دکتر راضیه رضازاده

مقاله شهرسازی استفاده از مفهوم تراکم ادراکی در برقراری مطلوبیت محیطی مورد مطالعه محله اسپه کلا شهر آمل_ مقاله کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی برنامه ریزی شهری

مقاله شهرسازی استفاده از مفهوم تراکم ادراکی در برقراری مطلوبیت محیطی مورد مطالعه: محله اسپه کلا شهر آمل

چکیده
هدف اصلی استفاده از تراکم در برنامه‌ریزی‌های شهری، ایجاد مطلوبیت محیطی است؛ ضمن اینکه تراکمی در هر محیط مناسب است که در آن مطلوبیت محیطی نیز وجود داشته باشد. بنابر آنچه گفته شد هدف این پژوهش، بررسی روشی برای برقراری توازن بین میزان تراکم جمعیتی و مطلوبیت محیطی است.

فرضیه تحقیق نیز این است: با استفاده از مفهوم تراکم ادراکی می‌توان شرایط دست‌یابی به این توازن و تراکم مناسب هر محیط را فراهم کرد. شهرنشینان میزان تراکم موجود در محیط را نه برمبنای تراکم‌های عددی واقعی آن محیط، بلکه براساس قضاوت ذهنی ادراک می‌کنند. این ادراک و قضاوت ذهنی آن‌ها به یک‌سری نشانه‌هاو عواملی وابسته است. در واقع با شناخت این نشانه‌ها و اولویت‌بندی و طراحی در جهت کاهش آثار منفی آن‌ها و نیز ایجاد مطلوبیت محیطی، می‌توان حتی تراکم‌های جمعیتی بالا را مطلوب کرد و از تأثیرات منفی آن‌ها کاست. در این پژوهش پس از تحلیل نحوه توزیع تراکم‌ها در شهر آمل– به‌عنوان شهری با الگوی توسعه متراکم- با استفاده از روش آنتروپی و انتخاب یک محلi متراکم از این شهر، میزان تراکم از نظر ساکنان آن محله تحلیل شده است. حدود ۹۴ درصد پاسخ‌دهندگان تراکم بالا و بسیار بالایی را از محله ادراک کرده‌اند. همچنین در این بررسی از پاسخ‌دهندگان درخواست شد نشانه‌های مؤثر را در چنین ادراکی از میزان تراکم بیان کنند. پس از جمع‌بندی نشانه‌ها، به‌منظور شناخت میزان اهمیت هریک از آن‌ها و ضریب تأثیرگذاری‌شان (با توجه به ویژگی‌های محله) در ادراک مردم، از روش مقایسه‌های زوجی استفاده شده است. در پایان نیز برای دست‌یابی به توازن بین تراکم و مطلوبیت محیطی، پیشنهادهایی ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی:

تراکم جمعیتی؛ مطلوبیت محیطی؛ تراکم مطلوب؛ احساس ازدحام؛ تراکم ادراکی؛ محله اسپه‌کلا

راضیه رضازاده  استادیار گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
فرزین محمودی  دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
عبدالرضا رکن الدین افتخاری  دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مجتبی رفیعیان  دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا دوره ۱۴، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی استفاده از مفهوم تراکم ادراکی در برقراری مطلوبیت محیطی مورد مطالعه: محله اسپه کلا شهر آمل (55 downloads)
* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, تراکم, دکتر راضیه رضازاده, مدرس علوم انسانی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری

مقاله شهرسازی انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران

چکیده:

سینما به عنوان یک رسانه جمعی تأثیر گذار، دائما در حال بازنمایی فضاها، محیط‌ها، رویدادها، نمادها و نشانه‌هاست که به صورت مستمر و پیوسته در حال آموزش، یادآوری و یا تجسم‌های واقعی برای مخاطبین خود است. هدف این مقاله، مروری بر چگونگی و نوع نگاه سینمای ایران به فضاهای شهری و نحوه بازنمایی آن در طی بیست سال گذشته است. این شناخت سبب خواهد شد تا فضای شهری که به مخاطبان ارائه می شود، شناسایی و با شناخت نقاط قوت و ضعف آنها، نه تنها رهنمودهایی در زمینه طراحی شهری ارائه شود، بلکه سواد بصری و ادراکی مردم و در نتیجه توقع آنان از محیط شهری ارتقا یابد. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش کیفی است و از تکنیک‌های دلفی و تحلیل محتوا استفاده شده است.

یافته‌های مطالعه نشان می دهد که در فیلم‌های ایرانی نشان می دهد که در فیلم‌های ایرانی کمتر از فضاهای شهری استفاده شده و این استفاده بیشتر محدود به فضاهای تاریخی و یا فرهنگی بوده است. این امر حاصل فقر فضای شهری از یک سو و محدودیت های ساخت در فضای شهری از سوی دیگر می باشد. این تحقیق می‌تواند برای گروه‌های مختلف متخصصین شامل فیلمسازان و طراحان شهری و در عین حال بینندگان به عنوان بهره برداران نهایی دارای اهمیت ویژه باشد.

