دکتر بهناز امین زاده

industrial design principle kimia fekre bozorg

مقاله شهرسازی اصول و راهکارهای طراحی منظر فراصنعت

چکیده:

وجود صنایع آلاینده محیط در مجاورت بافت های مسکونی نه تنها عامل ایجاد مزاحمت ها و مخاطرات محیطی در زمان فعالیت آنهاست که فراتر از آن پس از انتقال صنایع به خارج از شهر نیز معضلات محیطیشان نظیر حضور زائدات و ضایعات و آلودگی های خاک و آب تا مدتها در منطقه باقی می مانند.

هدف از مقاله حاضر ارائه راهکارهایی به منظور بستر سازی و طراحی مجدد محوطه های صنعتی متروک است. بررسی های انجام شده در طراحی منظر فرا صنعت به حفظ هویت صنعتی احیا زمین توسط روش های اصلاح گیاهی و تقویت شبکه اکولوژیکی با استفاده از شبکه شهری اشاره دارد. به منظور انطباق این اصول با ویژگی های محلی حوزه صنعتی منطقه ۲۰ تهران که غالب صنایع آن مشمول قانون انتقال به شهرک های صنعتی اطراف شده اند. انتخاب شده است. از ویژگی های این منطقه تمرکز فعالیت های پیشین صنایع آلاینده محیط نظیر چرمسازی ها – دباغی ها و سنگبری ها – و حضور زمین های وسیع آزاد شده ایست که تبعات منفی محیطی آنها کماکان باقی است. دستاورد این پژوش راهکارهایی جهت احیا و طراحی این منطقه است که در جهت عملیاتی نمودن اصول کلی طراحی منظر فراصنعت ارائه شده و قابل تعمیم به موارد مشابه می باشد.

واژگان کلیدی: اصلاح گیاهی؛ آلاینده های محیطی؛ شبکه اکولوژیک؛ منطقه جنوب تهران؛ طراحی منظر فرا صنعت؛ هویت صنعتی

دکتر بهناز امین زاده ، مهندس پوپه آریامن

نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی اصول و راهکارهای طراحی منظر فراصنعت (100 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر بهناز امین زاده, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری

چکیده :

به لحاظ اخیر، هدف از این مقاله، تاکید بر ملاحظات محیطی در جهت دستیابی به پایداری” و “سرزندگی و حیات شهری”، از طریق ارایه اصولی در طراحی خیابان های شهری است.
بهسازی و سازماندهی معابر شهری، نیاز به رویکردی جامع در ارتباط با برنامه ریزی، مدیریت و طراحی فضا دارد. نقش طراحی از این جهت مهم و هدایتگرست که می تواند زمینه گر زندگی متعادل تر و خودکفاتری را از نظر منابع و بستر سرزنده تری را از نظر روح مکان ایجاد نماید. در همین راستا سه اصل کلی: نظم دهی به محیط در یک چارچوب اکولوژیک، توجه به محدودیت های مربوط به مصرف انرژی، و الویت دادن به احیا، مرمت و بازیافت به جای تعریض و احداث، می توانند در پایداری شهری، ارتقای کیفیت فیزیکی خیابان و نیز سرزندگی و حیات شهرها نقش مهمی داشته باشند، پس از بررسی اجمالی معضلات و مشکلات خیابان های شهر تهران، به نکاتی در جهت ساماندهی مورد تحقیق با توجه به اصول فوق اشاره شده است.

مقاله شهرسازی ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_05

کلید واژه: خیابان های شهری، ملاحظات محیطی، طراحی پایدار، سرزندگی و حیات، شهر تهران

دکتر بهناز امین زاده

فرامرز داعی نژاد

نشریه هنرهای زیبا  تابستان ۱۳۸۱ , دوره  , شماره  ۱۱ ; از صفحه ۵۰ تا صفحه ۶۱ .

مقاله شهرسازی ملاحظات محیطی در طراحی و بهسازی خیابان های شهری کیمیا فکر بزرگ (111 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر بهناز امین زاده, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
معضلات افزایش تراکم در بافتهای فرسوده شهری_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی معضلات افزایش تراکم در بافتهای فرسوده شهری

معضلات افزایش تراکم در بافتهای فرسوده شهری_مقالات شهرسازی کیمیا فکر بزرگ کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
معضلات افزایش تراکم در بافتهای فرسوده شهری_مقالات شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده:

شاید بتوان گفت شاخص ترین ویژگی شهرهای بزرگی چون تهران ساختار مرکب پیچیده آنهاست که سبب می شود تا میان عناصر و اندامهای کالبدی  فضائی، ارتباطات و کنش هایی را سبب شود که ساختار و عملکرد محیط شهری را در مقیاس وسیعی متأثر سازد. موضوع تراکم های ساختمانی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر ساختار کالبدی و عملکرد محیطی شهر است که در حال حاضر یکی از مهمترین عوامل ایجاد اغتشاش و عدم انسجام در بافتهای کنونی می باشد.
غالباً افزایش تراکم یادآور برجسازیهای مناطق شمال شهر و معضلات ناشی از احداث آنهاست که خود جای تعمق دارد با این حال به جرأت میتوان گفت معضل اصلی افزایش تراکم در بافتهای فرسوده محلات مرکزی و جنوبی تهران است که در حال حاضر به عنوان ابزاری جهت نوسازی توده های ساختمانی این مناطق ایفای نقش می کند . آنچه که در این بافتهای فرسوده بعنوان نوسازی مطرح و یا لااقل در حال انجام است تخریب ساختمانها و ایجاد بناهای جدید با تراکم مازاد است . بررسی های انجام شده در منطقه ۱۱ تهران (محدوده خیابان انقلاب در شمال، شوش در جنوب، نواب در غرب و حافظ در شرق ) بعنوان مطالعه موردی نشان می دهد که افزایش تراکم در این بخشها نه تنها با سیاستهای طرح ساماندهی تهران منافات دارد که بدلیل عدم وجود زمینه از پیش تعریف شده و برنامه ای مشخص، مشکلات و معضلات محیطی و شهری بسیاری را بخصوص در بخشهای جنوبی این منطقه سبب شده است .
بنظر می رسد سیاستهای بهسازی و نوسازی در چنین بافتهایی نیازمند برخوردی جامع در ابعاد گوناگون کالبدی، زیست محیطی و اجتماعی است.
واژه های کلیدی : افزایش تراکم، بافتهای فرسوده، شهر تهران، منطقه ۱۱ ، نوسازی و بهسازی

دکتر بهناز امین زاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه مهندسی طراحی محیط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

سمینار ساخت و ساز در پایتخت

مقاله معضلات افزایش تراکم در بافتهای فرسوده شهری (55 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, بافت فرسوده ، نوسازی بهسازی ، مرمت, تراکم, دکتر بهناز امین زاده, سمینار ساخت و ساز در پایتخت 0نظرات توسط