** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله

بررسی تطبیقی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی

چکیده:

این مقاله به مقایسه تطبیقی دگرگونی های جمعیت شهرنشینی خانوار و سکونت در ایران فرانسه و رومانی پرداخته و تحت سرفصل های یکسان تحولات فوق را مود مداقه و تحلیل قرار می دهد. بررسی حاضر نشان می دهد که گذار به جامعه مدرن که با غلبه شهرنشینی تغییر در ابعاد خانوار و ترکیب آن تغییر شرایط سکونت و مسکن تغییر ویژگی های سکونتگاه ها تغییر الگوهای استفاده از مسکن تغییر در نیازهای خانوار و به ویژه با رویکرد عقلایی به امر تامین مسکن همراه است به درجات مختلف در همه کشورهایی که تجربه مدرنیته را طی کرده و می کنند قابل مشاهده است گرچه قرارگیری در سطوح مختلف تجربه گذار شرایط مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سنت ها و شیوه های سکونت و استفاده از مسکن همگی در تعیین خصوصیات مسکن و نحوه برخورد به آن تاثیر می گذارند.

خلاصه ای از بررسی های مقایسه ای فوق محتوای مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در این گفتار تلاش شده تا دگرگونی های ناشی از مدرنیزاسیون در خانوار مسکن و شهر در سه کشور فوق که در سطوح مختلفی از تجربه مدرنیته قرار دارند نشان داده شود.

کلیدواژگان: جمعیت؛ خانوار؛ سکونت؛ شهرنشینی؛ مدرنیته؛ مسکن

دکتر سید محسن حبیبی، استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

دکتر زهرا اهری، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر

نشریه هنرهای زیبا، دوره ۱۹، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه رمانی (228 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اجتماعی، جمعیت، مشارکت, ارزیابی ، آسیب شناسی, دکتر سید محسن حبیبی, مسکن, نشریه هنرهای زیبا, پارادایم شهرسازی 0نظرات توسط
امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم

چکیده:

در سال های میانی سده گذشته اغلب شهرسازان و برنامه ریزان حمل و نقل درون شهری اروپا با دیدگاهی اتومبیل گرا. سفرهای درون شهری را برنامه ریزی و شبکه ارتباطی شهرها را بر اساس آن طراحی می کردند. اما در چند دهه اخیر این دیدگاه تغییر یافت و به شیوه شهرسازی انسان گرای گذشته گرایش پیدا کردند.

نتیجه این رویکرد به رسمیت شناختن سفرهای پیاده و دوچرخه در شبکه ارتباطی شهرها بود. با گزینش این شیوه سعی شد مشکلات تردد در شهرهای بزرگ از جمله آلودگی های مختلف ناشی از تردد اتومبیل کاهش یابد. در خصوص این هدف ضوابط و معیارهایی نیز ارایه شد که با شرایط آن کشورها کارایی خود را به خوبی نشان داده است. در واقع تدوین این ضوابط بر اساس ویژگی های اقلیمی. اجتماعی و فرهنگی آن کشورها انجام گرفته که تعمیم آن در مکانهای جغرافیایی دیگر جای تعمق و بررسی دارد.

امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم کیمیا فکر بزرگ ۱

کلیدواژگان : شهرسازی اتومبیل گرا؛ شهرسازی انسان گرا؛ مسیرهای پیاده؛ مسیرهای دوچرخه؛ ویژگی های اقلیمی

دکتر فریدون قریب ، استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، مقاله ۲، دوره ۱۹، شماره ۱۹، پاییز۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم (315 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, حمل و نقل و شبکه معابر, دکتر فریدون قریب, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
بررسی روند و الگوی توسعه شهری کیمیا فکر بزرگ

مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج

چکیده:

