دکتر علیرضا عندلیب

توسعه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران- مقاله تخصصی شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی توسعه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران: ضرورت ها و راهبردها

چکیده
فرسودگی در پهنه وسیعی از سطح تهران امروزه یکی از معضلات جدی پایتخت تلقی می گردد . جدیت آن از این روست که وقوع زلزله در تهران گریز ناپذیر بوده و نقطه اصلی آن هم در بافت های فرسوده شهری خواهد بود . ضمن آنکه فرسودگی در عین حال تبعات گسترده ای در حوزه های اجتماعی، فرهنگی ، و … بر زندگی شهروندان دارد که می باید برای رفع آن چاره اندیشی گردد .
از سوی دیگر مجموعه اقدامات انجام شده در این راستا قابل نقد و متاسفانه نقطه اتکای مثبتی فراروی مسولین برای انجام اقدامات جدی در این زمینه قرار نمی دهد. این مقاله در صدد است ضمن تعمق در علل فرسودگی و پیامدهای ناشی از آن مجموعه اقدامات گذشته را نقد و با توجه به وضعیت موجود بافت های فرسوده شهر، راهبردهای کلان سازمان نوسازی شهر تهران را به عنوان متولی بافت های فرسوده شهری به دست دهد.
واژه های کلیدی : بافت فرسوده، ساخت و ساز، نوسازی، سازمان نوسازی، شهر تهران، توسعه پایدار شهری،عدالت اجتماعی، الگوسازی

علیرضا عندلیب عضو هیئت علمی دانشگاه، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران

دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ۳-۱ خرداد ۱۳۸۵

مقاله توسعه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران: ضرورت ها و راهبردها (86 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, توسعه شهری, دکتر علیرضا عندلیب, سمینار ساخت و ساز در پایتخت, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی 0نظرات توسط