دکتر حسین حاتمی نژاد

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیر رسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم

چکیده :

اسکان غیررسمی در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، پدیده ای روبه رشد می باشد که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. شهر قم نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور می باشد که پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. از جمله سکونتگاه های غیررسمی در شهر قم، محله شیخ آباد است که در این مقاله به بررسی آسیب شناسی کالبدی آن پرداخته می شود.

یکی از مشکلات و درحقیقت نماد اسکان غیررسمی، است. در اغلب موارد نوع مسکن یکی از نشانگرهای کلیدی برای آسیب های فضایی شهر محسوب می شود. هدف از بررسی حاضر شناخت شرایط و ویژگی های مسکن غیررسمی بوده تا بتوان از طریق بررسی دقیق آن پتانسیل های اسکان غیررسمی در تامین مسکن که از اساسی ترین نیازهای جوامع انسانی است شناسایی و زمینه های کاهش آسیب های کالبدی- اجتماعی مشخص گردد.

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیر رسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم کیمیا فکر بزرگ

بنابراین در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محله شیخ آباد و شهر قم و سکونتگاه های غیررسمی در برخی دیگر کشورهای جهان سوم پرداخته شده است.

نتایج نشان می دهد که شاخص های مسکن غیر رسمی در محله شیخ آباد شرایط نامساعد و ناهنجاری نسبت به شهر قم دارد لیکن اسکان غیررسمی در ایران در مقایسه با اسکان غیررسمی در دیگر کشورهای درحال رشد به ویژه در زمینه برخورداری از خدمات اساسی دارای شرایط مساعدتری است.

کلید واژه: آسیب شناسی، اسکان غیررسمی، شاخص های کمی و کیفی مسکن

حسین حاتمی نژاد استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

فرانک سیف الدینی دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

محمد میره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

پژوهشهای جغرافیایی  زمستان ۱۳۸۵ , دوره  ۳۸ , شماره  ۵۸ ; از صفحه ۱۲۹ تا صفحه ۱۴۵ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم (78 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, دکتر حسین حاتمی نژاد, محله, مسکن, پژوهش های جغرافیایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور

مقاله شهرسازی آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور

چکیده
توسعه ناموزون شهرهای کشور در دهه های اخیر زمینه را برای تهیه طرح های توسعه شهری فراهم کرده است. اما با وجود گذشت چهار دهه از تهیه و اجرای این طرحها در عمل موفقیت چندانی  حاصل نشده است. بر این اساس آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری در جهت شناخت نارسایی ها و اصلاح آنها از ضروریات است.
در این مقاله سعی شده با رویکردی سیستمی به شهر، آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری به عنوان تنها مرجع هدایت برنامه ریزی ها مورد بررسی قرارگیرد و طرحهای شهری هم از نقطه نظر فرا سیستمی و دیدن شهر به عنوان جزئی از سیستم(نظام) برنامه ریزی کشور و هم از نقطه نظر زیر سیستمی و توجه به طرحهای توسعه با عنوان جزئی از سیستم شهر و سایر متغیرهای دخیل در توسعه شهرها مورد بازبینی قرار گیرد و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح روندهای ناصحیح اقدام گردد.

مقاله شهرسازی آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
<a href="http://www.fekrebozorg.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/" target="_blank">مقاله شهرسازی</a> آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

واژگان کلیدی: طرحهای جامع، نظام برنامه ریزی، نگرش سیستمی، توسعه شهری، آسیب شناسی.

احمد پوراحمد– دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
حسین حاتمی نژاد – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
سید هادی حسینی- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

پژوهش های جغرافیایی  شماره ۵۸ ، زمستان۱۳۸۵

مقاله آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور (89 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, دکتر احمد پوراحمد, دکتر حسین حاتمی نژاد, مدیریت شهری, پژوهش های جغرافیایی 0نظرات توسط