دکتر علی اکبر تقوایی

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی: محلۀ هاشمی در منطقۀ ده تهران

چکیده :

رشد سریع شهر ها در چند دهه اخیر، شکل گیری بافت های نامناسب و خودرو را به همراه داشته است. علاوه بر این، بافت های قدیمی در شهرها رو به فرسوده شدن رفته اند و این مکان ها از لحاظ کیفیت زندگی دچار افولی شدید شده اند. بنابراین برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در این بافت ها اجتناب ناپذیر است. کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که تأثیرات بسزایی بر زندگی ساکنان یک محدوده سکونتی دارد و مهمترین این تأثیرات، رضایتمندی از سکونت در این بافت ها است. بنابراین همان طور که مشخص است، در برنامه ریزی برای این بافت ها شناسایی معیارهای مؤثر بر رضایتمندی ساکنان آنها و نحوه تأثیرگذاری این معیارها بر یکدیگر از الویت بر خوردار است. هدف این پژوهش مشخص نمودن همین امر است.

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

تکنیک مورد استفاده درا ین پژوهش روش تحلیل رگرسیون چند مرتبه ای (HMR) خواهد بود؛ معیارها براساس هدف مطالعه مرتبط با کیفیت زندگی در محیط های سکونتی با مرور مدل ها و معیارهای دیگر مطالعات انتخاب خواهد شد. نحوه سازمان دهی معیارها در این مطالعه به صورت بالا به پایین است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، میزان کیفیت زندگی ذهنی (رضایتمندی) برابر ۷۷/۲ شده است. بر اساس نتایج حاصل در مورد کیفیت زندگی عینی، در محدوده کیفیت زندگی عینی برابر ۸۲/۲ شده است. کیفیت زندگی (عینی – ذهنی) در محدوده مورد مطالعه برابر ۸۰/۲ شده است. نتایج حاصل با کمک GIS و توابع تحلیلی آن در قالب نقشه ارائه شده است که نشان می دهد وضعیت کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه در سطح پایینی قرار دارد.

کلیدواژه ها : کیفیت زندگی؛ کیفیت زندگی ذهنی؛ کیفیت زندگی عینی

حسن سلمانی  دکتر علی اکبر تقوایی دکتر مجتبی رفیعیان

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای شماره ۴ ، پاییز ۱۳۹۱

مقاله شهرسازی سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی: محلۀ هاشمی در منطقۀ ده تهران - کیمیا فکر بزرگ (66 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, دکتر علی اکبر تقوایی, دکتر مجتبی رفیعیان, فصلنامه جغرافیای آمایش 0نظرات توسط