منابع دکتری شهرسازی

لیست منابع آزمون دکتری شهرسازی

 

 • پاکزاد ، جهانشاه (۱۳۸۶) سیر اندیشه ها در شهرسازی (جلد های ۱، ۲ و ۳) ، انتشارات شهرهای جدید.

 • پاکزاد ، جهانشاه (۱۳۹۲)، تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی، آرمان شهر.

 • پاکزاد ، جهانشاه (۱۳۹۲)،  تاریخ شهر و شهرنشینی ایران، آرمان شهر.

 • پاکزاد ، جهانشاه (۱۳۹۳) ، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری ، نشر شهیدی.

 • بهزادفر، مصطفی( ۱۳۸۸)، زیرساختهای شهری کتاب اول: آبرسانی و فاضلاب، نشر شهیدی.

 • بهزادفر، مصطفی( ۱۳۸۷)، طرح ها و برنامه ها، نشر شهر.

 • بهزادفر، مصطفی (۱۳۸۶)، هویت شهر؛ نگاهی به هویت شهر تهران، نشر شهر.

 • حبیبی، سید محسن (۱۳۷۵)، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران.

 • بحرینی، سید حسین (۱۳۸۴) ، فرآیند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران.

 • بحرینی، سید حسین (۱۳۹۳)، تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.

 • عزیزی، محمد مهدی (۱۳۹۰)، تراکم در شهرسازی اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری، انتشارات دانشگاه تهران.

 • قریب، فریدون ، شبکه ارتباطی طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران.

 • زیاری، کرامت االله (۱۳۸۸)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه تهران.

 • زیاری، کرامت االله (۱۳۸۸)، برنامه ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت.

 • زیاری، کرامت االله (۱۳۸۸)، مبانی و تکنیکهای برنامه ریزی شهری ، انتشارات دانشگاه تهران.

 • زیاری، کرامت االله (۱۳۹۰)، اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه یزد.

 • مهدیزاده، جواد (۱۳۸۶)، برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)، انتشارات پیام سیماگران.

 • گلکار، کوروش(۱۳۸۵)، اسناد هدایت طراحی شهری: چارچوب طراحی شهری، دستور کار توسعه و طرح جامع سه بعدی طراحی شهر، نشر اسلیمی.

 • گلکار، کورش (۱۳۹۰) آفرینش مکان پایدار: تأملی در باب نظریه طراحی شهری، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

 • پاپلی یزدی، محمد حسین (۱۳۸۶)، نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات سمت.

 • سعیدنیا، احمد، کتاب سبز شهرداریها، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور.

 • شوای، فرانسوا (۱۳۸۴)، شهرسازی از تخیلات تا واقعیات ، ترجمه سید محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران

 • استروفسکی، واتسلاف (۱۳۷۱)، شهرسازی از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن، ترجمه لادن اعتضادی، مرکز نشر دانشگاهی.

 • لنگ، جان (۱۳۸۶)، طراحی شهری گونه شناسی رویه ها و طرح ها: همراه با بیش از پنجاه مورد خاص، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.

 • برند فری، هیلد (۱۳۸۷)، طراحی شهری به سوی شکل پایدارتر، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.

 • جی بون، کریستوفر  و مدرس، علی (۱۳۸۲)، شهر و محیط زیست، ترجمه منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران.

 • هال، ادوارد(۱۳۸۷)، بعد پنهان، ترجمه منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران.

 • بنتلی، ای یان و همکاران (۱۳۸۲)، محیطهای پاسخده، ترجمه مصطفی بهزادفر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

 • لینج، کوین (۱۳۷۸)، تئوری شکل شهر، ترجمه سید حسین بحرینی ، انتشارات دانشگاه تهران.

 • پامیر ، س (۱۳۸۹)، آفرینش مرکز شهری سرزنده، اصول طراحی شهری و بازآفرینی، ترجمه مصطفی بهزادفر و امیر شکیبامنش، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

 • انجمن شهرسازی آمریکا (۱۳۹۰)، آئین شهرسازی پایدار، ترجمه مصطفی بهزادفر و کیومرث حبیبی، انتشارات مهر ایمان.

 • ارندت ، رندل و دیگران ، منشور نوشهرگرایی ترجمه علیرضا دانش و رضا بصیری مژدهی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

 •  مدنی پور ،فضاهای عمومی و خصوصی شهری، ترجمه فرشاد نوریان ، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

 • وزارت مسکن، مجموعه استانداردهای طراحی شهری

 • کریزک ، کوین و پاور، جو (۱۳۹۰)، آئین شهرسازی پایدار، ترجمه مصطفی بهزادفر و کیومرث حبیبی، انتشارات مهر ایمان.

 • رابرتز ، ماریون و گرید، کلارا ، رویکردی به سوی طراحی شهری، ترجمه مصطفی عباس زادگان و راضیه رضازاده  انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

 • مقالات تخصصی شهرسازی چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی.

 

مهمترین این منابع در بسته دکترای شهرسازی کیمیا فکر بزرگ به صورت تحلیلی خلاصه شده به طوریکه تمامی نکات مهم این کتابها تدریس (و نه صرفاً گرد آوری) شده است.

همچنین دوستانی که به دنبال نتیجه گیری مطمئن تری هستند می توانند از جزوات کلاسی کیمیا فکر بزرگ استفاده نمایند.

 

مطالب مرتبط دکتری شهرسازی:

زمان و شرایط آزمون دکتری شهرسازی

بسته آموزشی دکتری شهرسازی کیمیا فکر بزرگ