دکتر سید محسن حبیبی

بررسی تطبیقی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی

چکیده:

این مقاله به مقایسه تطبیقی دگرگونی های جمعیت شهرنشینی خانوار و سکونت در ایران فرانسه و رومانی پرداخته و تحت سرفصل های یکسان تحولات فوق را مود مداقه و تحلیل قرار می دهد. بررسی حاضر نشان می دهد که گذار به جامعه مدرن که با غلبه شهرنشینی تغییر در ابعاد خانوار و ترکیب آن تغییر شرایط سکونت و مسکن تغییر ویژگی های سکونتگاه ها تغییر الگوهای استفاده از مسکن تغییر در نیازهای خانوار و به ویژه با رویکرد عقلایی به امر تامین مسکن همراه است به درجات مختلف در همه کشورهایی که تجربه مدرنیته را طی کرده و می کنند قابل مشاهده است گرچه قرارگیری در سطوح مختلف تجربه گذار شرایط مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سنت ها و شیوه های سکونت و استفاده از مسکن همگی در تعیین خصوصیات مسکن و نحوه برخورد به آن تاثیر می گذارند.

خلاصه ای از بررسی های مقایسه ای فوق محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این گفتار تلاش شده تا دگرگونی های ناشی از مدرنیزاسیون در خانوار مسکن و شهر در سه کشور فوق که در سطوح مختلفی از تجربه مدرنیته قرار دارند نشان داده شود.

کلیدواژگان: جمعیت؛ خانوار؛ سکونت؛ شهرنشینی؛ مدرنیته؛ مسکن

دکتر سید محسن حبیبی، استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر زهرا اهری، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

نشریه هنرهای زیبا، دوره ۱۹، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی (228 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, دکتر سید محسن حبیبی, مسکن, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه

مقاله شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه

چکیده:

قریب به یک و نیم قرن از شهرسازی مدرن در گستره گیتی می‌ گذرد و سیر تحولات صورت گرفته و اندیشه‌ ها و نظریات متعدد در این حوزه و سرعت تغییرات، امکان دستیابی به ویژگی‌ ها و اصول ثابت در این دوران را سلب نموده است. بروز نحله‌ های مختلف در این عرصه و شکل ‌گیری پی در پی طرح ‌های اجرایی ناشی از این تفکرات، فرصت داشتن یک جمع ‌بندی مناسب را فراهم نیاورده است.

با مراجعه به آرا و نظریات نوآوران آغازین، این امکان فراهم می ‌گردد تا اصول ثابت و معنایی روشن از مفاهیم نو حاصل گردد.

در این مقاله با کاوشی جدی در اثر سترگ اندیشمند شهیر آلمانی یوهان ولفگانگ فون گوته یعنی نمایشنامه فاوست، سعی شده تا الگویی در این رابطه معرفی گردد و سپس شواهد موجود بر اساس این الگو دسته ‌بندی شود. الگویی که در این نوشتار از آن تحت عنوان “الگوی فاوستی توسعه” سخن به میان آمده است.

کلید واژه: مضمون( سوژه)، موضوع (ابژه)، آرمان معنوی نووارگی (مدرنیته)، نو پردارزی (مدرنیزاسیون)، تحمل دورنی و برونی شهر جدید، رویا بینی و شیفتگی

حبیبی سیدمحسن استاد شهرسازی دانشگاه تهران

جابری ‌مقدم مرتضی هادی ، دکترای شهرسازی دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا  بهار ۱۳۸۴ ,شماره  ۲۱ ; از صفحه ۳۵ تا صفحه ۴۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه (131 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر سید محسن حبیبی, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مکتب اصفهان در شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری طراحی شهری

مقاله مکتب اصفهان در شهرسازی

چکیده:

تشکیل دولت صفوی در قرن دهم هجری (۱۷ میلادی) سبب می گردد تا حیات عقلی شیعی به اوج خود رسد، تشیع اثنی عشری به هویت سیاسی و فرهنگی مستقلی دست یابد و این هویت و شخصیت را به عنوان خمیرمایه فرهنگی همه شئون زندگی پس از خود قرار دهد و زمینه را برای شکفتن آراء حکمی اشراقی ، فلسفی و عملی مهیا سازد.
این حکمت در سراسر عصر صفوی در عراق، سوریه و هندوستان، که پیوندهای بسیار نزدیک با ایران داشتند، رواج یافت اجمالاً مکتب اصفهان نامیده می شود. مرکز این حکمت نه تنها اصفهان پایتخت صفویان بلکه شهرهایی چون شیراز، کاشان، قزوین و تیریز بوده است.

مقاله شهرسازی مکتب اصفهان در شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری طراحی شهری 11
<strong>مقاله شهرسازی مکتب اصفهان در شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

استقرار دولت صفوی در اصفهان فرصتی است که این دولت آرمانشهر خود را بر مبنای آراءحکمی و فلسفی بنیان گذارد و به شهر چون نماد و تجسم و تجسد کالبدی فضایی این مفاهیم بنگرد. برنامه ریزی ، طراحی و اجرای شار جدید اصفهان به مدت ۲۵ سال، بیانی روشن از این نمادگرایی و سازماندهی فضایی است. این بیان فضایی و نمادگرایی آن چنان محکم ، روشن و ظریف است که بی هیچ تردیدی در زمینه هنر شهرسازی مکتبی را پایه می گذارد که بنا به خاستگاه حکمی و فلسفی اش می توان مکتب اصفهان در شهرسازی نامیدش.
و آن کس که شاید در شهرسازی چنین مکتبی را پایه نهاد کسی دیگر نبود جز شیخ بهاءالدین عاملی(شیخ بهائی) که بر آن شد تا سایه ناکجاآبادهای اساطیری ، مذهبی و فلسفی را بر زمین نقش زند و چون از پایه گذاران مکتب اصفهان در حکمت و فلسفه بود، در شهر نیز بر آن شد تا بحث آن را با منطق آغاز کند و با مفاهیمی عارفانه در پرتو تجدید و اشراق عقل بر پایش سازد.

