دکتر جواد مهدیزاده

جایگاه میراث فرهنگی در توسعه پایدار شهری_ مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ دکتری شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی

مقاله شهرسازی جایگاه میراث فرهنگی در توسعه پایدار شهری

جایگاه میراث فرهنگی در توسعه پایدار شهری_ مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ دکتری شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی
جایگاه میراث فرهنگی در توسعه پایدار شهری_ مقالات شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده :
آثار تاریخی و فرهنگی با دو کارکرد متعارض یعنی حفاظت و استفاده‌ روبه‌رو هستند.از این‌نظر موضوع چگونگی استفاده از میراث فرهنگی به‌ یکی از مباحث و مسائل مهم در عرصهء برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای تبدیل‌ شده است.در این راستا رویکرد«توسعه شهری پایدار»مناسب‌ترین‌ رویکردی است که می‌تواند میان حفاظت و استفاده از میراث فرهنگی آشتی‌ و تعادل برقرار سازد.

رویکرد نوین در شهرسازی معاصر جهان با نوعی‌ بازاندیشی در مفهوم میراث فرهنگی به عنوان«ثروت ملی»و عنصر«هویت‌ جمعی»همراه است و برنامه‌ریزی و مدیریت میراث فرهنگی به عنوان‌ رشته‌ای مستقل در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای جای خود را بازکرده‌ است.ازجمله،تمایزی میان حفاظت ایستا و حفاظت پویا از میراث فرهنگی‌ پدید آمده است. در کشور ما ایران،موضوع حفظ و بهره‌برداری از میراث فرهنگی اولا بر رویکرد سنتی یعنی حفاظت ایستا استوار است و ثانیا از ابزارهای مناسب‌ برای حفظ و بهره‌برداری پایدار بی‌بهره است.

در سالهای اخیر،به‌ویژه در برنامهء سوم و چهارم توسعهء کشور،گامهای تازه‌ای در راه بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت میراث فرهنگی برداشته شده است.ازجمله،اقداماتی در راستای‌ تلفیق حفاظت میراث فرهنگی با برنامه‌های توسعهء اقتصادی-اجتماعی و افزایش نقش ارزشهای فرهنگی در طرحهای کالبدی و گردشگری صورت‌ گرفته است. برخی از راهکارهای اجرایی در بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت میراث‌ فرهنگی عبارت‌اند از:تدوین و انتشار مستمر فهرست‌ها و نقشه‌های میراث‌ فرهنگی در مقیاسهای مختلف فضایی،طبقه‌بندی آثار فرهنگی از منظر آمایش سرزمین،اقدام همه‌جانبه برای تعیین حریم آثار،تدوین معیارهای‌ استفادهء پایدار از میراث فرهنگی،و بهره‌گیری جدید از آثار و فضاهای کهن‌ در برنامه‌ریزی فضایی.

جواد مهدیزاده
جستارهای شهرسازی، شماره ۱۲، ۱۳۸۸

مقاله جایگاه میراث فرهنگی در توسعه پایدار شهری (66 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تاریخ شهر و شهرسازی, توسعه شهری, جستارهای شهرسازی, دکتر جواد مهدیزاده, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
در جستجوی شهر انسانی تر_ مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی در جستجوی شهر انسانی تر

در جستجوی شهر انسانی تر_ مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
در جستجوی شهر انسانی تر_ مقالات شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده :
شهرسازی مدرن، با همه دعاوی آزادی و برابری، در ماهیت خود خصلتی پدرسالارانه دارد که در موارد بسیار نیازها و ارزش های زنانه را نادیده گرفته است.

جنبش توسعه پایدار و جنبش زنان در جهان نشان داده است که در شرایط دنیای امروز دستیابی به یک جامعه پایدار و عادلانه بدون مشارکت و حضور فعال زنان امکان پذیر نیست. به همین دلیل در طول دو سه دهه اخیر موضوع رابطه برنامه ریزی و جنسیت به یک گفتمان اساسی در شهرسازی بدل شده است. به نظر می رسد که دستیابی به شهرهای زیباتر، مهربان تر و امن تر نیازمند بازنگری در مبانی سیاست های شهر با تأکید بر نقش عوامل جنسیتی و ارزش های زنانه در مسکن سازی، حمل و نقل، مراکز فعالیت و فضاهای فراغت و گردشگری است.

جواد مهدیزاده
جستارهای شهرسازی، شماره های ۲۴ و ۲۵، بهار و تابستان ۱۳۸۷

مقاله در جستجوی شهر انسانی تر (69 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, جستارهای شهرسازی, دکتر جواد مهدیزاده, شهر سالم ، توسعه پایدار ، زیست محیطی, پارادایم شهرسازی 2نظرات توسط
ضرورت اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری ایران - مقالات تخصصی شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی ضرورت اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری ایران

چکیده
قرن بیست و یکم با شتاب به سمت شهری شدن جهان و جهانی شدن‌ شهرها پیش می‌رود.به ویژه رشد شهرنشینی و شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران از شتاب بیشتری‌ برخوردار است.این وضعیت به یک بحران بزرگ در نحوهء مدیریت توسعهء شهرنشینی و شهرسازی منجر شده است.از مهمترین چالش‌های توسعهء شهرنشینی در ایران باید به مسأله مسکن‌ و اسکان غیررسمی،رشد ناموزون کلان‌شهرها،انحطاط مراکز شهری و بافت‌های قدیمی،و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع زمین‌ اشاره کرد.در این شرایط مدیریت توسعهء شهری نیز با انواع‌ چالش‌های اقتصادی،اجتماعی،مدیریتی و نارسایی طرحهای توسعه‌ و عمران شهری روبه‌رو است.مجموعهء این شرایط ایجاب می‌کند که نظام مدیریت توسعهء شهری در ایران متحول گردد،اما این تحول‌ به آسانی و به سرعت ممکن نیست.به نظر می‌رسد که این فرایند به‌ یک«دورهء گذار»نیاز دارد.محتوای اصلی این دورهء گذار عبارت‌ است از تغییر الگوی رایج برنامه‌ریزی جامع-تفصیلی و حرکت به‌ سمت«پارادایم برنامه‌ریزی راهبردی»که از پویایی،انعطاف‌پذیری‌ و انطباق‌پذیری زیادی برخوردار است. در این مقاله براساس پارادایم برنامه‌ریزی راهبردی و با استفاده‌ از تحقیقات انجام شده،برخی از مهمترین راهبردها و راهکارهای‌ اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران،به طور خلاصه معرفی‌ شده است.

جواد مهدیزاده
جستارهای شهرسازی ، شماره ۱۳ و ۱۴

مقاله ضرورت اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری ایران (135 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, جستارهای شهرسازی, دکتر جواد مهدیزاده, مدیریت شهری 0نظرات توسط