مقاله حاضر به چگونگی توسعه شهری سنندج با توجه به ابعاد مختلف جغرافیایی و محیطی پرداخته است. در ابتدا همراه با گردآوری داده های فضایی، نقشه ها، اطلاعات پایه، سرانه و تراکم های استاندارد و کاربرد های وضع موجود شهر سنندج در حریم استحفاظی این شهر بررسی، پس از تهیه بانک های اطلاعاتی لایه های متعددی چون شیب، گسل، زمین شناسی، تناسب اراضی و خاک شناسی، روند توسعه فیزیکی شهر، زمین های کشاورزی، توپوگرافی، منابع آب و کاربری اراضی شهری، عملیات تلفیق اطلاعات و شاخص ها با استفاده از روش های متعدد ترکیب نقشه ای (آنالیز چند متغیره) چونBoolean Logic وlndex overlay همراه با عملیات بارزسازی (image enhancement) و آشکار سازی تصاویر ماهواره ای TM(1998 و۱۹۹۰)، عملیات تصحیح هندسی (Geometric correction) جهت بهنگام سازی نقشه ها (up to date map) انجام گرفته، پس از وزن دهی به مقادیر و داده های مکانی از طریق مقایسات زوجی متغیرها در مرحله دوم تحلیل سلسله مراتبی (Analytic Hierarchy process) الگوی مناسب توسعه شهری از طریق مکان یابی یک پهنه ۱۲ کیلومتر مربعی در شمال غرب سنندج ارایه شده است.

کلید واژه: GIS ،RS، کاربری اراضی، توسعه فیزیکی، مکان یابی، منطق بولین، وزن دهی

دکتر احمد پوراحمد دانشیار جغرافیا انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

دکتر علی یدقار ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتر کیومرث حبیبی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا، زمستان ۱۳۸۲ , شماره  ۱۶ ; از صفحه ۱۵ تا صفحه ۳۲

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج (1180 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, gis در شهرسازی, تحلیل سلسله مراتبی AHP, توسعه شهری, دکتر احمد پوراحمد, دکتر کیومرث حبیبی, مکان یابی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه

مقاله شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه

چکیده:

قریب به یک و نیم قرن از شهرسازی مدرن در گستره گیتی می‌ گذرد و سیر تحولات صورت گرفته و اندیشه‌ ها و نظریات متعدد در این حوزه و سرعت تغییرات، امکان دستیابی به ویژگی‌ ها و اصول ثابت در این دوران را سلب نموده است. بروز نحله‌ های مختلف در این عرصه و شکل ‌گیری پی در پی طرح ‌های اجرایی ناشی از این تفکرات، فرصت داشتن یک جمع ‌بندی مناسب را فراهم نیاورده است.

با مراجعه به آرا و نظریات نوآوران آغازین، این امکان فراهم می ‌گردد تا اصول ثابت و معنایی روشن از مفاهیم نو حاصل گردد.

در این مقاله با کاوشی جدی در اثر سترگ اندیشمند شهیر آلمانی یوهان ولفگانگ فون گوته یعنی نمایشنامه فاوست، سعی شده تا الگویی در این رابطه معرفی گردد و سپس شواهد موجود بر اساس این الگو دسته ‌بندی شود. الگویی که در این نوشتار از آن تحت عنوان “الگوی فاوستی توسعه” سخن به میان آمده است.

کلید واژه: مضمون( سوژه)، موضوع (ابژه)، آرمان معنوی نووارگی (مدرنیته)، نو پردارزی (مدرنیزاسیون)، تحمل دورنی و برونی شهر جدید، رویا بینی و شیفتگی

حبیبی سیدمحسن استاد شهرسازی دانشگاه تهران

جابری ‌مقدم مرتضی هادی ، دکترای شهرسازی دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا  بهار ۱۳۸۴ ,شماره  ۲۱ ; از صفحه ۳۵ تا صفحه ۴۴

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه (131 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر سید محسن حبیبی, نشریه هنرهای زیبا, نظری محتوایی 0نظرات توسط
ضوابط ساماندهی و معیارهای طراحی ورودی شهرها کیمیا فکر بزرگ ۱

مقاله شهرسازی ضوابط ساماندهی و معیارهای طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها

چکیده:

در گذشته های نه چندان دور که حد و مرز شهرها، توسط دروازه ها مشخص می شد. مبادی ورودی به شهر از کیفیت فضایی بالایی برخوردار بود و جزو عناصر شاخص و از ویژگی های بارز هر شهر به حساب می آمد. امروز با گسترش و توسعه شهرها، مبادی ورودی آن به مسیرهای سریع السیر، برای تردد وسایل نقلیه موتوری تبدیل شده است و زمین های مجاور آنها نیز به کاربری های مزاحم و ناسازگاری با محیط اختصاص یافته است که بی نظمی و اغتشاش بصری این فضاها را تشدید می کنند.
به منظور ساماندهی و تعیین معیارهایی برای طراحی مبادی ورودی شهر، وضعیت موجود مبادی دو شهر با توپوگرافی متفاوت،”مبادی ورودی محور کاشان – قم و جاجرود – تهران”، که اولی در ناحیه ای کوهستانی و جنگل کاری شده و دیگری در دشتی هموار و خشک قرار دارد. بررسی گردید. سپس با توجه به محدودیت و امکانات بالقوه موجود، ضوابط و معیارهایی با استفاده از عناصر مصنوع و طبیعی برای هویت بخشی به این فضاها تدوین شد و کاربری های خدماتی ویژه مبادی ورودی شهر، برای آنها پیشنهاد گردید.
 design criteria for city enterence kimiafekrebozorg معیارهای طراحی شهری
دکتر فریدون قریب ، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
نشریه هنرهای زیبا، پاییز ۱۳۸۲ , شماره  ۱۵ ; از صفحه ۲ تا صفحه ۴۱

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر فریدون قریب, طراحی شهری, نشریه هنرهای زیبا 2نظرات توسط
industrial design principle kimia fekre bozorg

مقاله شهرسازی اصول و راهکارهای طراحی منظر فراصنعت

چکیده:

وجود صنایع آلاینده محیط در مجاورت بافت های مسکونی نه تنها عامل ایجاد مزاحمت ها و مخاطرات محیطی در زمان فعالیت آنهاست که فراتر از آن پس از انتقال صنایع به خارج از شهر نیز معضلات محیطیشان نظیر حضور زائدات و ضایعات و آلودگی های خاک و آب تا مدتها در منطقه باقی می مانند.

هدف از مقاله حاضر ارائه راهکارهایی به منظور بستر سازی و طراحی مجدد محوطه های صنعتی متروک است. بررسی های انجام شده در طراحی منظر فرا صنعت به حفظ هویت صنعتی احیا زمین توسط روش های اصلاح گیاهی و تقویت شبکه اکولوژیکی با استفاده از شبکه شهری اشاره دارد. به منظور انطباق این اصول با ویژگی های محلی حوزه صنعتی منطقه ۲۰ تهران که غالب صنایع آن مشمول قانون انتقال به شهرک های صنعتی اطراف شده اند. انتخاب شده است. از ویژگی های این منطقه تمرکز فعالیت های پیشین صنایع آلاینده محیط نظیر چرمسازی ها – دباغی ها و سنگبری ها – و حضور زمین های وسیع آزاد شده ایست که تبعات منفی محیطی آنها کماکان باقی است. دستاورد این پژوش راهکارهایی جهت احیا و طراحی این منطقه است که در جهت عملیاتی نمودن اصول کلی طراحی منظر فراصنعت ارائه شده و قابل تعمیم به موارد مشابه می باشد.

واژگان کلیدی: اصلاح گیاهی؛ آلاینده های محیطی؛ شبکه اکولوژیک؛ منطقه جنوب تهران؛ طراحی منظر فرا صنعت؛ هویت صنعتی

دکتر بهناز امین زاده ، مهندس پوپه آریامن

نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۸۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی اصول و راهکارهای طراحی منظر فراصنعت (100 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, دکتر بهناز امین زاده, طراحی شهری, فضای شهری, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم کیمیا فکر بزرگ_Page_01

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیر رسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم

چکیده :

اسکان غیررسمی در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، پدیده ای روبه رشد می باشد که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. شهر قم نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور می باشد که پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. از جمله سکونتگاه های غیررسمی در شهر قم، محله شیخ آباد است که در این مقاله به بررسی آسیب شناسی کالبدی آن پرداخته می شود.

یکی از مشکلات و درحقیقت نماد اسکان غیررسمی، است. در اغلب موارد نوع مسکن یکی از نشانگرهای کلیدی برای آسیب های فضایی شهر محسوب می شود. هدف از بررسی حاضر شناخت شرایط و ویژگی های مسکن غیررسمی بوده تا بتوان از طریق بررسی دقیق آن پتانسیل های اسکان غیررسمی در تامین مسکن که از اساسی ترین نیازهای جوامع انسانی است شناسایی و زمینه های کاهش آسیب های کالبدی- اجتماعی مشخص گردد.

مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیر رسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم کیمیا فکر بزرگ

بنابراین در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محله شیخ آباد و شهر قم و سکونتگاه های غیررسمی در برخی دیگر کشورهای جهان سوم پرداخته شده است.

نتایج نشان می دهد که شاخص های مسکن غیر رسمی در محله شیخ آباد شرایط نامساعد و ناهنجاری نسبت به شهر قم دارد لیکن اسکان غیررسمی در ایران در مقایسه با اسکان غیررسمی در دیگر کشورهای درحال رشد به ویژه در زمینه برخورداری از خدمات اساسی دارای شرایط مساعدتری است.

کلید واژه: آسیب شناسی، اسکان غیررسمی، شاخص های کمی و کیفی مسکن

حسین حاتمی نژاد استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

فرانک سیف الدینی دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

محمد میره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

پژوهشهای جغرافیایی  زمستان ۱۳۸۵ , دوره  ۳۸ , شماره  ۵۸ ; از صفحه ۱۲۹ تا صفحه ۱۴۵ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی بررسی شاخص های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی محله شیخ آباد قم (78 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, اسکان غیر رسمی, دکتر حسین حاتمی نژاد, محله, مسکن, پژوهش های جغرافیایی 0نظرات توسط
مقاله شهرسازی تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری کیمیا فکر بزرگ_Page_1

مقاله شهرسازی تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری کیمیا فکر بزرگ

چکیده:

نرخ بی سابقه تحولات در بافت کلان شهرهای ایران، آن را دچار تغییرات کالبدی پیش بینی نشده ای نموده و برنامه ریزی برای آن با مشکل جدی مواجه نموده است. پژوهش حاضر تلاشی است برای تعیین شاخص های موثر در گونه شناسی بافت شهری به منظور برنامه ریزی برای این بافت در حال تحول.

بدین منظور، پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی، ابتدا به تدوین چهارچوب نظری گونه شناسی و شکل شناسی می پردازد و سپس، با استفاده از روش تحلیلی-تطبیقی و مرور مستندات و تجربیات مشابه در جهان و معیارها و مولفه های گونه شناسی، و بر آن اساس شاخص های موثر را مشخص می نماید.

پژوهش حاضر نشان می دهد که با استفاده از نه شاخص موثر و با استفاده دو مرحله ای از آنها، یا به عبارت دیگر، استفاده از شاخص های با اهمیت بیشتر برای مقاصد مختلف برنامه ریزی در مرحله اول برای تعیین گونه های اصلی، و سپس استفاده از باقی شاخص ها در این گونه ها برای تعیین زیر گونه های بافت شهری می توان به روندی سیستماتیک برای دسته بندی بافت شهری دست یافت.

کلید واژه: بافت شهری، گونه شناسی، شکل شناسی، شاخص ها

کیانوش ذاکرحقیقی دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

حمید ماجدی

فرح حبیب

هویت شهر پاییز و زمستان ۱۳۸۹ , دوره  ۴ , شماره  ۷  از صفحه ۱۰۵ تا صفحه ۱۱۲ .

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله شهرسازی تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری (52 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, دکتر فرح حبیب, هویت شهر 0نظرات توسط
ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_Page_01

مقاله شهرسازی ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی

چکیده:

رویکرد ‘‘عملکردهای شهری در توسعه روستایی‘‘ با هدف افزودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامه‌ریزی منطقه ای توسط راندینلی (rondinelli) مطرح و تاکنون در کشورهای مورد استفاده و بازنگری قرارگرفته است. یکی از اصول ششگانه این رویکردبه کارگیری روش ها و تکنیک هایی است که به آسانی توسط برنامه ریزان منطقه ای قابل استفاده بوده و همچنین به آسانی برای سیاست گذاران قابل درک باشد.

در این مقاله سعی می شود با مروری بر روش های پیشنهادی این رویکرد برای تعیین سلسله مراتب و نیز سطح بندی سکونتگاه ها، نقاط قوت و ضعف این روش ها و نیز قابلیت کاربرد آنها در شرایط ایران، با انجام مطالعه موردی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان‌های استان گلستان مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی_Page_04

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که از دو روش پیشنهادی رویکرد UFRD به عنوان روش های مکمل برای تعیین سلسله مراتب سکونتگاه ها، می توان از روش اسکالوگرام دستی با توجه به محدودیت‌های جدی آن و نیز وجود اطلاعات تفصیلی در مورد عملکردهای موجود در سکونتگاه های روستایی ایران صرف نظر کرده و فقط روش شاخص مرکزیت را بکار گرفت.

سطح بندی سکونتگاه ها که در رویکرد UFRD عمدتا براساس قواعد مارشال صورت گرفته است، با مشکل جدی مواجه است، به ترتیبی که این روش فقط در سکونتگاه های روستایی یک شهرستان از شش شهرستان استان گلستان قابل استفاده بود و در سکونتگاه های روستایی پنج شهرستان دیگر صادق نبود.

روش پیشنهادی پرستون برای سطح بندی سکونتگاه ها نیز، علیرغم نتایج مطلوبی که به دست می دهد، دارای محدودیت‌ها و کاست هایی است. در این مقاله، بنابراین برای سطح بندی سکونتگاه ها ترسیم نمودار ستونی شاخص مرکزیت سکونتگاه های روستایی پیشنهاد شده است که روشی است ساده تر و از طریق آن می توان سطح بندی سکونتگاه ها را به آسانی انجام داد.

کلید واژه: روش های تعیین سلسله مراتب سطح بندی سکونتگاه ها، عملکرد شهری در توسعه روستایی، نظام سکونتگاهی، شاخص مرکزیت، ضریب مکانی

دکتر اسفندیار زبردست ، استاد شهرسازی، دانشگاه تهران

نشریه هنرهای زیبا  بهار ۱۳۸۲ , دوره , شماره  ۱۳  از صفحه ۵۲ تا صفحه ۶۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود مقاله ارزیابی روش های تعیین سلسله مراتب و سطح بندی سکونتگاه ها در رویکرد عملکردهای شهری در توسعه روستایی (71 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, ارزیابی ، آسیب شناسی, برنامه ریزی منطقه ای, توسعه روستایی, دکتر اسفندیار زبردست, روشهای کمی برنامه ریزی, نشریه هنرهای زیبا 0نظرات توسط
ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری tourism sustainable development planning 1

ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدر سنندج

چکیده:

برنامه ریزی گردشگری طبیعی نخستین اقدام در مدیریت مناطق طبیعی با رویکرد گردشگری است که در آن عرصه‌های مستعد طرح ریزی تفرجی، پهنه بندی می‌شود. در این مطالعه با هدف شناسایی و پهنه بندی گونه‌های مختلف گردشگری طبیعی در پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندج، از روش تجزیه و تحلیل سیستمیک استفاده شد.