مقاله شهرسازی انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی طراحی شهری11
مقاله شهرسازی انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران مقاله شهرسازی <strong><a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a></strong>

کلیدواژه ها:

سینما ،‌ سینمای ایران ، سینمای نوین ایران ، طراحی شهری ، فضای شهری

دکتر راضیه رضازاده ،‌ حمیده فرهمندیان

نشریه هنرهای زیبا ، شماره ۴۲ ، تابستان ۱۳۸۹

مقاله شهرسازی انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران (62 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر راضیه رضازاده, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضای شهری_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضای شهری

چکیده:

نیاز به حضور در فضا برای همه گروه ها فارغ از جنسیت، سن، سطح درآمد، شغل و… امری ضروری است. پیش فرض اولیه این مقاله، بر ضرورت حضور زنان به عنوان گروهی اجتماعی و بهره مند از حقوق شهروندی در فضاهای شهری تاکید دارد. فضاهای عمومی به طور اعم و فضاهای شهری به طور اخص بدلیل ساختار کالبدی و کارکرد اجتماعی‌شان مهم ترین وسیله در جهت تقویت جامعه مدنی هستند. جامعه مدنی عرصه ای را فراهم می آورد که امکان مشارکت برای تمام گروه ها در آن به وجود می آید.

یکی از مهم ترین ویژگی های جامعه مدنی کثرت گرایی به مفهوم دربرگیری تمامی گروه هاست، بنابراین جامعه مدنی با مفاهیم و ویژگی های بارز فوق بی شک بر مشارکت زنان و حقوق آنان تاکید دارد. این مقاله محدودیت های زنان را که مشتمل بر محدودیت های ناشی از طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهری است و هم چنین هنجارهای اجتماعی و فرهنگی که بر کاهش حضور زنان در فضاهای شهری تاثیرگذارند را مورد بررسی قرار می دهد. محدودیت های تاثیرگذار بر حضور زنان در فضاهای شهری دامنه وسیعی از محدودیت های کالبدی- اجتماعی را دربرمی گیرد. بنابراین رابطه ای میان موانع، محدودیت ها و شرایط و نیازهای گروه های مختلف زنان مورد بررسی قرار می گیرد و در انتها توصیه هایی برای کاهش محدودیت های حضور زنان در فضاهای شهری ارائه می شود.

مقاله شهرسازی بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضای شهری_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی 11
مقاله شهرسازی بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضای شهری_مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

کلیدواژه ها: محدودیت ، زنان ، فضای شهری ، حضور ، حقوق شهروندی

دکتر راضیه رضازاده ، مهندس مریم محمدی

نشریه هنرهای زیبا، شماره ۳۸ ، ۱۳۸۸

مقاله شهرسازی بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضای شهری (68 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, دکتر راضیه رضازاده, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
نقش مترو در توسعه شهری_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

دانلود مقاله شهرسازی نقش مترو در توسعه شهری

نقش مترو در توسعه شهری_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
نقش مترو در توسعه شهری_مقالات شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده:

حمل‌ و نقل شهری یکی از مهمترین مسائلی است که‌ در همهء دوره‌ها در برنامه‌ ریزی شهری مورد توجه‌ قرار گرفته است.در طول تاریخ حمل‌ و نقل ،بین‌ دسترسی و انواع خدمات حمل‌ و نقلی با توسعه نواحی شهری ارتباط متقابل و تنگاتنگی وجود داشته است و در این واقعیت که در طول تاریخ تمدن‌ سکونتگاههای بشری همواره به شدت تحت‌ تأثیر گونهء رایج جابه‌جایی عصر خود بوده‌اند،جای‌ هیچ‌گونه تردیدی نیست. با رشد و گسترش بی‌رویهء شهرها و در نظر نگرفتن ارتباط منطقی بین برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی حمل‌ و نقل، مشکلات عدیده‌ای ایجاد شد و شهرسازان و برنامه‌ریزان نوگرا به مطالعهء راهکارهایی برای تغییر وضعیت پرداختند.

در این‌ شرایط مفهوم «توسعه با محوریت حمل‌ونقل‌ عمومی»شکل گرفت.امروزه توسعهء محدوده‌های‌ شهری برمبنای حمل‌ و نقل عمومی،یکی از مهمترین مباحث توسعهء شهری است و با برنامه‌ریزی در این مورد می‌توان به توسعه شهری‌ جهت داد.

۲Lیکی از شبکه‌های حمل‌ و نقل عمومی شبکهء مترو است.ورود این وسیله به شبکهء حمل‌ونقل‌ عمومی-باتوجه به ویژگیهای خاصی که این‌ وسیله نسبت به سایر وسایل دارد-تغییرات‌ عمده‌ای در گردش ترافیک و حمل‌ و نقل در شهرها ایجاد کرده است و متعاقب آن آثاری بر تعادل جذب‌ جمعیت و ظرفیت توسعهء مناطق می‌گذارد،آنچه که‌ اهمیت دارد شناخت میزان و نحوهء تأثیرگذاری این‌ شبکه بر توسعه شهری است. مطالعهء حاضر با هدف آگاهی و شناخت‌ مسائل،مشکلات و قابلیت‌های ناشی از احداث‌ شبکه مترو و تدوین راهکارهایی برای بهره‌گیری‌ مطلوب از قابلیت‌ها و فرصت‌های موجود،به تعیین‌ ضوابطی برای چگونگی مداخله و تغییر در کاربری‌ اراضی اطراف ایستگاههای مترو می‌پردازد. نتایج‌ این پژوهش نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی در مورد اراضی اطراف ایستگاههای مترو و با حمایت‌ و سیاستگذاری‌های صحیح بخش عمومی شبکهء مترو می‌تواند در تحقق راهبرد توسعه در شهرها نقشی اساسی و محوری ایفا نماید و به محرک‌ مهمی در اصلاح ساختار شهری تبدیل شود.

دکتر راضیه رضازاده  مژگان رادمند

نشریه جستارهای شهرسازی،‌شماره ۱۳ و ۱۴ پائیز ۱۳۸۲

مقاله نقش مترو در توسعه شهری (51 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, جستارهای شهرسازی, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر راضیه رضازاده, کاربری زمین 0نظرات توسط