این وطن مصر و عراق و شام نیست
این وطن شهری است کان را نام نیست
ای خوش آن کو یابد از توفیق بهر
کاورد رو سوی ایت بی نام شهر

دکتر سید محسن حبیبی ، نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۳ ، ۱۳۷۷

مقاله مکتب اصفهان در شهرسازی - کیمیا فکر بزرگ (46 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, دکتر سید محسن حبیبی, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی مسیر پیاده گردشگری - کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری

مقاله شهرسازی مسیر پیاده گردشگری

چکیده:

ویرانی بافت های کهن و آثار ارزشمندی که آنها در بردارند، با دلایل متعددی که مردم و مسئولان را به عنوان عاملان آن با نقش های متفاوت در کنار یکدیگر قرار می دهد، سبب گردید تا با فقدان حیات شهری در این محدوده ها مواجه گردیم. این امر خود دلیلی بر رها شدن و متروکه شدن این بافت ها علیرغم تمامی ویژگی هایشان است. در حالی که با وجود کمترین توجهات و اقدامات در جهت حفاظت از این محدوده های تاریخی، این ثروت های فرهنگی – تاریخی ، به لحاظ ارزش های فوق العاده ای که شاید هنوز برای بسیاری از ما ناشناخته باشد پذیرای گردشگرانی است (هرچند اندک) که در جهت آگاهی و شناخت هرچه بیشتر از حقایق و رازهای پنهان و آشنایی با نحوه تفکر مردمان متعلق به آنها به این گنجینه های ملی روی می آورند.

مقاله شهرسازی مسیر پیاده گردشگری - کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری 11
<strong>مقاله شهرسازی مسیر پیاده گردشگری – <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

طراحی مسیرهای پیاده – گردشگری در بافت کهن به عنوان گامی دوجانبه و شاید چندسویه برای حفاظت از بافت و هدایت گردشگر، می تواند به عنوان «پیش اقدامی» بافت کهن مورد نظر را حیات بخشد و به عنوان عامل تکمیلی در امر حفاظت به احیا بافت منجر گردد. این مسیر که مطابق با حرکت انسان برای بافتی مطابق با حرکت او طراحی می شود ضمن معرفی بافت و عناصر با ارزش آن به عنوان یک راوی و یک هادی مناسب می تواند هر ناآشنایی را با بافت مأنوس سازد و آشنا، و می تواند راهی باشد که حیات را در درون بافت جاری سازد. قابلیت جذب گردشگری نه تنها برآورنده نیازهای مربوط و معاصر بافت است بلکه به عنوان یک ضرورت برای حل مسائل کهن و ارزشمند نهفته در دل شهرها تلقی می گردد.

کلیدواژه ها:

حیات مدنی؛ خیابان؛ طراحی شهری؛ عرصه عمومی؛ گردشگر؛ معبر

دکتر سید محسن حبیبی  ، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۹ ، ۱۳۸۰

مقاله شهرسازی مسیر پیاده گردشگری - کیمیا فکر بزرگ (61 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر سید محسن حبیبی, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
دانلود مقاله شهرسازی جامعه مدنی و حیات شهری کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری

مقاله شهرسازی جامعه مدنی و حیات شهری

چکیده:

بحث جامعه مدنی و پیوند آن با حیات شهری امری است که بخصوص در چهار دهه آخر قرن بیستم میلادی ، بعد از تجربیات جهانی تفکر «مدرنیسم» در زمینه شهر و شهرسازی و معماری و معماری شهری بروز کرده، بالنده شده و امری جهانی گردیده است. با این اعتبار گو اینکه می توان امر حیات مدنی ، جامعه شهری و فضای شهری را تا دوره رنسانس – قرن هفدهم میلادی – بالا برد و حتی ریشه های آن را در تفکر یونانی دوران باستان بازشناخت، اما آنچه به عنوان جامعه مدنی و حیات شهری در جامعه « پسامدرن» و « پسامدرنیسم » تعریف می شود تفاوتی بسیار با آنی دارد که در «مدرن» و «مدرنیته» جهان رنسانس و جهان صنعت شناسایی می شود. این مقاله در پی تحلیل از تعاریف جامعه مدنی و حیات شهری در جامعه پسامدرن و ارتباط آن با شهر و شهرسازی است.

دانلود مقاله شهرسازی جامعه مدنی و حیات شهری مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
<a href="http://www.fekrebozorg.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/" target="_blank">دانلود مقاله شهرسازی</a> جامعه مدنی و حیات شهری<br />مقاله شهرسازی<a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank"> کیمیا فکر بزرگ</a>

دکتر سید محسن حبیبی

نشریه هنرهای زیبا شماره ۷

مقاله جامعه مدنی و حیات شهری (128 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, دکتر سید محسن حبیبی, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط