دکتر سهند لطفی

مقاله شهرسازی بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا تأملی بر بنُ مایه های فرهنگی و کُنش بازآفرینی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا تأملی بر بنُ مایه های فرهنگی و کُنش بازآفرینی

چکیده :
«بازآفرینی فرهنگ- مبنا » را میتوان اصلیترین رویکرد بازآفرینی شهری در دو دهه اخیر دانست. کاربست فرهنگ در جایگاهی راهبردی، و با هدف دستیابی به سازوکاری اقتصادی و پررونق که میتواند متضمّن اهداف توسعه ای باشد و چهره ای فرهنگ گرا برای شهرها ترسیم کند، روّیه ای است که در چارچوب بازآفرینی شهرها به آن اهمیت فراوانی داده شده است. بازآفرینی فرهنگ مبنا، با طرح مفاهیم پایه ای مانند استفاده از حوزه های نوآورانۀ اقتصادی و آنچه صنایع خلاّق نامیده میشود، به این نکته اساسی میرسد که میتوان در بافتهای درونی و هسته های مرکزی شهرها، با اطمینان به نتایج فرآیند بازآفرینی، از رهیافت فرهنگی و ویژگی های مثبت آن بهره جست.

این رهیافت، به کالبد دیروز احترام می گذارد و ساختارهای نو را در همخوانی با ساختارهای دیروز، به این ترکیب می افزاید و محتوا و کارکردی را ارائه میدهد که روساخت آن جریان فرهنگی و اجتماعی، و زیرساخت آن، سازوکاری کاملاً اقتصادی و پربازده است. چنین نگاهی موجب رسیدن به نوعی همگرایی در هدف و وسیله بازآفرینی شهری میشود.

مقاله شهرسازی بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا تأملی بر بنُ مایه های فرهنگی و کُنش بازآفرینی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی 11
<strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/" target="_blank">مقاله شهرسازی</a> بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا تأملی بر بنُ مایه های فرهنگی و کُنش بازآفرینی مقاله <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

در این مقاله که بدایتی بر مبحث اساسی بازآفرینی فرهنگ مبناست، از نگاهی نظری و نظری های به بازشناسی ابعاد رهیافت فرهنگ- مبنا در بازآفرینی شهری پرداخته شده است.

واژه های کلیدی:
بازآفرینی فرهنگ- مبنا، بازآفرینی شهری، فرهنگ، مکان محوری، رویدادمداری.

دکتر سهند لطفی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

نشریه هنرهای زیبا، شماره ۴۵ ، ۱۳۹۰

مقاله شهرسازی بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا تأملی بر بنُ مایه های فرهنگی و کُنش بازآفرینی کیمیا فکر بزرگ (96 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, دکتر سهند لطفی, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط