دکتر احمد پوراحمد

بررسی روند و الگوی توسعه شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج

چکیده:

مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است. در ابتدا همراه با گردآوری داده های فضایی، نقشه ها، اطلاعات پایه، سرانه و تراکم های استاندارد و کاربرد های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی، پس از تهیه بانک های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب، گسل، زمین شناسی، تناسب اراضی و خاک شناسی، روند توسعه فیزیکی شهر، زمین های کشاورزی، توپوگرافی، منابع آب و کاربری اراضی شهری، عملیات تلفیق اطلاعات و شاخص ها با استفاده از روش های متعدد ترکیب نقشه ای (آنالیز چند متغیره) چونBoolean Logic وlndex overlay همراه با عملیات بارزسازی (image enhancement) و آشکار سازی تصاویر ماهواره ای TM(1998 و۱۹۹۰)، عملیات تصحیح هندسی (Geometric correction) جهت بهنگام سازی نقشه ها (up to date map) انجام گرفته، پس از وزن دهی به مقادیر و داده های مکانی از طریق مقایسات زوجی متغیرها در مرحله دوم تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy process) الگوی مناسب توسعه شهری از طریق مکان یابی یک پهنه ۱۲ کیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارایه شده است.

کلید واژه: GIS ،RS، کاربری اراضی، توسعه فیزیکی، مکان یابی، منطق بولین، وزن دهی

دکتر احمد پوراحمد دانشیار جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

دکتر علی یدقار ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتر کیومرث حبیبی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، زمستان ۱۳۸۲ , شماره  ۱۶ ; از صفحه ۱۵ تا صفحه ۳۲

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج (1180 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, دکتر احمد پوراحمد, دکتر کیومرث حبیبی, مکان یابی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور

مقاله شهرسازی آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور

چکیده
توسعه ناموزون شهرهای کشور در دهه های اخیر زمینه را برای تهیه طرح های توسعه شهری فراهم کرده است. اما با وجود گذشت چهار دهه از تهیه و اجرای این طرحها در عمل موفقیت چندانی  حاصل نشده است. بر این اساس آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری در جهت شناخت نارسایی ها و اصلاح آنها از ضروریات است.
در این مقاله سعی شده با رویکردی سیستمی به شهر، آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری به عنوان تنها مرجع هدایت برنامه ریزی ها مورد بررسی قرارگیرد و طرحهای شهری هم از نقطه نظر فرا سیستمی و دیدن شهر به عنوان جزئی از سیستم(نظام) برنامه ریزی کشور و هم از نقطه نظر زیر سیستمی و توجه به طرحهای توسعه با عنوان جزئی از سیستم شهر و سایر متغیرهای دخیل در توسعه شهرها مورد بازبینی قرار گیرد و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح روندهای ناصحیح اقدام گردد.

مقاله شهرسازی آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
<a href="http://www.fekrebozorg.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/" target="_blank">مقاله شهرسازی</a> آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

واژگان کلیدی: طرحهای جامع، نظام برنامه ریزی، نگرش سیستمی، توسعه شهری، آسیب شناسی.

احمد پوراحمد– دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
حسین حاتمی نژاد – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
سید هادی حسینی- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

پژوهش های جغرافیایی  شماره ۵۸ ، زمستان۱۳۸۵

مقاله آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور (89 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, دکتر احمد پوراحمد, دکتر حسین حاتمی نژاد, مدیریت شهری, پژوهش های جغرافیایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی استفاده از الگوریتمهای فازی و GIS برای مکانیابی تجهیزات شهری

مقاله شهرسازی استفاده از الگوریتمهای فازی و GIS برای مکانیابی تجهیزات شهری (مطالعه موردی : محل دفن زباله شهر بابلسر)

چکیده
شهر بابلسر با جمعیتی معادل ۴۷۹۲۷ نفر در سال ۱۳۸۴ ، روزانه ۷۲,۵ تن زباله تولید می کند. محل کنونی دفن زباله علاوه بر تکمیل ظرفیت از موقعیت محیطی کاملاً نامناسبی بهره گرفته و آثار و آلودگی های زیست محیطی آن نه فقط در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیک نیز آثار منفی خود را بهتر نشان داده و توسعه پایدار ناحیه غربی این شهر را با بحران مواجه خواهد ساخت . از میان روش های مختلف دفع زباله ، روش دفن مواد زاید از مهم ترین روش هایی بوده که مدیریت شهری این شهر طی ۳۰ سال اخیر بر آن تکیه کرده است . نتایج بررسی موقعیت محل دفن زباله حاکی از نامساعد بودن محل دفن کنونی است که در آن بسیاری از اصول، معیارها و ضوابط مکان گزینی نادیده گرفته شده و پیش بینی می شود که در آیند ه نزدیک آثار زیست محیطی آن نمایان تر شود.

مقاله شهرسازی استفاده از الگوریتمهای فازی و GIS برای مکانیابی تجهیزات شهری مقاله شهرسازی کیمیا فکر بزرگ
<a href="http://www.fekrebozorg.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF/" target="_blank">مقاله شهرسازی</a> استفاده از الگوریتمهای فازی و GIS برای مکانیابی تجهیزات شهری مقاله شهرسازی <a href="http://www.fekrebozorg.ir" target="_blank">کیمیا فکر بزرگ</a>

در این پژوهش با استفاده از داده هایی چون فاصله از محدود ه قانونی شهر، فاصله از جاده، توانایی اراضی، فاصله ا ز عوارض مصنوع (روست ا، تأسیسات و تجهیزات شهری، معادن ) فاصله از گسل های منطقه ، فاصله از آبهای سطحی منطقه ، جهت باد، خاک شناسی، هیپستومتریک (طبقات ارتفاعی )، (Fuzzy Logic) پوشش گیاهی، زمین شناسی و از طریق مدلهای مختلف تلفیق اطلاعات و نقشه ها که بر اساس مدل منطق فازی ترکیب شده اند، مکانهای مناسب برای دفن بهداشتی مواد زاید مکان گزینی ودر نقشه های مختلف ارائه شده است.

واژه های کلیدی:مکانیابی، منطق فازی، ،تجهیزات شهری، محل دفن زباله،بابلسر ،GIS

احمد پوراحمد دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

کیومرث حبیبی استادیارشهرسازی ومعماری دانشگاه کردستان

سجاد محمد زهرایی دانشجوی فوق لیسانس شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

سعید نظری عدلی دانشجوی فوق لیسانس شهرسازی دانشگاه تهران
محیط شناسی سال سی و سوم، شماره ۴۲ تابستان ۱۳۸۶

مقاله استفاده از الگوریتمهای فازی و GIS برای مکانیابی تجهیزات شهری (مطالعه موردی : محل دفن زباله شهر بابلسر) (235 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, تأسیسات تجهیزات و خدمات شهری, دکتر احمد پوراحمد, دکتر کیومرث حبیبی, روشهای کمی برنامه ریزی, محیط شناسی, مکان یابی 0نظرات توسط