دکتر سید حسین بحرینی

مقاله شهرسازی تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت

چکیده:
این تحقیق بر آن است تا نقش ادراک طبیعت و عناصر طبیعی در محیط انسان ساخت را بر اجتماع پذیری محیط های کالبدی زندگی روزمره و اشتیاق به فعالیت در فضاها مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. در این تحقیق امکان ادراک طبیعت در فضاهای کالبدی به مثابه متغیر مستقلی است که برکیفیت اجتماع پذیری فضاهای کالبدی به عنوان متغیری وابسته مؤثر واقع میشود. به منظور تحلیل، محیط کالبدی به عنوان واحد مطالعه به عنوان مکانی جمعی – رفتاری مورد توجه قرار می گیرد که سامانه ای جمعی– فضایی را تشکیل میدهد. در این راستا مبتنی بر ادبیات روانشناسی محیط و علوم رفتاری، چارچوب اصلی در بستر مطالعات انسان– محیط تدقیق شده و مؤلفه های مؤثر بر تعامل انسان و محیط طبیعی در محیط کالبدی مورد بررسی قرار میگیرد.در ادامه چگونگی اجتماع پذیری محیط کالبدی در تعامل با محیط طبیعی مورد تحلیل و ارزیابی واقع میشود.

مقاله شهرسازی تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
<strong>مقاله شهرسازی تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

این تحقیق بر اساس تاکید نظریه پردازان علوم رفتاری بر مطالعۀ فضاهای روزمرۀ زندگی، نمونه های مسکونی را به منظور تبیین دقیق نتایج مورد مطالعه قرار داده است. بخش نهایی این مقاله نشان میدهد که چگونه ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت اثر معناداری بر اجتماع پذیری فضاهای کالبدی دارد.
واژه های کلیدی:
اجتماع پذیری، ادراک محیط، ادراک طبیعت، محیط کالبدی، همدان، ایران.

دکتر گلرخ دانشگر مقدم  دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

دکتر سید حسین بحرینی ، استاد دانشکدۀ شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکترعلیرضاعینی فر ، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی شماره ۴۵ بهار ۱۳

مقاله شهرسازی تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت کیمیا فکر بزرگ (145 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, دکتر سید حسین بحرینی, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده روی، سلامت و آمادگی جسمانی نمونه موردی شهر جدید هشتگرد کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده روی، سلامت و آمادگی جسمانی نمونه موردی شهر جدید هشتگرد

چکیده :

چاقی مفرط و مشکلات ناشی از آن، تحت تاثیر زندگی بی تحرک مکانیکی، روز به روز در حال افزایش است. تحقیقات گسترده در کشورهای غربی نشان دهنده تاثیر فرم شهر بر میزان فعالیت فیزیکی و در نتیجه سلامت و آمادگی جسمانی است. علی رغم اینکه وضعیت چاقی و کم تحرکی در ایران چندان وضعیت بهتری نسبت به کشورهای غربی ندارد، هیچ تحقیقی در رابطه با تاثیر فرم محیط ساخته شده بر میزان سلامت در ایران صورت نگرفته و معیارهای کالبدی-غضایی موثر استخراج نشده است.

شهرجدید هشتگرد باتوجه به همگن بودن بافت اجتماعی-اقتصادی و همچنین تفاوت شایان در فرم کالبدی محلات مختلف شهر، محمل مناسبی برای هدف تحقیق شناسایی شد. لذا در این تحقیق ابتدا ۹ خوشه مسکونی در قسمت های مختلف هشتگرد انتخاب شد تا بقیه اطلاعات اجتماعی-اقتصادی، سلامت، آمادگی جسمانی و نهایتا میزان فعالیت فیزیکی هفتگی خانواده ها در چارچوب آن جمع آوری شود.

مقاله شهرسازی معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده روی، سلامت و آمادگی جسمانی نمونه موردی شهر جدید هشتگرد کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ11
مقاله شهرسازی معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده روی، سلامت و آمادگی جسمانی نمونه موردی شهر جدید هشتگرد <strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

مطالعه بصورت پیمایشی و نمونه گیری بصورت خوشه ای تصادفی صورت گرفت. پس از بررسی همپیوندی بین معیارهای محیطی و میزان آمادگی جسمانی و فعالیت فیزیکی خانواده ها(بتفکیک جنسیت) در خوشه های ۹ گانه، این نتیجه منتج شد که فاصله خانه تا محل کار و مراکز خرید بیشترین تاثیر را بر روی میزان پیاده روی خانواده ها دارد. دیگر معیارهای موثر شامل امنیت، تنوع استفاده کنندگان فضا و تنوع فعالیت ها در فضا است.

کلیدواژگان: سلامت، فعالیت فیزیکی، پیاده روی، معیارهای فضایی کالبدی، طراحی شهری، شهر جدید هشتگرد

دکتر سیدحسین بحرینی، حسین خسروی

نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۴۳ ، پاییز ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده روی، سلامت و آمادگی جسمانی نمونه موردی شهر جدید هشتگرد (88 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, دکتر سید حسین بحرینی, شهر جدید, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, طراحی شهری, نشریه هنرهای زیبا 2نظرات توسط
طراحی شهری در ایران نگرشی نو_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

دانلود مقاله شهرسازی طراحی شهری در ایران: نگرشی نو

طراحی شهری در ایران نگرشی نو_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
طراحی شهری در ایران نگرشی نو_مقالات شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده:
طراحی شهری در د هه ۱۹۶۰ با هدف جستجو برای کیفیت شهر به وجود آمد . این جستجو تا به امروز نیز همچنان با دو هدف عملکردی و زیبایی شناختی ادامه یافته است . در کشور ما حرفه و رشته طراحی شهری به مفهوم امروز ی آن، سابقه چندان طولانی ندار د . طی حدود ۳۰ سالی که از معرفی این زمینه در کشور ما می گذرد، علیرغم تجارب متعددی که به دست آمده، نتایج مطلوبی عاید نشده و نمونه های موفقی ارائه نگردیده است . در این مقاله با تحلیل و ارزیابی دو نمونه طراحی (محور نواب در تهران و محور عمار یاسر در قم )، با استفاده از معیارهایی به مقایسه این دو پرداخته، و نگرشی نو در طراحی شهری ارائه خواهد شد . نگرشی که طراحی شهری را از حالت انفعالی به فعال، از شکل گرایی صرف به عملکرد -شکل گرا، از طرح – محوری به فرایند – محوری و از دستوری به تعاملی- مشارکتی تبدیل کرده، ارتقای واقعی کیفیت محیط شهری را هدف غایی خود قرار می دهد.

واژه های کلیدی:
طراحی شهری، فرایند طراحی، پروژه نواب، پروژه عمار یاسر، ارزیابی، ایران

دکتر سید حسین بحرینی،دکتر بهناز امین زاده

نشریه هنرهای زیبا • شماره ۲۶ • تابستان ۱۳۸۵

مقاله شهرسازی طراحی شهری در ایران: نگرشی نو (64 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, دکتر سید حسین بحرینی, طراحی شهری, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط