دکتر صدیقه لطفی

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محلی بر کیفیت زندگی شهری - کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محله ای در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت قدیم، جدید و روستایی شهر مراغه – کیمیا فکر بزرگ

چکیده
کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاستهای عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری، با توسعه بی رویه و شتابان شهرنشینی به طور عام در جهان سوم و به طور خاص در کشور ایران، باعث چند بافتی شدن شهرها گردیده است، که این بافتها از لحاظ کیفیت زندگی و کیفیت دسترسی به تسهیلات محل های و فضای عمومی تفاوت اساسی دارند.

بررسی کیفیت زندگی و دسترسی به فضاهای عمومی در شهرهای ایران کمتر صورت گرفته است، که عموما این تحقیقات به صورت تک بعدی بوده و ابعاد عینی و ذهنی را با هم در نظر نگرفته اند. هدف از این تحقیق تحلیل ابعاد عینی و ذهنی کیفیت دسترسی به تسهیلات محل های و فضاهای عمومی در سه بافت مختلف شهر مراغه بوده است.

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که از نرم افزار GIS 9.3 و منطق فازی در تحلیل ابعاد عینی و از مدل TOPSIS در تحلیل ابعاد عینی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در محلات بافت جدید اختلاف زیادی بین ابعاد عینی و ذهنی وجود دارد، ولی در محلات بافت قدیم و روستایی این اختلاف کاهش می یابد.

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محلی بر کیفیت زندگی شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ
مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محلی بر کیفیت زندگی شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ

واژه های کلیدی:
کیفیت دسترسی، بعد عینی، بعد ذهنی، فضای عمومی، برنامه ریزی شهری.

دکتر صدیقه لطفی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

ایوب منوچهری میاندواب دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران،  ایران

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۵ بهار ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محل های در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت قدیم، جدید و روستایی شهر مراغه (92 downloads)

* بر اساس موضوع, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, برنامه ریزی شهری, دکتر صدیقه لطفی, فضای شهری, محله, کیفیت زندگی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چىد معیاره کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی : نواحی شهر یاسوج)

چکیده:

امروزه کیفیت زندگی شهری به عنوان کلیدی ترین مفهوم  در برنامه ریزی شهری است. بر این اساس در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برنامه ریزان در تلاش برای نمایش سطوح کیفیت زندگی در سطوح مختلف جغرافیایی هستند تا از این طریق بتوانند راهکارهای بهینه ای را برای بهبود کیفیت زندگی نواحی عقب مانده از نظر شاخص های مورد بررسی بیابند.در مطالعه حاضر، کیفیت زندگی به عنوان بر هم کنش میان منابع، امکانات و فرصت های فراهم شده برای تامین نیازهای انسانی و همچنین دریافت، ارزیابی و رضایت افراد و گروهها از براورد شدن نیازهایشان در یک مکان خاص در نظر گرفته شده است.

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چىد معیاره_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ برنامه ریزی شهری دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چىد معیاره_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

هدف از این مقاله، بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی شهروندان و نابرابری این سطح کیفیت در سطح ناحیه ای در شهر یاسوج است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی –تحلیلی است که از طریق اسناد و مدارک موجود با استفاده از روش کتابخانه ای  و پرسشنامه ای اطلاعات حاصله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای شناخت سطح کیفیت ناحیه ای ۲۱ شاخص مورد بررسی از طریق مدل آنتروپی شانون وزن دهی شده و در این راستا، تاپسیس به عنوان روش تصمیم گیری چند شاخصه ای استفاده شده است.

بر مبنای یافته های تحقیق نواحی شهر در سه سطح برخوردار، نیمه برخوردار ویا متوسط، و محروم و یا فرو برخوردار طبقه بندی شده اند. نتایج نشان می دهند که در میان ناحیه های شهر یاسوج ناحیه۴ با ضریب اولویت ۰۴/۰ در پایین ترین سطح برخوردار قرار گرفته، و ناحیه های ۱و۳ هر کدام در ضریب۰۴۸/ ۰ و  ۰۴۳/۰در سطحی نزدیک به یکدیگر در سطح دوم و یا نیمه برخوردار و ناحیه ۲با برخورداری کامل در سطح و با ضریب ۰۸۹/۰در ناحیه ها قرار دارند.یافته های تحقیق می تواند به پیشبرد مطالعات زندگی شهری کمک نماید.

دکتر صدیقه لطفی، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

سجاد صابری ، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی ، دوره ۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۴۵-۵۹

مقاله شهرسازی ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی : نواحی شهر یاسوج) کیمیا فکر بزرگ (52 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, دکتر صدیقه لطفی, روشهای کمی برنامه ریزی, فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, کیفیت زندگی 2نظرات توسط
مقاله شهرسازی مفهوم کیفیت زندگی شهری تعاریف ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی مفهوم کیفیت زندگی شهری: تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری

چکیده
واژه کیفیت زندگی سرچشمه روشنی ندارد. کیفیت زندگی اگرچه جذابیت و معنی عام دارد، یک تعریف پذیرفته عام ندارد. هر عبارتی که در تعریف کیفیت زندگی بکار رود، کیفیت زندگی یک فرد به حقایق عینی و خارجی زندگی اش و دریافت ها و ادراکات درونی و ذهنی او از این عوامل و نیز از خودش وابسته است.
بهبود کیفیت زندگی در یک مکان خاص و یا برای اشخاص و گروه های خاص همواره کانون اصلی توجه برنامه ریزان بوده است. در واقع بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه ای، یکی از مهم ترین اهداف سیاست های عمومی آن جامعه می باشد. در سال های اخیر مطالعات پیرامون کیفیت زندگی به طور عمده بر ماهیت شهری تمرکز کرده و بحث بر روی کیفیت زندگی شهری در میان تحقیقات و مطالعات تجربی رواج یافته است. بدون شک تمایل جمعیت در سرتاسر جهان برای تمرکز یافتن در شهرها، یکی از دلایل اصلی تقویت این جریان مستقل در تحقیقات بر روی کیفیت زندگی می باشد.
این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن بررسی ادبیات مطروحه در این زمینه در سطح جهانی، تلاشی در زمینه شناخت تعاریف و ابعاد این مفهوم با تاکید بر برنامه ریزی شهری داشته باشد. در ادامه نیز با ذکر چند نمونه انجام شده در دنیا، به تحلیل شیوه های سنجش این مفهوم در برنامه ریزی شهری از یک طرف و لزوم این سنجش از طرف دیگر می پردازد.

مقاله شهرسازی مفهوم کیفیت زندگی شهری تعاریف ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری 11
مقاله شهرسازی مفهوم کیفیت زندگی شهری تعاریف ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله کیمیا فکر بزرگ</a>

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی شهری، برنامه ریزی شهری، ابعاد، سنجش

دکتر صدیقه لطفی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی – سال اول، شماره چهارم، پاییز ۱۳

مقاله شهرسازی مفهوم کیفیت زندگی شهری: تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری (77 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, برنامه ریزی شهری, دکتر صدیقه لطفی, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, فصلنامه جغرافیای انسانی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط