موازین قانونی – از سال ۱۹۰۹ تا ۱۹۸۶ برنامه های شهرسازی انگلیس تکامل یافته و به دو نوع برنامه اصلی انجامیده است :
– برنامه ساختاری
– برنامه محلی
این دو نوع برنامه به جای شهری در انگلیس به کار گرفته شده است .
ب:
در ایران – ما هنوز همان طرح های جامع شهری قدیمی را به کار می گیریم و مشکلاتی در امر تهیه – تصویب و اجرای طرح های جامع در ایران مطرح است و قوانین شهر سازی که در سالهای قبل تنظیم شده اند همچنان پابرجا هستند و هیچگاه وزارتخانه های مربوط نسبت به اصلاح و تجدید نظر در آنها اقدامی نکرده اند .
کلیدواژگان
ایران؛ انگلیس؛ برنامه ریزی شهری؛ سیاستگزاری شهری؛ فرایند توسعه

دکتر غلامحسین مجتهدزاده
مجله محیط شناسی،شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۲

مقاله برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی محلی و سیاستهای عمومی در ایران و انگلیس (30 downloads)
* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, دکتر غلامحسین مجتهدزاده, محیط شناسی, مدیریت شهری 0نظرات توسط