دکتر اسماعیل شیعه

نقش دهی صنعتی به شهرهای ایران در دوران معاصر_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی

مقاله شهرسازی نقش دهی صنعتی به شهرهای ایران در دوران معاصر

نقش دهی صنعتی به شهرهای ایران در دوران معاصر_مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی دکتری شهرسازی
نقش دهی صنعتی به شهرهای ایران در دوران معاصر_مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

چکیده:

تحولات صنعتی دوران معاصر و تاثیر پذیری شهرهای ایران از این پدیده، نقطه عطفی در حیات اقتصادی و تحول شهرنشینی در این کشور محسوب می شود.

در این مقاله، سعی بر آن است که نحوه پدیدار شدن کارخانجات بزرگ صنعتی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و به اختصار به نگرش ها، نظرات و طرز تفکر برنامه ریزان و عوامل موثر بر مکانیابی و ایجاد کارخانجات صنعتی به ویژه صنایع سنگین پرداخته شود. با توجه به آنکه صنعتی شدن ایران از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی وسعت گرفته و به عنوان یک اصل در برنامه های توسعه ای کشور همواره مورد توجه بوده است، عمده تاکید مقاله، این دوره به بعد را در بر می گیرد.

کلمات کلیدی:

صنعت، بافت شهری، مکان یابی، کاربری زمین

دکتر اسماعیل شیعه

نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره ۵، جلد ۱۸ ، زمستان ۱۳۸۶ ،ویژه نامه معماری و شهرسازی

مقاله نقش دهی صنعتی به شهرهای ایران در دوران معاصر (51 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, توسعه شهری, دکتر اسماعیل شیعه, علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران, مکان یابی, پارادایم شهرسازی, کاربری زمین 0نظرات توسط