با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سیستمی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه توان تفرجی حاصل از این مدل تهیه شد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که منطقه‌ی مورد مطالعه فاقد تفرج متمرکز طبقه‌ یک است. و بیشترین مساحت منطقه را مناطقی با توان گسترده طبقه‌دو تشکیل می‌دهند.

به منظور بررسی تأثیر فاکتور اثرگذار  گردشگران ،۴۵۰ پرسش نامه در بین گردشگران منطقه توزیع شد. نتایج این بررسی نشان داد که اکثر گردشگران نیز دلایل انتخاب منطقه‌ تفرجی مورد مطالعه را دسترسی به منابع آبی معرفی می کنند. جهت ارتقای مدل تجزیه و تحلیل سیستمی و بررسی تأثیر فاکتور منابع آبی بر طبقات مختلف تفرج حاصل از مدل سیستمی، نقشه‌ی بافر منابع آبی تهیه شد و با نقشه‌ی توان تفرجی حاصل از مدل سیستمی تلفیق و نقشه‌ی توان تفرجی نهایی به دست آمد.

نتایج این ارزیابی نشان داد که ۶ درصد از مساحت منطقه، توان تفرج متمرکز طبقه‌ یک، ۲۸ درصد از مساحت منطقه توان تفرج متمرکز طبقه دو، ۳۵ درصد مساحت منطقه توان تفرج گسترده‌ طبقه‌ یک و توان تفرج گسترده‌ طبقه‌ دو ۳۱ درصد مساحت منطقه را در بر می‌گیرد. مقایسه بین دو نقشه توان تفرجی نشان داد که در مدل تجزیه و تحلیل سیستمی، منطقه فاقد تفرج متمرکز طبقه‌یک است.

با دخالت دادن فاکتور منابع آبی ۶ درصد (۳۲۰/۱۶۰هکتار) از مساحت منطقه دارای توان تفرج متمرکز طبقه‌ یک شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که فاکتور منابع آبی، پوشش گیاهی، راههای دسترسی، فاکتورهای فیزیکی (شیب و جهت) به ترتیب بیشترین تأثیررا بر فرایند ارزیابی توان تفرجی در منطقه‌ی مورد مطالعه دارند. در صورتی که در مدل تجزیه و تحلیل سیستمی، پارامترهای مؤثر در ارزیابی توان تفرجی به ترتیب شیب، خاک، جهت، آب، گیاه و اقلیم ذکر شده است.

sanandaj ecotourism sustainable development planning 2

با توجه به نتایج مشخص شد که فعالیت‌های تفرجی مورد انتظار در زون های گسترده، شامل مواردی همچون پیاده روی، کوه پیمایی، بازدید از چشم اندازها و اسکیت روی برف و غیره است که نیاز به هیچ گونه استقرار و خدمات تفرجی به جز طراحی مسیرهای پیاده روی آن هم در شرایط خاص ندارد. اما در مناطق با زون تفرج متمرکز فعالیت‌های اردو زدن، پیکنیک های خانوادگی وغیره نیازمند استقرار امکانات و تسهیلات مناسب گردشگری است.

کلیدواژه ها : گردشگری؛ نیازهای تفرجی؛ بازدیدکنندگان؛ پارک آبیدر؛ محیط زیست

کیومرث حبیبی

جاهده تکیه خواه 

محمد آزاد احمدی

نشریه مطالعات شهری ، دوره ۱، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۳-۲۳

کیمیا فکر بزرگ | دانلود ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در پارک جنگلی آبیدرسنندج (66 downloads)

* بر اساس موضوع, ** بر اساس اساتید مطرح پر مقاله, *** بر اساس نشریات، مجلات، همایشها, برنامه ریزی شهری, توسعه شهری, دکتر کیومرث حبیبی, فصلنامه مطالعات شهری 0نظرات توسط