دکتر عیسی حجت

تاثیر اصلاحات ارضی بر شکل روستاهای ایران - مقالات تخصصی شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی تاثیر اصلاحات ارضی بر شکل روستاهای ایران

چکیده:
در اولین سال های دهه ۱۳۴۰ خورشیدی تغییری در ساختار اجتماعی و اقتصادی روستاهای ایران پدید آمد و نظام د یرپای زمین داری دگرگون شد . تا پیش از پیدایش شرایط جدید که در نهایت به اصلاحات ارضی انجامید، دولت ها بر درآمد حاصل از تولید کشاورزی متکی بودند. اصلاحات ارضی در ایران از سویی بخش کثیری از دهقانان را از ستم ارباب رهانید و از سویی دیگر، با حذف مدیریت تولید زراع ی و کشاندن سرمایه ها از روستا به شهر، افول تولید کشاورزی و مهاجرت به شهرها را باعث گردید.
روستای پس از اصلاحات ارضی تحت تاثیر این پی آمدها، به شهر وابسته گشت، الگوی گسترش و معماری شهری را پذیرفت و خزشی تدریجی از موقعیت پیشین به سمت جاده – به مثابه شریان دسترسی و بهره مندی از خدمات شهر – را آغاز کرد. حصارهای درهم تنیده پیشین شکسته شد، فضاهای سکونتی شبه شهری وسعت یافت و ورود و استفاده از مصالح و شیوه های غیر بومی ساخت و ساز چهره روستا را تغییر داد.

تاثیر اصلاحات ارضی بر شکل روستاهای ایران - مقالات تخصصی شهرسازی کیمیا فکر بزرگ_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
تاثیر اصلاحات ارضی بر شکل روستاهای ایران – مقالات تخصصی شهرسازی کیمیا فکر بزرگ_<a href="http://www.fekrebozorg.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a>

واژه های کلیدی:
اصلاحات ارضی، مهاجرت، توسعه بافت روستایی، خزش بافت، سیمای روستایی، مسکن روستایی
نشریه هنرهای زیبا • شماره ۲۶ • تابستان۱۳۸۵
دکتر عیسی حجت

مقاله تاثیر اصلاحات ارضی بر شکل روستاهای ایران (100 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, برنامه ریزی منطقه ای, توسعه روستایی, توسعه شهری, دکتر عیسی حجت, نشریه هنرهای زیبا, کاربری زمین 0نظرات توسط